A*. 14- $Ér|?^ LEYDSE dmW{ PORTUGAL. I T A L I E N. POOLEN, PRUYSSEN, enz. DUYTSLAND en d'aaugrcnzcnde Ryken N*. yt Woensdagfe Cötiianf:, VRANKRYK. NEDERLANDEN LISBON den it Mutt. Maandag is de Verjaaring der Geboorte van den Infant Don Antonio Broeder van den Koning die ifi zyn 4ofte Jaar gettceden is aan't Hof gevierd. Van de Stad Faro in het Bisdom van Evora in 't Koningtyk Algarve word gcfchreeven, dat DOn Kodrigo Torner, een Engels Heer, die daar vec- le Jaaren gewoond had en om zyn exemplaar Leeven en obligeante Manieren zeer bemind is, de Anglicaanfe Kerk puhlik afgezwooren, en op den dag dat men het Fceft van Sr. Kichard, Koning van Engeland, sldaar vierde, de Rooms-Katholyke Religie aangenomen vervolgens gebiecht en de Communie ontfangen had en dat Hy, om zync Vreug de dair over te betoonen, op dien dag verfcheide van zync Schuldcnaa- rtn het Geld dat zy Hem fchutdig waren, had quyt gelcholaen, en on der anderen ean een arme Weduwe 700 duyzend Rees, bedragende om trent duyzend Ryksdaalders Hollands. Hier is dcezer dagen een Boek in Druk uytgekomen, geïntituleeid HiJiorioUgi* Medic* door Do&or Jofeph Rodriguez d'Avrcu. INSPRÜR den 6 April. Eergiftct is de tweede Colom der Keyzer- lyke Artillery uyt Boheemcn hier aangekomen, en heeien naar 't Lee- gcr in Itaiien vertrokken Dezelve beftaat in een groote r.?eenigre Ka nen van allerlcy Calibre, behslven een goed deel Wagens met Ammo- nitie, 't welk door een fterk Escorte geconvoyeetd word. MANTUA den 7 April. Heeden krygt men tyding dat de Regi menten te Paard van Melfi en Merci, nevens 4 Bataillons te Voet, met den ander tuffchcu de 4 a joos Man KeyzerlykeTrouppcs, op deFron- ticrenzyn aangekomen en dat behslven deezc nog 10 duyz. Man tot op de Grenzen van Inlpruk genaderd, in 't kort hier ftouden te wcezen. L1BOU den ij April. De Ruften zyn hier zeer ieverig beezig met biare Ammonieie in gepreftc Scheepen re laden 5 dat van Ftedtik Piet. sc Lading mccrendcels aan Boord hebbende ftaat vermits de Oofte Wind, nog deezen avond met dat van FoppeFoppes naar de Ree te zei lt*, en morgen,Wcêr enWind dienende, naar de Fillau in Zee te fteeken. OFPER-SILEEZIEN den 14 Aptil. Volgens het Dagverhaal 't welk mtn hier ziet van den 3 tot den S deezer uyt het Leegcr voor Dantzig, bidden die van de Stad tuffchea den 3 en 4dcn meer dan 150 Bombeu omtrent de Ruflife Redout by Schclmuhlen geworpen. Tuflchen den 4 en jden was den arbeid aan 't veiftetken der z Poften ren wederzyden vso den Weixel by Kukfott r a Hey baden voltooid en op een andere Plaats alten Winter Sehantz gen ramt meede Poft gevat en ook een Fed out met een Batttry opgeworpen Des nagts hadden zy zich nok in een vaa de Werken der Dantzigers gepofteert en een Linie van Communicatie van die Poft af tot aan hunne Battery van Sjankenberg gemaakt. Den {den hadden die van de Stad 2 Stukken Kanon van de Kuffift Battery tc Schclmuhlen gedemonteert voor dewelke 4 andere in de plaats gebragt waren. Den A hadden die van de Stad een Uytval gedaan op dc Ruflife Poft te Rukfottntaar waren genoodzaakt ge- weeft met agtctlaating van 3 