L Y D S E A*. 1734. Maandagfe Coin-act* P O R T U G A L. gimenttn der Brigadier Bitter en Barrd.tr Port Mahon en Gibraltar LISBON den ri Mey. Op de Taag zvn gearriveerd het Hollands d""r hrer gekomen om Recrutcn voor hunne Regimenten Oorlogfebi? van Kapt. van Geel met lenige Koopvaarders uyt werven. Vrydag-avond kwam te Whitehall een Exprefle, ufgeztm- Teffe! daar onder Jan Huy.j.s als meede Jan Rave van Oo- door Mylord Finch des Koning. M.mfUr in den Haag en ver- ftende Jan Gunderfe van Bergen Th. Bazet, Humphry Kiks, !rok »tt>ftouds naar Richmond, om zyne Depeches, die men zegtzee» Gerard King, en Jam. Norkomb van Londen Will. Ambly van Ca- i»po«uBt te ireezenaau nen Koning tc brengen en des anderen 10 0- rn 0' co t *n r't :n z< lolina, Vine. Katerel uyt Vsankryk John Hafêlop van Chefter, Jam. Shircf van Hul, John Allen van Schorham, cuBefchor de Frcytas van Mondcgo en vertrokken John Etrington naar.de Barbados, Robbert Glasford naar Noorweegtei, J. PcdosgafTh. Huift, en J. Blom naar Kadix, R. Bray naar Port a Port, John Hikby naar de Eilanden Öcc. SPAM JEN. KADIX den 18 Mcy. In decze Baay zyn onder anderen gearriveerd gl. de Boe^, Rich. Pander, en P. F. van Heyncn uyt Tefiel3 Piet. Sin- not van St. Lu«pr, John Forftal van Ctnarien, Th.Hursh van Lisboa, Jofeph Stapleton van Dartmouth, Will. Trickey van Topsham, Geor ge Gesnoid uyt Nieuw-Engcland &c. en vertrokken Kapt. Samfon naar St. Lucar, Diego Carrol naarLohdcn, Delehen Brenhon naar St, Malo, Juan Guyor naar Bajonnc, Diego Guette naar de Corunha, het hollands Oorlogfchip van Kapt. Barkman Wuyticrs en Hendrik Kalf Mar Tettiel, en Jacob Camel naar Rotterdam. MADRID den 2j Mey. De Koning bevind zich t'eenemaal zon der Koorts maat den Infant Don Louis is wat onpaffielyk. Men rec- kead dat geduurende dceze Maand uyt de Haven van Barcelona om trent iz duyz. Man naar Italfen getransporteerd zyn. Volgens de Blieven van Lisbon, was de PrincclTe van Brazilien omtrent drie Maan den zwanger 't geen aan het Hof van Portugal, en aan dit Hof groo- itVrtugde veroorzaakt. De tydingen van Napels zyn allefints favora bel voor dea Prins Don Carlos, 'r welk hier 't uyterfte genoegen geelt. TtKaiiix en in eenige andere Havens van dit Rykword een Esquader «n 16 of 18 Scheepen van Rang gereed gemaakt't welk eerftdaags in Zee ftaat tc loopen om een wakent Oog op alle voorvallende Oc- «fien te houden. Een Schip met Koorcn geladen heeft in 't inkomen ran de Haven te Kadix tegen den hoek genaamt St.BajtUan geftooten; ds Mcnfchen zyn geborgen maar het Graan is vcrloorcn en 't Schip t'eeaemaal aan ftukken gebroken} De Schade word op omtrent zjooo Stukken van Agten begroot. VRANKRYK. IARYS deh 7 Juny. Het Esquaderbeftaande in 16 Oorlogfchse- pen, blyft noch te Breft leggen, afwagtende 7 andete Scheeoea uyt on- m Havenen behalven noch cenige van Toulon welke daar by zullen komen Buyten het fouiniflcmcnt tot de Equipage voor ieder Ma» is op dst Esqoader ook noch Oorlogs-Ammonuie om 2j duyzend Snap kian- en meer dan 4 duyz. Kanoafchooten re konnen doen, ais meertc Yirrcs voor eenige Maanden, leder K»pi*in heeft de Lyft der Schee jta van Haare Czaarfc Majt. met