LEYDSE :\0. 1734- N*. 14 Ma.in c yjft* ouraflt. V R A N K R Y K. INGEMERLAND POOLEN, PRUYSSEN, enz. N a O E R L A N D E N. GROOT-BRITTANNI EN. - ■■r-'-ïï?\ fK^. SPANTEN Gemeercn Rsad van de Siad,Eiiflo! hie r g-arriVcerd, bin ##n dsn Trihs 1 - J j j l van Oranj-nft'ifitc tc genven, dev.ri! e IHh volgers zyn eewophe Vngn- i? APIS den s January, Eerg.ft« arriveerde in d*ze Baay het kh<id»* GocdJld ,,wft c,;1 a V*ivij£e t -begaven zich «L g M«ta de,10 November uyt de Havana eiT5elde Heere„ in ,bl.;kf 0,,te dé He.bc.g e difc Tonnen in vertrokken. De Brieven der Naviganten van de Vloot mei- Hai_StIcl.t den, dat al het geborgen Goud en Zilver aan de Eygenaars ter hand gefteld was, om van het zoute Water gezuyvett te worden (vaar voor dezelve Obligatien hadden gepafleerd om het weder te laden in daar zy m g Hik omli-aid v, rider. 7y.. Hoogheid Wind alle de Gemoederen van de gee: a welke de eer hebben Hen» tc naderen, en onder «ie V rilheide Part yen is geer, akileie J -eiv. üe ten zynbr. e]j>- dan ctie hoedcr.iy eën ieêër ziih het aangenaarr.fi by Hera ga! zichre de Scheepen die het Trezoi herwaards zullen brengen .welke koften maakc(K pie.Pfin$ Jaat zi d - kj pub!ikc SocU-e.trn Vinden, e« van 't een en t ander 3 a 4 per Cent zullen bedragen 5 Ten opzichte COIui(Uleerz dc mirersaleWifeL met zeer groet Sucewtc gebruykèu. LONDEN den 26 January..VocrleodcViydag is de Henogintie van Wharton, Eet D.<rue van de Kohinginne van Spacjen, niet haare Moe* d t d-Lasy Coreerfort uyt S ..ar jen bier gearr.vcctd, en heeft haar in keer genomen, in't Hotel van den Gra. f Je Montijo A mbi.fl'adcur van gein. Kroon Eergifler heeft die Dame aldaar de Complimenten over haar gelukkige aankchtfi in dit Konirgryk van vtifchei/.e Per- foocen van diftin&ie O' tlangen, zvi de herwaards gekomen om re fol- liciteercti .haare Pretei li ju op de Goederen van wvlen den Hertog van Wharton, haar Gemaal., dewelke door haar Houw ks-Contiatt heeft bekend, dertig duyzend I'oi d S'erli-jgv van fca.«t orrtfingen te hebbic; Zondag heeft de Baron vin Bolk, Kinifier vsn der. Koning var. Pruys- len een magi: tike Maahyd grgetvcn aan te Mn. ft eis van Staat en verfcheide uythternle Minifttrs, in conliJer. t e eer Veijaating van den Kroon-Prins van Pruyfleó dewelke dien dag 1 het ijfte Jaar van zy- nen ouderdom gerret'den'i?. Zaturrfag-avuitd if Doöor Tcfiicr vaff Bnh hier te rog gekomen wcrwaards Hy den Prins van Otaujcn ver- zcld had hebbende zyr. Koogh. aldaar in goede Gezondheid gelas ten, zoodanig dat Hy dagclyks Gezellcliap zag; De tegenwoordigheid van dien Prins te Bath heeft de grootfte toevioed van peifoor.cn v.iu diftir.öie, weike men coit in dit Sailoeu aldaar ge?ien heeft,derwaaidt getrokken. Z8turd>g heeft het Hef een Exprcfl'e aan den Gia„f van Effex, des Kor.ings Air.ballacjeur aan '1 Hof van Turin afgevaardigd. Zondag is te St. James een Kabinet-Raad gehouden, om te dcliberte- ren over de Aanlpraak, weike de Koning aanfiaande Donderdag by 4? opening van't Parlement aan de beide Huyzen zal doen. Van Chatham heeft men dat daar werkelykby het Comptoir der Leevensmiddelen een groote quantiieyt OlTen en Varkens ten dienft van de Vloot gefU- gen wietden. Zaturdag is het Coilogf h p de Narr.ur van den tweeden Rang en 90 Stukken KA.'