L E Y D S E Woensdagfe Courant. POOLEN", PRÜYSSF.N, en7 GR OOT - BR.ITTANNTEN. NED E R L A N D F N Afe. 1734- EL BIN G den 9 April. De Collonêl Booy met een Detachement 1 Ruften hier aangekomen heeft het Commanderaent van deeze 1 Stad op ziïh genomen. Drie Mortieren en 50 Stukhen yzerKa- don van hifet in 't Leeger voor Dantzig gebrzgt zyude word die Stad werkelyk gtbombardeetten met de Loopgraven is men tot op ren Piftoolfchoot na aan de Stads Werken genaderd. De Veldmaar- fehalk Graaf van Munntcb heeft het Fort We,xelmunde doen fom- nieeren om zig overtegeeven, maar de Com mandag heeft geantwoord zich zoo lang tè zullen verweeren als Hy Kruyd zal hebben. DUYTSLAND en d'aangre izcnie Ry*n DRESDEN den 16 April. Men heeft tvdii g dut de grove Artillery, welke at Konirg bevolen heeft n ut Poolen te zenden, re Sotaugepaf- feerdis, en dat menden Matf'h met groote Dagreizen vervolgde. REGENSBURG den 12 Aptil. De Gtflogi- >tcLaratie van z.yn Kfyeu. hthelfd in Su-iiantit WY K AREL DE VI. door Gods Genade verkooren Rooms Key- zer &c. 8cc. 8cc. doen aan ieder te weeten Dat op het Keyzèrlyk Commilfions-Decreet van den 4 November la&tKleeden aan de Ryksvergadering gezonden wegens de verbtoken Vreede ca geoeffendc grooteVyandelykheelen, op een onregtva.rdige, ónbedagte en meinecdige wyze door len Koning van Vrankryk en die van Sariiaien als Hertog van Savoyea tegen zyn Keyz. Majt. en 't Ryk begaan, de Kedrvorftea,Vorften en Sr inden des Ryks door hunne P.aaden en Gezanten op de Ryksvergadering rypelyk raad gepleegt hebben en dat :n alle de j Ryks Collegien bevonden is dat Vrank tyk den Vreede met zyn Kevz. Majt. en 't Ryk den September 1714 te Baden geflooten den 14 Oftober des voorleeJen Jaars gebroke had, n:et alleen door den Vyandlykea A inval op den Ryksbodem te gen de Ryk«-Veftirg Rehlop een ongegrond Voorwendfel wegens de Toolfe Vetkiezings-Zaak waar door de Landen en Onderdanen der fcyks-Staoden met zwaaie Contribut.en gedrukt en in vollen v reede onfchuldig bedroefd waren geworden, maat ook in de Italiaanfe Rvks- Landen, alzoo dé Koning van Satdinien als Hertog var Savoyen -op een naaawlvks echoorde wvze, op derzelven tyd als Hv aan God, den Keyzer en 't Ryk zvne Rvks-Landen en Leenen opent yk bezwooren had, daar en tegen door FranfTe Verle:di-g een openb«ir Vyandlyk Vcrboad had gemaakten dén Kevzer den Oorlog had durven vei- klaaren vervolgens hét Ryk'-Leen e> Hertogdom Milaan met deszelfs Veftingen dóór zy^e en de Franfft Trouppes bemagtigende 3 dat de Iraufle Minifter B'óndel te Mcntz daarenbo.cn een buytenlpoorige Vcrklsiiing bad gefai.n, tot fpot en verrgring niet alleen van de Kem- vorften, Vorften en Standen des Rvks maar ook van den Keyv.et zelf tls 't Ryks Opperhoofd 3 dat zyn Keyz. Majt, daar op een goed deel tyner Trouppes had gezonden naai «e flaatfen daar vyandlyk Geva.r fcheen te zyn, tot beveiliging der getrouwe onfcbuldige Ryks-Kreidcji Co Standen, waar op hét vyandlyk Frans Leeger over den Rhyn re tug gekeerd was 5 dat om alle die Oorzaaken en ook om dat Vrankryk tegen de Münfterfe Osnabrugfe Nimweegfe