NEDERLANDEN 't* teg£*^m ten Onder* toming d't zjet tent af iV van it Óev-elem '.on 't De Regeeririg heeft Ordre gefield fJg'erl' jfrt Go'rvw.tfarcarie van !de Parlement dat altyd erkend iteft en altyd z.yn \»em zjtl Jlr.lcn t e et kwaden eüt Scerffte die op de Frontieien van Vrankiyk onder de Paarden en zemelde Mach aan niemand toelehcord dan aan den Koning en da: hi allerhoog j Hoorn-Beefien iegetid. Zondag is de Heer de Joinvilie MimiWr 0e Gez.ag alleen in den Perfeon van den Souvercpn b.fuft 3 V/yder. Leiaft hit van Vranki)k van Parys hier te rug gekomen cm zyn Fon&ie aan Parlement den Heer te ft en Frejidcet dm Kgning in de Naam van alle de Letdcn' te zierZaieltren dat baar ditpfle %efpe£f voor z.yn MtjtHen echter nut k. h tug ft aan om aftegaan van de Vytvoering der Wetten van het Kfimngryk^* itytlk/rï Handhaving UJeez.entlykJv er krocht is ma haat ^4>npt zjelfs door de Con ft, tutu van\ Tarlement. Den At-t Pucelle nam by deeze Bewoordingen Occafie te zeggen dat tn de Plaats tn devJtlkp Hy ivas Hy niet kon ve>geeren, de Eedcn a,e tiy ge daan en nooit gefchondcn had j dat het droevig zvas te z.ien dat het Vuur zjch 'y'ytbreidede door het ge hot le Kj>ningryk en Zelfs tot aan denlhroon, inde de Vryhtid tiet te hiblren om den Kroning te fpre- kpn over de Middtlen du btiwaam z.oudthzj)n de heevigheid van den Brand te ft uyt en j dat menom z,oo te fprteken zjch aan de Voeten van het "tribunal zjxg vertoonen bedroefde Gimettifcbippen en geplaagde Par ticulieren van allerhande StAat en Conditie> alle om de Proteftit van 91 Pa-, lenient te verdoeken z.onder dat het Hen kan helpen Eeïgifteris de eerfte Prefident weder naai Verfaillcs vertrokl'en Maar men heeft Reeden te dachten dat zyn Reis vergeefs zal weezen. GROOT-BR1T1 ANNIEN LONDEN den zj December. Zaturdag heeft de Admiraliteyf biet een Exprefle tyding ontfangen dat de Ridder Charles Wager met een gedeelte van 't Esquader dat de lntioduftie det 6oo» Man Spaanfe Ttouppen onderfteund heeft daags te vooten te St. Helena 2n twintig dagen van Gibraltat gearriveerd was. Volgens de Brieven j van Briftol hadden de voornaamfte Ingezeetenen van die Stad een i Requeft aan den Major de Aldermans en den gemeencn Raad ge- frefenteerd om een Standbeeld te Paatd van wylen den Koning i \Villiani 111. optctechten welk Verzoek Hen eenparig toegeftaa'n dit Hof te hervatten. De tyding van een tweede Ocftendilch Rerour- fchip dat onder 't gebied van den Kapt. Petrenot in een Have va* Noorweegen ingeloopen zouw zyn, word niet geconfirmeerd en be vonden een Kuusje van de Aftioniften te weezei'. De Heer Humme, geweezen Dirc&eur Generaal van dèOoftcnd le Commercie in Ooft- indien 'die voorleeden Zomer hier te tug gekomen isheeft Retkï- ning gedaan en de Comp. bedankt,om naar Engeland te keeren. AMSTERDAM den 29 December. In Teftel zyn binnen Teunis Atentfe van Caitagena, Jan Geir. Sow van Pott a lort Jan Huytjes van Lisbon, en Jacob Rinkes van Libourne. Men hooid noch va« geen vqyydere Schade j dach uyt het Vlie ofte Ter Schelling zyn noelt geene Kagen opgekomen. Men confirmeerd dat ïieter Volkerts by Vangero op de Jaade lag. Van Pott a Port waren vertrokken Andr. Strommelyu naar Rouaan en Wouter Sanders naar Bourdeaux. In de Bahia waren gearriveerd alle de Scheepen van Pott a Port en die naar Rio de Janeiro moetende, waren onder de Linie in goeden ftaat van dezelve gefcheiden. Te Livorno was