leydse •A*. iiy' tyl' XVoensdagie Courant T U R K Y TE. N. I XYII. pe vooïn. Senaat van Baftia zal rjiet meerderheid van Stetn- j *i men disponeereniv.in alle de vacante civile enlCerkelvkeRedieningc?'. ONSTANT1NOPOLEN den 24 September. Nadat de nieusv xVIII. De Republik zal fict Volk van Corfica bezeilen id btr Groot-Vizir Topal Osman Pafcia volgens myn voorigc zyn aUe hechten en Privilegiën zoo ah die voor de.» Jaaxe publike prachtige Intreede in deeze Stad gedaan had begaflé8 weeft zyjl b 1 a aHy *ch "fM h" SeiiÜ1 t daat »y «er gunftig ontfangen m Btfcl>0 en en a'njete i;qkelyke rerfoonetj wierd door den Sultan zyn Heer en Meefter, die Hem liet Ryks-Z.ee- 1 2jl gepaald en aan Hen verboden, wo'rdcïj zich vóoitaan »net eenigé gel overgaf, waar na Hy in de pivan ijiet de. Caftan, ofte het Eercn- Xleed omhangen wierd, in tegenwoordigheid, van dén Janitfar-Aga den Cabutan-Pafcia den Cbïitiacan oF Gouverneur deezcr Sta'd en alle dé andere grootg Amptenaarén welke Hem complimenteer den met hét kullen der Boorde van zyn.cn kok &c. Dien eeiftén Minifter ïchynd 'een wys en deugdiaaYii Man en zéér bemind te wfe- zen én mén heeft aangemerkt dat Hy óp de dag vin zyn Intrèéde de groote Trap van het Vjzirat opklimmende door den Caïmacan Tl I dl 1 n Aart Tonit Cr\ r A r» -v kA a A rra} rtt A ml ar A 'f (TPf il lPfC Zjjak van 4e Jkegeering te bemoeyen. XX. J.C Baftia zal een Academie en te St. Bqnifacio $n Ajaccio publike Schooien opg'efécht wotden, XXI. Aan D'pfi Louis de Glafféryzal een Jaarlyks Penfioen van Zes duyzénd ScudV rbegclegt en Hém Vryheid gejaaten worden is» Coïfica teblyyen, of zich naar andere panden te re'ti^eeren t XXlI. Vermits de yerhoogi'ng der Rechten óp het kóut Üe meeft'n r - Oorzaak tót d'ê tegenwoordige tinluften'gegeêven heeftzal dié Be* Xaiciaenden Janitfar-Aga by dé Armen geleid wierd, t geen tets lafting'telj éeriemaal ivVïlen afgéi'cfiaft. 'J fcyzonders èn ongèwoon is. Mén zegt dat de Sultan aan den Viyr xxn}i Have van Baftia ,ai tot fccn vrve Navé verklaard verklaard heeft Hem Meefter te zullen laaten om te doen t geen Hy in dit hachefyk Tydgewticht zoüw oórdéclèn góed te weezén Men fpreekt nu bereids van veele Veranderingen, zynde Cigal Oglou Mehemet Kiahaja, óf eerfte Minifter tan dén Gro'ot-Vizir gifter be reids bédankt geworden en in zyn plaats aangcfteld Ghul A'ch- med Tfchiaous Bachien Solylnan Aga is in plaats van deèze tot TfchiaoUs Bachi of Oppet-Hofmeefter benoemd geworden 5Dien Ghul Achmed Aga wotd geacht een zeer eerlyk Man te weezen. Gifter wierd de Vizir door dén Baltagilar Riahajafi'Zynde een Offi- jcier van het Serail ontboden om by den Sultan te komen ihet den welke Hy eenige tyd in Conferentie blééf, en na zyn te rug-Jcomft in het Vizirat geliefde hét Hem Audiëntie te geeven aan dé Dragomans tof Tolken der Ambaftadeurs en andere uythéemfe Minifters die zyn Ixcellentie in de Naam van haaré Meefters kwamen complimentee-^ ién, zynde die Dragomans ieder in 't byzondeï geprefenteerd géwor den door den Reis Effendi ofte Groot-Kancelier en den Dragoman yandePorte; De Gtoot-Vizir ontfing Hen tamelyk vriendelyk doch minder als de Caïmacan of Gouverneur deezer Stad ge daan had zelfs zegt men dat die van den Bailo van .Venetien geen goede Mine bekomen had en dat de Vizir Hém met de hand eén Teekeu had gegeeven om te vertrekken. Men zegt ook dat dé Caï macan Cabutan Pafcia zal worden en dat de Kiahaja van den ge- weezen Cabutan Pafcia ónder de Regeering van Sultan Athrrie't 'tot Syn Kiahaja of Steedehouder zal worden aang'cfteld en dat Hy Ver volgens wel de Sultane Zuftér van den Keyzer ten Huuwlyk zouw Jciinnen bekomen. De Tef'.erdar of Schatmebfter ftaat eindelyk hét Tutkfe Eer-Teeken van drie Paarde-Staarten te bekomen. I