Ryswykfe en Bvdenié Vrecders fchtoomeloos 7.00 ontallyk veel vyandelyke Verbreekijigtn bezaan en gewelddadige onthouding Van Rvks-Landen en B.echten gedaan had, welke heiliglyk beloofd waden weder te geeven, als meede wyl die Kroon zolder dat aan dezelve eenige regttnaatige Oorzaak gegrevee was den Rvks.Bi 'em vyandlyk overvallen en vreedebreu kig aangetaft had de gern. Keurvorften Vorften en Standen op den id February 'anfftleeden met lofcvaardige Pstriottife en trouwe Een- dtagtighwid geoordeeld hadden, dat na zoo vte t Vyaudlykheeden het niet d- Ciuf' Bill: (om de oorzaak -des Oorlogs) maar fuperjare defenjic- nis ir vindifia fu'yntnda (om het Rcgt van Ver-eediging) de Hoogh id en Vryheid van *t Ryk te doen was j dat dezelve derhalve, "-rftgefteld hadden, dat de Koningen van Vtankryk en Satdinien, als Hertog van Savoyen met alle hunne Helpets en Helpers Helperen zonder onder- febeid voor Vyanden van den keyzer cn'rRyk gehouden moelfen wor den en dat deihulven de regtvaariige Oorlog van den Keyzet en 's Ryksweegeo tegen Hen verklaard en in 'e Ryk verkondigt moeft worden enz. dat zyn K. M. alles dat door d? Keurvorften Vorften en Standen van 't Ryk plegrlg, kloekmoedig en roemwaardig overwo gen goedgevonden «n beflooten was sloot een Co,nmiflions-Decreet, den 10 Maart laatftlecden aan de Ryksvergaaering te Regensburg ge zonden voor aangenaam had gehouden dat om het zelve tor effe& te brengen en om des Ryks-Veiligheii Welvaart eo Behoudenis te bezorgen zyn Kty2. Majt. btflooten had, nevens d; Keurvorften, Vor ften en Standen alle kt igten intefpsneen in veiirouwen dat God Al- inzarig de grooté onregtvaar-'igheid en oalydelyke Smaat, den Keyzer en 't Ryk aangedaan, iet ongeftraf' zouw lasten m»ar in tegendeel de Wapenen van zyn K?vz. Majeftevt her Ryk en deszelfs Bond- genooten zoodanig zeeg-oen dat daar dooi eindeiyk eens aan zoo veele moedwillige Vteedebrcuken waar doot de Ruft van Europa van tyd tot tyd tegen zol veele heilig bczwoortne Vreedens-Tra&aateu febrooken en geftoord i» geworden, een Paal en Perk mag worden ge- eld op dat niet alleen hv Duytfe Ryk maar ook gantfeh Europa voortaan etnen vaften Vreede en Ruft zouw kunnen genieten. H'r hier na.} BERLYN den r? April. De Marquis de la Chetatdie heeft te Pots dam^a Audientien by den Koning gehad en is hier vervolgers met dé Kabinet-Mi ifters in Conferentie geweèft zon'er dat mtn weet waar ever. Dc Envoyé var Saiten meerte met gem. Miniftcrs in Conferen tie gewfeft zynde, is giftet naar Potsdam vertrokken, daar Hy een lan» ge Audiëntie by den Koning gehad heeft. LONDEN den is April. Maandag hebben de Gemeenteni &*af Addres aan den Koning geprevrnteerd. Dingsdag deed de Spreeker Eapport aan'cHuys van zyn Majts.Antwoord op dat Addres, Zyhde als vo.gd MeJJttnrs Ik dankU voor de Verzeeketingen van Uwe plig- l'8c Lïtbied en Tronw voor myn Perfoon en Regtering, en voor het V ertjouwen dat Gy in my fteld. Ik Wens maat alleen in Staat te »«<ï«a «je Tf,t en 't Belang van myn Kroon ca Volk ré opderftea- nen en van de imagt welke Gy my gegeeven hebt, zal tot geen sa- dei