gekomen John Sin.th vair Bergen.: In die Stad wierden ongeraeenegtoote Preparaticn gemaakt tot het ontfangen.van den Infant Don Carlos, en men had Ordre ge- geeven om de Huyzen aldaar j dagen na malkander te illumineeren. Té Arensdaal waren ingelopen Piet. Kok, Lucas Weifels 8cc. zoo va» Petershuig als uyt de Ooftzee komende. Op Gothland was gebleve* het Schip van Eelke Sjours van Riga komende zynde de Schippet en 5 Man verdronken 3 als meede daar omtrent een Schip van Stet- tyn naar Koningsbétgen'gaande. Te Nantes was gekomen Anne Piet. Klyn van hier 5 als meede te VlilTingen Joris Sonius van Kutal- *as, Dat Beeld zal van Metaal weezen en door de befte Konftenaar I D°°'de laatft« St®'™ D>'k tuflchc" Greene die tc vinden is, gemaakt worden, hebbende het Hof van den Major ^orgebioken zyn En op de Helder waren 3 a 4 Huyzen weggewayt. bereids geiefolvéerd 500 en de Compagnie der Kooplieden 1500 P. St. daar toe te contiibueeren en noch een confiderabele Somme zal by Sublctiptie gevonden worden. Voorden Dienft van de Vloot van ket aanftaande Jaar zyn ïooOlIen en 5200 Varkens geftagt; Toen de Graaf van Scarboroug Opper-Stalmeefter des Konings de zes Paarden als een Prefent des Konings aan den Hertog van Lotharin gen prefenteérde gaf zyn K. H. Hem een Diamant-Ring ter waarde van $00 Pond Sverl. tot Prefent en aan de Gravinue van Kinsky heeft zyn K. H. zoo men zegt een Diamante Roos om in *t Hair te: fteeken, nevens een Bankbiief je van duyzend Fond Steil. Prefent ge-i daan. De Juffrouw Johnfon die volgens rtiyn voorgaande met den Afiicsanfe-Moor getrouwd is, is van zeer goede Familie,oud 2t Jaa- ren, en bezit vyfduyzend Pond St. doch'haaie Bloedverwanten zyfi hict dat Huuwlyk heel kwalyk te vreeden. HEEDEN*zyh de Aftien van de Bank 149 en 1 vierde, O. I. C. 181 en 3 agtfte a 5 agtfte, Z. Z. 103 en 7 agtfte, dito Ann. 109 en 1 half half a 3 vierde. BRUSSEL dén 27 December. Zaturdag is de Ridder vaii Beiert ILt. Auditeur Generaal, van hier naar Luxenburg vertrokken om de erinnneele Zaaken der Perfooncn, die daar wegens Befcltuldlging van Verraad veertien Maanden gevangen gezeeten hebben aftedcen. Het Schip van Gerrit Stadegaa.it van Wyburg herwaards komende f zouw te Kevel overwinteren. Het Schip van Mich. Perwits, van Stet- tyn naar Petersburg gaande, was te Bornitikoy ten Anker gekomen en de Goederen wierden over Land geborgen. Dat 'er een Schip te Santfoord geftrant zouw zyn, vervolgt niet. De Cours van de WISSEL is heeden op Madrid Ji ent vierde. Bil* bao 81. Kadix 100 en 3 vierde. Sevilien 100 en 1 vierde. Lisbon 49 en x half. Venetien 85 en 1 agtfte. Livorno 88 en 1 vierde. Genua 94 en 3 vierde. Londen 34 Schell. 7. Parys jj. Bourd. $4en 7 agtfte. Leipzig courant 38 en 3 vierde. Dito coui. 27 en 1 vierde. Bieflau 3$ en 1 agtfte. Dantzig 194. Hamb. 3z en 7 agtfte. Gent 3 en 1 vierde, Antw. 3 én nvieide. Bruffel 3 en 1 vierde. Zeel. 1 agtfte. Rott. 1 agt-. fte. De Agio van de Bank 4 en agtfte a 1 half. ROTTERDAM den 29 December. Giftei voormiddag is de Her* tog van Lotharingen uyt den Hage hier aangekomen en heeft het Middagmaal by den Heer Joan Ozy gehouden» Deezen óchteift om trent tien uiiren vertrekt zyn Kon. Hoogheid in een Jagt gevolgd doot vier andere om zich naar Nymweegen en van daar naar Duytsland te begeeven. 