S Y;R I EN. i-"ERUSAi,EM <ien 25 O&ober 1715. Eter gantfche Land van Pa- ll leftina is iq Beroerte; Een xlgetaeene Burgerlyke Oorlog doed j it Inwoondcrt malkanders Goederen cn Huyzen vernielen, ea a,/ loramige zcifs jammeilyk het leeven verliezen zonder dat die Biiyteufpooiig'.ico.eii nock magtig zyn om den onderlingen Haat tc vtrzaiigen. Dc Chriftenen in de Stad BcUem moeten thans ook veel Geweld uycftaato, dewyl daar geen Juftitie tot het fttaffen der Misdaa- den geoeffend word en de Moetwil dus alle dagen onbetcugclt toe neemt De Bacha van deeze Stad, die voor eenigen tyd een keer naar Damascus irtoeft doen, kon voor zyu vertrek te wecten gekomen zyn- de «Ut de Arabietea welke langs de Joidaan woonen omtrent liet V ;.d vanj ncho hunne Kudden weideden, zond,door gierigheid aange dreven, een Detachement van zyue Soldaaten op Hen af, 't geen 00- vetlioeds op die Menfcheu aanviel, omtient 40 van dezelve om 't lee- ven biagt en over 1200 Kamecien nevens een groote meenigte ander Vee an Hen wegnam ea hetfaards voerde. Het getal der Chriftenen te Nieuw Cairo neemt ktagtig toe, waarom de Franciscanen het Kloo- fkr«kit zy ia die Stad hebben genoodzaakt geweeft zyn te vergtoo- ten, dewyl zy door 't aangroeyen van 't getal der Mifiïonariflen meer Geeilelyken dau ie vooren moeiten huysveftea zoo dat zy met per- isi ltle van den Eacaa het bouwen van een nieuwe Slaap-zaal begonnen, en vervolgeus ook ecu nieuw* Kerk gefticht hebben die veel gtooter was dan dc voorige invoegen dat alle de Kooms-Katholyken na ge noegen by de Mille konden affiftceren Doch toen hun werk voltooid w i», wilde de Bacha zich aan zync gegeevene toeftemming niet gedra gen -voorgsevende dat Hy wel vryheid gegeeven had tot het bouwen van Woocingen, maar niet tot een Kerk, zoo dat Hv, om de Monnik- koe re tttaöeo, 2000 Venetiaanle Scquinen van Hen eifchte welke zy ia. a'lc aangewende middelen om liet betaalen van die Boete te ont- g an, eindelyk gedwongen waren optebreugen, zoo als zy de 2000 Se- (jiiaen ook door den Dragoman ofte Tolk hunner Natie a*n den Bacha hr'. ne; gezonden j doch deezeaTolk maar een duyzend Scquinen aan de jtdia gegeeven ea de andere duyzend ontrouwelyk voor zich ge in-aden i.ebbende, was die'Magiftraac niet te vreeden en wilde dat de Franciscaners de duyzend welke noch ontbraken ten eerften zouden betsilen van welken erfch Hy niet tcgenftaande alle Verklaaringen vaa rie Geeftelyken dat zy de 2000 Sequincn aan den Tolk hadden nicïiegcgeeven, en die de helft gevolglyk geroofc moeit hebben niet willende afgaan, tegen de Monnikken ztide, by aldien zy de noch 0 ubieekênic Somme niet ten eerftea opbragten, Hy een Detachement v JanitUrcn cn andere Ttonppen naar hun Kioofter zouw zenden, om al lie; 1 caw-gebouwie onder de Voet tc haaien zao als ook gefchiede Xeifr gebood Hy dat de Militie al de ovecgeblcevene Bouw-Materia len buytea dc Stad zouw brengen en wegwerpen, alles op koften van de goc-e Monnikken welke gedwongen waren aan ieder Jacitler eeu Se quin daags te betaalen 't geen eiadelyk tot meer dan 10 duyzeod Se- qaisieu opliep, dewelke