GROOT-BRITTAN N IE N. V R A N K R Y K. -' ~t7Ltfi'tohf ÉRTop dc oBïHttóer liebibèade, deta dezelve cën Aanvaldewelke -zonde: S.c- cis zynde, vetfeheidc vrlgcnde dagen hervat wierd,doch teiker.s vrug- teloos tot dat dc Rullen dewelke zich verweerende voortgetrokken waxen., uyt Grodi.o ra. Verfterking van 500 Man mee ecr.ige Srtikken Kanos bekwamen, als wanneet tegem. Stabiflaufe Regiment-tris rheh tetiteeide. De Ru ff,hc.-Len in die Rencontre» 10 a r z gek .eer-fee, doch geen eene dooie bekomen en een Pools Edelman te G.sdrto gevangen ingetrapt. R.EGEN58UAG den z6 December. Hiif is weder eer. Exprelïé uyt tengel-and naar Wee oen gepaffeerd. Men Verwacht dat by de Ryks- vetgadeiing alhier in't kort Zaaken van de uyterfte Azngelc:gci.tftu4 ten voordcele van den Keyzer voorgefield zuilen worden en vermits Jc meeftc Keurvorften de Belangen val» zyn Keyz. IA aft. e» die via *t Vaderland zeer ter Herie neem en hoept men dat hei geheele Ryk zich daar omtrent ten eerden favorabel zal verklaaren. BERLYN den xa December, Gifter is aeKeyzeriykeMinifter Graaf Vin Wratiflau van Hamburg en laai ft van Brunswyk hiei te rug geko men, cn zyn Exrell. ftaat binnen weinig dagen by den Koning Augu- ltus naar Poolen te vertrekken. HEIDELBERG den 29 December. De circulaire Brief, welken r, Kranffe Onder-Intendant van den Elfas aan de Steeden en Stenden m de Paltz &c. aan de Weftzyde van den Rhyn geleegen gelchrecven heeft, is van den volgenden Inhoud MYne Hseren De Heer Intendant my de Eete gedaan hebbende my met zeekere Oidres te belaftenovet dewelke het noodzaake- Jyk is dat lk met UL. confeieeie verzoek Ik U de moeite te willea ncemen, iemand üyt Uw Corps op den 23 «leezet Maand by my te zen den naar Landau, alwaar lk my dien dag zal bevinden en logeeren in 't Pofthuys. Vermits het geen lk UL. voorteftellen heb, voornamem- lyfc de Cotifervarie van 't Land iu de tegenwootaige Conjuo&uteu tot Oogmerk heeft bën Ik vcizeeketd Myne Heeren dat Gyl. daar toe met alle Uwe zorgen zult willen meedewerken, ende niet twyfelen, dat lk ook met Plaiiii en Geneegentheid het myne daar by zal toebrengen; Het geheugen van het geen lk in den laatftcn Oorlog in dietgelykeOc- cafien gedaan heb, moet U tot een Bewys enVerzeckeiing ftsekkea van de Opregtigheid myner Inteutien, en lk vley my dat'er r.iets meer van aóoden zal weezen, om UL. te veipligicn deeze Reis te doen. lk heb de Eer met volmaakte Confideratie te zyn ficc. (geteekeni) Hatzel. Straatsburg den 17 December 173 3» MANHElM den 30 Deeembet. De Uytfchryving welke de Fianffe iK» de Plaatfen van de Paltz aan de overzyde van den Rhyn gedaan hebben, heeft aan Ons Hof gtoote Bewcegtngen veroorzaakt cn men zegt dat daar over een Exprefie naat *t Hof van Viankryk gezonden is. Men verftaat dat de Ftanfle op de opentlyke Markten te Gërmers- heim, Nbuftad, Cafeloutre in de Heetlykheid van Sickingen en elders, onder de Hand 700 veel Graanen hebben doen opkoopen alt zy heb ben kunr.en vtr.den, en dezelve met xl;e Spoed naar hunne Migazynen in den Elfas voeren wordende de qu ntiteyt van deeze opgekochte öraanbn óp meer dan xsooo Zakken geieei-end. FRAN KFÖRT den 31 December. Vai: Stutgatd heeft men, dat de nieuwe H'ertog van Wurtenbcrg eenige Mimfters van de voorgaande Regeering had Daten gevangen zetten. Van Durlach word gelchree ven dat ne Keyzerlyke noch al in 't voornccmen fchcentn te weezen de Seliiflger-Schans te