derzelver Naarnen, neevens die van 'i Komngs Vlootwelke men zegt naar de Oottzee gedeftir.eerd te tya. De Hertog van Otieans heeft aan dc voornaarofte Sediendeit van 'ylen Maiemoifelle de Beaajolois hunne Appoio&ementen latten be louden, en onder anderen aan Madame de Couflias en den Hen Bul, (caeezenOpziender van die PrincclTe. Men veizcckerd nu dat dcMaar- Ichalk de Villajs met deu Marquis zynen Zoon uyt het LeCger in Ita- litn herwaards vertrokken is, om dat die beide Hetren zeer onpaflê'.yk zouden weczen hebbende die Generaal, alvoorens Hy vertrok zu.ke foede Ordrts gefteid dat de Vyanden aan 't Lecgrr dei Geallieerden g'tu cadet! kunnen toebrengen. De Ambafladeur van Venctien zal op itn 29 detzer Maand zyne publikc Intrcede in deeze Stad doen, zuliea- ie di-elve ten iryterfte prachtig en uyrmuntende zyn Onder audcren «dien in 't Gevolg van zyn Excill. weezen z8 Pages re Voet, dewelke iluauwt mtt brcede ZilvezGalonnen belegde Kleederen aan zullen heb ben, 200 dat elk Kleed meer dan 100 Piftoièften zal kotten. Volgens de htiftt tyding uyt Italien, liet de Koning van Sardiuien onophoudelyk «beiden om de Fortificatiën van Pizigbicone tot volkomenheid te bren- en als ouwinnelyk maaken, te meer om dat het gerucht ging, dat «t Duytfett ftaat maakten die Vetting na de verovering van Farma Uu.etaften. Zyne Sardinife Majt. had uyt deszelfs Gardes doen ver- treitken de Officieren welke de Vlugt namen op het aannaderen van de too Curaflkrt, die l^em met deu Maarfehak de Villars omcingelt, en Htu beide opgeiigt zouden hebben indien zy niet door het onophou- 'lyk Vuur en de ftandvaftigheid van 80 Franfle Gracadiers van 'tRe- gtment van Auvetgne die ftand hielden, Ontzet waren. De Brie.en "ytoaj Leeger in Italien van den 27 Mey zeggen dat de Keyzerltn f'ooi Dctacheint van hun Leeger naar Modena hadden gezonden; o' zy ter rtgter zyde vanColorno gccampeerd waren en zich ter lin- ™*nt met veertig duyzend Man naar ae kant van Parma uytftrek- •u.de Ruitr achter zich hebbende; dat hun voornezmea fcheen 'wiezen die Plaats te bclccgercn, in welk geval het Geallieerde Lte- I" by een touw trekken, en de ïo paffeeren, om zich legers hunne Des- Hmen aantekanten tot .D. Utr' jtr 1 kit all Wjr- Een gedeelte vsn de Fiemontcefe Trouppen wat l'tlftinterd om de Grenzen van Cremona te bewaaren terwyl dc ",le?de" zYn*< Ue<Jl8. "ÏD 1 Volk maar 2 a M. fjiïca de Keyzerfen zouden trachten te beteuge en ea intefluyten ?'0,;ken «chippers vm Revel in de Zond gekomen hadden c[ 'c «fwagtcn der Txouppes zoo uyt Viaokryk als hst Reufort (f Vloot in Zcc gezien, l«eiaaiden, dat men tc gempet zag. De Aftien zyn 11 $0 Livies. i *ict' ';,om,r'e C.ROOT-BRITTANNIEN HDEN den 8 Juny. Aan dea Koning vertoore zynde wat d« uu gehard Canrillo,. op den 14 deezer Maand des ochiens ten 4 ii-c^LC'tn> vermoor,'i en zyn Huys daa»er.bovea t'ecueiiaa.i vci- •iig' ka tt or,: Z^EC om te bceict de Daders van zulk^ Gruwc- iat :ek*" t «ea >j - en in handen van de Juftitie te doen gera-vken Par dags middags zond de Admiraliteit cenen Expreflen near den Ridder John Noriis in Duins. Zaturdag-avond kwamen Haare Majcftciten en de jonge Princeffen