de Clmifteaen, die in 't Heylige Land woonen, op de tyrannigfte wyze gedwongen geweeft zyu optebrengen, hebbende «lis peenc welke niets konden betaalen hun leeven in de sfgeise- geufte Plaatfen met de vlugt moeten laiveeren, door welke vreeflelyke Ben indelingen deMornikken eindelyk genoodzaakt geworden zyn zig te Kpnftantiiiopolen tot den Grooten Heer te keeien oisy de Vergun ning tot het herbouwen van 't geftoopte Werk tc verzoeken waar van mea den uytilvg moet afwagten j OisdertniTchen bevinden zich weder teuge van die Miifiiaaaiifieu in bun Klooftcr. i T A L 1 N. NAPELS den i j April. Voorleedcn Vrydag begaven zich ie Gede puteerden van decze Stad, de Hertog van Madaloni en l'Elcito id Populo olse de veikooreu van 't Volk aan 't Hoofd hebbende naar Averfo daar zy de Sleutels van deeze Stad aan den Hertog-Infant overgaven, en dt Eed van Getrouwighcid aan den Koning va» Spanjen lu handen van zyn K. H. afleiden waar op di* I^ins ais een errfte Gunft deeze Stad vereerde met den Tytel als Grande van Spanjen, uyt welken hoof de zyu K. H. aan gein. Hertog en Eleito toeftond hunne Hoofden te dekken Vervolgens confirmeerde die Prins alle de Privilegiën welke de vorige Koningen aan de Stad hebben toegeftaan. Een groote mee- rugtD Baroncen en Edelen welke de Deputatiegevolgr waren hadden de Eer ingeleid te worden by zyn K. H. die Hen met de uyrerfte mt'inelykheid ontfing en met veel agting aannam de raare Prefenten welke deeze Heersn voor Hem hadden mecdegebragt onder dezelve waisn eenige Potten met Wyngaarden, welke bereids rypeDiuyven had den. z,yn K. H. confirmeerde den Regent van de Vicaricn en den Elttto del Popoio in hunne Ampten, met bevel hunnen Pligt zorgvul dig te blvven waarnecmen en voor alles de goede Ordie te confervee- 'en j waatna de Deputatie met de uyterfte vergenoeging des avopds heiwavrds keerde. Eergifter en gifter zyn 7000 Spanjaarden, gecom- niaotlccrd door den Graaf van Montcmar in deeze Stad gekomen, l'ie Generaal deed terftond onze drie Kafteelcn fommeeren om ziclt ozertcgeeven waar toe dc Commandanten dier Fomeflën twee Maanden tyd verzogten van dewelke hun vyf degen wierden toege daan r.a welke zy geen Secouts krjgerde dezelve zullen overgee- Vfn. Men verzcekerd dal de Veilingen Gxëta en Capua ook gefom- 'eert zyn om zich ovenegccven, maar 't is zeer waarfchynlyk dat die G 'rnifoencn het wel tcnigen tyd zullen houden om te zien of zy Sc- r 'uts tt 1eiwagten hebben. De vier Galcyen van den Ktyzer zyn by 5 van hier verrrokken en behouden te Barletro aangekomen, en een lw Dorlogichip voor weinig dagen van den Helling in 't Water ge iten, 'r geen nu in handen van de Spanjaaiden gevallen zouw hebben, 'i de Grond geboord door tan Karalaan die by dc kop gevat cn in e?'enis gebragt is. Heeden is de Infant Don Carlos in deeze Stdd ge- "men geëscorteert zynde door joae Man zoo te Vo-et als te Paard. I orjuigch.ng en Vreugde van 't Volk is niet uyetedtukken. Zya H heeft een zeer groote meenigte Goudeen Zilverc Geldfpecien r onder zoo men verzeekerd het Goud alleen omtrent ijoooSe- Deo belooptexpres ter deezer