attaqueeren. Men ziet hierceo llricf van Eruch- fal'van den 19 deezet Ma .nd. dewelke het volgende behelsd Dc Eerichien van de overzyde van den Rhyn melden, dat óe Rec- dc waarom de Aroptenaaten en Magiftraten van den Lilas af t«t onder Mentz nazi Lan >au befchrecven zyn geworden gew.eeft, is om een Rep/arcitie te maa en tfkn ten .groóte quantiteyr Hooy tn Havbr, om die aan dc Franlfe in drie Termynen te leeveren, en wel, zoo zy zeggen, voor de Betaaling van een gereguleerde l'rys, echter alles op zoodanige Conditiën, welke de goede lngczeet snyn zeer he- deDfeelyk ichynen &c. Giftei is weder een Regiment Httflaten, waar van'cr rtcr by het Lieger zyn, alle zéér fchoon Volk en goede Paar- deij, door deezc Stad gepalfeerd cn heeft zich by Philipsburg by de I* aldaar aan deu Rhyn ftaande Infautery gepoftterd. De Courage word dagelyks dnutdcr cn de arme Lan :iuan kan die wegen» ae gtoote quanriteyt, die 'er verëilcht word, niet meer opbrengen. De Ttouppen wat de Manfchap aangaatteeren voor haar eigen con- tant Geld doch voor Houy en Haver worden Briefjes gegecven. Aan deErlinger Linien arr eiden thans vyftien duyzend Boeren met de uyterfte Spoed. Het Huofd-kwaitict is tegenwoordig te Durlach. De Franlft trekken uy: Lotharingen en auderc flaitfca uy: de Wtn- tef-kwaftieren weder naar dcc Rhyn, óm die tfe befeher.meB. t)e drie hionderd. .Man lnfanrery welke hier in Biuchfal hebben geleeg-"; zyn caar de Linien getrokksm zoo dat hier niet fcjeer dat eedé. Compagnie Rtry tets gebleeven is. LONDE-N den retften January. Dingsdag is te Sr. James Kabiner-, R^iad gehouden, na dewelke een ExprelTe aan den HeeiKeer.e 111 Span- Jen afgevaardigd wierd. Woensdag is een Exprcffe van d'en Graaf van Waldegrave nyr Vraakryk hier geartiveerd. Dien dag heeft rfe Graat de Mutrtfj», Ambsifadeür van SpaiijenAudiëntie by den Koning ge- bad en aan zyB M ijt. een Exemplaar overgeleeverd van de iloVivcn welke zyn Kath. Majt. bewogen hebben den Oorlog aan den Key zet fc verklaareh, Dingsdag, V. oent'.lag eu gifter heeft de Prins van Orzn- jen weder het Vermaak genomen van in een Koets uyt Wandelen te ry- den hebbende de Irvatfte Re'w naar Kenfington keeretsde de Tour ge daan door Weftminfter, de Hooymarkt, en Piccadilly. Zyn Hoogheid cowinneerd zich zeer wel te bevinden, en men meend dat Hy in de azu-» ftaande Week Haar 't Paleis van SornrAerfet zal keeren. De voltrek king van zyn Hmuvlyk zegt men op difn zo Jannary aanftaande, Vel jaaring van den Prins vanWales, vaftgefteld te weezen. Het Z.Z.Schjp de St. James, Kapt. Wearing, met een ryke Lading van Snuyf-Tabak. Huyden en Cochenille uyi <!e Weftlndlën en laatft van de Havana kc mende, is voorleede Maandag te loitsmouth geairiseerd. Meu zeg»'- dat 'er noch een Esqtiader van tien Oorlogfcheepen van tulfclten d» Jo en go Snikken geëquipeerd ftaar re worden. 1-1EEDÏ.S zyn de Aftien van de Bank 134 en 3 vierde a j I, C T38 en t half a 3 vierde Z. Z. Roophandel-Aftien 75 en 1 half a s. dito Attn, lax a 1 en 7 agtfte a 2. ÏARTS den eerften January. Ilceden NieUwejahrs-dag hebben Haare M rjefteyten en de Koninglyke Familie deswegen de gewoon?. Complimenten ontfangen. Giftcr heeft het Hof weder een Expteile uyt Iralien bekomen roe? g«en ander nieuws als dat de Belecgermg van 't Kafteel van Milaan kragtig wierd voordgezet. NEDERLANDEN AMSTERDAM den 4 January. De vier Regifterfcheepen, van de Caraques aan de Canarien gekomen