T A L I E N. LIVOKNO den 17 November. Men ziet hier de Artikelen óf Con ditiën op dewelke de Misnoegdén op Corfica verklaard hebben de Wapenen te zullen nederleggen pen Inhoud van dezelve is in Sub- ftantie als volgd I. Dat het Eyland en Koningryk Corfica verklAatd zal worden ^en Keyzerlyk Ryks-Leen té weezen en dat d'e Republik Genua het zelve voortaan niet anders zal bezitten dan onder den Tytel van Vafnllt^ium ofte Lcéns-Afhankelykheid van den Keyzer. II. Pat dCRèpuhlik pnder de Garantie van zyn K. M. een genéta Je Amneftie zal tpeftaan aan de Geconfedereerde Corfen, welke zich voor de Verdeediging dér Rechten enVryheeden van haar'Vaderland vereenigd hebben. III. Deeze Amneftie zal ftand gry.pen van den tyd af dat zy de Wapenen zullen nederleggen. IV. Deeze Amneftie zal algemeen weezen zónder èenige onder- febeid of uytzondering. V. De Aöe daar van zal geteekend worden in het Kafteel vaa Ba- ftia door twee Gedeputeerden van de Kepublik in de Naam van ,dèn Doge en den Senaat, door dén Baron van Wachtendonk in de Naam van den keyzer en door den Generaal Don Louis de .Giaffery in de Naam van de Geèonfedereerden en hét gantfch'e Volk van Corfica. TT. Die Afte zal dpór den Doge en den Prefident van dén Senaat te Genua geratificeerd wprden. VII. Tweè Maanden na die Ratificatie zullen de Trouppen de? keyzérs'uyt hef Eyland vertrekken. VIII. Van de Trouppen yan de Republik zullen niet meer dan 400 Man op Corfica bfy ven wélke tnéh zal verdeelen in de Stee'den Vdh ®aftia, Ajaccio, Calvi, en St, Bonifacio. Van BïUtia zal tot worden. j kx'iV. De Penningen uyt die Vryhei3 voórtkoih?ndezal mènbéy fteeden tot liét bouwen van één Lazaret. ScxV. Vermits 3è"?3ecpnfederéerdén gcdimrendé deèze Tfoublé* j vétfeheide goede Goud- Zilvèr- Koo'pet- "èn Yzer-.iiynèn in hèt Ey land ontdekt hébben, zal de Republik Hen die overlaaten, mits daii j Van Jaarlyks 15 pet Cent dan Dezelve pvtkeèrende. j XXVI. Hét jöiftrift van Vescöyado zal verklaard wórden een Ltc^t of Schuylpraiits tf weezen en men zal daar eén Stad b.ouwéo I rnet de Naam van Vescovado, dewelke zal bewoond worden door de JJoofden der Geconfedetéerd'e di'ê de Naarti van ouit Patnatt.n tx&j leiï hebben, dóch zonder eenige andere Macht of Authoriteyt. XXVU. Hét genï. DiftHft van Vefcovado zal cloor dié quiliteyt van Schuylplaats niet onder de Gehoorzaamheid van de Repiiblil^ fneer ftVïan In tegendeél zal jjnen daar geen andere Wapenen hebbfa als die welke noodig zyn voor de Jagt öcc. XXVIII.' In dé bekviaamfte Plahtren van't Eyland zal jhen bf..t- nufafturyen oprechten en gecne Koopgoederen méér van Genua óf andére Plaaffen 'VanTtsïlien ontfangen da» by ruvling kobr'dié van 't Land. XXIX. Het oudeTarifzal vernietigt en een nietig gefnaakt worden^. XXX'. De Republik zal drie Maand'én tyd hebben'om deeze Coiy ditiéifte éxaminceren, en hair BeQiiyt daar omtrent té r.eeme'n Sic, ÜUYTSLANP en d'aangrenitende RykeoT BEPvLY^J den 11 December. De Koning geordonneerd hebbendé dat men gediiurende de Winter tweemaal 's weeks Aflemblée óf fio- eieteyt zouw houden heeft de Generaal van Bork Dpnderdag één begin daar meede gemaakt, waar by alle de VOrftelyké en andere Pff*. Iponen van diftinftie; dewelke hier zyn, vcrfcheenen. Viydag hcèfy de koning b.y den Generaal Grurnkow en gift er by den jongen Mark graaf van Bareith het Middagmaal gehouden. Morgen ftaat zich zyn ,Majt. naar Potsdam te bégeeven. De Kiopn-Ftins is te Cuftrla aangekomen daar driemaal 's weeks Gezelfchap.zal weezen w^'at by den Adel daar omtrent zynde, zal aififtéeren,' Van Moscou hefjft men, dgtNUe Rufiifche Kcyzerinne den Knees ;Cantin tot deryélvee Minifter aan het H,of van Óroor-Brittannien benoemd had, waar uyt blykt dat de Vriendïchap tuflehén die twee