N LY D S E A*. 1734 étrtaoLt »ot~vb R«v ;SJs ory .c ïLAd-T'-t'-- tax* - t K Vrydagfe Courant. r T A L I E N. 'w'oorè da ai- by te rug gezonden had i b«t de Sultan, bedegt voor nics- AMLS den Maart. Dondèrdag.is de.óndërkoninginné met i OUm b*lom ^^e- a.o, i.;., J >n.a» «kTuflehen d« twee Ryken te fluvten maar dat Kouli Kan aan «nee de Raad Van den jODgcn Sophi het maaken van Vrecdc of Oorlog had Trouppes zyn naar de Grenzen en def oiten Gaëta cn Capua ™a"cn gemarfcheerd.zoo dat in dcezc Stad buyten de zeer kleine ^.8en f ot n °r fiainifoenen h, om in *t "Köning'lyk Paleis Wagt te houden ROMEN dein ij Maart. .Deczen och tent is de Gcmaalinnc van ifü Marquis ViscontiViceroy van Napel* hier aangekomen} By wélke Occafte men tyding heeft dat de Onderkoning Haar Gemaal zig merkeiyk beeter bevind. De Kardinaalen Aquaviva tn Belluga de Ambafladeur van Vrankryk de Prins van -S. Bueno en andere voor- naame Heeicn zyn naar Monte Rotundo vertrokken om den Infant Con Carlosdie daar met 6ooo Man Trouppes aangekomen is te tómplimenteeren De twee Ptincen van Corfini en de Ridder van St. Joris fta'an zig ten dien einde meedc derwaards te begeeven, S PAN J E N. MADRID den 14 Maart. De Koning blyft zich by cónt'ihuatte met de Jagt verluftigen en alfchoon de Koninginhe cenigiints ónpaffelyk is aan Vetkondheid, heeft HaaieMajt. it laatfte Jagtpartyen meeien- dtels bygewoond, gelyk ook de Ptins van Aftiiriem De Chirurgyn, die van Parys ontboden is word nu dagelyktrvetwagt wanneet men zal konnen melden of de Operatie van de Fiftul aan zyn K. H. abfolut soodig zal weezen, dan of die Prins dooi andere middelen te genetzen lalzya. Verfchcide Generaals en Hooge Officieren zyn van hier naai Barcelona vertrokken om de noodige Ordre te ftellen tot het tweede Tiansport naat Italien, dat in omtrent 9 of 10 duyz. Man zal beftaan, an waai van de Cavilletv, zoo als bereids gemeld is, te Land zal mar fcheeren Men meend dat alles 't geen tot dat Transport verëifcht Votd, tegen het laatft van deeze of 't begin van de aanftaande Maand gereed zal weezen fchoon fommige van gedagten zyn dat het wel tot half April zal aanloopen eer de zwaare Trein Artillery welke men naar Italien wil overvoeren in 't geheel aangekomen en inge fcheept zal konnen zyn, onaangezien de Artillery welke bereids in ge reedheid wa; ingevolge een myner voorgaande al'aan Boord gebragt is. Men blyft de Wervingen met veel Succes voortzetten cn fchynd hiet op alle mogelyke wyzebedagt te weezen om den Oorlog in Ira- lien te poufieeren. De Marquis de La Paz blyft noch zwak, én het he ftier van Staatszaaken vermyacn maar de Heer Patinho ts dagelyks met verfeheide uytheemfe Minifters in Conferentie, waar over by foni- gygdReftexien gemaakt worden. De Groor-Brittanntfë Minifter Heer Xcdhr outfangt en zend veele Expreffens van en naar Londen. De I_r«nffé Ambafiadcur Graaf van Rothembourg die aan dit Hof by continuatie zeer wel gezien Ir; heeft verklaard in 't midden van de aantUande maand naar Patys te zullen keeren. Zeederd eenige d^gen zyn. verfchcide Expteiïeus