.cn in het Dock gebr tht om uytgeruft te worden. Men conir.ueerd gtoote quantiieyie.i G zauen van hiïr Buy- tersla'nds tc voeren. HEliDEN zyn de Afliera van Az Bar.k 13 j O. I. C. 139 en 1 vierde a 3 vierde 3 t half, Z. Z. Koopl.zndei-A&icn 7 S en 1 half, dito Ann. lot en t half a j vierde. PARYS den z6 January. De Aattsbiffehop van Émbrun hcefr niet kunnen goedvinden een Piovir.ciwale VeigaderWg van zyne Geefi.clyk- heid te houden, om Gedeputeerden te benoen ei tot dc gcnersale Vet- gadeiing, dewelke dqu z j van ce aanftaanue Maai d geopent zal wor den j Die Prelaat heeft zoo men zegt aan den Koning en san des eerftcn.Minifies gefchieeven, dar 'er geen Vergadering van de Geefte- lykheid rcodtg was om Geld aan zyn Msjr. te geeveii, en dat'ertnaaf alleen verëifcht wierd zulks te ordonr.ecicn. De Spanjaarden (laan eenige Onilogfcnecpen in de Adristifche Zee te zenden^.Om op dg Keyzeri'e te kruylTen. Uyt Poolen heeft het Hof tyding bekomen, dat XI '2 Tl 1J./» P-3TTS* \l O'rt A t- n V/T l V 1 O f U n fl U !Y nff^ltYtl van de Coucheniile en andere Vruchten, welke voor een groot gedceiie droog geborgen waten, wift men de Onkoften nietMen meende daar dat een der Scheepen van de Armadille van Barlovento komen zouw cm het Trezor meede over te brengen. Den zz Oftobér was uyt de jlavana ook herwaards vertrokken het Regifterlchip van Ka pi. Egui- do, wast voor men wegens het lang agtetbiyveti eenigfints bekommert wasmaat een hier gekomen Engels Schip had het zetve ontmoeten yan de Spaanfe Kapt. verftaan, dat Hy wegens gebrek van Vivres naar fayal zottvv zeylen. Den 10 Nov. was het Oodogfchip dc Ineeadio noch niet in de Havana gearriveerd, maar wierd daar nevens het Oor- logfchip deBlandon van Cartagena, dagelyks te gemcet gezien j Men had in de Havana eenig ongeregiftteett Zilvet aangehaald,eoch weder vry gegeeven, om het naat Spanjen te zenden, mits betalende een dub belde Indulto. Volgens dc Brieven van Panama van den 2 j Juav, klaagde men daar ongemeen over het liegt vertier der Goederen, gelyk men ook deed te Jalappe en Mexico. De Lading van het bo vengemelde Regifterfehip de Sta. Matta beftaar in «o Ceroenen Cou cheniile 90 dito Indigo, j«oo Cargas Cacao 22000^ fyne Casca- lillas, 300 Quintalen Brazilhout &c. De 4 Spaanfe Ooriogfcheepen die hier zoo lang vertoeft hebben leggen nu zeilree, om noch dteze week naar de Havana te vertrekken, ea het daar zynde Trezor afichaalen zoo dat men dezelve in Mcy of Juny alhier te rug vetwagr. Iu dceze Baay zyn gearriveerd John Fancn en Diego Franco uytMa- jorca Kapt. Du Fay uyt Vrankryk naar Ooftindten gaande Ifaac Freind van St. Lucat, John Thorn, van Tertaneuf, en Thim. Driscol van de Canarien 3 en vertrokken Kapt. Richard naar Mattinico Pe dro Silvi, Kapt. Chante Loulefet en Franc. Faurel naar Matfeiile, en Kapt, Braudry naar Genua. MADRID den n January. De Koning en de Koninginne nevens de gantf'che Koninglyke Familie genieten een volmaakte Gezondheid