zyn die van de Kapts. Don Lo- renfo Rafael Don Pedro Nunes Don Domingo de Meifa &c. Her Schip van k 'pt.Fitsgerald zouw ten eerften van de Canarien naar K;- dix vertrekkeh, en dar van Kapt. Eyres naar Londen of Teffel. Men was te Kadix fterk beezig met het equipeeren der vier Oorlogfcheepen die naar de Havana zullen gezonden worden doch men meeade dat dezelve nier voor January zouden vertrekken. Otideriufichen wieió te Kadix het Schip de Incendio dagelyks van Porto Eello verwagt, als meede een Oorlogfchip uyt de Havana met een gedeelte van 't gebor gen Trezor. Uyt het by ongeluk verbrande Schip van Goin. Leye was te vooren ee.i gedeelte van dc Lading geborgen. In Tefifel was geko men het Ooftindis Schip 't H»f nt.tr attyd Zomer ballaft uyt Zeeland veor de Kamer Enkhuyfen. Het ie Dartmouth door lekkagie ingeloopen Schip de Li'creiia was dat van Warn. Deche van Breemen naar Lim- merik gaEnde. Te Martinico was gekomen het Schip de Sireiia, Kapi. Pikard van Bpcrdeaux 3 en te Honfleur Kl. Teun. en Mynd. Jar.fie. ü'e Cours van de WISSEL is heeden op Madrid 79 en t agtfte. Bil bao 79 a 78 en 3 vierde. Kadix 99 en en j agtfte. Sevilien 99. Lisbon 45 en 3 vierde. Venetien 8 8 en 1 half. Livoruo 90 en 1 vierde. Genua 9SLonden 35, twee. Dito 3 5, t en 1 half a 6. Parys 54 en 3 agtifc. Bourdeaux 54 m 1 vierde. Geneve 92 en 1 half. Brêftaii 36 en 1 half. Dantzig 287, Koningsb. 277. Harnb. 32 en 5 zeft. Antw. 3 Gent z en 3 vierde. Bmflël 2 en 7 agtfte. ilidd. 1 vierde. De Agio van de Bank 3 en f agtfte. B.O r TERDAM den j Jannary Op de Maas is gekomen Roeland Rowlandfon van Londen, en Gerrit Dicker van Cettc, welke den éden December met Ary de Vos van daar herwaarde is gevend. 's GRAVENHAGE Jen 5 January. De Franlfe Ambaifadeur Mar quis de Fenelon is met Heeren van de Regeering in gcfpiek geneert. Een EsprelTc uyt het Noorden is naar Vrankryk gepafleerd. Een-ga uytheemfche Minifters zyn geweeft by den Baton ue Milan-Visconri, pnfitieerende ter Vergadering van de Sta at en Generaal wegens de Pro- viniie van Uirécht. Heeden heelt de Conïmis Adriaan J«hai< vaa Aalft ter Verga 'e ing van Haar Hoog Mog. by Procuratie den Ec.l af- gelegt voor den Heer Leonard van -Aalji als Conl'ul wegens deezen Staaé te Kadix. In 'l HagC by Ei eter dc I! ondt is gedrukt het Tweede Deel van de Htjiarie der \':edtrUnife Vorften z.eedm de H*tgcering van ALBERT, Graaf v.'t JltiUni tot den rf-i-d veen Verver KAREL DEN VYFDEN met meer dan d»ye.tnd Hifioripennfngengejferkt e» opgeheldert door den Heer FRANS VAN MIERIS de Piys van cit Tweede Deel is op gemeen Papier 19:4, en op groot Papier 28 16. J. Sraats, C. van den Heuvel, J. Lemmtrs, D. Hanius,*H. Linquet, J. van Polaneu, en J. Liqquet Makelaars zullen op Vryaag den 8 Ja nuary r734 's avonds icn 5 uuten precys te Amfterdam in de Ne» in ae Brakke Grond verkopen 100 Karns Weetfe en andeie Soorten van Moscovile TALK 3 ltgger.de optwee Vlotfchuyten in de N. Z. Voorburgwal ashter het Stadhuys alwaar dezelve daags voor er. op^ie Ver- koopdat-kan gezien worden. Op ütaturdag den 9 January 1734, des avonds ten j uuren zal te Levdea in 't Heerea Logement aan den Burg in 't openbaar geveill:ert verkogt wórden omtrent 4 Meigen 126 Roeden LANDS leggende in drie Parceelen inde Broek-Poldei onder Oeftgeeft 1 Mergen j6 Roe den in"SymODt jes-Poldet op Holmare onder Warmond en 4 Mergen 200 Roeden leggende in twee Parceelen in de