dooden te wyken. Den 7 kreeg men ty ding dat de Generaal Sagrcski den Caftclian Czerski te Scbwetz t'ee- ntinaal geflagen had; en op den 8 kwam de Lay t. Colionei Ridder van Elbing te tug met de Aftc.wiar by de Magifttaat en 't Garnifocii van die Stad zich aan Koning Auguftus hadden onderworpen. GOTTINGEN den ty April. Deczea oehtent ten 6 uurea heeft dc Bwgameefter Riepennauten den eerfttn Steen gelegr aan de Academie welke hier gebouwd zal worden zyndc men werkclyk beezig met het maaken van 7 Huyzen voor de Piofcffbten. De Heer lnfpe&or Heu- man zal aanftaznde Dingsdag een plegtige Oratie doen wecgens de vtrnietigmg van het tot noch toe hier gewetft zynde Gymnafium en aelnfteUing van de nieuwe Uuive.fiieyr. Aan het drukken der Hifto- rie van de Stad Gottingen Waar van reeds een Depl byna gereed is word ieverig voortgevaren en men ftcld vaft dat bier woch vooi 't einde van dit Jaar eenige Proftffbreu in de 4 Facuiteyten opentlyke Lcfftn zuilen doen. DRESDEN den 19 April. Deezen voormiddag heeft de Koning ge heime Raad gehouden. Van dc Koninglyke en Keurvorftclyke Reote- kamcr is weder een conftderabc'.c Somme Gelds hier aangekomen. Men verzeekerd dat dc Standen van 't Keurvorftcndom in hunne aan gaande Vergadering voornamentlyk zullen delibereeren om den Ko- aing in de uytvoering der Poolfe Deffeinen te afliftteten. Volgens de tydingen uyt Poolen, was de Staroft van Reufch Lemberg, die zig aan zyn Majr. had onderworpen herwaards op weg en witrd, vermits de Paflages omtrent Warfchau en Krakau al veel van de Staniflaulé Party gezuyvtrd waren, maar alleen door 40 Svxife Dragonders tot op de Grenzen van Silefien geconvoyeetd. De Prins Johin Adolf vin Saxen-Weifleafels was met zync ouder zich hebbende Trouppes naar't R-uffis Leeger gekeerd en de Ktygs-Aromonitie van hier gezonden o-idtr een Escorte van 500 Man bereids Tnoorn gepaffeerd zoo dar deielvt nu apparent a! in gem. Lecger voor Danizig aangekomen zal vrezen. Een gedeelte van de Gz.intfoeaen te Pofen en Thootn was Lecger vertrokken waar uyt men tyding heeftdat door de jantftc Bombatdeeringdie 48 uutea geduurd hadwel een fterk Vuur de Stad was octftaan masyr door de goede Ordrc, welke by die van l; ■'•■tn bleef regeeren i'pocdig gebluft was dat de Generaal Graaf f van Mur.nich een Officier met fpeciaale Ordres aangaande dc Bclcc- gtting van gem. Stad van Petersburg on'fargen had dat ten eerften ttn gedeelte van de Vloot van Ktoocftad naar den Weixel ftond uyt- j 'tloopen, om dc Oaderneemingcn op Dantzig te onderfteiufé^; en dar de Generaal Munnich de Schans van Weixelmonde ftond tfc ait.quce- j, en her kofte wat het wilde tot overgave te dwingen. BERLYN den 20 April. De Koning is noch te Potsdam, en houd ear veele Conferee tien met dcszclfs Miniftws over den tegenwoordi- t«n toeftand van Zaaken. Een Exprefle van den Kenrvorft van Trier v' 4 f-ébragt, dat de Franfle in zyn Gebied getrokken zyn- de Stad Coblente dreigden t» attaqueeren. Het vertrek van dc re Man onder 't Gebied van dtn Generaal Roedei neu den Rhyn, is tot den *8 deezer Maand verfchooyen dezelve zulleh zich naai