Occafie gemunt zynde onder her V°!lt doen werpen. EIVOR.NO dec id April. Men heeft tyding van 'l EyUnd Coifi cz, dat de Misnoegden het Kafteel de Corte genaamd, ovcmetfterd tié het Garniioen naar St. Peligrino gebragt hebben. MANTUA den 21 April. De Generaal Mercy word van dag tot dag beeteren fteld zich voor de Opera'tien van den Veldtocht pp den et^Jen Mcy tï zullen beginnen. V R A N K ït. Y K. PA'RPS den Aptil. Het Parlement heeft een Boek gefchreevea door een Kapucyner Pater, gecondcmncert om door Beuls handen vet« brand te welden 5 Die Pater beweerd in dat Boek dgt de Tolerantie ten voordeele Van dt Appellanten ongevoeglyk ijs, om dat zy in 't zelf de Geval zyn als dc Kettert en Dwaalgeefteh. Heeden is dé Üquipage van den Ptins de Carignzn naar 't Lccg'er aan den Rhytt vertrokken rullende zyn Höogh. ovetmorgen volgen. Het Befluyt om de publike Wcegen door het geheele Koningryk Linieregt te maakeh en confide- rabel te verbreeden, word werkelyk met veel Succes uyrgevoetd fpaa- ienrfe men gten Land nochte GebouW 't geen in 't Btftek valt i fnaat aan de Eygenaars word tot gen-oëgen bchooriyke Vctgoedinge daar voor gedaan j Die Weegen worden ten we'detzyden tnet Boomen be plant en men volgt zoo naby als mogelyk is het Plan van de Groote Weegen welke wylen de laatfte Hertog van Lotharingen in dat Land gemaakt heeft en die voor de fraayfte van geheel Europa gehbuden worden. Men heeft geen nader tyding uyt Italien, dan dat dé 2.«a- ken daar noch in de voorige Gefteldheid waren rr.aar dat aangezien de beweegingen vsn dc Keyzerlen men daar eenige Aftie te gemoct zag doch dat de Maarlchalk de Viliars allefints op zyn hoede Aas, om de Duytfers wel te ontfan.gëm NEDERLANDEN. AMSTERDAM den s Mey. Schipper Andr. Piet. Roöf, van kig*» aan de Stad genaderd, was den ij> April voorbjr Koppenhagen gezeiloi op Welke ryd de 4 Frarffe Schiepen met Militie nog op dieRéé lagen,, en had in 't Kattegat of de Mbbrdf.ce geen FraniTe Scheepen ontm«'et„ ROTTERDAM den 6 Mey: Üyt ÏGoerëe zyn vertrokken Jan Seg- man naar Lisbon Robb. Janiïe Treels naar Briftol én Kapt! Deane met dc Brieven vfln eergifter naar Harwich als mcedé jgiftcir uyt dé Maas John Wallingsbee naaf Cette Coert Roe!, naar Bergen John Wardin niiar tfull, en Th. Rafroh naar Hardepble. 's GR AVENHAGE den 6 Mey. Dé Heeren Staatën Van Holland en Weft-Friisland zyn gifter en heeden vefgaderd giweeft. Gifter heeft de Hjter Wiilem Jacob van Renefle tot Lockhorft, Kanonnik tënDom, wegers de Provintie van Utrecht ter Vergadering van de Staatén Ge neraal den Eed afgelegt en in de Generaliteyts kerkenkamer fitting genomen, zynde geïnrroduceert door den Heer Hsren. De Kéyzeflykt Minifter Graaf van Uhlefeld is deezen ochtent met Heêren feedepu- reerden van de Staaten Generaal in Conferentie geweeft, zynde adu éi Trappen door twee Heeren Gedeputeerden van Haar Hoog Mog. gere cipieerd en vervolgens uyrgeleide gedaan. De FranCTe Ambaffadéut Marqcis de Fenelon dit met Heeren van de Rejecting in gelpiek ge weeft is. heeft weder een Expiefte cntfingen. Deezen ochtent hèeft dé Heer Jacob van