ITALIË N. - I T AFELS den 4 Mey. De Infant Don Cailos tyding gekreegen j hebbende dat de Duytfe Trouppes te Taranto met 4000 Man uyt Sicilien en eenige Recruten van Triefte verfterkt waren heeft i-xnftonds jooo Man lnfe.ntety doen matfcheeren tot vtrfU'king van 't Corps onder het Commando van den Hertog van Pigr.ano en den Marquis de las Minas welk Corps 't geen ccr, Viceroy vervolgd te Gravina halte hield en 4 Spaanfe Oorlog- 1 fcheepcn zyn naar Otranto onder zeil gegaan om het verder overvoe ren dei Ksyzetlyke Trouppes van Triefte te beletten Zatnrdag wier- l der, 300 Duytfers we ke in de Pouille gevangen waren te Averia ge* j bngtdaar nog omtrent too Defertenrs van die Natie gekomen zyn. Gifter ia h« Kaft cel del O vo aan de Spanjaarden overgegaan en het G .iiufoen Krygsgevangrn gemaakt. Deezen ochtent heeft men't Krfteel Nuovo van z Barteryen beginnen te befchieten 3 Men hoopt dat h:t ook haaft bukken zal om dat na die Verovering de Infant Don I Cailos zyne Intrecde in deeze Stad zal doen. ROMEN den s Mey. Dingsdag ontfing dc Heer Ratti, Ambaffa- itui van Spanjsn een Expreften van zyn Hof, met tyding dat rzooo I Man te Voet te Barcelona ir.gcfcheept waren van dewelke 6000 niat 't Koningryk Napels en de 6000 overige naar Toscanen gedefti- neerd zyn. Woensdag hield de Faus geheime Conliftorie, waar in zyn H. verfchcide openftaande Bisdommen zoo in Italien als Spanjen be- gceven heeft. Donderdag ontftond in deeze Stad Brand in deWyk van Ripetta waar door verfchcide fraaye Huyzcn en het Paleis van den (tics Botgheefc in de Affe gelegt zyn. De Prins Lancellotti heeft dc I Wapens van Jen Keyzer van ypor zyn Paleis doen wegneemen en die I van Spanjen in de plaats hangen 3 en de Hertog van Gtavina heeft I meedc alle de Wapens van voor zyn Paleis laaten wegneemen maar j joch geene andere in derzelvet ftecde doen plaatfen om dat Hy den I Voorgeerel van gem. Paleis doed repareeren. Men heeft tyding be I komen dat de Viceroy Visconti zich noch te Taranto bevond, daar Hy I ttnReofott van omtrent $000 Man, ten deele uyt Sidlien en ten deele I vin Triefte ontfangen heeft 3 en dat de Spanjaarden, die Hem ten ge tik van 12000 Min vervolgden en te Gravina aangekomen waren, daar halte gehouden hadden, om door meer Trouppes van Napels vctfterkt te worden. CREMONA den ti Mey. Na dat de Keyzerfen dc Po gepaftcerd I vtien voegde zieh het gantfche Lcegcr der Geallieerden by een en I maifcheerde onmiddelyk daar op in 3 Colommen, zoo dat tcgenwoor- I dig de dispofitie van gemelde Leeger is als volgt Dc Luytenant Ge- I neraal de Coigné is met 20 duvzend Man te Bozzolo tufichcn de Oglio I cn Po gecampeert} de Maarfchalk de Villars legt met andere zo duyz. I Man by Cafal Majoreaan de overzyde van de Po 3 en de Koning van I Sardinicn met een gelyk getal aan de Oglio, niet verre van Borgoforte. I Dt Maarfchalk dc Villars heeft z nieuwe Bruggen over de Oglio doen flaan de eene omtrent Cafalmajore en de andere by Cremona op datingcvalle van noodzaakelykhcid dc Trouppes welke tuflehen dc Iota de Oglio