L Y D S E A*. 1734- fi*.€ Maanciacrfe Courant, PORTUGAL. S P A N J E N. POOLEN, PRUYSSEN, enz. VRANKRYK. LISBON den Ij April. De Koning en de Koninglyke Familie be vinden zich in volmaakte Gezondheid. Die van de Koninglyke Academie der Hiftorien alhier hebben Dr. Antonio de Andtadc R-go Lettor in de Canonike Rechten op de Univerfitett van Qjïmbra en Dottoraale Canunnik in de Hoofdkerk van Faro in mts van Fater Don Rafaël Bluteau, tot Deeifenr der Fointen in Ver- 'iihil en Lid van de Academie verkooreo. De Academic Do* Applica nt» alhier continueert regulier te vergaderen en die te Bracharenze heeft een Conferentie gehouden, waar in zeer fraaye Stukken geleezcn iyn tot Lof van wylen een Haarer Leeden Antonio Fcrreira die een der berotmdfte Poëeten wat, voornamentlyk in 't Comique, waar van Hy cenige uytmuntende Werken heeft nagelaaten. CIENPUOSSUELOS dent M.ty. Voorleeien Maandag vertrok het gof uyt het Biien Retiro naar Aranjuez daar de Prins en Frineeffe ran Afturien nevens de Infanten cn Infantes Woensdag meede arri- veerden. Vrydag zyn alle de uytheemfe Minifters hier aangekomen. Zaturdag, Fecft van St. Philippus en Jacobus, Naamdag van den Ko- ning hebben Haare Majefteyten de Complimenten van alle de gem. Minifters, Grandes, cn andere Perfooncn van diftin&ie ontfangen. De Heer de la Baune is op Aranjuez in het Appartement gelogeertdat m«n daar voor de Minifters van Vtankryk vervaardigd heeft. Men verzeekerd dat de Franffe Chirurgyn Petit van den Koning de Koninginne den Prins en de Princefle van Afturien zoo in contant Geld als Juwcelen de waarde van zeeven duyzend Piftolctten tot Pre fent bekomen heeft. De groote Droogte die men hier zeederd de Maand December des vqorleeden Jaars gehad heeft is oorzaak dat h«t Brood tot zeer hoogen Prys gefteigert is 3 Zelfs hebben eenige Steedtu in Andalufien d|*r al gebrek aan gehad. Hat Vee fterft in groote metnigte op 't Land door gebrek aan Voeder 't geen de Boe ten op verfchcidc Plaatfen noodzaakt haar Brood elders te gaan zoe ken j zoo dat de Eleude cn Duurte groot word. Te Madrid heeft men rootleedc week drie agter een volgende dagen Vreugde bedrccven we gens de overgaave van de Stad Napels cn de Koning heeft op Atan- fuet ieder ttr'Handkus toegelaten. De Graaf van Rothembóurg, Ara- btfladeur van Vrankryk ftaat hceden de Reize van Madrid naar 't ïtanffe Hof aantencemcn. ELBING den 10 Mey. De Gedeputeerden van deeze Stad, welke in 'tLetger voot Dantzig geweeft zyn konnen den flegten toeftand van het Land daar in *t tonde niet genoeg uytdrukken zynde de mceftc Hnyzen yan de Neeiing, Stadhof, en verfcheidc andere Plaatfen in de Afle gtlegt, cn veele Dorpen in de Warders ftonden ouder Water 3 dog Langefuhr was noch onbefchadigd gebleeven. Dagclyks worden van hier Ltevensmiddelcn naar het Ruftifc Leeger gezonden. Dc uvtvoer Mn Graanen blyft hier noch open. Het kanonneeten cn bombardeeren op cn uyt de Stad Dantzig word biet fterk gehooid, ea men heeft aan dien kant verfcheidc maaien Brand gezien. PARTS den 17 Mey. De Brieven uyt Italicn hebben niets verander- 'yks meede