NÉDERLANDEN T: 1 eyekn iy F li, Éi X D R KLOP P Éil, op de Breedednuc van den Biftchop vanLaön entwee gedrukteStieven onder dfnïlt ul zig te JJanttfS'Wiil. jüyn uyt de Ooftzee te Bèigeii Idcs 'Ge'èrdtjvg van Bruvtn -tan den sMÏartibijfchop van Embritn aa i den Kardinaal de %ohan> BRUSSEL den i7 December. Voorleeden Donderdag feest van St. Lucia Geboorte- en Naam-dag van de Aartshertoginne -is dat 's GRAVENHAGE den iS December. De Heeren Staaten van Holland en Weft-Friesland zyn heeften vergaderd geweeft. De Heet van Tamminga, Heere van Maasbergen, is alhier gerevetteert, en ter Vergadering van Haar Hoog Mog. verfche^nen. De Groot-Brittan- I nife extr. Ambaffadeur Graaf van Chefterfield is met Heeren van dè feeft in groot Gala gevierd. De jonge flins van la Tour is naar 1 "uc ex.£' VA" '7,7 Frankfort vertrokken Regeering in gefprek geweeft. Eenige uytheemfe Mimfters zyn ge- AMSTERDAM den t7 December. Men ziet hier een groote Lyft weeft by ^n Burggraaf Baron van Lynden prefideerende «tV«gade- van de Naamen van i,3 Portugeefe Slaven, welke door df Patcis van Staaten Generaal wegens de Prov ntie van Garland ,i i j ,1 -r ei De'Baron Tork is uyt Gelderland gereverteert en te? Vergadering die Natie te Algiers ge oft Zyn daar onder j we ke te Tunis in Sla- Generaal verfcheenen. Deezen morgen is Haiti Hoog veiny waren en 7 die tegen zoo veel Turken welke gem. Paters van Burggraaf Baron van Lynden geweeft by den Graaf Lisbon hadden meedeeenomen. vrvseaeeven zVnwelke m t eeheel „r 6°. I 6. Lisbon hadden meedegenomen, vrygegeevers zynwelke in 't geheel na Hollands Geld gereekend gekoft hadden 2,69712 - 10. Men zegt dat een Schip van Petersburg naar Stokholm gaande zouw gè van Golefkin, extr. Ambaffadeur en Pleriipotentiaris van de Keyze- rinne van geheel Rusland. Men heeft tyding dat de Heer Jonkheer, Brigadier en Collonel van een Regiment teVoet op de repartitie van bleeven zyn 1 en omtrent Zitikzee was verongelukt het Schip van 1 v'„.. Moris Hearn,vap Hamburg naar Londen gaande. Van Lisbon waren g' e 10vl,nt1^. v^n treCl t'en jro° ajor e pc -.1 g P" vertrokken fiet. Collings naar dé Straat, Jan van 4e Velde naar Ba- fVrydagmdie Stadoverleeden is, jonne Adr. Lotta naar Bourdeaux en Charles ln Loeha naar Rou- MOSCÖU den 22 November. De Heer Rondeau Secretaris van aan van Gibraltar Rich. Eranklin en van AlicantenjtiWHi. Keyzer Gjoot-Brittannien het Cara&er van Refident van zyn Groot-Brit- naar deeze Stad van Bergen Jacob ten Draak naar Dord en van tannife Majt. bekomen hebbende is dezelve deezen ocht?nt bv de Bourdeaux Laur. Janffe, Gerrit de Boer &c.zoo naar heriyaards als Keyzerinne ter Audiëntie toegelaaten geworden, in dewelke Hy zyne de Maas. Te Koningsbergen was gekomen Laur. Fykes van Dapt- Geloofs-Brieven aan Haare keyz. Majt. heeft oveigeleeyérd. 'de RAADT VAN STAATE DER V ERE ENIG DE NEEDERLANDEN zal door derzeïver Geauthorifeerden op Heeden zynde Woensdag den 19 deezes maands December i73i des piorgens precys ten tien uuren binnen de Stad Arnhem ten huyze van Monfr. Lam in den Gouden Arent in de Rynftraat publik (op approbatie van hooggemelte Haar Ed. Mog.) aan de piinftbiedende doen Befteeden eenige Metfel- Timmer- en Aardewerken als het leggen van een gemetfelde Lunet met een bedekte Wegh en Glaflle daar om &c. Item het weder op maakeji en in ftaat ftellen van het Aarde floprnweik ter linkerhand buyten de