UYÖSE A°. 1734- '8*. 34 Vry digk Courant, - v V- 1 f ESTI NDIEN. («villi, la Tour, Beaucaire, de* Todf nelles, la Mothc, Parubere5 dc:rf St» muvj t if 4— a»», tt ki» i lutte" C®'«bi»i«i de Jeanfoa Due de Ruffec, Marquis gearriveerd'schipper Live Lolkea die aan Kaap Sr. Vincent, éo'j d« BezOns; Ceramai», Courtenvaux, Berehlni, Princë de Lirtia, duCup, mylen buy ten de Waldoor een vreemd Schip was gejaagt ge- 1' weeft, 't v/elk ha het gccven van een twëcde Laag weder afgewet- I ken was 3 dis meed: den 9 Gcrrit Houwert, beide uyt Teffcl. I T A L I E N. ROMEN den 17 February. Zondag ontfing de Kardinaal Beiluga een Expreffe van het Hof van Spanjen, en onder andere ten Brief voor den Kardinaal Aquaviva. die Maandag Audiëntie had by den Paus over eenigc feeree-e Gommiflten van gemelde Hof. xiingsdag arriveer de een Expreffe van Foligno met tyding dat dc Spaanfe Aimed wet- kclyk in Marfch was naar deeze Stad 4 waar op aanllonds een Confe- tentie in tegenwoordigheid van den Secretaris van Staat gehouden wierd 4 Zyn Emin. deed vervolgens de Heercn Bardilc Vifani en de Koninglyke Ambaffade-Sceretatis van Spanjen by zich ontbieden al- zoo men tyding had dat een Detachement van gem. Spaanfe Trpuppcs in het Gebied van Caftto was aangekomen, en dat zelfs eenigc Spaan fe Soldaatcn in de Stad Tivoli getrokken waren. Woensdag kwam een Expteffc van Viterbo tyding brengen dat in die Stad 1300 Spaanfe Ruyrers met eenigc Stukken Kanon waten gekomen cn dat de Infant Don Carlos op weg was naar Romen om zyn Refpeft aan den Paus te bctuygen en vervolgens aan 't Hoofd zyncr Trouppen den Marfch naar Napels te vervolgen 3 waar ap zyn H. de Bailly Antinori, zynen Neef, benoemde om gemelde Spaanfe Prins op dc Grenzen van deezen Staat te g ian ontfangen. Donderdag heeft de Paus aan 't S. Collegio kconis pegeeven van dc Paffage dei Spaan(cTrouppcn door deezen Staat cn de aauftgandc komft van den Infant Don Carlos in decze Stad 4 waar op de Kardinaal Cinfuegcs een Expreffe met de uyterfte dcligen- tie Daar Napels afvaardgde. De Kardinaal del Giudicc zich Borg gcfteld hebbende voor de Somrae welke dc Kardinaal Coscia volgens zyn Sententic noch moet bet aaien, heeft dc Paus Ordrc gegee ven ccn Brevet opteftellen om gem. Kardinaal Coscia van den Kcrkc- lyken Ban te ontdaan, cn vervolgens uyt het Kaftccl St. Angelo te laa- ten gaan. P. S. Op het vertrek van de Poft krygt men tyding dat de Spaanfe Trouppen te Monte Rotundo aangekomen zyn. MANTUA den j Maart. Men is hier in gecncn decle verlcegén voor de Geallieerden zoo wegens de dapperheid onzer Trouppcs ais dcrzcl- ver getal, dat tegenwoordig in omtrent 16 dnyz. Manbcftaat, te wecten \oiit> welke hier in het begin van dit Jrat in Gatnizocn waren 4 7000 gekomen met den Maarfcnalk de Mercy 6000 welke den z< van de g"ep'fleerdt Maand uyt Tirol in deezen Staat gearriveerd zyn, en 2300 uyt de Gainifoenen van Milaan PizzighitoneToitona, Novara, Sa- ravalle Sec. behalven welke Trouppes nog tuffchen