P L E Y D S E A*, 172 4' Uoensda'gfe Göurant. INGE M ER lETERSBVRG dea 14 December. LAND 1 Verkiezing een vap dfc Candidate!) tot Konittêwildé benoemen bet. t n t, i ils dari aan de andere na de Ördre'en Waardigheid volgende Biflchop- i 1 tiucuRu ucu 14 uctcmocr. Vrydag is het feett van St. - 0 J - i - pen in gevolge de oude Conftituticn tot vermydine van deK.waaleu Andrtes by de Riader-Orde van die Kaam met de gewoone Pleg- 1 f -• 8 - r e j '11van de Republik, niet vry zouw ftaan zonder te letten op de Reetien tigheeden kan 't Hof gevierd. De Keyzennne heeft Ordre ge- 1 e A 1; ï- YJ r \t den Primaat., het Vadferbud re redden en een ander Candidaat me voor de Republik heilzamer eh voordeeliger was b tot koning te benoemen. tigheeden kan 't Hof gevierd. De Keyzerinne heeft Ordre ge- geeven, de noodige Schikkingen te maaken, ten einde de joduyz. Man,-welke tot Secours van den RoomfcnKeyzer gezonden zullen worden, zich op de eetfte Requifitie van zyn K. Ai. tot de Mdrfch ge- rted houden. De twee RegimentehVoetvoïlc vanVerónitz en Lyflandf en dtie Regimenten Cutalfiers hebben de Marfch aangenomen néaf Dahtzig ondér 't Gebied van den Generaal Bis.ma'rk' Dc Generaal Gouverneur Graaf van Munpich heeft by de Geweer-Fabryken zoo hier als te Olonitz Ordte» gefteld om tegen het aanftaande Voorjaar voor twintig duyzend Man Sanphaanen en ander klein Gpweer gereed te hebben, ten einde naar de Perfifche Conqueften gezonden te wor den. Haarc Keyz. Majt. heeft bereids eenigé maaien het Vermaak van de Sfeedevaart genomen. POOLEN, PRUYSSEN, enz.,, WARSCHAU den 14 December. Gifter zyn van hier vertrokken de Biflchóppen van Kfakau en Poofen de Waywoden van Krskaü Pod- lachien Culm en Czernichow de Regimeutjris van Litthauwen de Ktoons-Vendrig de Kroons-Voorfnydetde Kroons-lnftigator de Kaftellaan van Kadom, de Stalmeeftér van Litthauwen 8cc. als ook dc Keyzerlyke Ambsfladeur en de Keyzerlyke Refident, de twee Rus- fifcheAmbaftadeurs fee.om den Koning Auguftus te gemoet te gaan, en by Deszeifs Krooning te aflifteeren. De PaufTclyke Nuncius is hier g'cblecven. Men verftaaf dat den Adel van het Litthauwfe Waywood- fchap Btzesk tot de Generaale Confederatie getreeden is. Men heeft tyding dat noch verfeheide Rulfifche Regimenten ül Marfch naar Poo len zyn een'ge aan de kant van Courland.en anderein Wit-Rusland. De Geconfedereerde Fooien én Litthauwers hebben een nieuw Ge- fchiift doen publiceeren, waar van de Tytel deeze is Waare Reedet- nen, om dc Pleudo-Eleftionem ofte kwalyk gedaane Verkiezing van Stantibus Leczinsky af te keuten en de algemeene Vryheid en 't publike Welzyn te beveiligen door den Weg van esnvfye en van alle particuliere Belangen en Inzigten bévryaeVerkiezing van deh Door- lugtigften en Grootmagtigften Vorft Auguftus IIl.Koningtyké Prins van Poolen en Keutvorft van Saxen tot Kouilig vsan het Koningtyk Poolen ea het Grpot-Hertogdom Litthauwen, en Heer der toebehoo rigc Ptoyiniiea Sue. Den Inhoud daar van is als volgd VTA. het droevige ende hooit genoeg te betfeuren overlyden vah den •P* Dporlugtigften Gröotraagtigften Koning van