t E Y D S E T VRANKRYK A®. 175'* N*. iff Wöensddgfè Courant P IF MON gevallen in te voeren, als Ketters té bandelen by1 aldicn önHcr pitf- UM8 deq,. December. De Generaal Philipp! exit.invoyH^-^i™' *°rd^> °a °°d- van'den Keyzet, heeft bereids eenige Confer'entièn gehad niet den Marquis Du Bourg, éexfte Minifterenr Secretaris van Sraat Komnglfke Gezag te onderzoeken de oefening - het gebrek ofte misbruyk die de Bi. chopptn gemaakt zouden,hebben van eeri Macht van ilen Koning van Vrankryk aan dit Hof, zal geen phblike Int we de doen. De Aartsbiffehop deezer Stad heelt een Mandement doen aie iu haJI 0otf ong „Vtyd Wettig en achtbaar!» publiceeren verbiedende aan zynè Gelovigen, cenige Memo:ten, Fa- Zon,r,.:1 de gchcUigde en onfehenbaarfte Rechten vjn uwe Kroon ftums en andere Gefchnften 'm ^'dighbld weezen en. tot welke ftaat zouden de Magiftraaten ge. bracht worden; die in 't bVzonder voor de WelCfand van uw.en Dienft ter Girard fcn zyne Biechtdochter Gidieres te joulón als njêt zcér flichtelyk zynde,teleezen. PÖOXÈN, PRÜYSSEN, enz &ARSCHAV dén iz becehibéf. Donderdag hedfr de Marquis zorg moeten dragen als gelaft zynde die Rechtpn te veideedigen too dra dezelve worden aangetaö indien haare Getrouwheid aan 't .waggelen jjcbracht on worden door 'de Dicigcrnent.cn en Onderfiee- mitttrp'n t»-in A f» rSn.,L.i j 3: 41*. ..U-.',, Monti Ambaffadeur van Vrankryk, particuliere Audiëntie by den ito- mingeri van de Kcrkelyke Overheid én indien dié Ondernèe-uinycil ning gehad en een Mettiorie aan zyn Majt. overgeleeverd. Zathr- bekw aam zeurden zyn te lmoorén de Stemme der geenen welke doet dag gaf de.Konihg ook. Audiëntie aan de Martjuis' de la Peroufe; Mi- de.l'hcht vau haar Arilpt gebooren wettige en nbodzaak^lyk'e tee- nifter van de"ft Reurvorft van Beyerefi,die een Miflive van zynK.V.D. genfpreekers Zynom zieb met kracht en moed aan te Sausten tegen aan zjrn Majt. prefénteerde. Üyf Groot-Rusland heeft men, dat de al het geen de minflè krenking in die Rephten touw kunnen'toetren- Linien op de Frontieren van de Ukrainedrti de Stropingen det Tak- jen Z,ouw zulks nicrcvèn zoo veel weezen aid in éebigcr mahie- taren te beletten waaraan omtrent 40 duyzend Man langen tyd ge- ten autonzeeren deeze gevaailyké en önbepaeldc Vryh«id»die'zichirji arbeid hébben, voltooyd waren 5 De Rulftffche Krygs-Macht te Lab- onzé dagen vermeenigvuldigd, tegen de welkg Wy verplicht zynO'ns de beftond. tegenwoordig effeftif in tuym ioó duyzend Man behal- aan tc kanten en die tenigê Biffchoppen zoo verre brengd (Jat zy halven het Corps van de Artillerymen r2000 Man vbot de Vloot. j önderheernen de Propofltiën welke op de plëchrigftc wvz.e geedn- DÜYTSLAND en d'aangrenzenae Rykcn 1 «Wf"? ff vernieuwen en tWopentiyke Géfchriitéh. peg/ó- - 7 Uam. neelyk aantevallen oen lever der M&gturatêp welke door de u.ou-d- WEENEN den tl Decémber. Zaturdag heeft men aan t Hof de n„ .i'ku'.i Verjdaring viln de Aartshertoginne Maria Jpfepha Koninglyke