zyn, naar Parma zouden kennen marfchecren. Door deeze dispolitic zyn dc Geallieerden thans ten getale van 20 duyzend I Alm, 5 mylen van Mantua gecampeert, zonder dat dc Duytfers welke dc Po gepaftcerd zyn die Rivier weder konnen overtrekken om de I Geallieerden digt by Mantua ftaande te verdtyven 3 hebbende de Maarfchalk van Villars ecu nieuwe Linie aan de Po dotn msaken en I derelve met een zeer fterke Battery voorzien. MANTUA den 12 Mey. Twee dagen na dat de Keyzerfen de Po I i«paffcerd waren is een Corps FranlTe Trouppen van 20 duyz. Man I over de Oglio getrokken en tot digt onder dc Muuren van deeze Stad I geavancetrd daar het de Avantgarde verrafte die wegens de gtoote I overmagt genoodzaakt was te wyken met verlies van 80 Man daar I 0n<'er commandeerende Officier behalven eenige gekwetftcn en 1 gevangenen 3 joo Man welke te Borgofortc waren, hebben na een dap pere tegenweer het geluk gehad zich hcrwaards te falvfcien 5 Getrclde FtanlTe Trouppes hebben Croftolo bezet, daar een bloedige Aftie is voorgevallen en veele van ons Volk gcMcevcn zyn 3 Wy verwagten oiet een Secours van 8 a 9000 Man om te beeter in Staat te weezen •en Vyand het hoofd te bieden. VRAN KRYK. 1 FARTS den 11 Mey. De Hertog de Bouillon die te Verdun ziek ge*otden was bevind zieh beeter, en ftaat binnen weinige dagen naar I '*aatsburg te vertrekken. De laatfte Brieven uyl Italien verzeekeren, li it de Hertog van Modena geweigerd had Franffe Bezetting in de Stad Ttr u Naatn te n"tnen 3 dat dc Maatfchalk dc Villars zyn Lcegcr "lichen de Po eu de Oglio verzameld had en dat de Lecvensmidde- gCn ir "iet zeer overvloedig waren 5 dat het Leeger der Keyzerfen mtrent Luzara gecampeerd bleef, en dikwils groote Partyen op onze ^touppes afzond, by welke geleegenheid heevige SchermutfeÜngeD ®°'vre!en 3 dat zy veel voorraad van Bifchuyt opdecden weshalven dn" m,ve,waSt'DB WiJ dat zy zichhaaft op Marfch zouden begeerer>3 ry hunne Vivres en Foutages uyt het Ferrarees, Mantuaans en Mo- rees Gebied trokken 5 en dat het fcheen, zy met hun Leeger,'t welk ,-«««" 5o duyzend Man belfond voorncemcns wxttn in het Di- var Farm». ia te dringen. De tydingen uyt Duytsland brengen 4 vetanderlyks meede 5 maar men gelooft dar als het Lcegtr on- ti- vac Bellile en dc andere Trouppen van 't Huys des Ko- mifj Hoofdleegtr van den Maarfchalk van Btrwik aangekomen ten n 'itt zelvt a'* 511815 ^ec Ptins Eugeniu» zal gaan attaqucc- t tec k >itD Zt°t ^aai^c'5a"c> °m zyne Soldxatcu aantemoedi- •rbtij11!vttSun* tweedagen op Marode te mogen gaan. Men it it,., I"" reëvrwoord,g voor den Koning van Portugal aait twee Yze- e ia "r[* '\tc vtc! tyker en hterlyket zuMen zyn, dan de geene welke "'«eden Jaar alhier voor dien Vorft gemaakt wielden. XmstcN ederlanden. h April iie|F^R-Dam id Mey. De Brieven van Sta.Crtix van den 15 ^Hven rr'Hj dït mcn ^aar 1 de 8roote Dtoogte fchaarshcid aan cv 1 u ^a<15 Sa'ee'f* Rovers op de hoogte van Cana- ir.en hadden twee EcgtlleScheepen, het'êene hte-t 14 Stukken en 24 en het andere met 8 Man welke beide omtrent Ssphi