van Richmond in deeze Stad begave* zich ia. de Opera op de Hooymaikten keerden veivolgens tear Richmond, Dien zelfden dag was de Prins van Wales van zyn Lufthuvs Kew ook hier gekomen, en gaf in zyn Paleis in 't Faik van Sr. James ecp voor tref! yk Gaftmaal aan veifcheidc Perfoonen van diftinftie des avonds zag zyn K. H. de Opera in Lincoln-lrtnfields cn keerde daar op naar Kew. De Lord Darby, zyne Reizen geêicdigt hebbende, kwam Zatur^- dag uyt Vrankryk te rug, en had eergitter de Eer van te Richmond zy ne Reverentie aan Haare Majcfteitcn te maakdb, welke Hem zeer guc- ftig om fin gen. De Koniug heeft dc Keer Jaques Moleswo'rth Neef van den Lord Moleswou theen Iers Heer benoemd toi Kapitcyn van een Compagnie in 't Regiment Infantery, op den voet van Ierland, ca Kspr. Clark een Officier op halve Soldy rot Exempt in de tweede Compagnie Gaides du Corps welke door den Gtaaf van Hertfort ge commandeerd word. Zondag wiwdcn de gevange Domsftiken van den Heer Caatillon ondervraagt voor den Ridder Thomas CJargcs in tegenwoordigheid der Hertogen van Montagu en Richmond, de Gra ven Tankerville cn Couper, den Lord Dclawar en meer andere Perfoo nen van diftin&ic, en na een ftreng Onderzoek zond men Hen wcedej? naar de Gevangenis Mee meend dar cencn Jofeph Denier anders gezegt Le Bane, een Fransman, den Heef Santillon beftoolea en ver moord heeft j Hy was elf Jaarcn lang deszebfs Kok geweeft en om trent i wecken te voorén uyt zyn dienft gezet j MA heeft Hem by d$ Kop gevat zoo als Hy willens Was van Harwich naar Holland ovcrtc- tteeken. Gifttr hielden de Hertog cn Hertogicnt van Richmond, vj:r- zeid met vcele Perfoonen van diftinftic hr.t Middagmaal tc Green wich waar na zy van 't Gczclfchap affchcid genomen hebbende, zich aan Boord van 't Jagt de Maria begaven, om naar Vrankryk te ver trekken cn aldaar eene Vifite aan dc Hertoginnc van Portsmouth Grootmoeder van den Hertog, afteleggen. Dien zelfden dag arriveer de hier een Exprcffie mei tyding, dat de LordFolbes, Engevfe Minitt^r est Pkciporenriaiit aan 't Hof van Rusland zich van daar gcembaf- qutert had om hciwaards te vertrekken; als benoemt zvnde tot Schonp byNagt van üe id itre Vlag 't welk aan 4e CommiflarilTen van dg Aamiiuliteyt geno, fir eert is. Dien avocd kwam ock een Expreffe ven den Graaf van VüIU:grave Anibafladeur des Kor.ings aan 't fcof van Vrr.nk'yk. Dêezen avond zal te Richmond Giooien Raad g«- nouier wr rilec Mtn verzeektnl dat zulks zyr. zil oV Refolutien tf nierheo raakendc iwn reegenwoordigen toeftard uer Zasken in Ruropa, Mep heeft tyding vu» Baih dat dc Princefie Amelia zich daar in ypl- m Jikte Gezondheid bcond en dat <le Wateren Ha sit Hoogheid wel bekwamen als rr.eedc dat ter dier Plamfe in dit Snifoeu een grop- rer toevloed van Adel en Perfoonen van ditt.cft.c was, lan men in lan gen tyd daar had gezien. HEPDEN zyn de Aflien van de Bank rj j en 1 half a 1 vierde, O, I. C. 140 en 1 haifVZ.Z. Koophandel-A&ien 7 5 en j agifte, djip A3.