eifide gebmyk gemaakt wot'dcn. De Gemeentens Woensdag dé Bill om den Koning le magtigen tot bet Ibhren «1 befteeden van zee- kere daar in te melden Sonimeuyt het Sinkend Fonds geleeztn heb- betAe wierd geordonneerd dat het ten lnftruöie voor .'t Comnuttü zouw weeren magt tc hebben om een Ciruiul van Credit te bntfan^ gen als merde een Clauful van Approp: iaiie of Toeéigening met m gt aan zynMajt. om zoodanige So mme te gebtuyken als nood zal zyn voot den aanwas der O koltcn die ('ptuyteu zullen uyt de vermeer dering der Krygsmagt te Zee of te Land welke zyn Aïs)t. ingevo'ge zyn groote WyshcU zal oordeelen toodig te weezen en voor Het be- raamen van zoodanige Middelen als dc toeftand van Zaaken zal mo gen verëiifchen Waar op het Huys in gem. Committë gekeerd den Ridder Charles Turner van wegens het zélve rapporteerde dat dc Bill met de Vermeerderingen dootlbopcn was. Giftet wierd vat?, gem. Bill roet de Vcrmeerdetiogeu Rapport gédaan en dezelve by het Huys goedgekeurd zynde bevoolen die Bill met de Vertltieerde- ringen in't net te ftellen'. Het Huys deed vervolgens de derde Leering, paffetrde, en zond aan de Lords een Bill om te bcpaelén to- hóe verre de Eigenaars van Scheepen verantWoordclyk zullen weezen vóór 't geen dc Schippers of Matioozen gedaan zullen hebben. Het, en by dé Gemeentens vooigeftcld en in oatvrage gebrtgt zynde of de Bill tor het teguleeren der Verkiezing van Leeden welke in 't Huys dtr Ge meentens wcegens Schotland Zitting suilèr. hebben, nu geleezen zotiw worden, païTesrde zulks met 46 ttegen jj Stemmen in de tffirmative j waar op die B il «ooi de derdemaal gclcezcn grpalleerd er. aan de Lord» gezonder, wierd. Vervolgens deed men de derde Leezirg, oaf- feetde en ordonneerde aan tie Lords te brengen de Bill óm zyr M. jt. re magtigen tot het gebruykea der Somme van èenMillioén, zco cuyz. Pond Steri. uyt het Sït keptl For.ds voor'tjasr 1754, en tot befteeding dei Or.derftanden ir» eeze zitting van het Pailemert aan zyn Majt. roegilt»an. Giftei heeft de Giaaf eè Moniijo Atribafl'adëbr van Spsnjen, lang ntet dtti Ridder Robert Walpole in Corfeitiuie gewteft over Depêches, die Hy D rgsdag- avond met eenEtpreffe van zyn Hof entfangen heeft. Alle de ablent zynde Officieren hebben Ortire zich terftond op haate Poften te laatea vinden. HEED EN zyn de Afiicn van de Bank ijt pc j vierde ai I. Ct U S en 1 vierde a 4 eft t half a 3 vietdk, Z. Z. Koophandel-Aftiec 7 j en 1 sgtfte a 1 half, dito Ann. too en t agtfte a 1 half. VRANKRYK. PAR YS den 16 April. De Heérde Gue Tioüin is eergifter naai Breft vertrokken, om hst gvbied van 't Esquauet dat naar de Ooftzèé haat te zeiieu, op zich te ncemen. BRUSSEL den r» Aptil. De hixttjuis dc los Ö.ios Co.'lonel vat een Regirnéut te Vost, maakt zich gcrecS om als Ma ffchaik dc Camp naar 't Leeger aan éeu Khyu te vertrekken. De Gouverneuir vin Ooft :ndt een keet hetwaards gedaan en Auditrtrie by de «amher- togmre gtha,. ntbbende is ten etrften «itrWaatds gekeeld. AMSTERDAM dén 19 April. Ir. GravtfenA w^iet, gekomen Kapt. Spek van hier de Schip;ets Meyer en C.atk van