uyt Italien in het Patdó gearriveerd, zóo dat men nu zeekcre tyding heeft dat de Spaanfc Trouppes werkclyk naai het Koningryk Napels i% Marfch zyn, en dat de Infant DonCar los zich aan 't hoofd van dezelve ftellen zal'om dat Ryk te vermee- fttren j Indien deeze Expeditie vootfpoedig gaat, fpreekt men hier be reids om Sicilien ook te bemagtigen. Op de tyding dat de Koning van Portugal zyne Prontier-Steeden doed veifterken, en met al'het noodige voorzien heeft dit Hof Ordre naar Badajoz tn' andere bygeleegen Plaatfea afgezonden, om de Fortificatiën en Magazynen in behootly- ken Staat te ftellen. Men heeft tyding van Ceuta dat de Mootcn ■der Volk naar die Stad hadden doen marfcheeren en daar was een Gatugt dat de Koning van Maroceo in Petfoon met een groot e Magt detwaards ftond te komen. Eenige van de Struykrovers, welke onlangs vetfclicide voornaame Petföonen omtrent het Fardo gefpoliecrt heb ben, zyn by den kop gevat en ftaan eerftdaags exemplaarlyk geftraft te worden Men zegt hunne Bende zeer fterk te zyn en dat zy een Kapiteyn tot hun Hoofd verkooren hebben maar. men hoopt uyt de Gevangenen zoo veel tn ontdekken dat men dit Gefptiys zal kon nen verdryven. De Nuntius van den Paus een Expreffé van Ro men ontfangen hebbendeis-by Haare Majéftéyten ter Audiëntie ge- weeft. Het vetttck van 't Hof nvar het Buen Rètiro is wedet eenige «agen verfchooven om dat de Reparatien aan hef laatftgem. Paleis «och niet gedaan en de Veitrckkcn waar meedc het zelve vergroot wotd, noch .niet gereed zyn. DUYTSLAND en d'aangrcnzende Ryken. WEENEN den 17 Maart. De Prins Eugcnius is gereed om naar et- nigê Hoven in Dtiytsland tc vertrekken cn zich vervolgens naar het kteger aan den Rhyn te begeeven Aan de Trouppes tot die Aimée gedeftineettzyn herhaalde Beveelen gezonden om in 't begin van April derwaards te marfcheeren en men heeft de noodige Ordres gèfteld ten einde daar geene Mond- nochte Oorlogs-Provilien zou den onthrceken nochte iets dat dienen kan om de Trouppes met dc «yterfte nadruk te doen agecren Gcm. Prins zal een Leeger van *0. duyztnd Man van de uytgeleezenfte Trouppen van den Keyzer en hec Ryk onder Zyn Gebied hebben buyten een andci Leeger dat dienen t'i om diveifie te niaaken j zoo dat men hier volkome hoop heeft dat die gtoote Generaal dé Aanflagen zal verydclen van de Pranflen te- fen het Ryk 't welk zich meer en meer vcreenigt om den Ooilog na- «rukkelyk te fouttneeterr. De Heer Robinfoq Minifter vanG root- Bratannien heeft by coeïinuatie veele Conferentien met dc Minifters *an den Keyzer. De laarfte Advizen van den .Graaf van Mercy zeg- dat Hy alle noodige dispofitie maakte om dc Vyanden in Italien. attaquteren zoo dra als Hy zyne overige Trouppes en Artillery "tike dagelyks vcrwsgr wierden bekomen zouw hebben. Df laatftc «neven oyt Peifien mtlden dat Thamas Kouli Kan een Renfort ven ft' M,n bekomen hebbende, zyn L*tget nn f S duyzcnd Man wl® datHy re Borndoda, j Mufchen van 't Leeger der Turken dat <ictzt aoch omtrent het Moeras van Tornbil ver» 'J 'P. W!lren et> dear Seéouis te gemoet bleeven zien Dat-Thamas °»lt Kan or aangezien de voordeelige Situatie der Turkendezelve attaqueere.