NEDERLAN DE N mouth, cn Klaas u itrebol naar Londen. Tc Leyden Hy FÉL IX DE KLOPPER, op de Br ed (baat ouiVreitf dc PlaaWtcfcg. Den Januar y 1734 tfc dat groot Geval feêgunfeigH hennen, en liet tèïvfe in St Hifiorit doen Viytblinken t Dï Oorzaak van den Oorlog welke heel verre gezocht ichyitd te weezee, namentlyk om den Koning Staniflius op den Troón van Tooien te herftellen De Alliantie mrt het Hof van Turin welke Vnet zoo veel Geluk als Geheim tégen de verwachting van Etitopa ge- llootcr. wietd Het or.gewoone J.iar-getr, 't *een tot in de Maand Ja nuary bekwaam gebleevcn is tot de Belegeringen en Operatien va.ü Orrldg even als of den He'mel zulks exprrffelyk ten voordeelt van de Geallieerden zoo beftierd had 5 En de Intiheid van dit groot Con- tjueft var. het Milanees, dat in minder dan twee Maanden ondernomen {ticheiden «ar, Ti StoUhclrit was gekomèn Jae. HoUeinian van B«- gen 5 te Nantes Kipt. Julien van Havre de Grace te BJaaye Hendrik Biziiirgh van Breemer» 3 en te Plymouth Kapt. Eagle.Seld tan Kadix» in George Hundt uyt de Straat, beide raar de Ooftzee gaande. Van Leogare was vertrokkt" Ka^t. J. Bovii.eau naar Rochel van Boutd, Leend. Corn, en S, Klyn n\ar deezc St..J eti de Maas en van Duyu- kerken Will. Draak en andere naar Vranktyk &c. Ey Miifordsha- veri was gebleeven het Schip van Bïnke Ai dtieilV van Macfeille naar Hamburg gaande zrr.de maar alleen de Schipper eu 't Volk gebor gen en men had daar ook tydiog dar 'er noen elf ardeie Scheepea en vo'toovd is geworden. Te Amiens in Picerdyen hebben ecnige hon- verongelukt waren zonder dertelv'ïi Naamen, ófte vati waar ze kwa derd jonge Lieden vrywillig Dienft genomen 't geen in een zoo klei- men, te melden. he Stad als deeze iets bvzonders is. De Oorlogs-Prepatstien voor dei[ ROTTERDAM den 21 Jacoaty. Te Htlleroetfluys waren gearti- aarftaande Veldtocht zoo in deezC Stad als ir. 't geheele Koningryk j veerd Kapt. Follsrd met de Brieven van Harwich en ijavii Drybrug worden met clctraordinalten lever voortgezetj Alles is daar omtrent in I Bylegger uyt de Maas naar Schótlanc gédeftineetd 3 en uytgezeild igrooté Beweeging Aifcftae Officieren zyn veele Permilüen gegeeven j Rich. Bell, Johan Terketel, en Joh. Crs-icwéi naar Londen. Uyt de om de Gevangeniffen van Biffetre en andere zoo in dedze Stad als alle j Maas zyn vertrekken Ary Sevenhüyfen Will. Verv ol Jacob Wape- audere Stèeden van'tKoningryk te vifiteeren, ten einde alleGevangenen j naarKI. de Oey Jac. Poort, efi Job Trapper naar liourdeaux j Job welke vrywillig Willen dienen aanteneemêh 5 En vermits men verftarj van B.iet en l'ieter Crimper naar Bajonne Corn. Kla <flé naar Rochel, dat Van de kant van den Keyzcr en elders mcede coniiderabele ïoe.'Vftij Pauwke Louweris naat Som Dev. Francoys naar Dieppe, Jean Guil- reidfelen gemaakt worden, ftaat de aanftaande Campagne een dm» j bert naar Caab, Alex. Galan naar Dublyn, Johü WiMo:: naar Be'faft, hstrkwaardigfte van Oorlogi-Bedryven zoo in ltalien als Duytsltnd j Eere Hennes naar Nantes John Connegy naar Noorwcegen Vyfon in Poolen te zullen weezen. Durrell naar CoLhefter Jalna Pamer en Daniel Höldryk naar Jar- AMSTERDAM den 20 January. Te Barcelona lagen noch 485 s v'/^AGE deu 21 January. Deézen middag zyn de twee transportfchecpen haar ltalien zeilréé als mcede te Marl'eille (daar j £ev»etlyk« Mimftcrs Graven van Smtzerdo.F en Uhlefeft itefct