gtfirand waren doch her Volk was over Land tc Sta. Crux gtbragt en ftond verder naar Mikcnes gevoerd te worden. Alles bleef in dat Gewelf is voorige Staatmaar de Berglieden roofden ec plunderden de afko- tftendc Goederen zoo niet meer als te vooren. Kapt. Shtrris {fond in i kott van Sta. Crux hcrwaards tc vertrekken. De Brieven van Smirna van den derden van de gepafieerdc Maand melden, dar daar zeederd laatft geen Schccpen gekomen watchmaar dar die van Jacob Hilkes naar deeze Stad, en LodewykWefterfclt naar Livorno gedeftineerd, nevens eenige Franffe nog in gem. Haven lagen. Den 4 April waren van Barcelona een groot gedeelte van dc Trans- portfchccpen met de Trouppen onder geleide van 2 Ootlogfcheepcn naar Napels vertrokken daar onder dat van Dirk Wendevogcl 3 In die Haven wierden noch meer Scheepen gepreft om het tweeue Trans port tc doen, zynde onder dezelve dat van Kapt. George Bayly maar her zouw noch wel 8 a 10 dagen aanloopen eer dat Transport in Zee zouw kunnen fteeken. De Brieven van Marfeille melden, dat de Ridder van Orleans daar aangekomen was, om de Galeyen te com- mandecren die nevens de Ooilogfcheepen van Touldn ten cerften naat de Kuft van Sicilicn Honden tc zeylen. Te Marfeille was gearri veerd Jofeph Couret van Smiina. Te Calais wierden eenige Fianlle Ooilogfcheepen van Breft verwagt, om Trouppen inteneemen. ROTTERDAM den 17 Mey. In Goeréé zyn door tegenwind rug gekomen Will, dc Bok en PafcMer Dekker, naar Breft gaande3 en gearriveerd Piet. vandcr Moft van Nantes Th. Ferric van Whitchavc, Henry Mcvier van Faro, Marinus Piet. van Ceudres Jofeph Ames en Will. Ellin van Nieuwkaftcel, doch Chrift. Robberts, meede van daar komende, is den 22 dcezcr ten Wcftcn van Goeréé verongeluktmaat de Kapiteyn en 't Volk waren geborgen, P. S. Giftcr-avond arriveerde nog in Goeréé Klaas Janis van Cha rance 3 en voorleeden nagt zeilde uyt Kapt. Lucas met de Brieven van eergifter naar Harwich. 's GRAVENHAGE den 27 Mey. Deezen ochtent zyn de Kecren Van Slootcrdyk en Steenbergen als Gedeputeerden van de StaatenjGe- nciaal, nevens dcHceicn Gecommitteerde Predikanten van derefpefti- ve Synoden der geünieerd* Frovintien, naar Leyden vertrokken, omdc Vifïtatic van de Authographa of autentique Inftrumentcn van de Nieu we Vcilic des Ouden en Nieuwen Teftaments aldaar meede te doen. Daar is weder een ExptelTe uyt Dnytsland gearriveerd. De FranfTe Ambaffadeur Marquis dc Fenelon is met Heercn van de Regeering in gefprek gewccft ais meede dc Gioot-Biittannile Mioifters de Hceten Finch en Walpolc, welke een Expreffe naar hun Hof hebben afgevaar- digt. - De Generaal Major Baron van Ginckel heeft ter Vergadering van de Staatcn Generaal den Eed afgelegt als Gouverneur var.Bergen op Zoom, in plaats vanrwylen den Luyt. Generaal Baron van Keppcl, KONINGSBERGEN den ij Mey. Men heeft hier tyding van Per tersburg dat 4 Scheepen van dc Ruffife Vloot mat 2 groote Fraamén in de Golf van Finland gekomen waren en dat de Vloot wydersjOr- dre had alle Zeylen bytezetten om zoo 't mogelyk was dc FranlTe Vloot