II LtYDSE N*. if Vtydagfe Courant. y rr> a T f F N <*e Kóningin en't Volk met Lift ingeboezemd 5 Men gaf voot "dat b\ DUYTSLAND cn tl'aangrenzende Ryken. V R ANK R Y K. GROOT-BRITTAN N IE.N. A*. 1734 Aj - 1 cnze Nabuuren een aanzienelykc Vloot gereed lag om Ktygsvolkpvt* OMEN den 6 February. Zondag hebben de Kardinaal Albam j ,e b en dat alft$ k,/M was t0, %n DerJtie van£ Ttohften Kamerling Proteftor van Poolen, en de Graaf Lagnasko Mint- jn £n !and en ,f js gen,aUkt!vk te ¥COtzien wa, hct gevolgvan fter van den Koning Auguftns III.ieder met een Exprefte de gterdogt ?ewTCa zouw zyn als zy langer tyd gehad had oni zich iafter te vérlpreidch en^geloof bv '1 Volk te vinden. Maar oni noch ééns rot Sicilieu te komen dit onwaardig Onthaal ,den Keyzer aangedaan door de Miitifters van de Köninginne, die met H'em in ver bond was tjt't Hem een Ryk afteneernen 't geen- zyne Vyanden aan tyding ontfangen dat Hooggem. Koning op dén 17 January te ICrakau was gekroond geworden waar van zyn Emir., en gem. Mi- nifter. terftond kennis gaven aan den Secretaris van Staat. Maandag be.'-if zich de Kardinaal Kamerling by den Paus aan wien Hy een Brief overgaf, die in het Pake, dat Hy uyt Poolen had ontfangen, voor Kem hebben #f was niet Meel ten u'ytefftin fchandc- «ri> H. was mgtflooten geweeft. Dien zelve dag hebben de Ambafla- Jyfc maat ,Kel ong£lukk6ig j* gevo)g c cn daarop blyï ik 'er zoo ir.gtllooten gewéeft. Dien zelve dag deur van Vrankryk er, de Agent van den Koning Staniflaus meéde Au- die.nie gehad by den Paus, en vervolgens by den Secteraris van Staat. farm den 5 February. Deeze voormiddag is de Infant Don' Car los met een groot Gevolg van hier naat Florence vertrokken. MIL AAN den 6 February. Me» fchynd hier eenigfints te twyffelen Of rit Infant Don Cartos wel in de volkome Dispoiitie zouw weezen omyre Wapenen tegen den Ktyzèi't« gebruyken. M ANTUA rieh to February. De Generaal Mercy is tuffchen V ge bied van Tito! en Roveredo gecamptsrt met 18 Battaillons en 12 Stuk ken Kanon. Dtezert avond worden jooo Man uyt dat Campetf.ent in ceev.e Stad verwagt. Ebt Prinr-vaa Wiitamberg, die met gem. Generaal te Rf'veredd heeft wee-en zbdOcheeiea is hier re rug gekomen. aveènén den i j February. De Arbeid aan de Equipage van den 'Trios Eugfoius word alle dagen verhaart en verfcheide voornaahic Heèrén welke als Volontaire* d» Campagne aan den Rhyn en Moefti «lillen bywqonen, «.oen fcaare Equipages met geen minder Spoed gereed, tnaa'ker., om delVeize toet zyn Hoogh. naar het Lcegcr danteneemen Men vpótéeieré iat het Regiment Dragonders van den Prins Eugenius ÖYciie heeft dén 18 deezer haar hct Ryk te marfcheeren; en dat alle de acieqe Regiqrentnn ierw».atri gefch'kr in 't laatft van deeze Maand liii-en volgen, ten einde voor 't begin van April met het gezamtntly ke Ledger in 't Veld te wecytn. FARTS den T9 Februaiy. Men is hier nu buyten alle twyffel wegens der. Neerierlaag dctTürkeu door de Perfiaanen, alzoo men tydir.g van foerieihaird bekofnelt beeft dat Koali Kan den Ouomanaifen Opper veldheer Topat Osman onder démeemgte