h N*. ti Wöeh«c!dgfe Cöarant. S E A N J E N. POOLEN, PRU YSSEN enz. DUYTSLAND en ci'aangrenzende Ryk-en. Z w i T 2ERLAND. vrankryk. NEDERLAND E N. opteréchten, doek zy onthoud zich thans te Manheftn in cén Soort VaS *T ADIX den 29 December. Het Advys dat zoo als in ónze innende g aan uyt vrees van door de Key- S/ rige is gemeld op Havemonte geftrant is, was den 2« Septembec',,"^^^^ te worden En a'horwel .ren weet dat dier beruchte Dame j. mi j zeer veel Kapitaa.cn in de Banken van /.mfterriam en Hamburg ouder 'uyt de Havana vertrokkenen heeft Brieven van de Admirantc en de andere Seheepen meedegebragt Men zegt dat in 't kort tieeh 5 Cbrloglcheepen uyt de Havana herwaards zullen vertrekken ln tegendeel word met het «quipeeren van de 40orlogfcheepen, die van kier dcrWaards ftaan gezonden cc worden, weinig Spoed gemaakt. KRAKAU den 4 January. De Saxife Trouppen hebben de Brug over de Weiirel gerepareerd en een klein Fort daar by gebouwd om ie aannadering en tallage van dezelve te befchetmen. De Poolen van de Tegen-Party hidden gëm. Brug afgebrooken in de Hoop zich aan de andere kant van die Rivier te kunnen maintineeren, doch na dat de Saxen met Vaartdygen óver dezelve gekomen waren, hebben gem.Poo len zich geretireerd, zonder de minfte Tegenftand te doen. De Saxife Generaal Diemer heeft voor ecnige dagen een Detachement van zyne Trouppen gezonden naar Wiérizka, daar de Zout- Mynen zyn, en een ander naar Niepolomice, een der Öeconomien der Koningen van Poo- Ipn, om de Poolfe Trouppen van de Tegen-Party te delogeercn, welke biy de aannadering van gem. Detachement die' Plaatfen terftond ver lasten hebben. THOOR.N den 14 January. Gifteï-avoiid 2yn de Rulfife Trouppen onder den Generaal Lacy omtrent deeze Stad gearriveerd en hebben zich daar geleegerd, doch als noch niets ondernómen. De Magiftraat heeft terftond een Exptefle naar Dantzig afgevaardigd j om hier van kennis te geeven 5 Ondértuflchen maakt men zich gereed-alle moge- lyke Tegenftarid in Geval van Attaque te doen. DANTZIG den 17 january. Het aannaderen van dfe Rutfifche Trouppen onder den Generaal Lacy voor Thoorn veroorzaakt hier groore On br8gie, dew-1 men weet dat die Stad weinig gefoitifieeert en niet wel vtjorzien is, en dus geen groore Tegenftand zal kunnen doen. Ook hoord men nier dat van hier eenige Trouppen derwaatds zullen gezon ten worden. Door de zwaare Onluftcn in Fooien zyn Onze Kooplieden die te vooren op de Jaarmarkt te Thooin geweeft waren, deeze reis onvert'gter Zaake alhier te rug gekomen zynde dezelve niaar door eene Poort van de Stad, welke open was, ingelaaten. Men heeft nu zeckerheid dar de Keutvorft van Saxen zich den 17 deezer te Ktakau zal lasten kroonen dat de Saxifche Trouppen zich van het gatuiche Gebied van die Stad meefter gemaakt, en overvloed van Lee- vensmiddelen hadden. Volgens een Lyft die men hier ziet van de Seheepen welke gednurende her Jaar 1713 in deeze Haven gearriveerd zyn, zouw het get^l tuym 700 weezen. WEENEN den 13 January. De Keyzer heeft den Graaf Jofeph Bfterhazi Generaal