Kéur-Frincefle van Saxeit, met Gala gecélebteerd. De Heéi: Ptolo- meus, des H. R. Ryks-Voilft'-vahT'tivulzlo .is een van de nieuwgt- creeetde Riddets van 't Guide Vlies enRaat zich eenigen tyd hiet optehouden. De Prins Eugeniüsliéeft, aan dén Kinifter van Genua zqer ctnftig te kennen gegeeven dat dé befte Party voor zyn Repil- biik was ten fpoedigften tot éen minnelyk Vergelyk met'de Mis noegden op Cotlica te komen, te meet om dat de altegroctc Streng heid en de altézwaaré Beladingen Hen de eetfte Oorzaak tot Mis noegen gegeeven hadden, BERLYN den is December.^ De Ronlng is met de Miikgravéii van Anfpaéh en Baretth en haare Vorftelyke Famillen naar Schone- beek vertrokken, om zich daar met dé Jagt te vermaaken, Zyn Majt. heeft aan den Vorft van HOhénzOllern honderd duyzend Ryks- daalders zonder Inteceft ter Leen opgel'chooten, om de Schulden van j zyn Huys te bétaalen, waarvan het Huys van Ptuvfl'en ooripronkelyk afkomftig is. Dt Koning heeft ook een fommé van vyf honderd duyzend RyksdaaJders méede -zonder lntereft verftrekr aan dén Markgraaf van Baréith, om eenige verpande Bailluages afttloflén. De Ruffilche Keyzerin heeft aan den Lt. Genétaal Gtumkow Itet Kruvs der Ridder -Orde van St. Aiidries met Diamanten ortizetter waaide van duyzend Piftoletten gezonden. HAMBURG den zi December. Volgens de Briéven iiyt Poolén hadden veele Magnaten te Kloofter Czenftochow een Congres ge houden r °m de Intentie des Konings tot Welzyn van 't Vaderland by de aanftaande Ryksdag krachtig te onderfteunén. Van Petersburg word gefchreeven dat men daar continueerde Preparatién te mua; ken, Eer-Poorten optetéchten &c. Om de Keyzérinire te on-fangen die in de Maand January van Mofcött daar verwacht wierd. Van Mie- tau heeft men dat de Hertog vah Courland wegens zyn hoogen ou derdom en zwakheid niet andeis dan de doöd verwachtende, de Her- toginne zyne Gcmaalinnè in Bezit ftond te ftellén Vari alle zyne al- lodiaale Goederea, als ook Juweelen eu Koftelykheedèn. MARSEILLE den 11 Üecember. De Prins Don Carlos die men zaakelykheid van haar Ampt altoos duurende Verdedigers van Onze Vryheeden moeten weezen 't Is dan de Kaeht die Wy altyd bejeeten hehben, óm Uwer Majts. ODtzacheiykfte cn waatdigfte Rechten te handhaven 't Is dé uyt- Toéring der btdönnanfieh en de Behoeding der bude Giondiegeléh van 't Konlngryk, dieV'y tegenwoordig wedeveJrlTcheni't is de Jiegt- vaardiging ran fcns gedrag, dat géén ander Oorzaak nóchte Bewte^- reéden gehad heeft, dan dé getrouwheid voor Uwen Dienft, en befds de Ruft vdn Uw Volk en dé Vreedc van Uwen Staat wélke.Wy 3c Vryheid neemen van Uwe Majefteyt te verzbekfeh Wy hoopeji dat de Rechtvaardigs én de Goedertierenheid wélke in Xj'vi.'Gémqéq regeertrv, zich zullen laten .bewéegen door zoo dringende en ycV- eenigde Vro9rwetp'en, en die Ons hébben gèlchéénen tlwër Majts, opi lettentheid waardig te weézen. GROOT-BRITTAKNIER LONDEN den 21 December. Maandag atrivctrde hiet eén tx- prefle van den Graaf