dooderi had doen opzoeken en yachtig doen begraven, 0131 dc redagtenis van diep berugten Oor- ...logs-Held en teffens den Bloem' van zyncn Overwinnaar te doen ver eeuwigen. Men wil dat wy in de Voorryd een Campemer.t omtrent dc S-chel'de zitllea he'-ben. Uyt de-Pïovioiien vati dCn Elfat, Bourghndien *n.Champagne word gefchrceven dat men daar nooit zoo veel Volk, Equipages. Proviftë-Wagens en Oorlogs-Ammonitie op de groote Wee- gen na:u de Froctierer. van Duvtsland had zien paffeeren. LONDEN den T6 February, Vervolg wt/r den fritf nein dtn-Crtift-mdn'. Dit v.riti alle de Voortitelen die men beweerd dat Engeland door het Traftaat van Utrecht behaald heeftwelke als die zoo groot waren gelyk zv voorgeeven dat zy zyn te duur gekocht zoudcü weezen als het publik Vettróuwen, de Eer vah de Natie en de Veiligheid die vy in de Vrieadlchap van zoo een magtige Alliantie had daar aan opgeof fert wielden j en't geen de beguicheling van de N «tic op zulk eer Ichandeiykc wyze met cteeze Voordeden, daar men zoo breed van op- gétfr, te erger en hoonlyker ma'akt is dat zulk een aanziênlyke Ver kryging als die van't Koningtyk Sicilien, den Keyzer ontnomen wierd door een openbaare Schending der Artikelen van de Groote Alliantie, om den Hertog Van Savoyen die de eerjige Vorft was welke, overge- 'bttlt kon wotden om de Groote Alliantie te vetlaaten en in de.goa<ie loozc Msatregelen van de Engelfe Minifters te treeden daar meede ó'n te koopen j cn dat dit door de Engelfe Mioiftêrs zelf uyfgevoerd wierd; want Vrankryk en Spanjen, ('t geen ik zeg wéét ik zeeker) zou den, tóen zy zagen dat ie Keyzer zich zonder Sicilien in geenTraftaat w'lde io'aaten, dat Artikel opgrgee n hebben fehoon zy ie eenigfte Mogentheeden waren die belang hadden om dat te weigeren. Néén Zeulen dé Engélfc Minifters de Keyzer zal 't niet hebben Hy zal de Spyt dragen van het aan den eigen Bondgenoot te zien geeven die zy- éc eh ie algeméene Party verlaatom dat Hy Spanjen niet geu'ft wil inntymendé Katalcanen tot een Slachtoffer ovflaaten en in 'hunne eerlooze Masffegelen treeden O KatAlaaner. 1 een Naam die nöoit' gfineld kar. worden ronder zich teffens re erïnr,eren wanneerén door w->n een bfaaf en getrouw Volk. ter Slachtbank rj/jerd overgeleevert en alle zyne Vryheeien verleor tot dank van het veftrcuwen dat het ftql- de op de T-ocw en Ec-lykheid vah 4«eze Natie het verwonderd fny dst de CrÜfrsjtntcs r.och geen middel uytgevoaden hebben om deeze VargfrirocK-el'kc Onrechtvaardigheid op rekening van her tegen woordige M'r'fterie te ftMlén 't geen zy met alzoo veel recht zouden konnér. doen,als andere Zaaken daar bet geen «neer deel in heeft gehad. lang op ftaap w.tot hiér aan iyn wy alle Xwcarigheedeu vetfchuldigt daar wy zceierd ingewikkeld zyn 3 't is deeze ("chrefawende Onrtcht- Vaafdigheid den Rtyr.er aangedaan, die de Vreede-Jaaten zoo onvol maakt gemaakt heeftomtrent de Ruft en den Voörfpoèd dien Enge land rig anders met reeden uyt zulk eea Ootlog had kunnen bcloovcm Als men dit Artikel aan den Keyzer had loegeftaan Hy zouw zich aan het overige van