Major en Bannus van 't Koningryk van Croatien, rot Lt. Generaal 4 den Collonel Picter Gfaaf Fynials y Verquts tot Generaal Majorcn den Graaf Rinildo Fellicelli Commiffaris Gene raal van de Qnartieren in't Hertogdom van Mantua tot Colloné! verheeven. De Hof-Krygsraad heeft aan alle Officieten geordonneerd zich tegen het einde van de tegenwoordige Maand op haare rêfpe&ivc Poften te laaten vinden op Straf van Caflatie. Alle de Speelen van Hazard, Maskeraden en Bals zyn op nieuw ftrengelyk verbooden. Het Hof heeft met een Exprefte uyt Poolca tyding bekomen d de Ko ning en de Koninginne van Poolen gelukkig tè Ktakau gearriveerd waren, alwaar zy binnen korten met veel Magnificentie gekroond ftort- den te worden. Het getal der overleedenen in deeze Stad is zoo als bereids gezegt is in 't voorleeden Jaar «933 en dat der gebootenen 5851 Petfoonen. BERLYN den is January. Dingsdag heeft" de Koning de Revue gedaan over de drie Esquadrons Huftaren welkers Paarden alle Ap- pelgraauw zyn, dat een heerlyk gezicht maakt3 Zyn Majt. was daar over zeejt voldaan. De Huflareh welke in Pruyffen zyn zullen met een Esquadron vermeerderd worden. Dé Kroon-Princes is naar Bruns- wyk by de Hertoginne haare Moeder vertrokken. De Graaf van Sek- kendorf, Minifter des Keyzers, ftaat een keer naat Kaftel te doen. De- Graaf Poniatowsky heeft aan deu Koning twee fraaye Poolfe Paarden gezonden, en de Koning Staniflaus zend twee Turkfe Paarden aan den Koning van Vrankryk dewelke door eenige Ruyters tot aan de Maas geëscorteerd zullen worden. Hf' Hof heeft tyding ontfangen, dat dc Koning Auguftus van Poolen met zyne Gemaalinne, en den PriusXa- verius, haar tweede Zoon, den 9 deezer met een zoo talryk als magni. fik Gevolg te Krakau aangekomen waren. DRESDEN den 17 January. Van Tarnowitz heeft men dat de g/oote Poolfe Deputatie den vyfJe deezer te Georgcnberg aangekomen zynde, Dezelve den Heer Morzousky aan den Koning gezonden had, om tewteten wanneer liet zyn Majt. zouw behagen Haar te ontfangeaj Waar op den Koning noch dien réi ven dag den Kamerheer van Ein- ziedel naar gem. G< orgenberg had gezonnen om de Heeren Gedepu teerden over haare Aankomft te feiicitecren en Hen bekend re maa- ken,'dat zyn Mnjr. Hen den 6 Audiëntie zouw geeven, tot dewelke Zy ook dieu dag met <e gewoone Ceremonien toegelaaten waren 3 Waar na de Koning de P/tHa. Corivmia gereekend had, en den agtfte van deeze Maand waren Haare Majtfteyten naar Krakau vertrokken. Daar zyn noch twee Esquadrons Curaflier-Ruyters van het Prins Gothafche Re giment over Ncufta' naar de Opper-Lausnitz gemaTichcerd. HEIDELBERG den 18 January. Van Stutgard heeft men dat de bedekte Namen heeft ziet men ech'tet als nóch geen Middel om de zelve machtig tc worden. HAMBURG den 18 January. Zaturilag is eën ExpreÜe van fsfyi door deeze Stad gepafieerd en Zondag is ctn ander van StokHolm komende, in alle diügentie hier door naar Parys getrokken. Donder dag ftaat de Burgery deezer Stad tc vergaderen ctn een Refolutie iet de Zaak van Meklenburg te neemeh. SGHAFHAUZEN den 17 