van Waldegrave Ambaffadeur van zyn MaJ». aan 't Hóf van Vrankiyk, met tyding dar de Marquis van ChtkeHfff^ Ambaffadeur van Spanjen Hein een Vifite was komen géeyéh btri Hem fan wegens dén Koning zyn Meeftérte bétnygen, dat z^ii katw', Majt. met dé uytèrfte gëv.oeléns van Dankbaatheid'was aatifcad.urlT, voor de importante Dienft welke zyn Gróot-Brittamvlë Man. Hem gedaan heeft by het Transport en de lntroduöie der Spaar.fe-Troii^i pen iu Italien en dat Hy den Koning zyn M.eefter ko# verzeékcrcil dat in Etkehtenis en Confidecatié van dié Dienft zyn Kath. Tyiajt. al les doen zouw dat mogelyk is tot welftand én bevordering der ObfÜ- mercie van Groot-Brittannien. Dingsdag aflifteerdè dé rieftójr vari Lothaiingen by het Bal,'tgéén dé Hertog van Cumberland weged^ée Veijaating van de Princeffe Louife zyne Zufter gegeevén heéfe. Diéh dag prelenteerden de Stalbedienden desKonings aan den Grrfaf lti>iü- ky 6 Engelfe Paarden met zeet prachtige Tuygen, ter waarde van^jèb Guineas hét Stuk tot Prelent van den Koning aan den HMtoW,,v>Jt Lotharingen en zyu K. H. heeft drie Ehgelfe Stalknethtf tot hoeden van die Paarden, in zyti Dienft genomen. Woensdag ontring dé Hertog yan Lotharingen een Expteffë van Weenen ,>>"11 _.w JHCR op Hy terftoud Affcheid van Haaré Majéfteyten en de (Coningrykc meende dat den 7 hier zouw kdmen waar toe orh zyn Hoogheid re Familie ging neemen en oiritrynt de middag vertrok d'en Prins naar ontfangen Ongèmeenê groote toefte! en koften waven gemaakt is Greenwich, verzeld zynde van den Graaf van Kinsky, den Hértog vari den 9 deezet zonder deeze Stad aan te doen, van Aix over St. Maxi- Richriiönd en twee aaidère Perfoonen van diftinftie j In gem. Plaat; mien naar Antibes vertrokken om alddar Scheep té gaan op de flie'rd zyn K. H. onthaald door den Hèrtóg van Richmond en tegèft Spaanfe Galeyen en zyn Reis naar Livorno vöorttezettcn. j vyf uüren des avonds ging Hy aan Boord van het Jagt <ft Fubbs, :rf3t PARYS den 17 December. De laatfte Vettoogén van 't Pailenteut eerft gifter-Ogtent omtrent zes uuren onder ïeil ging met het Jagt 4an den Koning, behelzen vóornamentlyk het volgende: de Maria daar de Officieren Bediendèn en Bagage van zyn K. H, Terwyl hft Uwe Maj. behaagd een volftrekt ftilzwvgen o'p te leg- I tn waren, nevens een Koninglyke Bode van Staat, die den ftertog tot gen ovèt ^lle de Conteftatien ontftaan over de Paaien der twee naar den Haag zal verzeilen. Zyn K. H. heeft ongemeené blykéff Ovcrheeden, zynde Materiën, welkealtydCritiques ondérheevig zyn, - van Goédheid en Vriendfchap gegeeven dan den Hertog van Ried en welkers uytfpraak alleen aan de Souverahte Majefteyt toekomtmond.en Hem verzócht in de ^anftaande Zomer eenigen tyd :c met aan dë oude Wetten van 't, Koningryfe een nirtrwé ktagt by te DuytÜland te komen paffeeren. Men zegt dat d en Héér folliciteerd/ zetten, ofte' met dezelve te laten befliffeu, door Deszélfs Parlement, ort sls Ambaffadeur naar hét Hof van Wcenen gezonden