L Y D S E g L 4h**" to17 d~ KV t Maanciigfc Courant. O R T U G A L. S P A N J E N. DUYTSLAND en d'aangrenzende Rykèn. V R A N K R Y K. NEDERLANDEN 17 34 Deezc tydingen hebben by den Koning en dé Koninginfce var, overeenkomende met her Gewicht v»6 p mmm ipup zyn onder anderen gearriveerd Andre le Roux van Nantes net - - t rgels Oorloglchip van Kapt. Philip Vincent van Gibraltar, 6 Schee pt» van Kork, en Rich.Weale van Londen en vettiokken Kl. deBocr tn an Graves naar Amfterdam, Jan du Fau naar Rochel, het Engels OnrlogCchip van Kapt. James Compton en 4 Koopvaarders naai dc Straat &c. Franc. Alv. Monis liegt hiet zeilréé naai Rio de Janeiro. KADIX den 19 December. Een Advys in >4 dagen uyt de Havana herwaards komende is op Hayemonte geftranf. In deeze Baay zyn vetfcheide Scheepen gearriveerd en vetttokken de 4 Ftanffe Oorlog- Icheeptn van de Kapts. Monlaut de Marquis dc Dantin Dormts en de Piozen, nevens 3 Koopvaarders naar de Levant; het Hollands Ooi- logfehip van Kapt. Lynflager om op de Saléefe Rovers te krnyflen Dirk Bart en Pieter Gomee naar Duyakerken, John Boiiely naaeTot- tola. en Francisco Jonas naar't Noorden. T AkNOWlTZ den 7 January. Het Koninglyk Poolfe Hof alhier heefi tyding ontfangen van het Rufiifche Hof van de Viftorie welke de Perfiaanen op de Turken behaald hebben volgens de Berichten die van Ispahan over Derbent gekomen zyn, nevens Copy van een Brief van Thamas Kouli Kan aan den Sopbi, waar van den Inhoud is als volgd c"\Sfterffely!,e Glorie aan den eenigen almachcigen Gód en alroos- a duurende Eere aan zyn grooten Propheet Aly die den eeuwigen God in zyn Pretentie in alle Eeuwigheid is aanbiddende 8cc. Or.oveiwianeiyke Keyzer van alle Koningen Vorftea en Beheer- fcliers van het gantfche ryke en prachtige Otient myn waare en eeni ge Meeller ua God almachtig Ik wenfche U dat de Mond der Waar heid van den H. Propheet, en de Prote&ie van zynen Arm U altyd ge duurende alle de dagen van uw roemryk Leeven mag verzeilen Uwe Keyzetlyke Vetheeventheid gelieve met Blydfchap te ontfan gen de tyding van de vi&orieufe krachten van uwe JCrygsmachtUw Leeger dat ik gebiede met de volftrekte Authoriteyt die Gy my hebt verleend, geleid zvnde door den Donder en het Vuur van den Almach tige iiftfc de Macht van uweVyanden verflagen en verneedetd, en uwen Troon op Kopere Gronden geveftigd De dapperheid van uwe Trcup- pen en voornamcntlyk uwe oavcrwinuelyke Ruytery heeft Hen ver meid haare Vlucht even als die van waggelende Dronkaarts heeft Hen met vreeftyke Smaad en Schreide bedekt en de lcherpte der Zwaarden heeft de gantfche Vlakte van de Slagvelden met haarc doo- it Lichamen vervuld. De kloekmoedige eu getrouwe Erkeas Sehevy brengt aan Uwe Key- rcrlyke Verheeventheid de Byvendeiheeden van onze Bataillc terwyl Ik tet onftetffelyke Eer van uwen Naam en van uw Ryk het overfchot der onwaardige Vlugtelingen ben vervolgende. By dc gem. Copy was noch gevoegd het volgende: Het Relaas van Erkeas Sehevy in de weczentlyke