gebragt. Dc Maarfchalk de Villars is te Bouroiles gecam- pterd. Het is Hem niet mogelyk geweeft de Vyanden te «ttaquceien logre hunne Brug over de Po te vernielen om dat zy dezelve met hun gantfche Leeger konden dcfendeeren 3 hebbende die Maarfchalk zich veinoegt des Konings Leeger, dat wyd en zyd verfpreid was, by ten te trekken, zondet Volk te vetliezen 5 maar het zal moeilyk zyn om dat '«zamelde Leeger daar te doen beftaan. Men verzeekerd dat als de Ktyzerfen mogten voorneemen naar 't Koningryk Napels doottedrin- zy by de Detachementen, welke wy ïh den Ketkelyken Staat heb ben leggen, alzoowe! als by de Spaanfe Tionppts die in tyds van hun- oeOnderceemingen gewaarfchouwt zullen worden wakkere Teegen- ftand zullen vinden. Vermits de Maarfchalk de B<erwyk maai eene dagreize van Heilbron gecampeert is zegt men dat Hy den PriDs Engenius die onder het Kanon van gein. Vefting is geretireerd met Konings Leeger attaquccrcn zal. Men verzeekerd dat Ordrc naar Bteft gezonden is dat 10 Oorlogfcheepen onder den Heer du Gue Trouia op den 10 dcezcr in Zee zouden fteeken zonder dat men wift "«waards dezelve gedeftineerd waren. In deeze Stad zyn 3 Gëdepu- tterden van Tripoli gearriveerd om zoo men vaftfteld met deeze Kroon omtrent dt vrye Vaart een Traftaat voorteftellcn. NEDERLANDEN. BRUSSEL den zo Mey. De nieuwe Beladingen in deorc Provintie vf .0Iltwo'pcn, aan 't Confent der 9 Gildcns van deeze Stad gefteld zynde, u tot gifter-avond toe maar een Gilde geweeft het welk zyn toeftem- ""r,8 gtgeevea heeft 3 De Propofirien van die Belafticgcn zyn ij tuyvers op ctn ff Thee 7 op een ff Koffy j op een ff Cacao z op ftn Spel Inlandfe en 3 op een Spel Buytcnlandle Kaarten 3 zynde «e a)tenlandfe Chocolade ook zwaarder belaft dan die in Braband g+- ««ju word. De Impofitie op de Rytuygen zal Jaatlvks zyn voor een Vo «cn Pagrd j Guldens voor een Koets met z Paarden 10 een dito met 4 Paarden zo cn vooreen dito met 6 Paarden 30 \Gem* Ifpofitien worden maat voor 3 Jaaren geëifcht 3 en alzoo tic ^'e 'X* niet toereiken zd om de Sommen van de 1,K ^nlertcerde extraordinsris Subfiaie afteloffen cn derzclver Intreffen Eed'"14 v*fzotken de Gildcns een Oftroy om zoodanige Loteryen 0I"' lend""»' ^Cn 'P** yan 10 Jaaren te mogen uytfehryven als de Staa- lük'n, ÏQ"en v'"den 't geen noch niet toegeftaan zyndt,,oor- c 'P0'*tc weezen dat de tocfteir.ming in de bovengem. Bclafting t'rn 0*!°\b>' Gildens als het deide Lid vsn een der 1 Hoofdftee- t'eiino n r' ^id yan Staat uytmaken, gcftiemt blvft. De Re- tttie l '<ljcuet, bedagt op de Middelen dienende tot defenüe van 4s Veft' en' aeederd eenigen tyd veele Wapenen oaar verfchêi lel w' hef A,fcriJ^.ea gezonden, zoo als dezelve geduurende drie dagen uyt het CkwUra "ïer noch zjco zoo Musketten als Snaphaacen naar "y ^'ï^vaatdigt heeftna dat man io die zelfde Plaat» kott 11 i~> pooien eenige Stokken Kanop en verfchcidc Aljuyten van hïet gtsoa- den had. De Heet Hapagrt Schccptn van deeze Stad is tot Raads heer in den Grooten R„ad van Mei-helen bifnoertid in plaats van den s or PoedCrlee, wcrkelyjeen Raadsheer