Berk, Raad cn Vfoedfchap der Stad Utrechttei Ver gadering van de Staaren Generaal den Eed afgelegt. om wegens gèiii Provintie Seffie te necmen in het Collegie ter Admiraliteit op dé Maaze„ DRESDEN den 28 April. Het Hof en dc hier zynde Poolië Mini- fters hebben het ïaalch Fteft met dc uyterfte Devotie gecelebreerd. Gifter-ochtent is de Kapiteyn Vorft Boracinsky Uyt het Rulïïs Leegcr voor Dantzig hier aangekomen, zonder dat men tot noch toe iets Vaif i zyn meedebrengen heeft kunnen ontdekken. M.ENTZ den eerften Mey. Onze Bezetting beftaat ayt ii düyzencl Man. Men heeft een gtoote kwantiteyt Boere Paarden ontboden, om onze Schipbrug op Wagens te laaden cn hobger dén Rhyn bp té brengen. Uyt ons Letger word gefchreeven, dat de PiinsLugcnius eer gifter en den dag tc vooren de 6* EsquadronS tn 45 Batailloni, Wélke te Waghcüfcl ftonden gemonfttrt had cn dat zeedetd 7 Keyéerlyke Regimenten nevens de zwaare Auillefy üyc Boheemtl» In Leeg et aangekomen waren. HEIDELBERG den 2 Mey, DS Prins Éugeniu» heeft iSóniietdag de Veiling Fhilipsburg, en Vrydag dc nieuwe aangelegde Liuii bezich tigt, Zyn Hooght. is allefints bedagt op dc wyze hoe beft den Vyandl te acraqueeren. Deszelfs aaukomtl in 't Leeger heeft veroorzaakt dat de Frsnffen zich van Worms LAnbshcim en Meuftad geterireefd en naar't Hoofdieeger van den Hertog.van Beiwik btgeèven hebben. Onder de Keyzerlyke Trouppes is byna geen Deferti? rtlssf v&ü Üt Franflcn deiérteeren dagtlyks een overgroote meenigtdl FRANKFORT den 2 M*y. Zeederd de kórnft van den Pfins Eugeniut in'tLeeger zyn verfeheide Beweegingen gemaakt; een Detachement van S'öo Man heeft het Steedje Oppenheim aan de overzydc van den Rhyn bemagtigizoo dat men alle oogenblik tyding verwagt dat het gantft Leeger onder'tCommsndo van dien ftins daar over die Rivief getrok ken zal weezen ten einde dc Operatien van den Veldtogt te beginnen^ De FranfTen zyn van Worms en Speyet weêr naai Ldndau in hunne Li- nien gekeerd. CÓBLENTZ den j Mey. Woensdag-avond hebben dé Franken twcenlaal op hei Ksitcei van Tiaatbach geftormt maai zy zyn met verlies van omtrent 700 Man zoo do&den als gekwétfteD afgeflagcn waar op dc Solduateu weigerden den derden Storm re cloen i Zfëdêti hebben de Fracfifeu het Vuur op de Véfting verdubbeld. XCEULEM oen 4 Mey. Men heeft hier per Expicfte tyding Üat de Flaiültn Dingsdag nsgt tweemaal op het Kafteel van Traarbach had den geftormtraasr met groot vetlies afgeflagcn waten dat de Offi ciers den Storm lubbende willen doen de Soldaaten zulks geweigerd hadden f- dat de Franflcn den volgenden dag afgtyffelyk op deVcfting hadden gcfchooten, waar doot een gedeelte van een Toorn geruïneetr was i dat de Commandant van 't Kafteel onder het Stormen zyncSol- daateu dapper had aangemoedigd om zich fe vcrweertn zoo lang zy een droppel Duyts Bloed in hunne Aderen hadden en dat ondet hêf Garnifotn een Soldaat was die even als een Haan kondc ktagyen, wel ke precis alle morgen mei her aanbrtekett van den dag dcFiacfieu 1»*; dat geluyt fpottende begroeit.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1734 | | pagina 1