Heerea t^ucs Cornish van Nantes gekomen was) Piet. Kl. Schrik herwar*, Ö.depmeerden van de Stagen Generaal in Conferentie geweeft zyn- 1 0 -n 1 fl# d'jn At» T/hnnan »ü>ar-nfoa>w Ar\riv Zinaw Uah,«H U ma- iu. Den terford 1 HartwirMolict van Lffiow naa7Roskof gaandZ" By Ter "schilling U I 8e Steering geweeft. De Ridder Sèbattb ftaat met dee- b/rtren Jetje Molenaar van Wyburg, die voor de Wal van Picter Wibes I W"»d de Re,s naar Londen aantCnecmen. W/ro by derzen geadverteert dat op den zs January 1 *7 J 4 volgende dagen ten Contproi-e van den Heer G. VAN HOGEN DORP, Ön'far.ger Ger.etael der VCreenigde Neederlanden in's Hage, zullen weraen afgeioii de OEL1G ALIEN, t£n la'le van zyne KONINGLTKE MAJESTEIT VAN SPAGNE op het Ovetquarrier van Gelderland in den Janre 1692 gettcgotieert yetegiftreeit van Folio 19 lot Folio 41 Vcrfo beide incluys met de Voldoeninge van de verlchulde en veragterde lntereffen up dezelve te goede als meed.- het reffanr van de Ne- gociatie van 400000 Guldens, den 21 July 1707 op de generaale Polierye van brabandt geuegotufcitende mdagtig te zyu de voorgaan-' de meenigvuldige Advertentien van Afioffiogeu. Werd by deézen geadverteerd dat ten Comptoire van de Hder G. VAN HOGENDORP Outfanger Generaal der Veteenigde Neederlanw den in 's Hage op den 25 January 173+ en volgende dagen zullen werden betaald ne L lerellcn der CAP1TAALEN ger.cgoiieerd rei» Comptoire Generaal voornoemt onder Haar Hoog Mogende Guaramioten laften van de Provintie van Stad GRONINGEN en OMME LANDEN, dewelke vevfcheeoen zvn geweelt tot den ectlten January 1794 incluys 5 als mcede dat volgens Rclolucievan den Raad van Staate van den 26 Mey 1728 cp d;e vocrfchteeve Capitaalen werden afgelolt de naatvolgcr-de outfte en eerfte OBLIGATION namentlyk het keftant van Folio 354 F zyr.de als nu gcregiftreerd Folio InG - groot 74 =13:10. Item vac Foiio 354 G tot Folio 355 Verio E beide ir.c.'cys, van welke laatfte Obligaiir, geregiftreerd Folio 3 5 5 Vetlo E, groot jobo Guldens, maar afgeloft k*n werden t68o i t en der- halVm zal moeten werden gefpiiilwerdende de Kourers der vooiiehreev. affieloffen Obligatien vetzogt haar Capitaai en lntereft öp het fpoetiigfte ten Comptoire Generaal voornoemt te laaten ontfaugen -alloo geta verderen lntereft op dezelve kan werden betaal t maar voot aifgtloft gehouden, waar naar etn yder zig gelieve te reguleeren, Dcezen Avond ten 5 uuren prccvs zynde Vrydag den zz January 1734 a*! men in 't Hceren Logement aan den Burg binnen Leyden, iö 't openbaar doen veyien en verkopen een grooi ruym hegt fterk en wel-doortimmer; HUÏS en ERVE met een extraordinaire wel-ge- conditionecrde en van ou-i.s Neeiingryke GRUTTERTE daar annex, met noen een HUYSJE daar agter aan verheelt, zynde als nu geappro- prieêrt tc» een S aillnge ncvcr.s alie ie vafte Geteedl'chappco tot dezelve Grutterye behooreiuie, ft-aaiide en geleegen binnen cie Stad Lcyden, nan de Ooftzyie van de Zytgragt waar in de Grutters Neeringe lange Jaarïp mer goed Succes is gedaan en noch gccominueerd word. Iemand middclerwyl ee-iige sMdere ooderrichüuge begeerenie, addselVeere zich ten Htiyze van Mr, Carci Jchan van Houituyu, Advocaat, en Jan Buvk Notaris binnen gemelde Stad. O" Maandag den 22 February zal Coinelis de Ruyt, Boekverkooper in 's Huge, verkoopan een z.eer frnaye en zindelyke BIBLIOTHEEK, tisgciasten doot den Heer Advocaat