dC jo cn 40 duyz. Man alhier ftaan te komen waar na man in plaats van defenfif often fif ageeien zal. VRANKRYK. PARTS den iz Maart. De Prins Karei va» Lotharingen en de Mar quis d'Asfelt zyn uyt Italien hier aangekomen en dc Marquis dc Ru- vignan word alle dsgen mecde van daar verwagt4 Gcm. Prins en dccze laatfte zullen wegens Indispofiiic in den aanftaanden Veldtocht niet dienen. Dsgelyks komt eên oneindig getal Officieren cn Bedienden uyt de Provintien in deeze Stad van waar dezelve fucceflivelyk naar den E'fas marfcheeren. De Ordres tot het voortzetten van den Marfch der Trouppes langs alle de geftelde Routes en het obferveertn van ftrenge Tucht worden by na alle dagen vernicowt 4 En alzoo het ruüwc Welt voor de Trouppes welke tot renforcecring van 't Legger in Italien in Marfch zyn, heel nadeciig is, docd de Koning werkelyk 13 Battaillous door het Gebied van Brianeon en Provence marfcheeren. DeLYST van de Generaals Perfoonen welke den Koning op den 7 deezer ver klaard heeft, is als volgd LUYTENANTGENERAALS De Heercn de Mouchi, Flavacour, de Montvildc Hantcfort Beauffandc Souche, de Sioujac, du PlclÏÏs Charillon, Sandricourla Logedimecourdu Tronc, Vicomte de Me- lun, Denizes, de Trelfiilon, Comte de Matignon, dc Bervillc, de Ver- naffald'Au buffo n cc Tarnau Hendiconr, la Billardcrie l'Ainé, de Rohan Chabotde Verceilles Bonas de Gondritt Saint Petié, cn de Valieres, MAARSCHALKEN DE CAMP Saint Sernln, Rotembourg de' St. Agnan Maehel Derlac Monboifïïer St. Jean Manbourg de Louvigny, Froulai, Bezenval, Cafteya, Hondetot, Boizelly, d'Aiem- berg, dc Terlai, Jenfac, Pol iftron, La Gervefay, dc Rouville, Curto- niCreuilly, Montrevel l' Ainé BethuneLuteau, Midelbourg, Phi lippe, de Menze, de Cheriscy, dc Creil, Seneterre, Chevalier d'Anget La Motte Houdencour, Germinon, Montmorency, du Lu'c du Chate- letde Fournaifed'Epinay Mizon Beauelay Saillon d'Eftin, dc Beaufrcmont, dc Manville.Clermond Amboife, La J -veliere, duChèyl- la, Sr. André de Mórnai, Comte de Grammonr, Chevalier de Mont- *ilVaudraidn Cayla du Segur, Boiffieu, d'Avcjan, Comte de Ba- vierc, La Reyuiere Ingenieur Boislogé de rArtillcrie. BRIGADIERS VAN DE INFANTERY Molondin, Comted'Au- 1 Comte 4e Bron, Darros, de Beaugé, La Giglaifc, CointcdcRoufli, BRIGADIERS VAN DE DRAGONDERS Des Granges, leChe- *>lier de Beiille, Coerman de Gravillc dc Belabtc, de Goébriaht, de 'ivivmtole, du Chatelct, de Silly. J-. VERDEELING van de Generaals Officiëren der Izegers in ItalUn 3 LUYTENANT GENERAALS de Hceren dc CofcnlComte dc Broglio, dc Seviiie, dc Cadricux, de Benil, deContade, de Maillebois, Flavdcour, Sandticonr^Comtc de Melutt, Berville, Boiits Gondtin. MAARSCHALKEN DE CAMP d'Affry de Biffy dé Monral, dc Lanion, de Fctvaqncs, Comte de Chatülon, Due d'Hareour, de Pc- zé, de Luie St. Scrnin Louvigny Rozelly, la Mottrc Rondencour, d'Epinay, Demizon, du Ckeila, je Segur, de Boiflieux. ETAT MAJORS-: De Peze Maarfchalk Generaal ,'dc Logii Dn Planti Maarfchalk