IN LEYDSE •1 T A L T E N, S E R V E N. DUYTSLAND en d'aangrenzende Ryken. v R A N R R Y K. NEDERLANDEN 17 j4. IT. if Viydigte Cosrant. AWLS den t Meart. De Secretaryc van Staat én Oorlog heeft len, inzonderheid Luxemburg welke Veftiag dooi Yrankryk met eta Beleegering of Bdmbardcericg gedieigt fchvnd te worden. Veeic dén Agent van Parm, eangezegt de Wapens van Parma boven T- zyn Deur wegteneemen en Hem verboden eenige Correspon- Z 4 "Z dwitie met gem. Hof te houden zyndc alle d® Effeften welke fW' v™De Arner-G.rde der T|ouPp« oAtlHuys Farnefé in dit Konngryk heeft, geconfisceett geworden. 3, ft een ExpreiTe van Manfredonia heeft men tyding dat daar loo JtfWggj V ^VV H°° ft ?ZT' .lEilia.ten van Trirfte overgebracht waren. 6 I *'«dDe Artillery, beftaandc m 46 Stukken Kanon, was te Man tua gereed. Het fcheen dat de Maarlchalk de Villars zich op hel de- tjoldaaten van Triefte overgebracht waren. K;> KOMEN den Maart. Voorleedcn Zaturdag hebben de Minifters m Spanjen een Conferentie gehouden ovet het Ceremonieel wegens Itkomft van den Infant Don Carlos in decze Stad; willenae zyn K.H. ei koinen met een Garde van iooo Paarden waar tegen de Paus gaat- it tag dat Hy Incognito kwam onder dén Naam van Graaf van Piril- liino zynde dezelfde waar van zich de Groot-Hertog van Toskanen 't Jaar 1700 ten tyde van het groot Jubilé, onder de Rcgcering van innocentius den XI. in deeze Stad komende bediend heeft. Zondag J ts Maandag zyn van hier veele Karren met Vivres naai Caftel Nuovo ten dienft van de Spaanfe Trouppen gezonden. Dien laatftgem. dag jkreeg men per ExpreiTe tyding. dat de Infant Don Carlos van Arezzo mg tb token en met joo Man te Faatd in aantocht was naar Pcrufa, in welke Plaats men Woensdag met een ExpreiTe tyding gekrcegcn heeft dit Hy daar aangekomen iswaar op de Kardinaal Aquaviva zich ter- j[( Hond derwaards begaf om Hem te complimenteeren. Woensdag kwam t ttn Detachement van 40 Spaanfe Ku/tcrs in de Herberg van Ponte Mole, even buyten decze Stad tegen de Tiber logeeren en de Offieic- I «0 begaven zich terftond naar '1 Quiri ej>aldaar de Paus Hen vrien- m delyk omfing, en ter Voetkus arn.iio •/■■e. Dien zelfden dag kreeg »<n tyding, dat teTcini 1700 Spaanfe Soldaaten waren aangekomen, tn dat daar noch meerder T>' uppen «erwagt wierden om gezament- lyknaar Mo te Rotundo daar de generaale Kendevous is te mar- i fdieeren waar op de Apoftolife Kamer ten eerften de noodigc Lee- «ensmiddelen nevens zoo y itn voor de OiHcieren derwaards zond nils meede j groote Yaatruvgen met Hout &c. geladen, om een Brug 'later <ie Tiber te üaan. Even voot't vertrek van de Poft komt tyding, dit het Spaanfe Leeger te Monte Roflo aangekomen is. FLORENCE den 6 Maart. Men heeft tyding van Arezzo dat het Spaanfe Lecget voorleeJen Diugsdagin z Colommen van daar naar 't Koningryk NapeL is gema.Tcheert, hebbende de eene Colom den Weg genomen over Pernfa en de andere over Viterbo, en dat den Infant Don 1 urlos Donderdag-Avond te Pernfa was aangekomen. VENETIEN den u Maart. Men heeft hier zeekere tyding van Konftatitinopolen, dat 4e