Omftandïgheeden, conform zynde met het geen omtrent 14 dagen geleeden, gezonden is, tal men dat zelve hiet niet herhaalen, maat zich vergenoegen met het byvoegen van eenige andere Omftandigheeden: De linker Vleugel det Perfianen gecommandeerd door Kouli Kan, heeft groote Tegeoftand gevonden aan de icchtet Vleugel van den Se- taskier Topal Osman, die met zyn gantfche Vleugel drie gtoote uuren lang geneiaalc Charges gedaan heeftEn vermits de Janitfaaten zes maaien geflagen en te rug gedreeven zynde zich echter telkens her- ftelden en 't Gevegt hervatreden, zyn'et meer dan zecventien duyzend Man van weètskanten met byna gelyk Verlies gebledven. Doch na dat de Janitfaren eindelyk ten eenemaal geweeken waren, heeft onze Ruy- tety een vreeslyke SUgtiug onder Hen gemaakt (dit zyn de eigene Bewoordingen van Erkeas Sehevy Vervolgens is dezelve Ruytery gesecondeerd door een Corps Voetvolk van 20 duyz. Man op het Cen trum of Corps de Bataillc, dat zich flegt defendeetde, aangevallen, en heeft daat meer dan 1 o duyzend Man gedood, waar tegen de Perfianen maar omtrent zeeven of agt honderd Man verlooren hebben, waar na Ons gantfche Leeger zich tegen de linker Vleugel van den Seraskiet gekeetd heeft dewelke na een Gevegt van j quart uuten de Wapenen heeft nedergeworpen zonder zich eenmaal omgekeerd te hebben 't geen ook niet te verwonderen is, om dat alle de verfche Trouppen van den Seraskiet op die Vleugel waren uytgezonderd J of 6ooo Man welke in het Centrum waren geweeft werwaards volgens het zeggen van de Vlugtelingen de Seraskiet Topal Osman, die gevreesd had door Kouli Kan gevangen te worden, zich na die Needeclaag begeeven had; egcet had men zyn Lichaam niet gevonden. Zyn gantfche Leeger, dat vol was van magninke Terten koftelvke Paarden en Kamcelen een groote kwantiteyt Wapenen ryke Stoffen, Sequyncn, Koffy, Ryft &c. is door de Perfianen veroverd en tot Btiyt gemaakt. Volgens alle de Rapporten zyn van de Turken meer dan 50 duyzend Man zoo gedood ais gekwetft en van de Petfianen wel 30 duyzend meede zoo gedood als gekwetft geworden Het Corps dat men naar de linker Vltugel had doen pafleeren, was te regter tyd geconjungeerd gf worden met andere Perfianen, welke alles nedergefabeld hadden, be- halvcn eenige vcornzame Officieren die zy gevangen namen. De Vlugtelingen van de regter Vleugel zyn het voor't grootftc gedeelte ontkomen doch men heeft by na 3000 dooden op dé Weg gevonden van de geene welke gekwetft zynde zich hadden gerragt te redden. De Tuiken hebben verlooien neegen Baccha's en Géneraals en de Pcrfiaanen drie na dat ze in de Allien vetbaazende daden van Dap- DANTZ1G den 13 January. De komft ,van deSaxifche Ttouppcn ts Krakau en het aannaderen van den Keurvóift van Saxen raar die Sfcad om 'er zich te laaren ktoonen, heeft by djt Hof eenige Qmbiagie ver oorzaakt alzoo men vreeTd dat fommige Groeten in deeze ÖécaSe wel van Party mogten veranderen, FAB.YS den 1 January. Donderdag-avond is de Marquis de Fit- marcon afgevaardigd