Sabel-Poort der yo.orfz. Stad met een nieuwe Aaide Lunet in den bedekten Wegh voor het Front van 't vowfz. Hoornwerk c. De Beftekken van de voorgemelte Werken zullen op den dagh van de Befteedinge, ten voorfchreeven huyze van Monfr. Lane, voor een yder te leazen leggen 3 en zal ook des begeert zynde, aan de Liefhebbers door den Ingenieur aanwyzing gedaan worden. Die genèegen zyn om de voorgemelte Werken aan te neemen koornen .ter voorzeyde uur en plaats, en doen haar profyt. DE MEESTEREN EN REGENTEN VAN HET VROUWE ELIZABETH GASTHUYS BINNEN LEYDEN zullen op Zaturdag den 29 December, in 't Heeren Logement aan den Burg, met Authorifatie en Ordre van Haat Ed. Groot Achtb. die yan den Geregte der vootfz. Steede in 't openbaar verkopen, voor eerft een zeer fchoone Huysmans Wooninge met Bargen, Schuur Scc.Potinge en Plantinge met omtrent zeeven en twintig Morgen degelyk goed zoo Hooy^ Wey- als Tcelland geleegen onder d^ Heerlykheid van Wajfenaar Met noch tweb Partyen Land, geleegen onder Voorfchoottn groot te famen ruym tien Morgen alle in Huure gebruykt by ^Ary ^Arende van Tthyn. Mits gaders zes Partyen zoo Wey- als Hooyland waar onder een Party is yan luym 1 j Morgen daar zeer goede Steenaarde in gevonden word alle geleegen onder den Ambachte van Liyderdorp 5 Item een Party onder EJJelybe wonde, een dito onder Voorhouteen dito onder Oeftgeifivier Partyen onder Valker.burgeen onder Siffenhe-'m een onder Zoeterwoude mitsgaders ruym twee Morgen met fchoone hakbaie Elft beplant - ge leegen in de Bofchhuyx^r-folict 3 en laatftelyk twee lchoone BLYKERYEN, de een buyten de %hyniburger Poort, in Huure gebruykt by Jafobu 1 van Puttin, en de andere buyten de Zylpoort, in Huur gebruykt by Jan van Wynen alles breeder in de Biljetten te zien. La Veuve de M.VyAuerf, ^4, Mortjens, ivan Dole, M. %oguet Libraires a LA HAYE, H. Du Saufet Libraite,a AMSTERDAM, J. A.'Lan- gerak a LEYDEN, J. D. Beman Libraire a ROTTERDAM 8c Ef Neaulme Libraite a UTRECHT débitent regulierement deux fois pat fe- maine favoir le Lundi Sc le JeudiLij GLANEUR Hifioriqu- MoralLitteraire ir Galant Cette petite Feuille petiodique qui eft imprime iti vo. dans un format propte a en faire des Recueils i la fin de chaque Année, fe trouve aufll dans les autres Villes chés les Libraires, 8c dans les Pays Etrangers aux Bureaux des Poftes. In 's Hage by Chr. van Lom Boekverkoper word aan de Heeren Intekenaars afgeleevert het tweede Deel van het Boek genaamt ^Ant. Sanderii FUndria Illu/lrata, Detlcn, in Folio, By den voorn. Chr. van Lom zal op den 2 January t73z uytgegeeven worden het Boek genaamt ^tlgemeene Htedendaagfcht Penningkunde zynde eene Verhandel ng van den oorfpront, van 't Geld 5 de himjl en 't onderfcheid der Gedenkpenningen J den ^Aard en de T(ectenvjjz.e der Legpenningen de Wyr.e vin 't Cyjfer en d'-r Ouden 5 de oorfprong der Cjffcrlettrrcn Tov erkenningen en Noodmunten Mitigadtrs va» de vafte Gmndtegtlen die in 't ontwerpen ver gaderen fchièlfn en behandelen der Penningen moeten in acht'genomen warden, btfehrteven en opgehelderd met omtrent 400 Konélylaatm, dodr Mr. Gerard van Loin, in Folio, op het zelfde Formaat van 't groot Fenningwerk, zoo groot als kleyn Papier. Dit Boek zal by manier van Infchryving te beko men zyn by de Boekverkopers, alwaar het groot Fenningwerk is ingefchreeven, tot primo Maart i73z het groot Papier a 21 Guldens, et» 't kleyn