- nuitcyrcn loz en 1 vierde a 1 cc 7 agttte. N E D E R L A N D E N. BRUSSEL den 10 Juny. Maandag nam de Aartsherroginre oech eens ter gewooner plaats op den Lcuvcnfen Weg het vermaak van d£ Raygerjagt. Diegsdsg pafleeiden hier j txpreffens kort na malkan der, komende alle van den kant van Duyrsland, xlzoo zy door de Leur vvnfe Poort in de Stad kwamen Men hoera niet dat zy hier eenige l?c.~ pechts .fgegeeven hebben. IHen r smiddag nam de Aattshertoginne in 't Sonicnbofeh het vermaak van de Hectej.rgr. Men hreft nog geea volkomen vaftightid raaktnde de fiicuweontwerpe Belatting, waar vam in twee of drie myr.er voorigen gewag gcmaaki is, Irsgdyks is mca nog oczeckcr aangaand* di vattttelling der Inrendantcn en OndetrBc- diendvn. De lazrtte Advicen var Weecer zeggen ér.t de Marquis de Rubi tol Viceroy van Sicilicn veikiaard zouw weezen, in plaats van dea Graaf Van Saftiago. AMSTERDAM d«n iz Juny. Van d? van Riga afkomende Struyf- l'en waren 'er 3 met Hecnip en Vla« gpbletven. Ook wrs den a de,ezee in de Vlaamfe Broken verongelukt h-1 Fiaos Schip It Lion Msrin f Kapt. Wormhocd, geladen m« Siukgoederec en eenige Grasnen, du vier dagen te voortn van Duynkerken naar Bilbao was gezeild zynse te ige Goederen nat geborgen. In 't gezigt van Duynkerken was re rug gekomen het Fraas Fregat, dat eenige Ammunitie van OorLog van daar naar Dentzig had getuigt. Aan 't Eyland Bourbon waren maax twee Frar.Ce Scheepen gebleeven. als een van 11$ ca een van jh ft, van de Franfle Eylanden naar Bourbon en Madagascur hee« en we.cy* nuen ver- g.Komen tiaddcit de B.r.tC- Ip. Teffiel zyn binr-in J rn Gciyn van Livomo, van Kadix, Corn. Bouwne van Carolina, Kersje Kersjes van Port a Port Vincent Huhog uyt Vunkryk Guili. Boionuie van Ho» fleur, Frans Berg, Head. Saullcn, Ltci Brocrle en Corn. S.waaa uyt Noorweegtn. Van Livorno was vertrokken Siweit Kl. ^chrjk naai: Kadix van Lor, Jen SchippcrMeyer naar Hemburg^en yar. Kork.het Schip de z Gebroeders, Schipper Haitisg,' naar Kurafiau. Te Wyburg h c. van hier, en ëtwerc waren gekor. en Jan Bioerfe, Lauiei.s Nn-i WfM BH J .rile van St. Ubes re Nantes Sym. j .uiie u rt de lores teBourde- ieder var. de Mcedepligtigen (alleen uyigczonderd aujj Corn.Roos van hier op dc Rivier vaö Losijen Schipper C iittens en 't Schip de^ufanna en te Plymouth Kapt. Mooiy, alle van Ham burg als mcede te Falmouth Kapt. Ptck van Rotterdam, in Zeeland is bmnen flendrik van Riet .van izektpe. In de Zond ».;cn tuym 6e Koopvaarders gearriveerd daar onder Coenr. Chrift. uy de Pil kis 3 G6tife31 c - ff e» <n di« Haven WiU.Norniaa van Londen, Jdatttfn Maufcheys, Chriff. .Hiiy fuJh ,t't w'1IeD verhangen is de volgende nagt in .dc Teems j Schryyei, Ciuiit. Smit cn Dan. Schots van Srettytc, Qcte 1 jnffe en Ft. vcrsr-Dnkvn vaxfeheLde Sergeanten van dc P.«7 T*bc. uyt da CtporwyK, ^ora.Tj.Ba»nï van i*. Ree yan Dantoig ficc. 1 Wfi "n-V-lö3n Mo0'd begaan hrtfr) mits eèn of mctc van zyne li-, o a, ümdckkcnde en de Heer Philip liHir beloofd tiaar cn boven noch pr 4an f.'en we'ke d« Daders van (i„rk -pikant, die zich voorleedcn Donderdag by ne Brug Cht,f« heeft willen ver1-—- - -»>-c- -- f- J- - t* v-erd:tinken, en de Heer Philip Cmtilloo Koopman in een Premie van 20.0 Posd welke de Daders van die Fcit«B zal aanbren-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1734 | | pagina 1