Hallt bcgcevcn, om daar de Ordres van den Prins Eugenius van Savo- yen aftcwagtcn. De Koning heeft aan den Heer Brand, Minifter vin Staatgeotdocneerr zich ten eerften nacr 't Rulïïs Leeger voor Dant zig tcbcgecven om de Mcdiatie van zyn Majr. rot een Accoihmö- dement tuflchen de Stad en de Mogentheeden die dezelve attaquetlbn, aantebieden Die Miniftet is met ampele Inftrufticn voorzien. De K' 'ing heeft ook bevolen dat 40 Bataillons en 90 Esquadtons zich gé&ed moeten houden om op de eerfte Otdre te maifcheeiin 3 Men meend dat dezelve een Campement te Landsberg of Maagdenburg zul len formceren en voor dat Leegcr 't geen in 14 dagen by één zal kunnen weezen, word een groote Trein van Artillery gereed gemaakt. Het Regiment te Paard van Platen 'c geen met drie Esqnaerons ver meerderd zal worden, heeft Ordre zich naar Pruyffen te begeévem HAMBURG den 23 April. De laaifte Brieven van Petetsbufg mel den dat de Ruflife Vloot ten eerften ftond uyttcloopen Dezelve be- ftond uyt 14 Oorlogfchcepen van Linie 8 Fregatten 2 Bombardcer- Galjooten, en sFluytfcheepen, te famen gemcntcert met 1222 ftnkken Kanon, en aan Boord hebbende omtrent neegen duyz. Man. Volgen* <le Brieven van Hanover, ftonden de Trouppes, van daar naar den Bo- ven-Rhyn gedeftineert den Marfch ten (poedigften naar Coblcnts aantcneemen. Gifter heeft men dc Brieven vao 3 Poftdagen van Dant zig t'effens bekomen De tydingen daar in gemeld, behelzen dat dc Ruften de Bombardeering dier Stad continueerden, en dc Redouten en Epaulemcnten tegen de Stoltzen- en Biffchops-B-cigen bleeven voort zetten zonder echter merkelyke Schade te doen dat onophöudélyk van dc Stads Werken op de Ruflife Redouten en Batterycn gelchöoten wierf, maar dat al het befchadigde den volgenden dag altyd gcrepafeCrt was dat de Ruflien nog geene van de Buvtenwerken geatraqueeit had den, en maar alleen voornecmens fcheenen de Stad meer en meel: re be- naauwer. en Schrik en Vrees te verwekken onder de Burgers aie 't echter noch aan geen goeden Moed ontbrak; de Ammonitic vnu Oor log was daar noch overvloedig doch men zag met ongeduld Secour* re gemoet, om dat, als de Ruften eetdethet zy Artillery of Trouppes mogten bekomen de Zaaken voot dc Stad een ftegt Aanzien zouden kunnen krygea. PARTS dtn 23 Aptil. De Prins van Doftrbes, de Gr ven vv.fc ËQ Ca Clermont, en de Prins van Conti zullen deeze week u> ar 'tLeegcr aan den F.liyn vertrekken wcrwaards zichmceft alie de Officier» begeêvea heuben Ook zyn de Gendarmes en Ligtc Paarden, d<- eetfte ca-.rVet- dun en de andere nwar Sedan gem^rfchcerd. De Heer de GoÉ Troüin, Qic voorlecdc weck van hier vei.rokken is heeft zich i dagen te Rambouillct opgehouden om daar affclreid by den Gtar f van 1 hou- louze te ceemen. Van Straatsburg woid van den 1 8 deezer gefchret*- veu dat het Leeger van den Maartchalk vab Beiwyk nog ais vooten gecampeere. ftond maar op den 20 begin rouw maaken om over ded Rhyn te rrekken. De Hertog van Villeroy is hier gifter fchielyk in het 7tfte Jaar zyner ouderdom overleedtn. De Aüico, die in de voorlee ft weck tot nfio Livr. gereczcn waren, zyn