zynde door den Maarfchalk van ViHars liyt ltalien hier aangekomen, en heeft aan den Koning de tyding gebracht van de Verovering der Stad en Veiling Novara welke den 7 dcêzer Maand verzocht heeft te capitulecren, zonder djt geni. Majtjfchalk «{e Capitulatie wilde toeftaan dan onder Conditie dat ter zelvet tyd het Fort van Arona van de Dependentie van Novara zynde, daar een G;»p- nifoen van omtrent 300 Man in was, meede zouw overgegetv.ee «tofdc^l 't geen ook gefchied is. Geduurende de Beleegering van die Veftjng het gebeurd dat ten Bombe van de Beleegeraars op de Kerk der '.'^ters Ctpucynen viel en een zoo vrecfTelyk Geraas maakte dat alls di? Monniken halfdood van Schrik zynde, haar Kloofier verlieten en naat den Gouverneur liepen gevolgd zynde door een meenigte Volk dat ook door de Bomben in de uytetfteVerbaaftheid gebragt was,en 't welk door haare Vertoogen en Dreigementen de Gouverneur noodz.aakie de Veiling by Capitulatie overtegeeven. De Stad Tottona zal uiet eérJït dan in 't Voorjaar beleegerd worden zullende de Trouppen onderms- fchen de Wtnterquarrieren betrekken. Voorts heeft men uyt ltalien dar de Lt. Generaal De Broglio commandeerende de Trouppen c;n- trent Calal Maggiore, met een Detachement van 520 Man zoo lnfaq- tery als Cavallety de Stad Guaftalla had doen bemachtigen om dk Trouppen des Keyzcrs te beletten zich daat van meefter- te maakeh. Eenige Spaanfe Trouppen zouden zich in de Staacen vaar Mirantfvla en Sabionetta gaan inquattieren. t, AMSTERDAM dén 23 January. Men ziet hier een gedrukte fpc- cifique Lyll van alle de Scheepen welke van alle Geweften en Plaatfen geduurende her gepafleerde Jaar in Teflel zyn binnen gekomen voir, gens dewelke het getal in 1675 beftaat. Uyt die Haven zyn giller in Zee gegaan de CXoftindife Scheepen Siddwyk Schipper Jan Eojuifius voor de Kamer van Er.khuyfen naar Ceylon en '1 vttn iVoerdtni N. N. van Hoven voor de Kamer Hoorn naai Batavia ais meedi Jam. Sutiddie naar Sta. Crux, Th. Matth. naar Sr.Ubes, Thys Ftacfl'c de Boer naar Lisbon Douwe Schelles np.ar Rouaan, en Pieter Ercede-: moes naar Londen. Te Mafjaga lag Jan Broed, zeilréé naar lyika t en te Napels Jan Blok naai" deeze Stad. Te Livorr.o was gekomeil Pieter Blom vat. Barcelona te Alikanten J:tc.Hartman en te Soccói Albert Corn, beicc van hierde laatile naar Bajonoe gaarde te E.o- chel Kapt. Jaques Bcuiueau var. Sint Domingo en te Koningtbergen Jac. Rohl van Danrzig. Te Prevel waren door Storm met verlies varj Touwen en Ankers te rug gekomen Schipper-Ro! er een Lubtfcs Schip. In een Engelfe Haven was ir gelopen het Schip la Paifaite, Kapt. Kfa- bic Jiochanivan i.lorlaix raar Kadix gcdellineeid na dat het zelve zvne Maften had gekapt er. 