L LEYD-SE A i/34 N°. io Vrydigfe Courant. PORT U G A, L I T A L I E N. DUYTSLAND cn d'aangrenzende Ryke t IV'hENEN den 9 faruaty. De Graaf van Koningieck, gedeGgóeerü V R A N K R Y K. A Keyzerlyke Minifler aan de Hoven van Beyeren en Keulen, ftaat Dings- - dag naar Munchen te vertrekken wetwaards Hy zyn Bagage bereids 1SB0N den 2 January. Op de Taag zyn onder an eren g vjjpraf gezonden beeft. Men zegt dat de Keurvoift van Beyeren tot veerd John Shaunam van Filadelfia Henry Wefton en Daniel ^s!jioeuing yan D#szdf| oude Prttenfien veriaagd dat Stenfon van Terraneuf, Rich. Boys van Cork, Th.Marshal van Mafagan, Stev. Smit van Schoram Nic. Maflon van Havre de j Grace Jof. Louis do Cabo van Algarve en Will. Etrington van Na- I peW en vertrokken Andrew Miller en Will. Story naar Portsmouth Robert Lowel naar Falmouth John Hafelop naar Londen en Elias Moore naar de Straat. Gifter arriveerde hier een kleyn Advys-Schip tiyt de Bahia met tyding dat het Oorlogfchip N. S. das Ondas van Kio de Janeiro vertrokken zynde om de Koopvaarders «n de Scheepen uyt gem. Bahia aftehaalen, door Storm in Zee overvallen was, en zyn groote Maft had verloorcn waar door het pelve genoodzaakt geweeft was naar Rio de Janeiro te rug te keeren om zi,ch te herftellen zoo dat het voor ultimo December niet naar de Bahia zouw kunnen zey- ]eu en niet tegenftaande de daar zynde Vloot bereids geladen en al leen naar dit Oorlogfchip wagtende was t word dezeltg hier eerft in Maan of April te gernoet gezien. t P. S. Het bovengemelde Advys uyt de Bahia heeft de Reis in 72 dagen afgelegt, doch dewyl de B'ieven van't zelve noch niet aan Land zyn, weet men geen verdere Omftandighdedcn. N APKLS den 29 December. In deeze Stad cn het gantfche Ko ningryk continueerd men met-een extraotdinairen lever alle bedenke- lyke Schikkingen tot een kiachtige Teegenftand in geval van Attaque te maakeo, en men gaat voort de twee Veilingen Caput en Gaëta met alle Noodwendigheeden te voorzien. Zondag zyn de Veldmaarfchalk Caraffa en de Prins van Belmontc Pignatelli naar de Frontieren ver trokken om de Paffages aldaar met Ruytery te bezetten. Zaturdag heeft een van onze Tartaaren ter Raap gewapend twee Franlfe Tar taanen met Koopgoederen geladen, in onze Haven binnen gebracht. ROMEN den z January. Het Paleis van den Ridder van St. Joris blyft'noch al met een Detachement Pauftelyke Wacht bezetzelfs is Ordre gegeeven ais .gem. Ridder buyten de Stad wil gaan, dat Hy met een Escorte van Curaffiers verzeld zal worden. De Paus heeft aan de Wachten van alle de Poorten deezer Stad geordonneerd van alle aan komende Vreemdelingen van wat Qualiteyt die mogen weezen haare Nganien Tocnaamen er. Vaderland te vraagen en de Lyften daar van alle avonden naar de Secretary van Staat te brengen. Men vér zcclcerd dat gem. Ridder ontdekt heeft dat de voordcclige Propofi tien welke men Hem en zyn oudfte Zoon van wegens eenrge Engelfe geda'an had niet anders zyn geweeft dan een Toeleg om zich Van haare Perfoonen of een van dezelve te verzeekeren. De Koning van Spanjen heeft den Heer RatiB'tflchop in Spanjen tot Desztlf.t Ambaflldeur ein dit Hof benoemt. Zaturdag is de Kardinaal Albero- ni 'rueer dan een uur lang by den Paus ter Audiëntie geweeft zoo men meend over de Zaaken van Farma waar van zyn Emin. volkomen onderrerht en in 't geheim is. LIVdRNO den eeiften January. Een Vaartuyg door de Genueefe Regeering van Cor&ca gewapend met 19 Soldaaten en een Luytenant afgevaardigd naar Capo Corfo, om te beletten, dat 'er getne Wapenen en Ammonitie voor de Misnoegden in dat Koningryk ontfeheept en ingevoerd wptden den 24 *an de voorleede Maand by het Eyland Noria niet verre van gem.Caap gekomen zynde, begonnen de Soldaa ten te muyten en noodzaakten den Luytenant met het Scheepsvolk Hen naar deeze Have re brengen alwaar zy terftond Dieuft onder de Spaanfe Trouppen hebben genomen. Gifter is de Spaanfe Generaal Graaf Charin van hier naar Pifa vertrokken, om by een Raad van Oorlog, welke daar Zaturdag gehouden ftaat te worden, te afliftccreD. GENUA den 2 January. De Spaanfe Vloot onthoud zich noch in