Poolen Auguftus lf. '.'Onzen genadjgften Hder, zal niemand; die van de voorgevallene Xaa- ken kenuis heeft Öntkennendat door 'zeekrt Gebrek en Verderf van 8ceze Eeuw alle Vroomheid, Trouw ta Liefde voor het gerneeoe Wel zyn met dc zorg vöor de Vryheid en voor de Welftand des Liands by den Vicaris ofte Steedehouder en de Minifters van 't Koningtykeven als afgeftorven en in haar plaats dc GemóederenUer Öppet-Regen ten, ftnande.itet Interregnum, ingenomen zyn geweeft dooi een zeeiierd de Optegting van de Republik ongehoorde Hoogmoed en Trotsheid als meede een Gierigheid het gtootfte kwaad van de Republik waar door de particuliere Belangen er. Welftand boven de algemc.er-e gefteid wierden. Uyt weltce hedorvene Bronnen voortgekomen zyn de Geboorte der Kwialen in de Republik namentlyk de Verdrukking der Oud-Vader lyke Vryheid en Gêlyklteid door het bovcridryvénde en meer dan Bur gerlyke 'Aaaken onderneer.iende Huys Potokien dbot de operttlyk- Raadflagen van Deszeifs Aanhangeren en Vertrouwelingen welke haare Aanftagen fchikten na haare private Willekeur onaattgezien in eén gelyk zyndc Republik van Rechisweegen geen par-in parem geen gelyke tegen ecn geiyke eenige Macht zouw kunnen oeffenen. Hier uyt "is meede outlfaan de Omkeesing van de fondamenteele Wetten van de Republik, dewelke voornameiitlyk beftaan in ae Waar- neeming en Behoeding van het Liberum Jus Veiandldat is de Vryheid en 't Recht der Poolen om in haare publike Ryksdags-Deliberatien fee. de Advizén en Gevoelens der Leeden te mogen trgenfpteeken,vdn 'fwelk het algemeene Heil en de ganifche Vryheid is afhangende. Uyt welke Bron van LaSer en Kwaadheid ten laatften ook'voottge- komen is de allergeweldigfte Opdringing tot de Rcgeeting en't Ko ningtyk van den Peifoon van Stanifl ius Leczinsky dewelke niet al leen des Vaderlands Wétten én de uytdrukkelykfte Conttitutien van 't Koningtyk, maar boven diea ook de gemaakte Verbonden tuffchén de nabnurige Moöentheeden en de Republik op de openbaarde wyze te- genfpraken. Zouw te lang weezen hier te vertoonen alle de Liften en Konft- Stteeken welke deeze deftige Faftie van de Republik in 't werk geftdld heeft om de vrye Konings-Verkiczing te veibteeken en om haare hwaade Onderneeming met kracht uyttevoefen. DeWaafhtid hiet van word beweczen door dc verderfelykfte Confe deratie welke de Primaat van 't Ryk al in den beginne van 'c.lnterre- gnutn by deConvocatie tot het vaftftelleu van tyd tot deVerkiezing dés nieuwen Konings farticn gefmolten heeft. In deeze Confederatie wieï- den tot Befpotting en Verkrachting der Rechten cn Vfyheeden van 't Koningtyk de Gemoederen van de vrye Poolfe Natie ten dcele ge- igcu uc^ocuruct C.11X en neimciyx, om aat men in ucn jp u zivu epen bepft.op de-Pointen van Confederatie welkers Inhoud by dt dèri van 't Koningtyk,niet ip 't.algem/en goedgekeurd was Op De Schalkheid van den zeiven ïrimaat openbaart zich ook daar ip, dat alhoewel tiy in dfe Confederatie belöoft en zich verblicht heeft geen ander Candidaat tot Ronirg te benoemen, d;in die mer eenpatigè Stemmen en met nierttabds Tegentpreeking vZ.u