's GR.AVENHAGE den 30 December. De Hertog van Lotliarim gen is eergifter van hier naar Duytsland vertrokken. De Keyzerlyke Minifter-Plenipotentiaris Graaf van Sintzendoif is met Heeren van, de Regeering in gelprek geweeft. Word by deezen geadverteert dat ten Comptoite van den Heer van HÖGENDORP Omfunxtr Grnerailder V.trttnigie Neederlanden in 's Haze, voorden afgeloft de Generaliteyts Óbligaticn, gedateert den eerften January 1704, geregiftreert van Folio 907 tot Folio 926 Verfo beyde in? ihrys i waar op geen vérderen lntereft kan worden betaald als tot den eerften January 1732, maar voor afgeloft worden gehouden. DE MEESTEREN EN REGENTEN VAN 'T HUYSSITTENHUYS BINNEN LEYDEN zyn (op fpeciale authorifatie van de Ed. Gr. Agtb. Heeren die van' den Gercgte der voorfz. Stad) van meeninge op Zaturdag den 5 January 1732, des avonds ten 5 uuren precys, in het Heeren Logement aan den Burg binnen Leyden, in 't openbaat te doen veylen en verkopen, een lchoone hegte wel-gcleege Kuysmans Woo ning, van oads genaamt RHYNSOVER, met een Boomgaard en Plantinge, als mede 29 M. 2 H. J8 R. zoo Wey- Hooy- als Teelland, gele gen in de Heerlykheid van Ntoriuijck weidende de vóoifz. Wooninge met 27 M. 2 H. 70 R. in huur gebruykt by *Ari van Stee metric*, en de overige 1 M. s H. 8» R. by Jan Croon. Noch 9 M. 2 H. 72 R. Wey- en Hooyland gclecgen in de Heerlykheid van Jacobsweuie bezet met omtrent 5 Voeten Veepdarie, in huur gebruykt weidende by I rs van fttfe. Nog 4 M. s H. 24 R. Wey- en Hooyland, geleegen in de voorfz. fceetlykhéid. werdende in huur gebruykt by Cepths Lclivtli. Mitsgaders nog 11 H. Weyland, geleegen als vooren, meede bezet met omtrent ryf Voeten Veendarie in huur géhtuykt werdende by Lèeniert Hilienaar. En eindelyk nog 3 M. 5 R. in de Heerlykheid van Warmond in dc Swamburger Polder van ouds genaamt Hoogak(n werdende in huur gebruykt by Jacob Hou:. Die middelerwyl nader cfndertigtinge begecrenj •ddreffccren hun 4an Jan Hurk, Rentmeefter van 't voorfz. Huysfittcnliuys. W. Haring en G. Clemens Makelaars zullen op Dingsdag den 15 January 1732 te Amfteidarti in de Kalverftraat 111 de Keyzers Kroon^ ^erkopen een INBOEL beftaandé 111 veelérnande zindelyke meubilaire Goederen 3 curiaife gemaakte Kleederen daar onder twee nieuws itluweeie Samaaren en Rokken 3 een party gemaakte Juwcelén j een patty Porcelynen, Lakenen, Zyde en Wolle Stoffen, Chitfen en andere Ooftindifè Koopmanfehappen en Winkelwaarén, zoo als by Biliettén gelpecificeert, en daags voor deVèrkoping zal kunnen gezien worden. Johannes Staats, Com'elis van den Heuvel, Jan Lemmdrs, Ditk Hanius Hendrik Linquet, Johannes van Folanen, en Jean Linquet Ma kelaars zullen op Woensdag den 9 Jannaty 1731, te Amfterdam in de Nes in de Brakke Grond, verkopen omtrent 250 zoo Katns als Va ten puyke Moscovife TALK, welke op Maandag en Dingsdag, zynde 2 dagen voor de Verkoping, zullen kunnen gezien worden. Te Amfteidam by Joh. Covins en Coin. MGitiei Boekverkeper» op den Vygendam word uytgegceven ttiftoiré lts"flus Hem.arcjitables Je TMncicn dtt Noieveato Teftament. gravies en tw'V'e par le ccl,b'e Jean Luykeil, dr errrichie a'uxc favant Defiriptitn, Folio. Yan dit zclVe Werk zyn nog éènige weynige Exemplaren in 't Nederduyts te bekomen a f 22 op Floraal en 3S op^mot Olibhints Papier. Te Amöerdam by Genit Bos, Boekverkoper in de Kalverftraat by de Capel, is gedrtvkteen keuriyke ftaaye Printtét Gedachtemffe en üoem van Hollands Liefde over de verdreeyene Picmontoi'en beftaande in zes zinryke