Papier a 14 Guldens, na welke tyd het groot Papier niet minder als 24, en 't kleyn Papiet a 16 Guldens zal tb bekomen zyn. P. Goffe.en J. Neaulme maaken bekend als dat zy in 't Frans drukken Les Memoires de Monjieur Omer Talon ^Advocat General duTtegm it Louis XIV. ecrit par lui même en 8 Vol. in iz. Vrouwtje Jaufz. Wed. laatft en Boedelhouwfter van Loendert de Kjn tot Middelharnis overleeden zy»de worden alle en eenen ygelyk lilie töt haare Nalaatenfchap fuftineeren geregtigt te zyn, ofte iets tot lafte van dezelve tc pretendeeren hebben verzogt en gelaft, 't zelve ter Secretarye van Middelharnis aantegeeven en bekend te maaken uyterlyk voor den eerften February i732 na wélke tyd de voorn. Na laatenfchap aan de beft geregtigde, by repartitie, zal worden uytgekeerd. Te Amfterdam by de Erven van J. Ratelband en Corhp. is thans afgedrukt en te bekomen de Nieuwe Wiffel-Ordonnantie van geheel Ruflandt 3 op bevel van den Keyzér van Groot-Ruflandt 8cc. door een aangeftelde Comftiifiie van de Commercie opgefteld in de Ruflifche en Hoogduitfche Taal en volgens het Origineel in 't Nederduitfch overgezet door J. le Long, in 8vo. Item is by dezelve te bekomen een accurate Specie-Tafel van Zeftehalven en Agtentwintigen, zonder Drukfouten, of geen Geld. Op Maandag den 28 January i7}2, zal Joh. Swart verkopen een groote party BOEKEN j en op den i7 Masjirt r de nagelaate BOEKEN van Joh. Gyoenewigen in zyn Leeven Boekverkoper te Londen bejftaande in allerley Facuiteyten en veele raaie en oude Editien waar van de Catalogue reeds gedrukt is. Op Maandag den 4 February i732 en volgende dagen zal Gerard Block Bpekvcrkopet in 's Hagein de Veeneftraatverkopen een keurlyke verzameling van BOEKEN, zoo Latynfe Franffe als Neederduytfe en eenige Prentkonft. De Catalogue zal in 't kort alom te •ckomen zyn. Te Amfterdam by de Erven 'Patelband en Camp. en H. Vytwerftc Rotterdam by J. D. Beman, en in 's Gravenhage by Corn. Bouquet, is op nieuw gedrukt, het Leeven en Bedryf van MICHIEL DERU-YTER, Hertog Ridder 8cc. Luytenant-Admiraal befchreeven door Gerard B andt, in Folio, met Platen. Van 't zelve zyn ook eenige weinige Exemplaaren op groot Mediaan Papier gedrukt, en by haar nacede te bekomen, als OOk ifl de andere Steeden by de Boekverkopers. T« Amfterdam by Jacob Graal Boekverkoper op de Leydfeftraatis gedrukt en word thans uytgegeeven de wonderlyke en niet min zeldfaame Leevensloopvan den doorluchtigen Gaauwdief DUVAL behelzende zyn Opvoedinge wonderlyke Staatsvorderinge onge hoorde en liftige Dieveryen, zoo in Vranktyk, als in yerfeheide Kwartieren van Engeland gepleegt j en eindelyk het ongelukkig doch wel verdiend einde van den berugten Duval, 111 8. de Prys is 8 St. By dezelve zyn nog sen kleyn getal Exemplaaren te bekomen van de Man in de Maan of een Reyze eerwaards gédaan door Dom-.nyo Gonfales de Ipoedige Boode twee Deelen in 12. de Prys is s Stuyvers. Als meede de Dortréchtfe Arcadie3, vervattende zoo binnen- als buytenlandfe Gefchiedeniffen, in t2. met Plaaten de Prys is 15 St. Te MIDDELBURG by.MICHIEL SCHRYVER Boekverkoper aan de Beurs is gedrukt en-te bekomenals meede by de voornaamftc Boekverkopfers in alle de Hollandfe en verdere Steeden Orizydig en grondig Onderzoek van de Myftikg Godgeleerdheid en 't groote kwaad daar uyt zeederd eenige Jaaren herwaards pntftaan waar in de S.hadelrkheid van Thomas a Kempis Navolginge v