L E Y D S E '734- Vrydagfe Courant. I T A L I E N. DUYTSLAND en d'aangrcnzende Ryken. NEDERLAND E\N NAPELS den 30 Maart. De Archiven van dit Koningryk zyn van hier naar Gaëta gebragten de Viceroy, die dit Koning- ryk niet zal verlasten, heeft zyne K.troffen en Meubilen naaf Komen gezonden. De 1500 Man Duytfe Trouppen welke zig te St.Getmanó voordeelig vetfehanft én 11 Stukken Kanon in't Front hadden, hébben op het aannaderen van 2 Spaanfe Regimenten te Voet en a te Paard onder het gebied van den Graaf van Montemar, diéver- fthanfte Poft verlasten, en gem. 12 Stukken Kanon vernagelt. St. GEÉ.MANO den }i Maart. De Generaal Graaf Montemat met het Spaanle Leeger in deeze Nabuurfchap aangekomen zynde maakte gifter dispofitie om het Retrenchement der Keyzerlyken te attaqueeren en Hen t'eftens van achter met ze» cf agt duyzend Man té bezetten 3 dóch de Duytfcrs van dien Aanflag verwittigt verlieten hun Camptment na het Kanon vernageld hun Oorlogs-Ammonitie begraven, de Ltevensmiddelen weggegeevenen al 't opgeflagen in 't Camp in Brand geftoken te hebben waar op de Inwoonders van deeze Stad en die van Mont Camn den Infant Don Carlós gifter-middag met de nyterfte teekcuen van Blydfchap óntfangen en de Sleutels der Stads ïoerten onder een Harangue indeLatynicTa&l aan Hem overgegeeven hebben. Zyn K. H. deed deszelfs Intreede door een Ztegeboog, welke in de uyterfte Spoed gemaakt en met de Fottraitten van Haate Kath. Mf jefteyieh en derzelverWapens verciertwas. Dién avond is noch het Te Deum te Mont Caffin en heeden in deeze Stad gezongenwaar by ryn K. H. geaffilieerd heeft. Het Spaanfe Leeger ftaat direft naar de Stad Napels te maifcheeren zonder Capua ofte Gaëta aantedoen, KOMEN den 3 April, Men heeft tyding dat de Infant Don Carlos Maandag te Montecaffino aangekomen zyndë Dingsdag zyn Marfch naar Napels had vervolgd. De Prins van Sr. Bueno heeft de Keyzer lyke Wapens van boven zyn Deur doen wegncCmen en die van Span jen in de plaats hangen én de Prins CeCarini heeft zulks meede laaten doen by nagt onder 't licht van zes witte Wafch-Flambeauwen entwee Toortfen. De Ptins van Colombrano die van Napels te Weenen ont boden en bereids derwaards op weg was is te tug gekeerd en heeft zich den Infant Don Carlós onderworpen. Men ziet hier een Brief gtfehrteven van den Koning van Spanjen aan deii Infant Don Carlos by forme van Declaratie en Manifëft wegens de Expeditie in Italien, gedagteekeut den 14 Maart 1734, behelzende in Subftantïc ]")Ac de Koning van Spaifjen aan gera. Infant verklaard, dat de Ver- *-7 drukking, waar onder het Volk in de Scaaten welke den Kcyzct be- mugtigt heeftis zugtende, zyn Kath. Majt. tot meedclydcn had be- woogen, en Hy daarom zyneTrouppes in die Landen zond, om Hen van die aaide Hcerfchappy te verloffen, én voor al om de Koningryken van Napels en Sicilien in haaren voorigen Luyfter te hendellen met aan deiélvehaare Vtyheid weder te geevrf, en te ontheffen van deontally- Ite Beladingen, waar meede de Duytfe Kegeering Hen overladen heeft. Dat ten dien einde het oogmerk van zyn Kath. Majt. was dat de Ocderdaanen van die