weder tot 11 j gedaald, BRUSSEL den 26 April. Donderdag heeft de Aaitshertogiöné mét haar geheele Hof by de plechtige Mifle gctffifteeid en de Communie in 't pubbk pntfangen, waar na Haare Doorlugrigheid de Voeten heeft gewafien van Iz arme Vrouws-Pcrfoonen welke met tnalkacder duy zend en 41 Jaaren uytmaaktcn hebbende die Piinttfie dezelve in 't nieuw gekleed en des middags aan Tafel gediend. Gifter w#S wegens het ?a«fch-Feeft Gala aan 't Hof. Men heeft tyding van Valeöcyn, dat uaat in 't kort aan de oude Land-Militie ccnetlcy nieuw Geweer gegccvcn zouw worden, waar na eenige duyzend Man een Campement op de Frontieten zouw fotmecrcn om daar dc Krygs-Exeiciticn te 4oen waarom men bereids beezig was Oven* te maaken, on, Ammo citie Brood te bakken. In Vraukryk word op nieuw Land-Militie ge worven. AMSTERDAM den tS Aptil. Uyt Teflcl zyn vertrokken de öoft- ineife Scheepen MlHiferetam en Schwwtuwtn naar Batavia. Te Riga was Je Duna voor een gedeelte van'tïs btvryd. De Brieven van Dant zig van den 17 deezer mankeeren maar die van Koningsbergen mél den, als of die van Dantzig eenige Uytvallen op de Werken der Kuflcn hadden gedaan, waar door verfcheide van hen gefneuvelt zouden wce zen. Schipper Rotgans, van Charante hier gearriveerd, had in hefin- feomen van'tKanaa! 2 Franfle Oorlogfcheepen gezien en voot Duyns 13 Engelfc, aan welkers Boord Hy gewéeft was. In de 2ond waren omtrent so Schecpen gearriveerd, daar onder Piet. lplcn, Gen. Piet. KI. Andetfen, Rynd. Otfen, Dirk Baiklorn, Arent Stenke, Hcflel Jel- les, Jacob Lampalius, Joch. Blank, Jacob Opkes, Joh. Ryntjes, Sole Sit fes, Foppe Heffels, Tidde Jac. Atte Rynfes, Nanne Gertits 8cc. ROTTERDAM den 27 April. Uyt Goere'é zyn Vertrokken Kapt, Fuller met de Brieven van den 23 deezer naar Harwich, Hand. Prevolt naar Nantes, Abiam van Daalhuyzcn naai Brcft, de Anna-Siocp naar Londen, het Schip Ttn Dam vooi deeze Kamer naar Batavia, A.Groen en Dirk Breugom naar Vraukryk, 's Lands Schip St. Janskcrke, Kapt. Horft, naar 't Weftcn Sipke Sybr. en Anne Tcunis naar Nerve. Uyt de Mass zyn gezeild Anth. Bregman naar Rochel Jacob Wapenaar, Joh. vander Kouwe en Gerr. van Zuure naar Nantes Stoffel Aalbert* naar Bourdeaux, John Law, Zachatias Norman en John Shilbérc naai Huil, en verfcheide andere naar Lierh, Jarmouth Sec. 'sGRAVENHAGE den 27 Aptil. Eenige uvtheemfe Minifte.s zyn geweeft by den Graaf van Regttien, prcfideererde ter Vergadering van de Staaten Generaal wegens de Proviotie van Ovefyffel. Vcifchcidé Domeftiken zyn met de Bagagic van den Prins van Oranje uyt Enge land gearriveerd en verder naar Friesland vertrokken 3 Men meend dat zyn Hoogh. met de Prir.ceffc Royaal deszelfs Gcmaalinne aan- Qaandeweek JtRelze naar Holland zai aannee.cn. Twcé EFprcffena zyn uyt Duytsland naar Londen gepaffeerd. De Kcyzerlyke Miniftef Grjvf van Uhlcfel-d is met Hécren van de Bvtge.riug in grlprek ge- weeft. Volgens de bticyzn van P«iys, waren door die Stvd Fxpuffehs van Londen naar Madrid gepAffterd. Deezen ogtent heeft dc Heet kq

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1734 | | pagina 1