dt Golf van Spczie. De Spaanfe Trouppen te Liverno ontfeheept, be vinden zich in de Staaten van AfafTa en Toscanen om daar de Wiri- ter-kwartieren te houden. Dingsaag arriveerden hier ro Vaartuygen van Antibes met Paarden onder Escorte van twee Spaanfe Oorlog- fcheepen. Woensdag kwam hier een Engels Schip met Giaanen voor den Koning van Sardinien, en Donderdag een Bark van Barcelona met Bom ben voor de Spanjaarden. In deeze Havea zyn gearriveerd Steven Hammond van Lisbon Ebbon Sprake Franc. Chriftiaans, en John James met Graanen uyt Sicilien Rich. Baker van Jarraouth Will Harding en Rob. Tribbot van Londen, Jan Roodech uytTeffel Scc. FLORENCES den 2 January. Den 29 van de voorleeden Maand is de Spaanfe Brigadier Eslana naar Pifa vertrokken om daar Middel A te beraamen tegen de Defertie der Spaanle Soldaaten waai van 'er bereids veele gedeferteerd zyn. De Graaf van Montemar en de Her tog van Liiia zyn vertrokken om het veroverde Fort van Aulla te gaan bezichtigen, en te zien of het beerer is de Fortificatiën van't zei ve te reparecren en een ftèrk Garnifoen daar in te leggen tot verzee- kering van de paffage uyt Toscanen naar Lombardyen dan het gem. Fort gantfchelyk te flechten. PARMA den j January. De Groot-Hertog klaagt zeer wegens de Inquartiering der Spaanfe Trouppen in zyne Staaten en dien Prins d ied groorer klachten van dat men de Haven van Lhrorno in de te genwoordige Cor jun&uuren geen voikojncn Neutraiiteyt en Vryheid laat genieten irizoo daar dagelyks Ónlnften en Wanordrcs ontdaan tot Nadeel van de vrye Commercie vreezende dat fommige Natiën deel in deeze Zaak zouden konnen necmen, om baaieVaart en Handel te befchermen. MILAAN den 6 January. Men verwacht dagelyks tyding van het veroveren van Novara. Wat Mantua aangaatfchynd men hier tegen woordig eenige Reflexiente maaken op de Pretenfien, welke de Hertog var. Giuafialla op uie Sisd en dat Hertogdom is maakende. Men *«- zeekefd dat vAn wegens dc Geallieerden aan de Republik van Venerien verzocht is dc Steeden Ciema Bergamo en Brescia tot Wapen-Plaat- feu aar. Hen interuymen doch dat gem. Republik in haare Gevoelens an Neutraal te wilfen blyven, volhard. r im een geproportioneerd Stuk Land gecedeerd werde. De Herrog Ferdinand .Broeder van zyn K. V. D. van Beyeren ,- komt in aan merking om Gouverneur Generaal van 't Koningryk Servien. Belgra do &c. te worden. De Graven van Salaburg en van Nefieltci zyn benoemt om als generaale Krygs-Comnjiflariffeu de cerfte naat Italien en de andere naar den Rhyn te vertrekken. DeTrouppen welke v%n de Zwitfcrs cn Grifons in Kcyzeriyke Soldy genomen zyn zullen zich nevens meer andere mer het Leeger van den Hertog van Bevercn aan den Rhyn conjungeeren. Alhoewel Ordre gegeeven was een De tachement van gem, Ltegfnaar-Italien te doen trekken is echter op de VertQogen van fommige Ryks-Vorften gerefolvcerd, de Marfch van dat Detachement tot de aankomft van andere T'°upp®n uyrteftellen, In 'f voorleeden Jaar zyn in deeze Stad en deszelfs Voorftecden <595» Petfoonen overleeden. WEENEN den 9 January. Het Hof heeft weder een Expiefie van des Xeyzeis Minifter te Konftantinopolen or.tfangen met tyding dat de Perftaanen wederom zoo groote Voordeelen op de Turken behaald en dezelve in zoo groore Confternatie gebragt hadden dat het over- fchot van 't Óttoraannile Leeger naauwlyks middel kon vinden zich in Veiligheid te bergen. Met de Brieven van Breslau heeft men, dat de Koninginne van Poolen geduurende Haar Verblyf in Sileezien de Gemoederen van de Inwoonders zoodanig had ingenomen, dar elk bc- tuygde over de aangebooren Goedertierenheid van Haare Majt. ten hoogfte vergenoegd te weezen De meefte Dames eu Heeren wareh door die Princeffe aan Haare Tafel onthaald geworden. BRESLAU den 7 January. Van Krakau heeft men dat de Ssxifc Trouppen niet alleen de Stad cn het Kaftcel van Ktakxu hadden inge nomen maar ook Wielizkadaar de Zout-Mynen zyn en daar de ftroopende Partyen van Kyowsky de Brug gtiuïneeid hadden. Eenige Poolen van de Tegen Party waren in het Saxifch Leeger gevangen ge bragt. Volgens dc Brieven van Oppelen waren de