January. De Marquis dé Prid, M-èniflër- Pleniporentiaris van deh Keyzer by de Zwitfetfc Cantöns is berfcidi aldaar gearriveerd zynde zoo men zegt onder anderen gelaft dé Werving voor-a Regimenten Zwitfers tevérzoefeen. PARYS den 12 January. Dingsdag avond kwam de Koning in hét kalt eel van de Muette de Maaltyd houden er. ovèrnachtede aldaar Woensdag nam zyn Majt. her Vermaak van de Jagt in 't Bofch van St. Denis en keerde des namiddags weder n«ar Marly daar Haare Majefteyren zich by continuatie in gewenfehte Gezondheidbévir.den t too als den Dauphin en Mesdames de France reVeri'ailles meede doett, In opzigte van de Reyze te Marly is eenige Verandering gemaakt (taande de Koningen de Konicginne den 27 deezer té Verlaillës té rbg te komen om daar tot den i o van de aanftaande Maand re bly ven als wanneer Dezelve zich weder naar Marly begeeven zullen óm zifcfi daar tot de ceifte Zawrdag in de Vaften te onthouden en vervolgens teVeriaiiles te rug te komen. De Maiquis de Solary, die met een éxtr. Commiflïe van den Köning van Sardimen aan dit Hof geweeft is de zelve geëindigd hebbende maakt zich gereed om naar zyn Hof 11 ketren. De Marquis deCoigny heeft met des Konings goedkeuring Afftand gedaan van het Ampt van Collonel Generaal der Dragonders tën «oordeelt van den Graaf van Coigny, ifcyn Zoon. Met de laatftë Brieven van Milaan heeft men, dat de Koning van Satdinicn vanTuriti daar te rug gekomen wasen dat Hy te Novara pafteerende, door dèd Marquis de Coigny getraceerd was geworden 3 dat de Beleegeung Van Tortona niet geformeerd was, zoo als men verzeekerd had, en dat mek zeift niet geloofde, dat die Stad beleegerd zöuw worden In tégendeël zouw men de Blocade daar van continueéren, te meer om dat men ën- derregt is dat het Gavnilóen gebrek begind te hebben aart veifcheidt NoodzakclykheedeE en Lcevensmiddelen ën dat de Stad in 't kort genoodzaakt zal weezen zich overtegeeven en om dat anderdeels dé Trouppen der Geallieerden tér. uyteiften gcfVtigeerd zyn van de laat- fle Beleegeringen welke zy gedaan hebben geduurer.de het ftegtéWeit, en bet ten hoogften hoodig is dat zy in de Winrerquartieren gtlcgt worden. Van Gei ua heeft men Van den elfden deezer dat de Erf prins en dc Erf-Princcfië van Modena zeédtid eei ige dagtn daar gS- arriveerd waren Otu by provifie in die Stad haar Verblyf te hóuden hebbende ha-are gewoone B.efiientie van Rtggio verlaateh op het Gfe- rucht dat de Spaanfe Generaals in die Plaats Trouppen in dëbVintïr- quartierch ftonden te leggen om dc Veiling Mantua van dit kant té blcqueeren. De Koning heeft het Reg ment Cavrllery vacant door de dood van den Graaf van Utfé, aan den Matquis do Chatelét, Gouverneur van 't Kaftte! van Vincenrcs, opgedragen. De Gravinne de Mouras is in haar $ofte Jaar óverUedër.. AMSTERDAM den zj January. Men ziet hier Brieven Van koii- ftanriropolcn van den 2 2 der vootleede Msaïid welke de Needcrlaag der Turken doot de Peifiaanen confirmeemn en dat men zeide als of den Groot-Vizir zelve liet Ottomannilcbe Leeger in.Peifien dit Jaar zouw gaar