Janitfaten weike Ordre hadden om naarPer- ficn te marfchceren. shlolut hebben geweigerd derwaards te gaan, in: FELGRADO den 5 Maait. Riles is op «leezc Frontieren geruft en joj kil, 100 dat men geen de minftc bcweeging verneemd van ecnigeTurkfe it Ttouppen. Onze Veftingwerken zyn in volkomen Staat van defenfie, co als meede de andere Frontier-Steeden. Men heeft kiet jonge Brieven :m na Konftantinopoian welke melden dat het daat in 't laatft van de te Mund January eenige agter een volgende dagen zeer kwradWeêr was ((weeft, 't geen veranderd zyndc, had de Pcft-Ziekte aldaar zoodanig toegenomen dat eenige duyzcnd Muffelmannen daat aan geftorven viten en dat fommige buytenlandfe Minifters zich in hunne Huyzcn opgedoten en andere zich op 't Land begeevCn hadden. De Renegaat lonnevall bevond zich in gem. Stad doch was in geen aanzien. De 'ydingen uyt Perfien wierden aan 't Ottomannife Hof zeer geheim ge houden. De Advifen van de Turkfe Kooplieden in decze Stad confir meeren niet alleen het bovenftaande maar voegen daar by dat het Gemeen te Konftantinopolcn zeer murmuseerde over de continuatie »tn Oorlog tegen de Perfianen. P. S. Men heeft zeekere tyding *«nde naafte Turkfe Greus-Steeden, dat de Ottomanncn veeleTroup pen uyt gem. Veftingen dieper Landwaards hadden doen marfchcercn, too dat Haare Fronticren aan decze kant genoegfaam van Volk ont blood waren. WEEN EN den 9 Maart. Het Decreet, waar meede de Kcyzer alles [,jl (oedkeuid dat de Ryksvergaderi. g aangaande het vcrklaaren van den Oorlog tegen Vratikryk beCooten heeft, is naar Regensburg afgevaar digd zullende geene Neu'raliteyt in 't Ryk toegelaten worden. Her Toorzigtig en wys Gedrag van den Prins van Furfteihberg en denGraaf lat Kufftein op die Vergadering word zeer geroemd. Daar zyn ver sheide fraaye Reedenvoeringen voor en tegen gem. Oorlogs-Decla- tttie tegen Vrank ryk en des zelfs Geallieerden gedaan, hebbende men in die dooriugtigeVergadering vo'geni de intentie van zyn Keyz.Majt. nn ieder volkomeVryheid gel aar en om te fpreeken, en zoodanige Party 'e kiezen als zy genomen hebben. De gematigtheid der Minifters van üfn Keyzer by die geleegenhcld heeft hnn alle de Gemoederen gewon- "tnen de Oppotuien tegen het gem. Decreet zyn zoo zwsk en ooge- it,i k'fnd geweeft dat het aan ieder k' ar genoeg bleek dezelve uyt by- J 10"dere lnzigten voortkwamen. De Ryksvergadciing zal den Koning ést Si-dioien in den Ryks-Bas vcrklaaren. Aan't Hof zyn geene HCitnavals-Vermaaken geweeft; Men heeft zich daar met Staats-Zaa- «en bcezig gehouden De Conferentien zyn meenigvuldig, egter heb- I de Baron van Gotter, exrt. Envoyc des Konings van PmyfTen, en J van Harrach, g-wcezcr. Onderkoning van Napels, in de laat- fetrfive wildé houden j De Generaal Meryy was in 't voorneemeo oir de Poften welke de FraniTen aan de Oglio hebben in 't kort aanfe- taften Men hoopt dat de Spanjaarden meet werk zullen vindïn o® hun oogmerk op Napeli te bereiken dan jy zich voorftellen. Men heeft tyding dat de Keyzeticne van Groot-Rusland de Stad Dantzig met geweld wil doen attaqueefen, op