Hoven eindelyk Jchynd herfteld te zullen worden: GROOT-BRlTT AK NIEN LONDEN den i4Decembet. Woensdag heeft het Hof.een Eit- préfle" afgevaardigd aan "den Heer Röbinforl', zyn'Majts. Miaifter tfc Weenen. In tegendeel zyn dién <Tag twee Couriers hier aangekomen Van den Heer Keene uyt Spanjen en den Graaf vin Chëftetfi'cld üyt den Haag. Gifter-avond is tvèdef eén Exprefie uft den Haag |ejlrfi- Veerd." Het vértiek van den Hertog van LÓtharihgen blyft bp ïfyóu gen vaftgefteld. Men zegt dat de Lord Glenorchy als éxtr. Envdyé van zyn Majt.'naar het Hof Vin Groot-Rusland gezonden zal v/otdém V R A N K R Y K A VERSAILLES dón u December. Maandag vermaakte zicfr de koning in het Park van dit Kafteél met een Sleedevaart. _£yn Maik^ 'heeft een magnifiqué goiide Dee'geri met. Diamanten verrykt clófcfl maaken tot een JPrefent voor den Spaanfen Prins Don Carlös Die Deegen zal iió duyz. Livres waardig zyn en iooi déii CSroqt-ptt^'t aan gem. Prins ovféig.èleeverd wordèn. PARYS den 14 Decepibér. 'Het Hof ondérregt gewordjtri zynde IX. De Republik za! alleen de Laft dragen van het betailen der dat veele Perfqonen zich ruïneeren door de Spellen van PHaraon Sommen aan den Keyzer voor deszelfs Trouppen verfchuldigd. La Baflette en'andere ftaan dèzèlvè tén eerften door een Aireftdes X. De Republik zal uyt dien Hoofde geenerley Belafting of Sub- Konings vérboden te worden op p^ene voor 4en Adel, ojh gédegta- fidie van'de Corfen eyfehen. deerdj andere Perfoonén. arbitraarlyken de Yróuwen mét Bannill'é- XI. Het Gerechtshof het Collegle van Sint George genaamd 't 'ment g'eftraft te worden. Wyt Languedoc heeft men, dat zoö dri^e geen tot nutoe in de Naam van de Republik* dé Souveteïniteyt over Infant pon Carlos In het Gebied van Vrankrvk gekomen was',een Corfica geoeffénd heeft zal gantfchèlyk afgefchaft en vérnietigt Edelman Jlem verzocht had Peeter j;e willen ftaan by dc.n Doop Van* warden. fen ióon Waar van zyne Gemaalinuè' in de K/aam gejcoipeó '-vfts XII. De Ordre en Fotme van Regeerhig zal veranderd en in 't'geen dien P/ins o^»k géfiaan en voor het kind ego ïillcgilt Vah' jriaats van een drfioiike.of Volftrekte' Sóuveréiniteyt, een bei"Ocra:ii,of- d'*e duyzencl Livtés gegeeven had. De Pater Gir^rd Baat zïch te Volks-Regeer'ng ingevoerd worden. naar Viziers tf bcgeeven om in 4s Hoofdkerk ia .dé aaoftjia- XIII. De Republik Val geen Gouverneur meer maat alleen eén 'de Vaftfn te prediken, zynde door dén Heei de Villfnetiye iigehop Proveditem Generaal op het Eylilnd hebben, wiens Ampt zal weezen 'aldaar, zyn oude Vriend, daar toe verzocht géworden.Dé "SïC- de Inkomften voor de Republik dié op een millioen .Scudi jaarlyks fchóp van Warféille heeft een Mandement doen jhiblicetrèn waat bepaald worden, te'beftieren. W rxiV. Deeze Inkomften zullen voor een Jaar te .dén by forme van Indemnifatiè vóot dé Schadé alle dé geene weljre de gedrukte Faftuuis vaji dcn kleer .Cijad- te rug gehouden wor- don Ad.vocaat yan de Jtfifrouw Cadieres, jegen den Pater jGiraid zul- adê door de Auxiliaire .Jen lée'zén óf by zich houden tefo tacic dat is zonder forip^vanj.to* Trouppen óp Corfica veroorzaakt. ces geëxcommuniceerd zulfeh worden i In tegendeel heeft gort*, flii* XV. De Senaat'van Baftia zal voortaan beftaan uyt Z4 Leedén te fchop een verzameling dóen rtiaakca van allé dè M,emorien èn Rac* weeten twaalf Gënueefen én twaalf'Corfen &c'. tuttys welke ten voordeeje van den l'ater Girard gepublicééid zvn „Xyi. lien Eed van Getrouwheid yoor^de civile én Kerkelyke Re- gewordén om.die onder ajrne dierbaa'tli..; Relkj^^ aU dieniiigen als méede vóór het Burge en teffens aan het Volk van Corfica Generaal en an den Pctdeftaét vin

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1731 | | pagina 1