Fr. Joh. Focanus. De Catalogus zal in '1 kort alom te bekomen zyn. Öp Woensdag den 27 January 1734. n"-en te Anifterdam op de Cingci, tofleheu de Lynbaan en Korsje^fteep, ten Huyze van den Over- teeden, verkopen eenfraave én zindelyke INBOEL, beftaande in Beddeas mcr haar toebe'ioorcn, Nooieeoome Kabinei, Poreel,nkas, Tafels, Spiegels met NoorebooiT-e en zwarte Lyfien Stoelen 8ce. benevens een party gemaakte Lywaaten Mans en Vicluwe Klcedeteti gemaakte Juweelen en Zilverwerk wxar ondet een keurlyke gemaakte Karkant n.et Diamanten bezet Mitsgaders Oude Kraak-Forceiyaéit, cn eenige Oöftindile en andereWinkelwaaren beftaandeiu fyne en gemeene Chitlen Grngans. Neetelioeken, Diemetten. Bonte Marlefties, gedrukte Katccocn en gebleekte Linnens als meede een party Brabandlc en andere Kanten alles nagelaaten by wyleu de Weduwe Hendrik van Rhenen. alwalt de Goeieten daags voor <ie Verkoping van een ieder kunnen gezien worden. Op Vrouwendag den 2 February 1734. zullen in het Regthuys te Rynlatttweudc iu '1 openbaar geveilj en veikogt worden, twee extra fraaye hegte fterke en we! doortimmerde HUTSEN ca ERVEW, voorzien met veifch-.ide Kauiérs, Saleitcu, Vertrekken, Kelders, Keukens, en 't geen tot eompleete Woonhuyzingen behoord, mer grooie vrugrbaare Thnynemdaar ugter aan. Willem Hating en Geratd Ciemer.s Makelaats, zullen op Dingsdag den 1 tf Febtu rry f34. tc Amfterdam in de Kalverftraat in de Keyzet» Kroon, verkopen een groote party ZY DE STOFFEN, beltaande in extra cuiteufe Z,wa te en Cou'eurde Fluweelea Zwattc D au .aften Zwarte Gros deTouts en Rol-Armofyreu tot Vtouwe Kleederen, divetle Couleurde gebrocheerde en ongebrocheerde modieute Stoïfen Scc. 3 als meede eeu nette IN BOEL, beftaaude in veele curieufe meubiraire Goederen nader by Biljetten gefpecifieeert, en daags voor de Verkoping te zien. Te Leyden by Coenraat Wishoff Boekverkopet is gedrukt en in alle de Steeden by ue Boekvetkoprrs te bekomen luft. Am. Gulieh de Furore Hïmotrhoidum intetnsrum. Jae. Dougiafi Cyftotomia Chefeldeniana ex Atrglico idiomate Latine Verfa. A, G. de Wointyn Hulewiez Nora chat .ft-rift:cz conjugarionum Lingua Sanfti. J. Fr. B.rchftrohr.i M. D. O'olervationes circa Scoibutitm ejusque indolent, caujas, figni 8c c'uram. Ejv.sdem nova aftus marini theoria, fic Examen nova acus magnctica Spiralis. Te Rotterdam bv Philippua Lofel word Heeden uytgegee. en en is mcede te bekomen te Aniftetdam by Oofterwyk A. Wor, Vieroot en J. Rotterdam Haarlem Van Lee en Affeadelft Leyden Kallcwicr Delft J. Lofel cn Voorftadt "s Hage F. van Tbol en C. BouquetGouda Staal, Utrecht Broeielet en Vifch, Middelburg Bakker, Van Hoeken en Meerk mp, Cipies-Ftftonnen gdhengeU om de Lykbus van den uyt- munrtnden Dichte* Hubett Kotneliszoon Foot ,vtrluitn te Delft den 3 I v«n W-.ntomj.Anrl dei Jaati 1733 en aLUar begraven den 5den in Lo«ma«,ni Jfl4. door de Lteien van het Kunftgenoorfchap Natara re, in 410. j de Frys is 6 Stuyvers. By de voqrn. Boekverkoyis is mcede noch f«bekomen Bvbelfehe Keur-Stoffen door het gent. Kunftgenootfthap in 8*0. de Prys is 18 Stuyvers ingenaait 3 Als mcede Tooneel der voo»Aamfte Hiftor*n des Ouden en Nieuwen Teftaments .beftaandc in drte honeerd zes en dertig Afbeeldingen cietlyk in't Koper georagt do«r Pit er H. Sehuts, in Ivo. de Prys in Hoorn gebonden is drie Gulden. Tan Willink Meures en Gerrit Schoemaker, Makelaars te Amfterdam