dat dezelve tót geen Schuylplaatc voot de Vyanden Haarer Keyz. Majt. zouw konnen verftrekken. De Advifen van Konftantinopolcn zeggen dat Kouli Kan geen Vréodd met de Turken wil maaken en dat de Zaaken van deeze laatfie iü Perfien hoe langer hoe erger gaan als meede dat de Turkfe Trouppcf zoo verzwakt zyn dat zy niet in Staat zouden weczcn om iets hoofd» zaakelyks tegen den Roomfen Kcyzer nochte Haate Rus-Keyz. Majt. te onderneemen alichoon zy Vtecde met de Perfiaancn hadden. De- wyl de Advizen van Napels zeggen dat de hoop tot de betfteliiug van den Graaf van Visconti, Yicesoy van 't Koningtyk Napels, zeer,klein is, heeft de Kcyzer den N pellen Raads- en Kamerheer Caftavi, Graaf van Cervello, in zyn plaats derwaards gezonden. PARTS den t9 Maart. Men fpreekt hier niet anders dan van Oor log en dat de aanftaande Campagne met fceh voorname Beléegering geopend zal worden. Het getal der Officieren laatft door dei. Koning gepromoveertdat naar de Lcegcts vertrekt zal niét groot weezen hebbende die Promotie, waatin zyn Majt. den Rang en Preferentie ge- obferveerd heeft aan den geenen die daar van tfytgcQooten zyn niet veel genoegen gegecven. De Heer Caraman die de Campagne ftond te doen heeft de fraaye Equipage welke Hy ten dien einde had doen vervaardigen verkogt. Vier Compagnicn van de Franfie Gardes heb? ben in hunnen Matfch omtrent z'; mylen van Parys veel onwilligheid tegen hunne Officieren betoond waarom men de voornaamfte Belha mels toen zy in de Quartieren gekomen waren by den kop gevat heeft t Die Trouppes zullen dagelyks in dén Wapenhandel geoeftend worden, tot dat zy Ordtezullen krygen naar den Rhiyn te fflaflcheercn. De Heer Siougeac is tor Gouverneur van Diedenhoven aangefteld. D» Brieven uyt Italien van nén neegen den deeze r beveiligen den Matfch van het Spaanfe Leeger naar Napels maar het gerucht loopt dat dé Generaal Mcicy een groot Detachement van zyn Leeger afgezonden had, om dat van DonCaTlos aftefny den 5 Andere meenen dat Hy fein- tes gebiuyken zal om zich in't Cremoneeie Gebied té vfftigen, 't geer de tyd haaft leeren zal. Men mompeld ook fterk dat een heevige ACtié inlcaiien voorgevallen zouw zyn, en dat her Regiment van Morge by lie gcleegenhcid gtflagen en deCollonel gcfneuveld zouw weezén, waad van men de nadere Particnlariteyten verwagt. AMSTERDAM den 24 Maart. Volgens de Brieven van Kadix wét van daar eenige dagen te vooren nagts ten 11 uurén een Advyj naaf de Weftindiën gezeild. Te Gibraltar had men tydi g uyt Barbaryen, dac verfcheide Trouppen Dasr de kant van Ceuta marléheeidcn j dat men daar overvloed van Lccvensmiddelen had en dat de meefta Sa- léefe Rovers te rug gekomen waren. Te Pafiage Was door zwaai Wcêt een Schip gebleeveh en te PalTage lag Kapt. Juan Domingo de Janif naar de Ciraques zeilréé als meede te Bilbao Franc, de Revilla «fi te Alematce Coenr. Rymers heiwaaids. Tc St. Anthónio was icgeló- pen Kapt. Chrifteffelvan Londen naar Bilbao gaande. Schipp'ëf Nic. de Oude was van Maliaga naar Genua vettrokken. Te LivorfiA waren gearriveerd Thys Adr. de Boer van Hambuig, George