Koningryken ontlaft zouden worden van alle de Subfidicn welke gem. Kegeering nieuwlyks had uyrgevonden dat Hy 1 alle de Finantien en Ampten van die Staaten op den ouden Voet zouw fteliea, en te niet doen alle Beladingen door gem.Regeering opgelegr; dat Hy een generale Amniftic of volkome Vergiffenis toeftonu aan alle «e geenen welke hunnen Pligt te buyten gegaan hebbende zich aan Don Carlos zouden komen onderwerpen, en erkennen hunne ouic Mee Hert, van dewelke gem. Koningryken genfurpeert waren dat Hy Hun zyne Krygsrrypgt leende om de twee verdeelde Koningryken te vereenigeo, en om haare Inwoonders te doen leeven niet als zyneSlaa- ven maar als zyne Kinderen 3 dat het zyn Kath. Majts. welbehagen wasdat alle de Geregtshoven van die Koningryken zich gedroegen na den Inhoud van het tegenwoordig Maniféft, en dar het zelve op de Authentikfte wyze gepubliceerd zouw worden. Wyders zegt zyn Kath. Majt. in dat zelve Gefchrift dat Hy met het uyterfte genoegen verneemt dat de Volkeren in Italien Don Car los met weêrgaloofe Toejuichingen van Blydfchap in de Landen welke Hy paffeerd, óntfangen, en dat Hy niet twyffeld of die Prins zal op ge- lyke wyze in de Koningryken van Napels en Sicilien óntfangen worden. Dat het zyn Kath. Majts. wil en welbehagen isdat zoo haaft Don Catlos de Koningryken van Napels en Sicilien en andere Staaten te vooren van Spanjen geconquefteerd, in bezit zalkrygen, de Juftitie al daar geoeffend zal worden in Naam van rHILIPPUS V. en dat alle ée Impoftcn door de Duytfers ingevoerd, zullen vernietigt en de aloude Voorregten enVryheeden der Onderdaancn van de Koningryken in haaren eerften Staat herfteli worden Scc. WEENEN den ro April. De Reize van den Prins Eugenius naar 't Dteger aan den Rhyn is op morgen vgftgefteld 5 Zyn Hoogh. zal door dtn Prins Fredrik vasWurtenberg en den Vorft Wenzel van Licbtenflcin vtrztld worden, De Graaf van Kufftein is bereids vooruyt vertrokken; «n einde by de hand te zyn om naar de Hoven afgezonden te worden. REGENSBURG den r; Aptil. Vermits de lsaift overleeden Gere formeerde Vorft van Naffau-Sicgen geen mannelyke Erven heeft na- gelaaten en deszelfs Gemaalinne zwanger is zal van de zyde der Roomr-KatholykeSiegenie Regeeiing van't Keyzeclyke Hof een pro- v.lioncele Sequeftmie der nageiaaiene Landen verzogt worden. Het Vtivolg en 'r Slót van de Oorlof :~Dtclar at ie van den K,eyz.er Zyn K. M. verklaard en verkondigd derhalven mits deezen en uyt tachte van derrzen openen Brief, uyr Rooms-Kcyaerlyk Opper- en cenheerlyke Magt, met weibedagren goeden Raad en Wceten 1. Dat de Kroon Vrankryk de Koning van Satdinien en Hertog van met alle huni.e Helpers en Helpers Helperen derzelver Bé id rSoldaatea en Onnerdaanen, Vyanden van zyn K. M. en't Ryk zyn en dar de genoodzaakte Oorlog van Rykswcegen voor tenen algemeenen opcntlykco rechtvaardigen Oorlog te houden is dat et. alven tot gelukkige uytvoeting van denzefveo, alle Hoogt enLaa- f-- ^andspcrloonen Leenlieden en Onderdaancn de Wapenen moeten pneemen cn met dapperhaid en eendragt de krachten hnn van God reesd, aanwenden tot afkéeiing van het oogfchynlyk