prezenteercn uyt de hand te verkopen, een PLAIZIF.R-TUVN met zvn Huyziug, en 1 Huyzen daar naait aan, die apart verhuurt worden 5 geleegen aan de Schinkeltuflehen den Overtoom en'tHuys De Vraag, nien'd ror nariat van eer. egelyk, dat eindelyk dtóN THOMAS EN GEI. MANS Chirurgyn &c. op de Spiegeigragt te Amfterdam, is uyr- 1 Steenen der Nieren op een on- s en Zandj ze is ook een nooit ■feylénd"Middel regens 't opftoppen van 't Water der Blaaze-s zc bevryd door '1 geftadig gtbroyk, alle zulke Parienten als noch flegts kleyn* jteenen in de HKas heb'. 'n, voor het ondergaan der groote Operatie* cn verloft Hen met alle zeekevheid geheel en al van bovergem. Steenen. NB. Dit gewenfcht Mtiicamcnt is zoo wel ten dienft van onver mogende als vermogende, met confident ic van elks Omftandighscdtn. In BEOEMENBUR.G, vooraan oo-detv Overtoomfciten Weg, even buyten Amfterdam, (ennergens anders) is te bekomen, het aller-zeeker- üe Antilot, ofte Tegengif van alle SOORBUTYQ^dE KV/AALEN, HYPOCHONDEREUZE BENvAAUTHEEDEN, en alle verdere Onge makken. die hict teLande, UIT ZOUT EN ZUUR WORDEN GEBOORENi de Once van deezen Elixer, zoo aangenaam voor't Gezicht, Ar Reuk cn Smaak, als heilzaam van werkinge, koft, met een gedrukt Bctigt daar by, twintig Stuyvers. Het vesmaard DENT1FRICIUM ANGLICANUM of EngelsTandmiddel.'t welk de zwartfte en vuylfte Tanden yvoor wit maakt, en alle wuimagtlgr bcderv.nge kalk-aan^roejing derzelve terftond belet en geneeffook alle wegvreeting en bederving 't zy het Scheurbuvkig of' zelfs de Waterkanker van het Tandvlees is mankende de loffe Tanden weder vaft en Mond en Adem fris 3 ook is het een Prefervatief voor die Ongemakken, is in Con-miftie te Amft«rd*m,in de Boekwinkel van S. Sdiootfwald in de Kalverftraat by de Offcfluys en te Rotterdam by de Wed. Han verberg in 't Kotfyhitys 't koft 14 Stuyvers-: hetblyfcaltyd goed, en kan over al verzonden worden. Door «en D'. Mcdifi.ix tn Hollund, is uytgevonden een Middel, waar door alle Soorten van KOORTSEN van w*t tyd, benraming, ja al staren die noch zoo verouderd, in 2 a 3 ingeevifcgen 't zy aan Mannen of Vrouwen, uyrgerocid worden, gelyk als honderde getuygen, die dit vocrtreffelyk Middel gebruykt hebben; en is tot nüt en voordeel van veele eleqdige, dffgroot onfeilbaar Geneesmiddel re bekomen te Amfter dam b* de Wed. E-gmond op de F.cgulier* Breedeftraat, re Rotterdam by de Wed. Haasverberg in 't Koffyhuys, Delft by D. Appeldoorn, en te Utrecht.by van Engers in 't Ge'itir.rtr Koffvhuys, Ieder Flesje koft 18 Stuyvers. •s UyttTt'.toretid lang beproefd ARCANUM ANTIVENERUM, of GEHEYM tegen de VENUSZIEKTEN? in 't li^r gebr->eht dcor een ot'd ervaren MTÏDlClN.E DOCTOR, ten einde de Venus-Lyderen niet door onkunde der Quakzalvers Stc. bedorven worden door welk groot G ENEESMIDCT.L men zich zeifs in zeer korten tyd., gaande en ftaandfc zonder verzuim v.n aff .ires van de VEN US-ZIE KI ENS hoe veroadertf, tn tlle derzelfs veelvuldige Toevallen, uyt de grond kan geneezCtt 't beftaar in drie Middelen, koften te la - en., ntvei 't Betigt, -ier Gis. 3 word in Commifftc verltogt re Amfterdam SvWill. Kannegieter, nu woonagtig op ue Aitfeüervrtg aan Noord/v (nftcheu Je PioJi«fté- en Kar'hitfv.crs-Bruggen, daar 's avonds een brandende Kaan, met een Chafinet,daar DE KOOP in ftaSt, voor ae Glaze is.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1734 | | pagina 2