in het kafteel van 't Pardo. Don Jofeph Patinho continueert met fie uyterfte Applicatie te arbeiden om de Krygs-M. gt van dee/.e Kroon 100 teWater als te Land coofiJembel tc vermeerderen,'ten einde tegen het aan/JaandeVoorjaar een tweede Uytiufïing te doen, oir. met dezelve te kunnen ageeréa zoo als de Omftandigheeden en Gevallen het zul len komen te verëifchen. Gem. Minifter is tegulierlvk in Conferentie met de Minifters van Vrankryk, ontfangende en depechecrende onop- houielyk Expreffens zoo van en r.aai ltalien als tiaar de Plaat feu en Havens van deeze Monarchie. Men verzeekerd dat gem.Heer Patinho ccn andere Schikking gemaakt heeft in dc Finar.tien dewelke zeer voordeelig zal weezen. De Ticforier Generaal Marquis de Valbucno is van zyn Ampt afgezet, en een ander in zyn Plaats gefield. De Ko ning heeft noch geen Befiuyt genomen iu de Verkiezing der Ambafi'a- ieurs, welke zyn Majt. naar dë buytenlandfe Hoven zal zende.iMen zegt zelfs dat deeze Benoeming wel uyfgeftcld mogt worden tot dat men ondetregt zal wecren van dc Party welke zeekete Mogentheeden in deezen tegenwoordigen Ooriog zullen neemen en het is ook met dat Oogmerk dat te Kadix een licht Fregat gëreed gemaakt word om het zelve met Inftru&ien en Oidrcs aan de Gouverneurs en Comman danten in de Indiën te zenden volgens de keet welke de Zakken nee- men zullen. PETERSBURG den 9 January. Eergifter is de Spaanfe Legations- Secretaris van hier vertrokken om naar zyn Hof te kieren, tot welke Reis Hy duyvend Piftoletten tot Reis-Koften bekomen had. Den 6 dce- zer is deRulfifche Vice-Admiraal Saunders alhier overlieden. D::igs- dag heeft de hier refideerecde Koninglyk-Poollë en Keur-Saxife Mini- ftet een ExprefTe van zyn Hof bekomen rost een Mifiïve van den Ko ning zyn Meefter welke Hy in een particuliere Audiëntie aan Haare Keyz. Majt. heeft overgegeeven en Woensdag is over den Inhoud geheime Raad van Oorlog gehouden. DANTZIG den zo January. Den 17 deezcr hebben de hier zynde Engelfe een pragtig Bal gegeeven waar cp zich verfcheide Perfooneu dc helft van den Adel van de Party vsh den Koning Stariflaus bereids tmet Paarden voorzien gereed en in Staat was op de ecifte Ordre ten zynen Dier.ft te kunnen maifcheercn. De Koningirne zal den Koning den 27 deezcr niet r.aar Verfailies verzeilen om daar 14 dagen met Hem te blyven. Haare Majt. avar cerrd gelukkig in haar Zwanger- fihap. Zeeaeri 4 a j dagen heeft men hier zoo yr el Koude gehad, dat de Seine by r,a tccgevrooren is. De Aftien zyn den 23 deezet op 112 s Livres gewceft. P. S. Dc tydihgeu in fommige Buytenlandfe NieuwS-rapieren vcf- fpreyd, als of zien wegens het Keyzcrlyke Hof iemand tot zeekete Ns- gotiattén vsn Accomrnoderuent t ier zouw berinden verzeekerd meir dat ten eeneraaal zonder hei mitiiie F.ondzir.enc zyr.. Men heeft nii zeckere tyding dat dc Tuiken door de Pe.fiaanen geflagen 2yn welk. r.ituws hier niet aangenaam is. AMSTERDAM den 30 January. In Tefiel zyn binnen Jac. Wout- graaft van Wyburg, Laur. Fykes Van Dantzig Albert Joukes en Sim. Agges van Rouaau. Over Engeland heeft men Brieven van Kuraffji, weike melden, dat