in der, Geheymen Raad van deei KVyzer. De Graaf van Nedpetg, Gouverneiir van Luxeobuig maakt zich gereed om de Campagne te gaan bvwaonén en 4 Regimenten té Voet ftaan uyt die Vefting meede n*ar 't Leeger aan den Rnyn temai- fcheeren. De Baron vap Rentsheim, Cpllpnel Commandant van 't Regiment van Cheka, is Maandag naar Lijietburg veitrokken. AMSTERDAM den zz Mey. In Teflel zyn binnen Jacob Fonget uyt Vrankryk en Pictcp Gerr. van liajonne 3 en veitrokken Evert dc Weert naar Sevilien Luc. del Valle naar Bilbao, Dan.D'oodswott naai de Straat, Herd.J,tnffe naar Rochel &c. Je Mattinico was gearriveerd Kapt, Andre Deuis van Bour-ieaux 3 te Marfeiile de Sapts. JoanFrane. Beauflïer en Anth. Dragon van Smtrna, Rapt. Tiabesud van Salosita, en K.'.pt. Maudbileiwelke in de Levand geest Kapelle KtuyRjtts ge zien hebben 3 te Bonrdeaux Kapt. Morpin van de Franffe Eilanden, Anth. Danquart van Lubek, Will, de Jor,g en noch z andere van hiei en uyt de Maas 3 en te Trapany Klaas Eckts van hier en iaatft Kadix. Schipper Teunis Duyfden z{ Maart van Smirca heiwaards vertrok ken was den 10 April door een Engels Schip op de hoogte van Tta- pany in goeden Siaat ontmoetDtie dagen te vooren varen van Srnir- Da ook vertrokken Ifaak Roel. en Ann. Barents, welke 14 dagen daar na door Jac. Eelket hvtwxards gcolgt zoi,w wotden. Te Pott a Pert was gekomen Kersje Kersjes it Fie<trikfti.dJ.elmerJetfes 3 efl te Kork het Schip de Anna en Mary alte vpn hier j als mceoe te Nantes J*n 4-oeI. uyt dc Ooftzee 3 en te Havte de Gtac? Louis 1c Cedre ,an Ai ik. ROTTERDAM den 13 Mey. In Goeréé zyn binnen Philip Óbia en Rich. Martin van LOtrdA,, John Stcedman van Kork, Jbt'ei-h Lin- fen van Glascow, John Ridshe van Botrowftoce Rob. A'kiufon vsn Bleynok cn Simoi, Riwerrnyt Teffal 3 en vertrokken dc Engelfe Ko nings Jagten de Fubbs, d? lAnty en dc Catarina, als meede de .SLry- Sloep naar Lor.deo, en Kapt. Lntas met de Brieven van den 1$ deeze: naar Harwich. Op de Maas zyu verfcheidc Scheepen van Jatmouth en uyt andeie Engelfe Havens gekomen, als meededoor lekkagie Audited Stromling, van Calais n?ax Aijiftctdam gedeftineerd. P. S. Gifter-avond zyc noch ip Gocted geztriveetd Matheu liaic van Breft Abbe Eelkes van Hamburg naar Middelburg gedeüinccrd en vier andeie van Nieuwkafteel 3 en is ter zelver tyd njtgezeild Kapt. Fuller met de Brieven van den ri teezet naat Harwich. 's GRAVENHAGE der, 23 Mey. De Groot p.tittannife Minifteij de Heeten Finch en Walpolc zyn met Heerec Gedeniiteej ien van dc Staaten Generaal in Conferentie geweeft.3 Getr- Minifters hetibeo een Exprclle naar hun Hof afgevaardigd. By Hi .1 Hoog Mog. zyn dc Heetèn Joh*n Kfrtl Bitron van Heet van Utz.cu es tlc^ou i wegens Gelderinnd 3 Jan Willem Lensden wegers Vtrt&i 3 'K 't óaron van Har~ foltt tot Tannnherg wegens Oye'yjfel en Eiir Tamer, npa, Heere van Meteir- bergen, wegens Gromngen benoemd om naar Staats Vlaanderen tlf g-icis, tot het teguleetën van de Magifttaimbefte,linger aldaar. Floög- g-melde Heeren Staaten Generaal hebben de Heercn Ten Erinck. en van 'UnteCe, fietzt van