Tafereelen, verbeeldende de toeftand dier Volken^ dc College daar voot gedaan, met een verklaaring van 't Zinndbeeld in Rym door c. Srv.m: de Prys 8 St. Zyn ook noch eenigeExempla ren te bekomen vafi J. B. Wellekens Gedichten, Peelcn in Qtiarto, op Schryf-Papier de Prys is f j en op groot Schryf-Papier f 7 Te Amfterdam zal' in 't N'euwejaar 1732 gedrukt worden in de Neederduyt e Taal éene Phyfiologiezynde eene Befchryving en Vez- felaaring van 't Menfchelyk Lichaam en deszeifs Declen, limine ftruftuur, gedaante, plaats krachten en werkingen ende de circulatie al- t/a Yochfcn door dezelve, van J. D. Schlichting, Medicintt Doftor in Aaifterdani, opgefteld. Van dezelve Autheur zal in't kort in 't licht komen, «en Traftaatje, getituleett, Vernuftige Gedachten over 't vermaarde Wiaterkyken en Polsvoclen, en van dc noodzakelyke kennifc ifer An-atomic, waarin alle de iledriegeryen en veiborgc Intrigues der W;«eikykerS uyt fondamenteele Principien zuilen worden ontdekt. Te MIDDELBURG by M1CHIEL SCHRTVER Boekveikoper aan de Beurs is gedrukt en te bekomen, als meede by de voornaamfte boekverkopers in alle dé Hollandfe en verdere Steeden Onzydig en grondig Onderzoek van de Myftikt Godgeleerdheid en 't gtoore kwaad daar uyt zeederd éenige Jaar en lierwaards pntftaan waar in de SihaeielrLfreid van Thomas d fomvts Navoly'nge van Chriftns van *t gevoelen der Hveten Gnlinx en El Seürin (z.alr Gt.lag'enis) omtrent de Erie Liefde en van de vermomde .üethopbilns in 't Boek van de waate Volmaaktheid Boufjiigno», e* ogleeraat vertaald, twee Deekn, Ln Oftavo; By Kornelis vander Meer is te bekomen extra puyke VARIN AS-TABAK, zoo met enkelde Rollen als met Patty Ookgekurven VARI- NAS-SWIETZENT- en VIRGIN Y KRUL-TABAK, voot de volgende Pry zen Virginy voor 6, Swietzent voor 8 en 11, de alleibefte voot *4 St. Vaiinns Voor 30, 40, 60, eit too St. 3 Varinas van 40, Swi«zent van 14, van ieder even veel doot malkander gekurven, voor 24 St. j. farinas van 10, Swietzent van 14, gemengt »ls vooren, voot 20 St. 't Pcmd; zynde alle deeze opgem. Soorten van Stof en Steelan volfttekr jpézuyve'rt. De Tabak voor 8 tot 24 St. 't fg zyn in Kardoezen (by Hem) ook te bekomen: Alles (voor zynePryzen) onveibeeterlyk, enter Vcrzé.iditig gereed. Woond op den hoek van de Nieuweftrailt, tegen over de Zeevis-Markt, in de 3 Mectblandea, binnen Delft. Het uytmunfend en lang beproefd ARCANVM ANTIVEN EREUM, cf GEHEYM tegen de VENUSZIEKTENS, uytgevonden doot een Oud ervaren MEDICINA DOCTOR doot welk groot GENEESMIDDEL men zich zelfs in zeet kotten tyd gaande en ftaande zander eenig verzuym van affaires van de VENUSZIEKTENS hoe verouderd, benevens van alle dcszelft veelvuldige Toevallan uyt de grond kan geneezen zonder eenig nablyveivd Ongemak Dit gtoot GEHEYM, beftaandeuyt 2 Doozen met Pillen en een Bottel met Elixir, k® ften te famen 4 Gis. 3 waarby een geleerd en w/dloopig Berigt, waar uyt men volkomen de Venu v.^/ns kan leeren geneezen, word in Com- verkogt re Amfterd'am by W.llem ^tmiegieier, in de Nieuwe Tuvn of Slootftraat, 'c 4de Huys vaa de Maagdelicveftraat, daar 's avondf brandende Kaars,.rtVet ren C'lrailnec, daar de H®ö'p in is, 7001 de Glazen (irtat r Het ingeflooten Borigt alleen koft t Sruyyexs. dc Brccdeitraat Te Leyden bv "FTTi I X L> E K LOF F ER, op ^fn^rcni de Pkurtfceg. pen 51 Decenaber 17

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1731 | | pagina 2