en Chriftusyan 't gevoelen der Heeren «n Et Sannn (z.alr. Gedagtenisomtrent de Eyge Liejde en van de vermomde Mtethophilus in 't Boek van de waare Volmaaktheid enz. Zonneklaar aangetoond word met twee nooyt voor deezen gedrukte wederleggende Syvotgfels, noopende P. Point, *4i.t. Bourguignon, en gcm. ^Ale hipblltts, uyt de Handfchriften des Schryvers vermeerderd alles in 't Hoogduyts gefchreeven door PHILIP NAUDE, Hoogleeraar in dc Wislconft en mecde-Lidt van de Koninglyke Pruyffife Maatfchappy der We<tenfchappen te Berlynen nu in 't Neederduyts vertaald, twee Deelen, in Oftavo. Men preiénteerc uyt de hand te verkopen een BOEREN WOONINGE mét omtrent zes Morgen extra fchoon Weyland en een aparte Huyzinge met een Bogaard en Tuyn met-een Speelhuysje daar in hebbende zyn extja fchoon uytzigt voorby Warmont en de Cage tot in de Haarlemmer of Leydlemeer, geleegen omtrent 500 Roeden v?.n de Stad Leyden, by de Hoffteede van den Heer Profeffor Boerhaave aan de Trekvaart daar de Haarlemmer Trekfchuyten telkens voorby vaaren zynde geproportioneert om met kleyne Koften een fraay Buyten- plaatsje van te maken, kunnende daar ook bygevoegt wojden een zeer net en plaifiprig voor omtrent vyf Jaar aangelegt Sterrebosje, zynde zeer bekwaam om te Vinken. Te bevragen by Dirk Slicker, Hospes in de Roode Leeuw .tot Oeftgeeft. Te Hunt om aanftonds te kunnen aanvaarden, een fchoon en wel-geleegen HUYS en HOF, ftaandein't midden van de Nuntftraat totWyll te Duutftee voorzien met een royaal Voorhuys, en 4 fchoone beneeden-Kamers met houte Vloeren groote lugtige Keuken en Kelder met *lle Commodlteyten voorts een Turf- en Hout- mitsgaders een Kleer-Zolder zynde.' de Tuyn voorzien met keurlyke Vrugtboom?n en Aardgewaffen leggende rondom ip zyne Muurep Alle» nader te zien en te bevragen by <^e Juffrouwen van Eyndhoven in de Oeverftraat tot yf yk voornt. of by de Heer en Mr. Hendrik de Sandra Advocaat, woonende op de Vöorftraat over de Bagynefteeg tot Utrecht. By Jacob da Gam a in's Hage op de Groote M^rkt by de Vleeshal op de Steentjes 2 a 3 Deuren van het Koffyhuysin de Kelder Amftet' worden verkogt alle foorten van Snuyf- Var in as- Swietfent- en Blaatjes-TABAK, alles extra in zyn foort, voor een civile Prys. Een Onfeilbaar MIDDEL tot prompte ftilliog en wegneeming van de verouderdfte KIES- TAND- HOOFD- en andere Pynen 'en dat ook de .wederkonvft derzeïver beletis te bekomen te Amfterdam by P. Aldewcreld op den h,oek van de Koyzersgiagt en Wolvefttajit, Rot terdam Kentlink Haarlem van I^e Dord Walpot ytrecht Belleling Nimwegen Heyjhans Rlkmaat Hoolwerf, Zaardam Kccte'l, Enk- liuyzen van,Giefen en Middelburg Meerkamp Boekverkopers. Het zelvjc bedaar in twee Doosjes met Eillen waar van 't een dc Pyn ftilf, en 't ander de fchsjpc Vogten zagtelyk door den Afgang uytlooft 't koft 24 Stuyvers. Te Amfterdam bv ilofi': Zwaardveger op den Vygendam, en te Rotterdam by Haaxwaat in de Linge Baanftraat, word in Commiflse ver kogt de beroemde rankfoider BORST-BALSEM, geneezendo de Teeiing, Eloedfpuwen, benauwde en korte Adem, flaap-belettende maakt ook los en docd zonder moeite opkomen de Fluymen die de Longepyp en Slokdarm tot ftikkens toe verftoppen. NB. Vc^le vf Doftors verlaaten, zyn hier doot gepeezen 't halfJPoptjkoft 30-Stuyvett. - oTkiLvtat JPjaatftcegDen *9 December 1731

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1731 | | pagina 2