-i j Dat de Bacha van Bagdad Hem nieuwe log bleef behouden ftatdc Ruftïfe Generaals aan die Fron tieren zeer oplettende hield cn zoodanige Mclutés «tecd neémtn dat zy in gccnc Geyallen tets wegens de.Fcifiaancn tc dugten zouden heb ben; dat de Regeering van Petfien aan het Ruftifche Hof Verzétke- ringen had doen geeven in goede Eenigheid en Viiendfchap met het zelve te willen blyven leeven dat men noch geen zeekerheid had van de Eleftie van den nieuwen Hedgman det Cozakkcn maat dat men niet twyftelde of die Verkiezing zouw vallen op het Subjeft dat van de zyde der Ruften voorgcfteld was dat het Corps Tartaarch in de Ukranie niet aangroeide 5 dat men verxcckerd was, zy veel te ztvak warén alzoo wel als de Turken am aan dien kant iets te bndctüee- men eh dat zulks voornamentlyk bleek 'waar te weezen om dat dé Generaal Weisbach tót noch toe gken Renfort van Trouppes by zyh Hof verzogt had. VRANKRYK. (AR Y S dén Z6 Maait. De Equipages van den Brir.s dé Tingri zyh naar Italien gezonden, daar Hy met den Maarfchalkde Villsrs de Lee ger* commanderren zal. Meh vaaft hier zoodanig voott met alle Óot- logs-Preparation te maakkn, dat de Atbeidsliedëu op de Kon- en Hei lige dagen aan deVeld-Ëquipagien met Opene Winkels mogen arbeiden. De Toeloop van jonge Maofchap zoo hiet als in de Próvibtien om Dienft te neemen is zoo gtootdat zich zee: veele Oudets van hunné Kinderen, en veele jonge Vrouwen van haare Mannen verlasten vinden. De nieuw gxïnventccrde Sabeltjes waar van 't Geveft zöodaanig ge maakt is dat de Hand befchermd wotd zyn nu gereed en worden op Ordte van den Koning dagelyks aan de Gardes van zyn Majefteyt en aan alle Perfoonen van des Konings Huys uyrgedétld. NEDERLANDEN. AMSTERDAM den }i Maart. Te Maife'tllc kad tiaen tyding, ^at een Ftanftc Bark 4 Keyzerlyke Vaattuygen en een uyt de Archipel ko- mende, genomen cn noch een ander in de grond gefchobten had De Franfle Vaattuygen, uyt de Levand naar Marfeillc komende bleeven te Maltha het Convoy noch afwagten. Te Livoino waren geatrivcefd Will. Burt van Hamburg, John Harper van Rotterdam Stev. Robin- fon van Petersburg, John Petard en Kapt. Musgrave van Briftoi,Wilh Hanney van Lisbon John Teen van Londen en Carlos óckard vaó Civita Vecchia. In dBiotka Eylandcn was ingeloopen iBsrent Er.iklë van Petersburg naar Koppenhagen gaande. Aan de Eilanden van Hi«- res was gekomen Eucas Weftéls van hier te Cctrc Matt. Bouwes vatt Marlëille eu tc Ooftende Tennis Mandal van Alikanten. Van Radix was vertrokken het Schip te St. Uifula naar P,ffage en van de Jaat- ite flaats het Schip,de Sr. Joachim Daar de Catxques:; als meede van Lug.i Nuevo Coenr. Ryruets en de Fluyt de Vriendfchap herwaard», ROTTERDAM den cetften April. In Goeréé is binnen Corn. Krüi- deiiaar van Bergen in Noorwcegen en uytgezeild Kapt, Follard met 'de Brieven yan etrgiftei naar Harwich. Op dc Maas zyn gearriveerd Th. Duftin van Londen en Th. Snoudin van Jaimouth en vertrok ken John Dougal naar Ierland, Richard Makild haar Londen, Henty Smit naat Boft on, George Spir.k naar Eeagen, George Wale en' Thom, Boxftiti raar Jarmouth, Eduard Man naar Nieuwkafteel, Will. Draeot naar Lyn, én Jeremias Frillon naar Wels. 