gebieden. Door de gantiche Ooftzce had mea fterke Vorfl en te Riga vroor het zoodanig dat mén by na geen Water in Zee kon zicD. In Tefifel is binnen Klaas Teun. uyt de Me«- mel, en 2 a 3 andere waren voor Gaats ln tegendeel z.yn daaruytgc- zeild de Ooflindife Scheepen Gaa:ftd»m, Kn^ptrthiff, en 'r Slat van Krao- titTtirrcg naar Batavia voor de Kaaier Antflerdam en *t Compagnies Galjoot da Paftlooptr. Te Bajonne was gearriveerd het Schip l'Ameti- kain Kapt. Jean Hiriart, van Martinico te Pcicbeuf Hend. Fsk» van Briftdl te Nantes het Schip de St. Jan, Kapt. Pierre Godyn, van Ro- chefordj en op de Riviet-van Londen Schipper Worms van Hamburg. Tien^nylen van-Petersburg lagen bevrooren de Schippers Joch. Ran- del en Jan Gaffe, van daar naar Lubek gaande. Te St. Jan de Lur was ingeloopen Albert Corn, naar Bajónne; en in Duyns het Schjp dc Uuy K?pt. Timmerman Van Hamburg naar 't Weden gaande 3 als meede in Exzanr in NoorweegeD Fier. Sand, van StoVhslm herwaards komende, en verfcheide Andere. In Noorwtegen Lagen ook Corn. Poft* Klaas Corn. 8cc. meede u^t de Ooftzee komende. Men ziet hier Brieven van Dronthem van den 2de deezer Maand, welke melden, dat men daar uyt Ficmarkea tyding had dat omtrent Gangwig, 8 mylen ten Zuyden van Wardochuys gebleeven was een Hollandlë Archan- gelvaardet, maar dat het Volk was geborgen, zonder verdere Omftan- digheeden re melden. De Cours van de WISSEL is heeden op Madrid 7>9 en i vierde. Bil bao 74. Kadix 100 en 1 agtfte. Sevilien 99 en r agtfte. Lisbon 4j en 3 vierde a 7 agtfte. Venetien 89 en t half. Livernojif.' Cer.ua 93 en i vierde. Londen 3 5, 2 en 1 half. Dito 35, 6. Parys 14 en r agtfte. Boui- Hertog van Wurtenberg zyne komfte tot de Regeering onder anderen 1 deaux j3 en 7 agtfte. Rouaan J3 en j agtfte. Brefiau 36 en s half; ook aan de Zwitferfe Cantons heefr bekend gemaakt, en in dfe OCca fie dezelve.verzocht, dat men de Effeften welke de Familie van Gta- vcnitz .derwaar.ts gefalveerd had wilde in Bcflag neem-n het welk ook toegedaan is en de Oppcr-Stalmeeftti van Röthern is door zyn Dcorl. dcrwaards afgevaardigd om de voorn, tffefter. aftehaalen. (icrri. FJertog heeft met het Keyzerlyke Hof Maarcgelen beraamd, om «js 't rvogelyk is den Perfoon en Goederen van de Gravinne "van Gr<- Veiiiie of Wuiben te hcniachtigen ten einde van haare groote kwalyk Vtskteegene SchaMtn eenige Regisnent'ca tco Dleuftli-n dén Keyzer Dantzig 288. Kouingsb. 278. Hamb. 32 en 7 zeft. Antw. 3 en vier de. Gent 3 en 1 half. Brufiël 3 «n 3 vierde. Midd. t en 1 half. ROTTERDAM den 26 J'-ouary. Den 13 deezer wgs het omtrent het Stryen-Zas bereids zoo vol Ys d«t het Schip van Alexander Ines daar Cabel heeft moeten kappen, en naai Hflvoet re rug keeren. Een Vishoeker in de Maas gearrivtérd, was den 28 December 6» Doggers- Zand geweeft by het Srhip de Matgareta Johanna, Kapt. Willem Moy- liéves, den 16 dief Maand üytTeflel nwaï Suriname vertrokken 'twelk als taen noch is goeden Staat wt». Sec 24 Miivoadcc in Goerd*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1734 | | pagina 1