in dc Ooftzcc aantctreffen. Men had te Petersburg tyding uyt Pcillen als of Kouli Kan de Stad Bagdad na het doen van drie gene ratie Stormen bcmagtigd zouw hebben waar van echter aan't Ruffilc Hof de nadere zetkerheid verwagt wierd. De Kcyzerinnc van Groot- Rusland had op nicuw aan S oude Regimenten welke op de Frontic- ren leggen, Ordrc doen gecven ten fpoedigflen tot Secours van 't Lee ger voor Dantzig cc matfcheeren. OHRA den 19 Mey. Het is den Franfftn gelukt te Weixclmunde omtrent twee duyzend Man aan Land te zetten, dewelke met vliegen de Vxatr.cn en Krygs-Muzik in dc Stad Dantzig getrokken zyn 3 Zy zeggen door noch 15000 Man gevolgt re zullen worrfen. De Ruften bekennen dat zy in de twee laatfte'Attaques omtrent 3000 Gemeencn en jz zoo hoege als mindere Officieren verlooren hebben. Heeden heeft de Generaal Munnich de Stad weder fchriftclyk gefommeert 7,1 g te onderwerpen cilchcndc behalven het Fort Weixelmonde ook «en Poort van Dantzig aan Hem interuymen. DRESDEN den 19 Mey. Voorleeden Zsturdag heeft het Hof eeni ge zwaar gelaade Wagens met Hongarifc Wynen Van den Keyzer tot Prefect bekomen. De Heer van Biuhl, Geheime Staats-Miniftet des Konings van Poolen is door zyn Kcyz. Majt. tot den Graven-Stand verheeven. De Graaf Zedlintzy, geweeze Fooife Gezant, is naar zyne Landgoederen in Silceficn vertrokken. Dc nieuw geworvc jonge Mao- fchap tot Land-Militie is aan dc geaffigneerde Officieren overgegee- vcn, om in den Wapenhandel geoeffend tc worden. Men verzeekerd dat hw Regiment van den Prins Xavcrius in 't kort van hier naai de Grenzen ftaat te marfchceren en dat een van de nieuw opgercgte Re gimenten Land-Militie in dcszclfs plaats hcrwaards zal komen. Haa- re Poolfe Majefteyten bevinden zich noch te Leipzig. HEYDELBERG den 13 Mey. Dc Franften hebben by Gcrmtrs- hcim boven Philipsburg, een Brug over den Rhyn geflagen en door hunne Ingenieurs de Situatie van die Veiling doen iccognoscecren waarom men meend dat het gem. Stad gelden zalte meer om dat de Franften bereids veel zwaare Artillery over de voorn. Brug naar dien kant gevoerd hebben. Het Corps onder den Graaf vfh Bellile, 't welk zich apparent by 't Frans Hoofdlccgcr zal voegen, beftaat uyt 152 Ba- taillons 65 Esquadrons en 48 vrye Compaguien zoo te Voet als tc Paard. P. S. Deezen voormiddag hebben dc Franften Philipsburg berend. KEULEN den 25 Mey. Men ziet hier het Extraft van een Beief uyt Romen, gedagteckcnd den 8 Mey, behelzende voornamelyk dat tiiftchen de Keyzerlykc en SpaanfcTrouppcs omtrent Spinazzuolo en d* Heuvel van Oiftni een bloedige Aftie voorgevallen zouw weezen, waar iu van de Spanjaards meer dan 2000 Man gc'.ncuvcld en een groote meenigte Krygsgevangen gemaakt zouw zyn daar onder in dc 20 Officieren 3 waar tegen de Duytfers niet meer dan 380 Man verlooren zouden hebben. WEEZEL den t6 Mey. Zco even voor 't vertrek van de Poft paf- feeren hier Couriets naar Vranktyk om daar tyding tc brengen va* een voorn4am Steifval te Dautzig.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1734 | | pagina 1