te wordén, opgerecht om voor de bewadririg der Koninglyke Reéhttn te w-aaken; Dé Bërrog van Richmond heeft zyn Loopef aan dien Prins afgeft «ant- terwyl het Arteft vjn den Raad dë heilzame Wet daar van vernieuwd, en dez.elve is met zvri E, H. vert tokken. "foen de Hertog va'ri LÓ- w'ord doot het zélve Arreft geauthorifeërd een Mandefneht én een thatiffgen uyt het Huys van den Graaf Kinsky vertrók, deed fty aan Memoriewaar door die Wetten fchynen gekrenkt te weezen. den Secretaris van zyn Excel 1. acht honderd Pond Sterl. géeven," oriif Wat gevaar is 'er, als de Bifichoppen geanthorizeérd zvn, om door onder de Dórrteftikën uitgedeeld tg worden, pings'dag is een Hutiw- Mandementen vaft te ftellén de Paaien der twee ÖveVhedèn in de lyk voltrekken tuffclven Robert Widah eén Moor uyt het Land van znakén van 't algemeene Rechtwaar,in dezelve altyd belang heb- den Keyzet van P-f^aW daar Hy ecu aanzienelyke Bediening heeft hen, zonder dat Uwe Maj. als de Souveieyn in Dés zelfs Sraaten, als en een' Engelfe Juffrouw Johnfon geniamd Dé Huuwlyks-Zeegen <ie Befchermcr der oude Canons, als de Behoeder der uycérlyke Pol!- Wierd gegeeven in dé Kerk van St. Benriéc waar na fri een Hcrbctff '•e en Tucht van de Kerk, liét voOtnaartfte deel bv iiebhê qf zorf- der dat' UW Parlementdat gelaft is met de düérbaaré Handhavfri'g det Maximen of.Grondftellingen van 't Roningivkgehoord zouw zyn gewptdenl Tot koe vette zouden "die geenë, die niet anders zoe ken r dan de K-erkelyke Macht op de Ruïnen van 't Koninglyk'Ge- zt? te verheffen, de buyténfpöorighèid van haare Preténffeii tot na deel déi geheiligde P,éch'en van Uwé Maj. kunnen brengenl O'mttéiit de St.PauluS Kerk eé'n groot Bruyioftsmaat géhotiden wierd. Tef óccafie vart'de.tegenwoordigheid van den Hertog v.an Lotha* ringen, is voor eenigé dggën hiet'uytgekomen etn ftuk van Wel' fp'reekenthqid tot Roem van Deszelfs Doorluchtig Huysen voor- n iamentlylt va'n Hertog Karet dén VvfdéGrootvader van dcri Re geerenden Hertog. Den Autheur,die in alle f.yné Gefchriften zvn werk maakt het tegenwoordig Mlnïftcrie te recht vaardigen be- W.tt zouw het worden met de onafgebroken ovefleeveting van d'ee- gind met te vertoonén zyn uytetffe bhdfchap -Jan te zien dat all* tt Gtondftcllingen, by aldien de Biffchoppèn om dezelve te ktenkeu dc andere ge'drukte Geixhiiftcn aar.geri.Dme Echo's zyn van zoo efte af tc fchafi'énnier anders béhoefdén te dpen dan zich alleyh veelc JJetbewyzi'nge'nwélke men zoo *lgemce-j én met zoo vtqj 'Sn dc altons ontTachelykeWeg van Ëxeontrilunic'arié irihaare Man-tY.echtvaardigbeid aan zyn K. H. doed zegeend» vóórts dat ku tementen- te bedienen^ én ,dic jlle weUsézich niet. Waien-tc owdtet'-' wet Hém een gfbófe'béweégteien is, om zyn Wét# én Papier tc veeftti add fé nieuwighéd'ea.die Let Hcnzóusr k'shagift tia hïaf weld' cicréu piet, «én zoó1 ttyttteintcr-d óndetwetp té ms'e.torrr d-if Hf t>

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1731 | | pagina 1