Blaauwe Polder onder Aikemadè. Waar van onderrigting te bekomen is by den Secretaris van Voorhout Jan vander Jagt. Daniel Adr. Beukelaar Makelaar, zal op Woensdag den i; January re Amfterdam in de Keyzets Kroon verkopen een deftige ÏNBOEL, beftaande in reamaljeerde.cn andere Porcelynen gemaakte Mans en Vrouwe Kleederen en Lywaten een party gemaakt Zilver eu Juweetcn, een weêrgalöofe party fraaye Rottingen, er», eeaige Rariteyten van Bariifteen een extra fchoon Sraartftuk mei Nooteboome Hout, gc;o->ibi- aeert uyt 2 Stukken, van Rukkers, met 2 Clavieren en 4 Regifteis gemaakt door Antonio Kool als meede een Vierkant Spinev 'aug Cla vier door Georgië Briïfel een fxaaye party Koopmanschappen en Brabantfe Kanten 3 een Kabinet Schilderyen van voornaame Meeftcfs breederbv Biljene.i te zien. Gettit en Amines S'droemaker Makelaars, zullen op Maandag den is January 1734, te Amfterdam in de Witte Moolen op de Cingel, aan vangen te verkopen een party kónftige Schilderyen, een extra fraaye Verzameling van kapitaals uytgevoerde Teekeningen lchoone drukken Prenten van de voornaamfte Meeftêrs, ert gebonde Werken Nader in de Catalogus vermeld welke te bekomen is by Mr. Carpi Kcnftfthil- der, de gcm. Makelaars, cn de Boekvefkopet H. Uytwerf, fden prefcr.teer 1 regen den eerften Mey f734 te verkopen len Huys en Erve ftaande ende geleegen op de Markt tot Gouda, genaamt her HEEREN LOGEMENT ofte HaRDHUTS voorzien met vcrfchëide logeabele Veldekken Stal voor 24 Paarden, met een Koets- of Wa- genhuys ên ccn royale Poort of Gang daar nevens, en verdere Commoditeyten daal toe behoorende zynde in 't voorn. Huys veele Jaaren ngtei den anderen mèt veel Sueces de Neering geëxerceerd en word ais noch gecontinueerd Waai van den precyfen dag der Veyl-ing nader oy Couranten «n BHietrcn zal worden bekend gemaakt Die het zelve midleiwyl uyt de hand gelieven te koopen, adderefleexen zich ter. Huy- ze voornöeiri» aan den Eygcnaar. x Samuel van Sic ia Jacoos cn Pierer Kerkhoven, Makelaars binnen Amftetdam zullen voot hunne Principalen in 't laatft vati February of wel in het begin van ae Maand Maait 1734, in'tOud* Heeren Logement publik verkopen een heel fchoonc gtoote wei-geconditioneerde Suy- ket- en Koffy-PUatsgie, genaarnt VREEDENBURG ftaande en geleegen in Suriname aan de Rivier de Para, met deszelfs Huyzinge, Sla ven, Paaadeu, Reeften,- GsreedtchappCn, en vetdeis al het geenC tot een compleeteen wei-gereguleerde Suvker- en Coffy-Plantagie behoord, en waai van den netten en precifen dag van Vcikoop nader by Biljetten en Cotvanten zal worden bekend gemaakt. Iemand geneegen zynde de -vootCr. Planfagid syt de hand te kopen, of eenige onderrichting begeetend», fpteeke met gem. Makelaars, of met de Vrouwe Eygenareffe. By ISAAC SENIOR CÖRONEL, in de Smirnfe Koopman reAmfittdam zyn te bekomen Smirofe VLOER-TAPYTEN van allerlev leng te en breedte, als mesde Spaar.fe VLOER-MATTEN van een Sn een hn'f El tot j Ellen breed CaRPETTEN e.n T AEEL-TAPYTl CNS. xjles tot een civile Tryj Hy woond m de NieUwe-Amftelftraat, fchuyns over 't Hnyszi'.tenhuy», het zeevecde Huys van de Heogiiuytlë Jotiie Ketk. De gem. Matten zyn dc Pryzeu van f Vierendeel breed 10 StuyVers, en van s Vierendeel breed 7 en een halve Stuyvei de El, en ce T»- pyten van ^9 a 4e Stuyvcrs de Piek. oiiitrent de Plaatitceg» jp«n j;\n-ur> >7;4

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1734 | | pagina 2