Genet. Chevalier de Contade, dc la Fare 4 deeze laatfte Ayde Majorsj De Segur, Maarfchalk de Logis van.de Ruyte- ry 4 De Tilly Ayde Maarfchalk dë Logis van deRuytery 5 Fontamen, Intendant 4 Dumeni, Prevooft 4 Aan den Rhyn en de Moefel, LUYTENANTS GENERAAL De Heetcn d'Asfcld, Due deNoailles, Silly, de Levi,Ptincc de Tingry, dc Guërchy, de Dreux, Due de Chaulncs, deNangis, Prince de Sanguien, Coad Due de Duras Prince dc Kobec Prince dc Carignan S eb ret, Lcuville, Belille, Vernaffal, Tatnan, dela Bi.lardcrie. MAARSCHALKEN DE CAMP: De Gaffion, Chevalier de Givry, de Guitttre, Lavai Montmorency, d'Aubigné, d'Alincour, Due de Be thune, Marquis dc la Fare, Comte dc Saxe, Due ale Grammont, Che valier de RoquozelClermont d'O Generaal Commiffaris 4 Mon boiflier de HondelótBaron d'Elt* de Terlay de Jënfac ,';de Po- laftron, d'Heronvillé, de Curfon, Luteau, Midelbourg, Caftel Moron, Philippe, Cheiifai, Decteil, DulklaiBeauclaide Seneterre, Beaufrc mont, Clermont d'Amboife, la Javelierc, dn Cayla, Veudray, d'Avt- jaUj de Baviere. - i :t t ÈTA.T MAJORS Chabanes Major Generaal, de la javcliere Lambtéval deeze 2. laatfte Ayde Majors GeneraalBertier Mon- tcil, deeze 2 Maarfëhalken de Logis van de Ruytery Ximenes.Maar- fchalk dc Logis van de Armee met Du Bournai 4 De Brou Intendant, Hoquart Commiffaris Ordonnateui, La Tottpolete Prevooft. In Vlaanderen LUYTEN. GENERAAL De Heer de Puiffegur. ln Poitouen 'r Land van Aunis, de LT. GEN. Graaf dè Matignon. Bëgeevcn Rcgimentcnj RUYTERY Van den Koning aan Fournés de 2oon 4 Van dc Koninginne aan Beauveau Van Orleans aan Gra- villC4 Du Maine, nier vergeevCn 5 Du Cheila aan Vaugué 5 Cayëux aan Sr. Agnan de Zoon; Vaudreu aan Sellcfont4 La Mottez aan den Her rog van Briflac 4 Du Cbatelet aan Bcuvron Du Lnc aan PUifleu 4 Be thune aan zyn Zoon 4 Montrevel, noch open. DRAGONDERS Van den Koning aan den Ridder dcfle!rry,Van Orleans a»n den Ridder de Caftelane D'Epinai aan Vibrai. -y INFANTERY Louvigni aan Faudonss Rochcuart 4 La Marina aanMircpoix Limoufln aan Bethune Charoty Artois aan Contade den Zoon La Saire »«t Maillebois den Zoon Jenfal aan Da: de Dur- fott, La Coutonlle aan Due dé Niveinois ,'1/a Gervafet aan Due d'E- pernOn Bourgonje aan d'Heronville den Zoon Royal die la Marine aan Comte de t'Oige, Vermandois aan Due de Rohan, de Meiife aan zyn Zoon Royal Comtois aan Froulai den Zoon Angoumois aan Rnpelmonde, Xaintongc aan Taleiaon, Forets aan Montmorin,Tour- nefy aan Du: de Lautagais, La Marche aan Due de Ghatelereau, Dau phin aan Comte de Montemart, Vlaanderen aan de la Chetardic, Dc- ftain atn Comte de Noailles,en Beaufolois aan den Ridder de Bczons. De Koning heeft goedgevonden geen Promotie der Maarfch alken van Vrankryk re doen en zich daar omtrent geéxpUceertdat Hy 't alleen aan de Bravoure overlietom die hoogc Ampttn te verdienen. Met nadere Brieven uyt Spanjen heeft men tyding dat de Prins van Aftutien van dag tot dag beetet wietd zoo dat men hoope Had dat zyn R. H. zonder eenige