Har. b'oig eti Kapt. Strsham var. Oofterue tc Lór,een Bar. Kaff-w van Éretmtn 3 in Co- we- Daniel Ried van Carolina hirwasrds kenterde 5 te St. Euftsuus Roelof Alsi. en te Aaü urg piet. Goetie «an hier j te Stokholm Rob. Dik ken ion van St, Ubes 3 ia de Itllau Jufe Wontei» eh P. J. Bok van Harlmgen, Jan C.otu. Noorman tas fdtrtbutg, Heffel Alb. Anne Eskcrts van hier en te Breemei- Jar, Lsrr.ac var. Rochel. ROTTERDAM den zo April. Op ac Maas zyn gearriveerd Mart. en Bouwen Ronk van Kolbergen en drie uyt Engeland tc uytgezéild Gerr. Sjouts naar Hamburg Warner Y et. nvar Riga George Stewart en R<7b. Spret naar Noorweegen, (Wet naar Ierland, en i t.aat diverfó Engeife Havens. In Heilevoetfluys is binnen J»C. Róhl van Konings bergen i en vertrokken J-n vander Velde naar Ternerva &c. P. S. Giftet-avona arriveerde noch op de Maas Oen Roel. van Bet gen John Riehclon van Hul, de Cnhxrinz-Sloep vat, Londen öcc. 's GRAVENHAGE tien zo April. Giftei heeft de Heer en Mr. Jo- han Guüelmus Schorer, Burgetmeeftet der Stad Middelburg als eéti. Gedeputeerde wegens de frovintie van Zeeland (er Vergadering van de Staaten Generaal Zitting genomen, zynde aldaat gümreduceert door den Heer van BotlTclen vander Hooge. Eenige uytbtemfe Mmiftcrr zyn geweeft by den Baron Van Zwartfenberg prcfirtcercndd ter Verga dering van de Staatea Généraal wegens de Frovintie van Friesland. De Landdag in Gelderland gefchéiden zynde, zyn de Graven van Linden en Weideren de Baron TSrk en de Heer èliehci van daar gefevet- teerr, en ter Vergadering van Haar Hoog Mog. ver(cheee«ri. In tegen deel is de Heer vander Steen derwaards gekeerd. De Groot Bntiannile Minifter Finch die een Exprcfle vau zyn Hof heeft oe.f.ngen is gi fter met Heeten Gedeputeerden van de Staaten tïcr.eraal eenige tvdih Conferentie gewetft, zynde aan de Trappen gerecipieerd door de Hee ten Graaf van Regteren en Tammisga Heere van Maasbirgeit Ge deputeerden weger,s de Provintien van OveiyiTel cc Groerirgen. Men heeft rydirg dat de Heer Hotatio Walpoie gep fleerde Zzturdzg met het Faketboot van H rwtch herwaards ftond te vertrekken zoo dat de zelve alle momenten te gemoet gezien word. Vcl/ens de laatlte Brie ven van Berlyn, had de Generaal Mnjor Baton van Miciftet wtgeus dee zen Sta;.t aan 't Hof van den Koning vin Pruyueu van 't zelve uficheyd genomen, zynde door hooggemeLle zyn fruj flife Majt. op de allcrminnclvkfte wyze ontfangen en was bereids van daar het« waards vertrokken. De Fraufle Amballadeur Marquis deFenclon ié nuer Hccren vr.n de Régeering in gefpick gewetft, gelyk meeee de Key- zerlyké Minifter Graaf van Ublefeid, die men verzceketd een Etpreflt heeft óntfangen. De Heet Mafch, Qehiime Raad en «ztr.Ênvoyë vaat den Koning var, BruySin, heeft aan den Pttfiient van de Staaten Gé neraal een Miffive overgegeevea waar by zyn Pfuylfilë Majr. a&.U Hddr H5og Mog. kennifte geeft van het Huuwlyk van Htaré Kjnmtiykf HoightidSÖPHÏA DOROTHEA MARIA,vierdePtince/ie vsa Prstrfm, me «b MARKGRAAF van SSHWKD wat#v« hodggem. »j«

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1734 | | pagina 1