Deen van Rotterdam Gillis Corn, van de Os en Nic. Kuyper van Middelburgg te Hor.fleur T.W. en G. Janfie van hier en te Drortthem Asge Finnd, ROTTERDAM den 2j Maart. In Goetéé zyn binnen Rob. Gray van Bleynok, Alex. Thompfon van Aberdeen naar Veere gedeftineeck See. i en uytgezeild de Brittacnia-Sloep naar Londen Jan Hill naaf St. Marren, en Lieve Caau naar Rochefort. Op de Maas is gekomen' Dark Robb. van Ooftende en zyn vertrokken an Reurs naar. Port e Port, Th. Duits naar Madera, John Malfy naar Waterfort, eu Rapt.' Lucas met de Brieven van eeigifter naar Harwich. Het Compagniéfc Schip de Boot, voor deeze Kamct naar Batavia gedeftineerd, dreef gi- fter-middag van Hellevoer, apparent om 's «vonds in Zee te komen. 's GRAVENHAGE den 25 Maart. De Franffe Ambafiadcu.t Afv.ï-> quis de Fenelon is met Heeren van de Regeering in gefprek geweeft. Een ExpreiTe uyt het Noorden is naar VrankryW grpatl'eeid. De H'eée van Haaien, Zitting hebbende reiYergadcring van de Staaten Generaal wegens de Provintic van Friesland is naar Lecurfaaiden vercrokken. BRESL.AU den 17 Maart, Van Wilnain Litthtuwen héeftmen, dal de Generaal Major Ismalow met 4000 Ruften van daar veitsokken, én met den PaUtyn van Novogrodgeconjuogeerd was, om Pociey icvet- vOlgcn maai dat »y op de tyding dat Paskowsky met 400Ó Rnyterv en zooo Boeren in Wilna was getrokken dciwaaids te rug waren ge- .5,1 "e éigen ieder een voortreflyk Cvrnavals-Feftyn gegeeven, waar by de keerd, doch Paskowk.y was al met gtootc haaft van daar vertrokken, 'htheemfe Minifters en tien Adel genodigt zyn geweeft. DaatisOrdrt tcf fUl Kiffél gezonden om den Mailch der Helljlé Trouppen welke in «Keyzers Soldy ftaan, naar denRhyn te verhaaften,als meede aan alle kegimcr.ten tot het Leegei aldaar gedeftineert, welke zich ten fpoe- »llt ftldf "iprui - rUf Mina'an A- nula X» I- jftc meede derwaards trlóérea begeeven en ftaan van veele Ryks- touppen gevolgt te wotden; De voornaamfte Equipage van den Prins Weenen vertrekken ''"PCnillÉ K llPépikc Javiui r/ia /tn ET.* r>J..._ ld i B17CT v M M DRESDEN den 17 Maart, Zondag heeft Mbn in déEvangelifche Kerken alhier het Tt D.um gezongen wegens de gelukkigé wederkomft van de Ko.unginne, 't geen insgelyks dobr het gaptlche Land ftaat té géfchieden. De Prins Willem van Saxén-Gotha, Kéyzerlyke Gcfleraal Major is hier van Krakau aangekomen en zal morgenYcider naar 'genius is bereids dcrwa ttds op weg; Het Corps van 10 duyz. Man lat ten Koning van Pruyffen ftaat n-.eede in 't kort naar den Rhyn te •iatleiiecien. Naar de Oofteorykfe Neccerlandcn zyn Ordres ifge- ^artiigd om de aldaar zynde Regimenten met can Bataillon te ver- erdertn «n alle de Veftingce in goeden Staat van dcfénfic t« flel- BAZELden id Maart. Op de te Bsden geëindigde Conferentie heeft men het werven van 2 Regimenten aan den Keyzer toegeftaen. BERLïN den 21 Maart. Men verzeekërd dat df* Regimenten ten"' dienft van den Keyzer tn *t trldden van de toekomende Maand den Matfch naar den Roven-Rhyn zullen asmnetmen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1734 | | pagina 1