de kwlade Behandelingen geruft onderworpen heb ben ea in het Traftaat van Utrecht getreeden zyn, en dan was deVxce- dê algemeen geweeft daar iö tegendeel het weigeren van dat Point Hem pal op 2yn Stuk deed ftaan tot dat hy beetér Voorwaarden kon bedingen Door dit Middel wierd het groot Verbond gebroken, zon der de rairifte Hoop van ooit weer een zoo gelukkige Veteeniglng té zien, tot groote Vreugde van den gemecnen Vyand, die nu zag dat Hy voot eerft niets te vreezcü Ifcd voot een Bondgenootfchap dat zdo for- midab'el was geweeft nademaal aliedeszelfs Pattyen uytgevCnderd den Hertog van Savoyen dooi het fchandèlyk Gedrag van 't Engelfe Minifterie ten uytetften gehoond waren cn vcor al onzeNabuiirén onze naafte, befte en natumlykfte Bondgenooten er. de Keyzer, zon der wien het voor de andere Magten van Europa onmogelyk is tegen hét Huys van Bourbon optewecgen als het in bezit is van de Krooneri Vrankryk en Spanjen, gelyk bet is. By het eindigen der Vrecdchar,delingen te Utrecht krèegenVfatkiyk en Spanjen de Handen vty om den Keyzer in 't naauw té brengen en Hem te dwingen hunne Maatregelen te omhelzen doot het voortzet ten van,een Qorlog, welke te ongelyk zynde om lang te duuren ten opzigte van Vtankryk, door het Tra&aat van Baden eindigde Maar ten opzichte van den.Kcyzet en Spanjen in plaats van éen duurfaamc Vreedè wélke alie huDne Pieter.fien zouw vernietigt hebben door on derlinge Renuncktien van Spat,jen en '.e Indien aan Koning Philippus en van dé Italiaanfe Dqmeyi'-Cb en de Ncéderlanden aan een Keyzer wierden dc Vyandeiykhecaen maar alleen door een bloote Neutrali- teyt opgefthoit dewe ke in zulke twy ffelagtige en Or.eigene Termen opgefte.'d was ais of geen Vriendfch tp roo wel was herfteld als de hsare maar alzoo hunne voosgunnrie Ai.!mcfi;eyteil en Pretecfien blecvea i'eftaan, was in der. Aart van de Zaaken klaar te zien, zoo als het ir. der daad ook gebeurde dst die Neuttaiiteyt niet langer gehou den zettw worden, dan tbr iiat zich een bckvvaame geleegenhéid of vocr-tiytzigt van Voordeel aan de een of andere kant zouw aanbieden om dezelve té bteeken Dit maakte de Quadruple Alliantie én de Traftaaten zeederd gemaakt om dè eetfte van kragt te dóen zyn, Vol- ftrekt noödzaakelyk. Als men dit Verhaal volkomen en in 't breéde wilde doen, éöuwJt gems kkélyk zyn mét de kiaarfte t'famenhaug var, Zaaken te tooner¥ dat alle de Ongemakken welke zcetlcrd Uekomft van de tegenwoot- dige Koninglyke Familie op den Throon op de Natte gevallen zyn alle de Vétfchillen welke Wy met Spar jen gehad hebben, en al "de Rampen welke onzen Koophandel geiteden heeft van het Tis&aat van Utrecht af rot dat van Sevilien toe alleen zyn loetefcltryven aan de ongelukkige Toeftand, waar in dat Tra&aat de Zaaken van Eutp- pa ftorttde en dat Ttaftaat ten opzichte van al het kwaade dat 'er iri is'is het Traélaat van de Engelle Minifters van dien tyd én in 't by- zonder van den tegenwoordigen Oppeiften Cfaftsman. t Laatcr. dan de Craftsmans het tegenwoordig Minifteiie niet met ge- dUutig fchelden overladen wegens de Sjhulden en Belaftingen daar zy en -hunne Vrienden aileen de Ootzaak van zyn geweeft 't [s gemak- kelyk tégen Schulden cn Belaftingen uyttevaren, maat de waare Vraag zal altyd weczcn of de Dienften waar uyt zy voortgekomen zyn, noodzaakelylt waren of niet S zoo ja is het belagthclyk die als ten Misdaad aan andere Minifters te laft te leggen en dat- zy niet nood- zaakelyk waier. 