Operatie tot voorige Gezondheid hërfteld zouw wotden 4 Die Prins had zelfs hér vermaak van de Jagt alweêr genomen 4 Ocdertuffchen is de vermaarde Cb'trurgyn Petit te Poft van hier naar Madrid vertrokken,orii in allen gevalle by de hand te weezen. NEDERLANDEN. AMSTERDAM den Jff Maart. Een Engels Schip met geborgen Goederen van her Flotilla uyt dc Havana komende, wat te Sr. Jan de Lux geftrant 4^Het zeWe had 200 duyz. St. van Agten een party Co chenille, Indigo 8cc. aan Boord, die men hoopte te bergen. RÖTTÈK.DAM den r 8 Maart. Op de Maas zyn gekomen Robert ttan Nyn van Boutdeaux, Jac.Wapenaar en Wil!. Zalm van Libourne, Teun. Kruyné van Warnar Piet. van Morlaix, Gerrir Sjo.ie van Hamburg en Thini. Difton van Ipswich 4 als meede in Gocrëé. Diilc Bmygom van Cette, en JPiet. Kroon yan Bourdeauz 4 en is vertrokken Kapt, Fuller met dc.Btieven v.tn.den t« deezer naar Harwich. 's GRAVENHaGÉ den r8 Maart. D»e HeerenSwatcn van Holland en Weft-Friesland zyn Jieedeu weder vergaderd. Dc Groot-Brittannife Minifter de Heer Fjnch en .de Pruylfife Mtnittet. dc Heer Mafch zyn gi- Comte de Roaly Due de Rets Saint Valier ,"Ramfi de Frincd dc ft" middag met Heeren Gedepuuerden van de Suafen Generaal in Chaumont des Gardes, Darbouillé, de Chabanes, la Ravoye, dc Mux- i Conferentie géweeft. Volgens ie-Brieven van Parys, was door die Stad 1 - i w-rrJ/->- Amn V cy Comte de CletmontDue de Chatillon Prince de Montapban Marquis de Mailly, Marquis de la Charre Due de Richelieu Comte de Chaffe, Declimont, Marquis du Charelcr, Marquis d'O Chevalier de Prieua, Prinee de Ponts, Marquis de Brczé, Due de Luxenborg,Mar- ^nis dc Si. Simon Mithor Clar Salier»Comte de fliron, Dasback Laillp, Difon,, Dofaftro de Boitas Gollonel Soiffonncis Defartnan Lt. Coil, du Guercy de Rouffet jp. C. dë St. Simon Romtlié L. C. Van can BataiUon Artillery, de Maulegër L. C. van Orleans de Brun lt. CoIIodcI van de Kroony Loubet Lt. Collonel van Navarte. BRIGADIERS VAN DE CAVALLÉRY Lenoneout, Benepont, «cp Expreflc van den Groot-Blittannilë Miniitci den Hcca Kecne van Madrid naar Londen gepafletrd. DANTZ1G den zo Maait. Headen heeft men tyding bekomen dat dc Ruflifche Generaal Munnrch den ai February van Petersburg naar Riga vertrokken zyede, om dear het.noodig: tot volvoeringe van het Dcffein teegeh deeze .Stad té verzorgen, bereids te Kocingabetgen was aangekomen om het Gebied van 't Ruffis Leegcr voor decze Stad in plaats van den Generaal Lascy aantencemen.' t«i BRESLAU den 10 Maart. Volgens de Brieven raa Krakau-rat het reektr dat de Koning Awguftp $tn f deeicr Airt^ van gemelde Stad MouchiRëg'ceóurt, dc la Rok dn BontdctChazeron, Boifaadré 5 nacr Dadfxig zouw opbrteEco. De Key.terlyk: Rtffdent Heer van deeze 4 laailte van de Gardes du Corps j le Chevalier d'Achet van dc j Rinner en 8«hM#*uft«ru -decxer van Xrakau naa* Weenèx '-darmes, Brcionviriti s, de Fontdinei, de Refuse,'d'Argcngesv Fut-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1734 | | pagina 1