het vttkiezenae Vollt verkoozen zouw jfiyxi, ky echter dit Point, dat van het. uytctftt Gewigt is en waar van de zeekerheid van dè vrye Verkiezing en de algemeen^ Welftand afhangen niet lieefr waargenomen., teiwyï in. legended de andere Bilfchoppcn met dat oogmeik hebben motten zwceren dat zy het Piimatiaale Recht niet zouden fetenken en in geval van Scheu ring geen Candidaat benoemen. Door deezè Behandeling hééft dê fchêurzieke Primaat met z-rae Aanhangeren cn Bond-Vetwanten dc Weg tot de Ktoon en Scepter'des Koningryks gebaant, en op dat zy dar CSevaarte op zoo veel te fteiker Gropden mochten veftigen heeft het Heil behaagd dê allergeheiligfté Banddie iu de Gemoederen der Stervelingen door dé Beweeging van Religie boven alles heerfchtte rtiis-btuyken namentlyk dotït eer.é Verplichting met Eedebeveftigd, waarvan echter de Invaliditcyt Jilaair lyk kan blykcn i kan dat zy .veifcheidé by de Cjonv.ocatie Ryksdag vergaderde tot het afleggen van diér, Eed door Dwang en Lift hei- mélyk èn op een gantlch roekélöote wyze aangedrceven hebben Door Dwang alzoo zylieden de liigezeetenen van 't Koningtyk van de beide Sténden door dé vrées van de Dood met Bedreiging vaft» Göhfiscatie v^n Goederen, ttier Berooving Van Eer en Bed eningen ge dwongen hebben j Met Lift en heimelyk, om dat men in deh Eed zich beroe Stendéh een roekelooze wjtze., aangezien de Getnoedertn daar dóot aargciet arierden om dé.Naam van God Almachtig te yergeefs aanteroeperi en gepraamd pm te nweeren tot Krenking van de Wetten, tot Sch'adeit van de Repifblik ed.fht.Nadeel aap èetvrbeetét Candidaat voor deRe- v,d«iy.elke. zonder SchepdihgsOif jfcmiking vari de inntrlykeeö üyferlyhe^yieede en Ruft vry buyeiusénige Dwang Of Geweld véf- koorcji kümi^», 3 a«*:dqw>)fW«tn. het verkiezende Volk daar dóot benomen wirrd ófcy tyè WiLoKt een Koning te vetkiczén 11a haar gcedylndén, waar in W Weezen, de Kracht en de Grond van dé algd- -meentiVtyheid waarlylcenkeliieif kKoe/» btfta;.t. - ,De.,qdeL>GehiTC^.erejr, '•<Re'ge\'BèB§IjryiT voor dé BèftherrriiT.g'dci VryheqdeB'van hérK'Vnijigtyk welke «Oer'fi Licht dés Veirtufc's ea dóox de KeiioilTe whh' dén dfsdt Vah'-'èe RVjltftlik ctï 'Gehdituen begre«~ pen., kantedea zich-tarft'ond tzge'n dieft bedriegelykfte en de gertu-eiie Vtyheid ten hodgfteir nadeefige BoliandèlingSh' en 0111 de'ezé gewéldi- pe Vloed van dfe fchadelylcfte Faétiè oftehouden v Vtfrgden ,iy 'by dc .pnderteekening van ft Inftrü'meht dfef Qófifédfcfatie de vérêijiehté Pra- tujieththnts 4r Salvai-, Claulillen Van Vooynytzicht én Geruftel ing laatende voorts de Approbatie Valt dfen afge'pefftén'éh liftigt-rfEed aan de algemeene Byeenko'mft déi Waywoodichappen èn Dift.irÖen in het Verkiezings-Veld. '- Dcch deeze Aankantitig kori wflrifg uytWerkeh tegcp dé gèntfc cfelke met Verachting én ❖efkrathriog der Rëcftteh cn Werteii t.e werk.'jjio- gen 5 Want toen öeuyd, ter Verkiezing des Rolling's b'aftgcftclcl*, gena derd was, heeft men van de zyde der Frtifi.awaale Kcgéeting, met Cor ruptie en Verraad ingéhoweh zynde niét grillen Urtéft^óp de ipttrg^- brachte Contradiftien j