Gevaar aan de Ryks-Vjdndoh geenerley Hulp nochte Byftand heimt- lyk of openbaar onder wat voofwendfel 1 ook zouw mogen zyn, zUl-, len hebben té 'doen nochte hun eenigc doortrekking werving toe voer van Leéftögt ofte Krygsbehoefcens toeftaan maar Hun alie mo- gelyke afbreuk dóen, en tot her uyterfte toe helpen aangrypen, very ct- r'u en verdelgen op dat de ontnomen Ryks-Landen weder vtiktee- gin, dén inhoud der Vreed'ens-Trsflaaten herftcld, de Onfchuld,Hoog heid en Vtyheid van 'c Ryk gewroken zyn Keyz. Majts. rechtvaardi ge en Vadcrlyké oogmerken bereiktde Vyanden tot voldoening vaÜ de gtoofë Smaad en Onbillikheid gebracht de Veiligheid bevoïueid en een algemccnc nirtte, eetlyke en beftecdige Vreede te weege gebragt mag worden. II. Zyn K. M. bevteld en begeerd niet alleen dat alle Ryks-Öndet* daanen welke zich in Staats- Krygs- of andere Dienden der Konin gen Van Vtankryk én Satdinien als Hertog ran Savoy en en derzelver htimelyke en openbaate Aanhangers bevinden ook alle ai«h daar onthoudende Lecnlièdeii en Onderdaancn, aanftonds na de Verkondi ging défczer Oorlogs- Declaratie in het Duytfe Ryk én deszelfs Eif- Landén té rug zullen keeïen maar dat ook niemand van ftcn geduu- rende deeztn Oorlog zich voor iemand anders dan voor 't Vaderland en deSzelfs Bondgénooten zal laaten gebruyken. III. Dat mén niet zal roelaaten ofte «stilden dat in 't Ryk gebracht Worden Franffe högte Savoyfe Manufa&unren, nogté arderc Waarcn Wat naam zy ook hebben mogen nogre Wyn Ërandewyn, Olye ofte andere GewafTen van daarj dat ook geen Wiffel noch legen-Wiffel met de Vyanden nogte eenige de ihiisfte Corrëspondetitie met Hen gehou den zal wbrden, en dat ook geen Franffe Sardinrfe ofte Savoyle Pci- foonen wie en hoedanige in 't Ryk zullen mogen komen. IV. Dat alle Qvelhèeden en Opziehders naauwkeurig agt éullen gee- ven en beletten dat geen Koorn Meel Paaiden Kootn- óf Klaauw- Vee, Geweer, Busktuyd, Loot, ZWavci, Salptéter, nochte eenige ande- re Specien tot den Oorlog noodig Uyt het Ryk naar «le Vyanden zul len worden gevoerd; en eat, zoo het naar neutrazle Plaatfen gtlchicd, daar toe uytdrukkelyk Verlof zal moeten weézèn. V. Dat geene Franffe nogte Savoyfe Muns- nog Vrouslvs-Petfoónén 't zy van boogen of laagen, Geeftelyken of VVaeteldlyken Staat, meer in Kloofters en gemeene Huyzert of in Dienften zullen aangenomen worden ca dat de geenen dié zich reeds daar bévinden op zeekert Straf zullen moeten vertrekken. VI. Dat geen Dtiytfer, onder wat Voorwendfel het gefchietlen itiag, naai Vrankryk of andere vyandlyke Landen zal mogen réizen. VII. Dat zoodanige Keurvcrilen Voiften of Standen van 't Ryk dewelke even als uythcemfe Mogenthccden geduurende deezen Oor log. om diverlie re maaken, óe Rykskrachten te vërzwakken, de Voor- neemens van 't Ryk cn deszelfs BondgSnooten te hinderen ofte 016 andere Reedenen eesjg ander Keurvorft Vorft óf Stand van't Ryk mogten overvallen, ook voor Ryits-Vyanden verklaard zullen worden. VIII. Dat insgelykt iémand van deRyks-Standen,wien Hy zyn mag, weigerende de Wapenen tegen Vrar.kryfe Savoyen en hunne Aanhan gers ->pteneemen