Generaal Bauditi, de Graaf van Wakkerbart, en de Generaal van Diesbach, Koninglyke CommifTariiTen van Warfchau over Czer.flochow en Tarnowitz daar aangekomen. Te gem. Tainowitz was tot het Kwartier des Konings gereed gemaakt een Buyten--Plaats Catlshof genaamd, even buyren 01e Stad aan den Stands-Heef tocbehoorende De Heeien van de Pooli'e Deputatie ftonden te Benthen te lcgecren, cn de Koninglyke Garde du Corps zouw haare Kwartieren in de omleggende Dorpen hebben. FRANKFORT den 17 janugiy. -Mep verftaat dar een Keyzerlyk Regiment Ruytery in Marlch is 't geen omtrent derze Stad in de Qtiartieren zal komen. Wegens de Fragmatike Sarftie, ofte Regle ment des Key zeis omtrent de ErfwSucceföe in het Huys van.Ooftenryfe, is een Traftaat uytgekomen onder den Tytel Di.'cwfui dt SucctfjhHt Faminta in T\r$n& O Provincial ^Aujirincat OMi/ione SanCHonis Prtsmouen Stc. Den Autheur btwyft in dat Gefchrift, dat de Vipuwelykc Snc» ceflïe telkens heefr Plaats gehad Het Privilegie van Keyzer Frede-* rik I,'t geen een Franlfe Autheur in zyne Crititjue laatftelyk heeft 'willen in twyffel trekken word fiir ér auRoritnte ^Annolittm beweezen welk Privilegie vervolgens ook door andere Rcyzeren F ieder ik II. Rudolphus en Carolus V. teh Voordeele van de Princeffen uytgebreul is geworden In de Hiftorien vondrren wel Exempelen van Verdee- ling der Provijttien doch zulks was door een Reeden van qnderiingg Vriendfchap gcfchied en in de gepafleerde Eeuw was de Priqtogeniiur ofte het Regt van Eerfte Geboorte herfteld geworden} Dc Babcr.brrg- fe Linie was in de Dochters niet geëindigd, maar men had nyt de gtf- gcnaarr.cn de Succeflëuren in Ooftentyk genomen waar van. de rie in 't breede verhaald word Na de dood van Fiidericus, die nevens Contadinus te Napels ongelukkig onthoofd was geworden was Oq- ftenryk aan het Ryk vervallen 't geen aan Albertus Zoon van Ru dolphus, gegeeven was waarop in den Jaare I2»j alle de te vooren verleende Privilegiën geconfirmeerd waren geworden 't Was notoir/ dat luflchen Karei IV.Albertus en Ltopoldus in den Jaare l}A6 dc Vrquwelyke Eifvolging expreffelyk vallgefteld was geworden geen de volgende Kcyaeren geconfirmeerd hadden doch onder. Conditie, indien de mannelyl.s Stam zouw komen uyttefterven waarom ook ip gebruvk geweeft w.jS dat de Princeffen by haare Huuwlyktn op dc Succeffie gtrenun<"-id hadden terwyl zich noch Aartshertogen in 't leeven bevonden ;"°»hilippus UI. Koning van Spanjen had meede zoo danige Renunciarid^ciiaan, toen de Linie van Stiermarken geftigt was geworden en had zoodanige Renunciatie door een plechtig Gezant'- fchap in den Jaare 1617 te Praag doen confirms ren.; Het Vrotiweiy- ke Regt om te fucccdeeren breide zich uyt niet alleen op Ooftenryk maar ook op alle de daar toe behooterde Provintien 't.geen de oude Privilegiën aantoonen, in welke Occsfie den Autheur de gezatuentlyke Landen Tyrol, Boiirgondlen, Milaanen &c. aanhaald by dewelke de de Vrouwelyke Succefïïe klaarlyk was blykende; Voorts word aangetoond dat het Tiaflaat van Londen van den Jaare J71J en dat van Weenen van 1715 meede hier op betrekkeljrk zyn; cn dat toen laatftelyk een gedeelte van Gelderland aan het Huys van Brandenburg gecedeerd was geworden was van de recht- maatige Eifvolging van de beide Geflachtên exprefle mentie gemaakt; Gelyke Geftcldheid was 'er ook met de Konicgiyken weike het Huys van Ooftenryk bezit 't geen meede fiit hiftorien aangetoond word. Eindelyk is het beruchte Privilegie van Fridericas 1. van den Jaare 1156 als meede de Pragmatike Sanftie van zyne regeerendc Keyzerlyke Majefteyt Carolus VI. op het einde van gemelde Tfaftaat byaerocgd. PARTS den ij January. Van Mildan heeft nfPn, dat de'Maarföhalk dc Villats zich noch aldaar bevond en mogelyk ook daar zouw bly- j vcd, zonder naar Turin tè gahn, om dat Hy het verblyf re Milaan vbqr zyne Gezondheid beeter oordeelde, By de Vero,vering van den Staar 'van Milaan, dewelke door het neemeo van't KyfSeelvan die Naam 1 geëiadigd i*, ays eerfcheide CosjunHwue» e» omftapdtgheéden,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1734 | | pagina 1