's GRAVENHAGE deneerftcn April, Men verftaat dat «ie Prinï van Oranje by Miflivc aan dc Hceten Staaten Genetaal kennifte heeft gégtèven van zyu voltrokken Huuwlyk met dé Kroon-Princefte van Groot-Biittannien waar over zyn Hoogheid door Haar Hoog Mog* by Miflive is gefelicitcert, Gifter is een Exprefte uyt Vrankryk naar 't Noorden gepafteert. Men zegt dat het vertrek van den Prins van Oranjé met de Kroon-Princefte zyne Gemaalinne van Londen naai deeze Lan den eenige dageu veifchoovjn is. de DANTZIG den 14 Maart. De Ruften zyn nu meeftef van- Nehriqg, zoo dat dc Stad VAn de Landzydc volkomen gebloqüeerd isj Vrydag-avond hebben zy de Voorftad Schotland na een vigcureufe de tentie van de Stads Militie bemagtigt Het Verlies van de Ruften word hier op 400, en dat van onzen kant op omticnt jo Man begtoor. De RufTen hebben een Battery aan de Weftzyde op de Hoofden opge worpen waarop de Artillery van de Stad ouophoudelyk Ipceld. Maandag-nagt heeft het Gamifoen tea Battery beginnen tc m-jaken tuftchen dc Stad eu die van de Ruften, doch deeze hebben de begonné Battery den volgenden-nagt gedeinolieerr, en eenige van de Stads Soi- daaten gedood en gevangen genomen. Zeederd hebben de Ruften Granaden.in Je Stad beginnen te werpen zoua'et echter metkelyke Schade te docn. wagteude zy noch naar Mortieren en'ewaareArtillery, De Generaal Munnich heeft een Manlfeft in hatde Ttfmen begrdé- pen, in dc Stad gezonden, waar meede Hy eifcht men He n de Sleutels van de Stad-bltinen Z4tiuren overgeeven zal met bedteigiog dat Hy de nyterfte Middelen in 't werk zal ftellen indien Hem zulks gewei gerd word, en dat.de Inwoonden dan getn Capitulatie te wagtcn zul- ltu hebben, f. 5. Zoo op het vertrek van de Poft krygt men ty ding dat ye Stukken zwaai Kanon eu 10 Mortieren over den Pruyffi- fen Bodem naar het Rulfis Leeger kaménen dat noch 10 duyz. Rut- fan door Litthauwen en Pooien naar deeze Scad in zantogt syn. DRESDEN den Z4 Maart. D« Lt. Genetaal van Zuhieo heeft Zy ne Ampten nccdergclcgt, om het overige vat zyn Léeven in Mecklen burg op. zyne Landgoederen in Stilte ie gaan doorbrengen. HETDELBERG den Maart, Eergtfte: is de B-gage VaA den Prins Maximiliaan ran Heften hier door naar den Bo/tn-Rhyn g<- paffterd en dagelyks trekt een gróote mcenigte Paaiden eü Wagen* hiér door naat'tK-yietlyk Leeger, De Hertog van Wiitemberg brengt' *000 Man op de Been en als dt neeeen Hsnovetfe P.egimeuten daar by komen s zal het Duytfe Leeger aan den Rhvn merkeiyk veffterkt Dettioed eD 't verlartgen au Reyzerfeo-rfmtt d< Franficw y pai ti<c nacHd van r-agaa<j ncm uituwc -« i^inoea cd t vc<i-a-r<^mz tscj rcvzcusv n mst w* Kzan] •«pofitit» vznViecde gedaan hebbende, Hy dezelve zonder fenigAat- hAnugematn t« worden, i» zot» eet nief te béfchry tén f»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1734 | | pagina 1