het Schip de Koning David Sch pper Mar. Cdëts, i_ j -. - 1 den 4 Oftooer aldaar van luer geartiveerd was. Tc Al.kanten was ce- van aanzien bevonden hebben; Zulks word hier bv beunen eedasn 1 T, t l 1 l ,t ,ir j u tt r j 1 t^i. komen Arenr Pietets van Lisbon als merde een Frar.s Schip, welkers zls meede by't Hof. De Gedeputeerden van Thoorn, die hier geweeft 1. a j u r .I. jt> l oj j Kapt. gezegt haa dat Hy j a 6 dagen te vooren daar omtrent een -yn hebben den Koning de Staat van haare Stad vertoond doch het u„ i j c u n 1 1 n 1 j j r'k j j l l. r 'ic t ,w Hollands Schip Mafieloos en zonder Volk had vinden dryven. De kliynd dar het Hof niet goedgevonden heeft eer.igc Trouppen der- »aards te zendenzoo dat de Genetaal Campeqhuyzen, die zich daar met esrige Poolfe Vaar.cn bevond den 13 deezer uyt dezelve is ge- bokken. Vrydag is den Raad alhier vergaderd geweeft, zoo men zegt "fgens etn Erief, die den Koning van V rankiyk aaft dezelve zouw ge- fihreeven hebben heioover.de een groot Stcouis in 't Voorjaar her- «aards te zenden Ook z^gt men dat to duyzend Man Trouppen van tieker Mjogentheid naar deeze Stad zouden afzakken om dezelve te dekken. Hceden krygt men tyding dat de Rufiïfche Genera.il Lacy met 3000 Man tot onder Thoorn genaderd, en met 1500 van dezelve daar in getrokken was die by de Burgers geïnquartieit zyn en dat roch :o duyzend Ruilen, om dezelve te verfterken, in Marfcli waten j Men vreefd dat die Trouppen herwaards zullen afzakken. Op de ty- dingen van Kraken zyn verfcheide Grooren van hier vertrokken wel- tarot Keslin leggende onder het Pruyflife Gebied Huyzen gehuurd ta'oben. Het Wcër is hier zeer variabel met Vtiefen Dooyen en Sneeuw. In deeze Haven legt noch een Ftans Fregat &c. BAjfH dea 23 January, Gifter zyn de Major, de Aidermtin; ea dë Brieven var, Maifeille van den 11S deezcr melden, aar men daar onge meen zwaar Wéér had gehad en nooit zoo veel en groote Hagelftee- nen had gezien als op die tyd gevallen waren. Te Rouaan waren gear riveerd Jean Nieuwbutg Bcuwc Hendr. Doóitfe Jans, Roel. Likles, Tjert Rynders OUtmau Juliaans &c. zoo van hier ais van Hoorn te Dublyn Kapt. Spencer van Rotterdam en de Kapts. Malcrëen en Jonas van Ooftende 5 en te Londen de Schippers WolfBoswelBa rents, en 't Schip de Juffrouw Margaieta, alle van hier 5 als meede de Schippers Mafon Helman Vander Sm fiVn Worms en Simpf'on van Hamburg 3 Men had daar tydir.g, dat het Schip van Kapi. Parker, van Londen naar Livorno en dat van K ipt. Burgis Van Briftól naar Ja maica gaandeomtrent St. Rock geblceven waren 3 als meede by Sint Übes het Schip de Adventure, Kapt.Chaffey, nyt Poolen naar de Strïat gedeftineerd i ën dat het Schip van K pr. Wiuftuw, van Bo^on komen de, omtrent Engelands-Ent aan ftukkei. geraakt was. in Plymouth w is ingelopen Hic. Stokvis, van hiet ua.,r Suriname gaande, die lang in de Noordzee geiwotven had 3 ais meede Kapt. Brabantvan Ham burg naar 'r Weftin gaande. Van Livorno heeft men, dat de Engelfif en MoUandle Schefpen daar oadtr Goëorazt Rymer» d<e met hef

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1734 | | pagina 1