'is een Onderfteliing die ik niét wel kan aanneemen, om dat zy ailc vpor't Parlement opengelegt en daar goedgekeurd zyn geweeft cn het Geld tot de rcfpeöive Dienften gefchikt gegeeven is gewórden. Maar hier hebben de Craftsm3ns de zeedigheid van Ons te zeggën; dat de Zaak geenfints vcibeeterd is doot toeftemming van een Falie- ment, 't geen zy niét onduydelyk te kennen geeven alzoó bedteeven te weezen als den eetften Minifter 3 Maar waar uyt blvkt dat i om dat de minderheid van Stemmen de meerderheid niet is 't welk als het zoo geweeft was en zy by hun eigen Gevoelen waren gebleeven ,/tou# Maar om wrir tot Sicilien te kccténé dat Ryk aan een Votft te gee- deere Natie al larg geruïneerd zyn geweeft. Doch ik beken beetet gè- Vet, -'ien men 700 weinig verfchtildtgd wasen teffens zoo weinig zorg j voelen van'Heh te hebijen en dat als zy het geiuk hadden de Arap- yoor-cc Eer en het Eêlsng vac zvti eigen Vaderland te dragen heeft ten *n Magt in jtunne haDden te krygen zy even eens zouden hebben gedaan als de tegenwoordige Minifters, met dit Ondetl'chcid alleen dat zy zoo veel flegtetzouden hebben gehandeld als met haare miudetd Capacitryt Onetvaienhdid en miudetc kenoifTe van Zaakén over een kwam. Maai 't is vergeefs Lieden met Reedenen te keer te gaan die niet ftil moeten zwygen, en daarom niet overtuygt moeten weezen zoo lang als zy buyten Employ zyn Zy ftclicn vaft dcot praaten en fchryven geraaken,én moettn jeihalvcn aile Over- Daarom moeten Schulden en Bclaftin- - - m- -- o- T- - en aau hei kwaad Gedrag van't Mi- 'cftigtdien zy ondernomen Hsddeö by dcKoningin en de Natie ge- nifterie geweetrn worden en zoo moeten ook aile dc Zwa-atigheedcn kast telnaaken door Haar én het Volk cp een lafterlyke wyze in te j dié onzen Koophandel ia dc Weftindiëri ontmoet fexoem meu die aan *«men^als of Hy toeftel maakté óm la jjet Kóningryk te vallen en 't Utrechtfe Vreeder.s Ttsftaat verlthuldigd is by rt welke SChéepea laar m(t «wnjld de K»pOq té botrOvea. dié tj tpf dat ze lp tiéeze voor goede Ptyven veiktaatd wotncii fehoon zj geen verhorten Han- "»ne«B viel met 'tót> veïl Eet j^ótft hail DWzt Agttrrd'tfgt tt-iéfd 1 detl dkvven, en door gebrek of kw»*4 We< 1 gedwongen worden zickr t* if es'zoo ongervrnds in z>cf:«Ut 'er veen andere Recden v«n kan wor- den g-geeven dan dat het een Aacftag is geweeft om de tegenwoordi ge Regeeriivgs-Forta en «e Wei ren om vetré te wérperf, daat een voor- fpoedigen Oorlog «0 een Vreede welkt daar 6j> pafte uyt de Natuur *en hinderpaal toe was Ec. de Maatregelen welke zv aamen geduu- fende deeze Onderhandelingen jtyn een heel klaar Bewys dat dit hun Oogmerk wz(.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1734 | | pagina 1