't Gelchut ovet Boord geworpen. Onjtrert het Rif van Schagen w2s gebleever. het Schip van Simon Klyn., vsu Dantzig herwaards komende, Zynde het Volk en eenige Goedercr. ge borgen als meede op Ameron voor Jutland dat van Will, tlhriflt Van Noortkoping ook herwaards komende, waar van'tVolk meedège- borgen maar bet Schip weg wss. Te Brcemec was belchadigd te tu^ gekeerd David Courier, welkers Schip geloft zouw moeten worden. De Cours van de WISSEL is hecden op Madrid 79 en 1 vierde. Eil» bao 79. Kadix too en 1 agtfte. Stvilien 99 en 5 agtfte. Lisbon- 45 en 7 agtfte. Venetien 89 en 3 agtfte. Livorno 91. Genua 95 en 1 vierde. Londen 3 j, 2 cn t half. Dito j j, 6 en 1 half a 7. Parys S4- Bourd. 5 3 en 7 agtfte. Breflau 36 en 1 half. Dantzig 289. Koningsb. 279. Hamb. 32 en 3 agtfte. Antw. 3 en 3 vierde. Gent 3 en 1 half. Biuticl 3'^n j vietde. Midd. t en 1 half. ROTTERDAM den 24 January, in Goercd zyn gearriveerd dé Anna-Sloep van Londen, en Will. Luke v4n Mallaga en uytgezeild Jan Swaanenbu g Piet. BakketDirk van den Bos én Andr. Stapel naar Lisbon Klaas Beets naai St. Übes Mart. Vink en Will. Hey;:; naar Genua Rich. Tennet naat Guinee Pieter Caflano naar Bilbao, John Harper naai Toulon Ary van Duyn naar Bajonnc Jur. Hop, Jean Glaude en 't Wapen van Dord naar RochefortAdr. de Groot naai Ceudres Laut. Erasmus en Dirk Tromp naai Nantes Baftiaan van Dyk, Willem Klaasz. Piet. Kroon, Hendr. van VinD, Hendr. de Graaf, Jan Boift, Cornel. Schouten, en Mart. Mak naar Eourdeaux Oudard Bauve' naar Shum Gerrit \Vibes naar Diepe, Jan vandef Kou naar Rouaan, Chr. Buis en Corn. Ysbr. naar Middelburg, Jam. Home naar Ierland, Willem Jakfón naar Briftol 8ec. Op.de Maas zyn gekomen Pierre Laura van Havre de Grace, en Joh.pouwes van Dant zig 4 en vertrokken Dav. Mulder naar Rochel, Gerr.Uitirg naar Bour-, deaux, Jéc. vauder Linde naar Nantes, John Hog naar X.ishOn, Jaquc la Elaire naat St. Valery, de Catrina-Sloep naat LondenTh. Bendy naar Dublyn Ary vandei Stvan naar Bajonne Nic. Verleen Gilles Bade, en Jan Breda naar Duinkerken, en Pawl Wigtam naar Briftol. 's GR AVENHAGE den 24 January. De Graaf van Golofkin, extr. Ambafladeur en Plenipotentiaris van de Keyzerinne van geheel Rus land heeft met de laatfte Poft Brieven van Konftantino.polen van dett 12 DacerAber laatftleeden van den Heer HepluefRuffiiche Rrfident a'daar. mét de volgende tyding ontfangen Den 4de December des p-rheid hadden betoond. De Ferfiaanen hebben by na alle de Paardê- Staarien in het Turks Leeger bekomen; doch men heeft het overfchot riet kur.r.e» vervolgen wegens een gevxailyk Moétas. Thsmas Kouli avonds aniveerden twee Cocriars uyt Ferficn aamdit Hof, met advi» Kin ij wtmaolen gedemonteerd geworden, zynde Hem zoo veele dat dc Peifiaanfe Generaal Kouli Kan, om.de Turken je abufeeieii zyn weynig - 1 lürftfjrfaJ él tit. GtHfol jntif jé dat "fop- i órrr.!' x.CdminsiiJ l'ax't.tei, ouder t.vu Lvf doodgefchootcn en Hy zelve is licht gekwetft j had yoorgegecyf^ fn dopn üjtftyooyeü dat Hy ziek tn zyn i- dc dc Armen nra-ar heeft den tyd niet willen neemen oh» stek ovétig Vol'k^ehéé) vCrflaagtn ea .TthpHTg gcwöi^en.Watwé I ië .ir;b;éïéh' KdWjfti» 4«. sWdig ffhffl. <Ut if op» i Ottr.au.tSt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1734 | | pagina 1