Men heeft geen achting geha.cf.voof delr.lttd- &ien doot de Diftrifteh en WaywoodfcfiappeU aan. dl^anijbodé:\gë- gceven j waar in de Verkiezing van. Staniilaus Léczlfisky ojenbaarlyjc tegen gefpioken wiefd De fterkfte Reedenèn.en d.c mét dén D.tuk gemeen gemaakte fclarigationes Veiklaariï.gcn- der nabuiitige Alö- gentheeden-, oir. izelfs töt de Waper.ec fe zUHert'mbêtén kbmeii teu einde riet op den P'oolfen Troon vethèeve'n wérde fen Clléni, .een Af hangeling van Vraiikryk, een Bondgenoot der'i&éedtn en Turken,die al vöor langen tyd met gem. Mogéntheedeih Traö.atén dcRepubll'k fchadelyk zynde, had geflootcn, zyn van geen waafde geweeft, cnfleb.-^ ben geen Indrtlk gemaakt op de Gertioedetèn, dewelkéna haaiyeidei/ wa'réó loopende. Mén aftêÜtëerdé geen geloof te'flaan'aan de be-: fteadige Rapporten van de Ttoiippen det Mójcovife Rrygsmacht, dat dezelve bereids over'de Poolfe Grenzen geffömén waren èh.haaf Marfch Voortzetteden, om haare.Verbonden enjGaraofièn, dewelke zy al over lang legen de onwettige foogingë'n én Attentaten vam den ge melde Staniflaus Leczinsky gemaakt hadden, te voldoen. k DantZIG den 23 December. Hier is gepubliceerd een Mandement van den Koning Stanffiaus geaddteflëerSiaan dè Way woodlchappeh en Difttiften van *t If<mjingrtk(9 jbjhé.flèn'1$ V.CBnaanip'h dat zy niet zullen verfchynen by de Landdagèri kelké de Heef Po.uinsky, Kioonf- Inftigafor én Maatfchalk vsinde Gtnefaaïe Confederatie, fcfehtéeven heeft. Z W E E D F; N StOKHOtM den zj December^ De Koning hééft den Graaf van Jj J. vJ CJllOCClCi CIl V dn CIC \IyC t-OOllC fiailv iCn QCClb cC" 1 t'a j t. jt ij r ere o«a«. «Md», U.4&, "let.Gewcld cn Dreigementen genoodzaakt tot een beëdigde Vetplich- tlng vervat in debedriegelykfte UytdrUkkingen om gcén andete Ko- ".Jhy dah een Inboorling te vetkiczen zoo als dezelve fnoode.cn argc liftigè Confederatie had voorgefchrecven. Her Bedrog en de Ondctkruyping waar meede gem. Primaat zieh tegen de Stended van de Republik bediend heeft blykt handtaftelyk, dóór dien liy niet alleen de Waetddlyke Stenden gedwóngen heeft de niet geapptobeerde rointen van de Confederatie aantenèëmen; maar vallen w4*r dat Hy ook de Biflchóppen door dezelve F aft ie tot het afzweeren van conflderabofi hicsre Atirhóiiteyt en van de Voorrechten Hea döor-deWetten toegé- 1 foso Man bv een den KeyzCr benoemd in plaats vari dén Baron van Craffku die tot, Luytenant by de Koninglyke Trabanten aangefteJd zynde zyn Rap pel verzogt en bekomen heeft. DUYTSLAND en tl'aangrenzende Rykeni. BRE-SI.AU den 23 December. Men hêeft Met fltr een omftahdig Bericht.'bekcmèn van de Rencontres voor eer.igcn ty'd tulfcher.'den- Staniffanlbó' Resrlméntaris én een Corps Ruflen in Litthauwen Voorge- c .-1~j.L2c .v.i_ wtC ,in' aan géuccdzaakt heeft ^códarij dat by aldien de Primaat doof ï,-oo' Man RjfiSléiic Tus'ippcn lnfgntery,;'d«weJEd ïi'ó.iant •c SWtcuting tof fchadén vch *t vaderland eb tegen dè Wetten in de nitiévan- Goifóg.du^cf 'c gebied Vaa'eïri'Ldyt.Collsnil es °&7'. b en Ammo- cssofteeidcB

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1734 | | pagina 1