ofte den Keyzcr cn 'r Ryk de béhooilykc Schuld plichiigheid te betoonen, maar in tegendeel de Vyanden en hunne Aan hangers met Manfchap loelaating van WervingPaarden, Krvgs- of Mondbehoeftens of eenigc andere Zaaken affifteerendemeede voor Ryks-Vyand gehouden zal worden. IX. Dat ingevalle eenige Ryks-Stand of Lid buitén vyacdlyk Gè- weld zynde niet zonder uytftel zyne Schuldplichtigheid aan *t Vader land bewyft, maar met Vrankrykof deszelfs Bondgenooten in Neutra- iiteyt ofbyzonder Contraft reeds ftaat, of in't vervolg megt korren^ alle Keyzerlyke en Ryks-Leenen en Weldazden zoo Geeftclyke alt Wsereldlyke verliezen zal en dat na ftrengheid van de Ryks-lnftel- lirgen tegen Hen geprocedeerd zal worden. X. Dat alle de geenen welke tegen deeze Öorlogs-EMplaratie en Keyzerlyke Ordre handelen vervallen zullen zyn van alle hunne Er ven Leenen Rechten Goederen Ampten en Waardigheeden ook aan Lyf en Leeven geftraft zullen worden als men Hen magtig wordt en dat de afweëzende als Veiradeis des Vaderlands zynde cn mis daad van gekwetfte Majefteyt begaan hebbende, in beeltenis zullen worden geftraft s dat ook hunne Nakomelingen hurt Stamwapen niet meer zullen mogen voeren noch ooit voor Ryks Standen Edelen of Burgers van'tRyk gehouden worden maar dat men Hen verklaaren zal onwaardig te zyn eenige Eer of Befchermlng van'tRyk te genieten euz. Na dat vervolgens de Uytvoeriag en Publicatie van cleeze Oor- logs-Declaratic (lipt en fttengtlyk aan alle de geenen die zulks aangaat, bevoolen was, is het Slót aldus Ten eirkonde deezen Brief met Ons Keyzerlyk Zeegel bëkragtigd io onze Stad Weenen den 13 Maart 1734, het zjftejaat onzer Regee- rmg van 't Roomfe, her srfte van 't Spaanfe, en zifte van de Honga- rife en Boheemfe Koningryken. (was get.) KAREL. Agter deeze Oorlogs-Declafatie zyn tot meerdet Estecfie én Vkr- klaaring van de bovenftaande Articulen II. 111. IV. gevocgt Keyzerly ke Mandata Mvecatoria Cn Inhibitérid, en twee byZOQdcie Paten.en. AMSTERDAM den i r April. Te Kadiic wierd Het Advys van C4r- tagena noch te gemoet gezien. In de Havana was gekomen Kapt, Ft, de Ramos van Sta. Cruz de Tenetiffa; te Nantes Corn. Janffc en té Bourdcaux Corn. Thyffe, beide van hiet. ROTTERDAM den 22 April. Op de Maas dyn pèsrriveetd joha Dousburg van Blaknay, ];Thóm(óu eti W. F^ead van |armcuth, Tyké' Tjets van St. Valery, Henry Wearterléy van Niéuwkafteel, Th. Over mar, en Th. Tempel van Barnhzm j én in Goerëé W. Hedley en Rob. BudlCy van Sunderl. Het I. Schip Ten O am légt nog voor Goeréé. P. S, Gifter-avond arxiveerden nog op de Maas Walter Guinuyt Weft- indiën, Jur. Hopen Corn. KI. van Charantc.'fërtD.Karsjes, Corn. Beu- telaar, Jan Bafcfteyn en D. Tromp van NantèsJ. Groen. Van Rochëlc Tjebbe Swart en C. Pot van Büurd. J.Tjerk vanVants; Ricfi.Ashby itc.' 't GRAVENHAGE den ia April. Gifter heeft de Heéé en Mr. An thony dc Leeuw ter Vergadering valt de Staaten Generaal ded Eed af- pelegt om wegens de Ptovintie van Utr-chr Stflie te néemés in hel Collegie tet Admiraliteit in het Noordesqusttici.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1734 | | pagina 1