Steiv.m, gei.omiocert, om als Hiar Hoog Mog.Cem- miffariiren Decifeuts naai Maftrigt (e vertrekken. De Keyxerlyk* Mi- rifter Graaf van Uhlefeld is met Heeren van de Regeering in gefprek geweeft. Men heeft tyding dat tot Bergen op Zoom ovctlcedcn is de Heer Grnys Kapitein in het Regiment Dragonders van den H«er Bri gadier vandet Duyn. WEENEN den iz Mey. De z Bataiilons van 't Regiment te Voet van den PiiDS Alexander van Wurtcnberg, gaande vaa Otfova en Bel grado naar den Boven-Rhyn, zyn hier aangekomen. De iaatft gearri veerde Expreffe van Koaftantinopolen bttngt tyding eist de Groor- Vizir aan den Keyzerlykcn Reftdent verztecerd had, dht de Orcoman- nife Potte zich gceniints nochie tegen «ien Keyzet, nogte tegen Haare Czaarfe Majt. met de Poclfe Zaakcn vouw bemocyen en dat aan de Tartaaren Ordrc gezonder, was zich daar na te reguleeren. OHRA den tj Mey. Met het botnbardeertc van Dantzig word ntig hecvig gecontinueerd 3 Buyten dat is 't in het Ruitife Leeger tegen woordig heel ftil alzoo de Veldmaatfchalk Grave van Mnnnich met vrrfcheitle Officiettn en veelcTrouppes uyt h<t Leeger vertrokken zyn, apparent om de entfeheeping der Fntrffen te verhicdeten, Het bral den en verwoeften in het Dantzigcr Diftritt t;hurd noch 3 De Dorpen in de Neering leggen alle in de Affe uytgev.ondeid de Pofthuyzen 3 Stolt?,enburg, Schiedlitz en Nieuw-Schotland branden noch ca Suies legt ook in de Affe. OPPER-RHYNSTROOM den is Mey. Zondag wiérdeh uyt bef FcanffeLccger 3 Detachementen afgezonden namcntlyk 1 f-oeMau rfaai Epplngen, 1000 Man naaiWisloch, en onder den Gtaaf van ClcrnVóae 300 Ruyters naar Hofbeim by Sjntzheim 3 en den volgenden ddg kwa men die Detachementen in 't Leeger te Bruchfal te rug. In het Kcy- zcrlyke Leeger komen dagclyks veele Franffe Defetteuts aan onder dewelke 3 Luytcnants zyn, die in naauwe bewaaring gehouden worden. Een Detachement van 't Franffe Leeger is in het Wurtenbèrgfe Gebied gerukt, om daar Contributien uyttefchty ven. P. S. Heiden komt van 't Leeget dis Graafs van Bélllle één Cofpi vzn 12000 Man by Nicuftad aan de Hvrd vier uuien van Landau, te ftaam werwaards dieTtouppe; verder marfchetten zul en is onbekend. FRANKFORT den zo Mey. De Keyzerlykt Armée legt noch by Heilbron, groeyendc dezelve dagèlyks aan. Eergifter zyn twee Regi menten Huffaren en noch twee andere Regimenten in dat Leeger aan gekomen 3 Men fteld vaft dat de Heffe j or. iet dén Print George ne? I vens twee Opper-RynTe Regimenter., welke sy Méntz geltaan hebbent daat nu ook aangekomen zullen weezen zöo dat men hoopt als de Hacovetfe en FruylEfc Ttoappen binnen x a 3 dagen in 't gemelde Lctger gcaiiiveerd zyn de Prins Euftes.us tn ftaat weczen zal ond de Vyacden optezoeken Zyn Hocgh. heeft Bet fchryven uyt de Ar mée fclicrp verboden, en alle avonden wetoy 't Wootd Örnrt gïgee- ven zich maifchvaaidig te fco'rden. heeft hiel wader typing ayt Italicn, els of dp.ar een gróo'o ttttle vcyrycvxflea touw wee ven, waal v»« nien met de nsafté Bt.avcn van daal it cónhttctatie aal aiwagten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1734 | | pagina 1