LEYDSE K A*. 17 V* v. ntv r »v rT N®. Yrydaglè Courant, V TT R TC Y P" NT yolk verlooren en Alle z.yhe BagageAmmonitie en Artillery vér<?» I vferd hadden dat na dee'ze Viftorie de Veftlng .Homa'ddn zifh op- ÓNSTANTINOPOLEN den 22 September. Deezen ochtent piscretie had overge'geevenen dar; indien het Sail oen nier zoo verie heeft de nieuwe Groot-Vizir Topal Osman Pafcia zyhe opCntly- was geavancecid, het overwinnend teeger zonder hinder tegen Ilpa- ke Intrëede in deeze Stad gedaan Het Cortege was zeer tal- hanvlouw hebben kunnen maifchceren rha-vr dat het orii die Reeden ryk, maar de Luyfter Vgp deMagnificentie wierd eenigfi.nts ger- omtrent Hamadab was bleven 'campeeier .zonder dat men wift of minderd door het vallen van een Stof-ReegenDien eerften Miniftcr daar zbnw overwinteren Sec. De Porta had,no<c3a geene Kefoz wierd ingehaald door alle de Gro.oten van't Ottomftnnilche Ryk rhet 'aarigdande deczë Gevallen genomen wachtende na het Succes h'aare Subalternen behalven de Agft der Janitfaren die enkel by j van <Je Taaken aan de kant van Tauris. De Zoon vftti wyleh Ni- het Gevolg van de Sultans gewoon is te verfth^nen.k Na de Ifpajhi- j colas Mfturo Cordat'o Conftantin Bey Tributaiie Vorftvan-Walla- chyen t\\e in de laatüte Rëvojurie wits- Afgezet en Michel Ko'da in jtyn Plaats gefteld is hu in zyne Waardigheid door 'den Sultan her- field, en, de laatftgenoemde öb zyn beurt ook afgezet geworden. WfcENfcpl den eerften December, Kergiftér,, Vboi-ayoTid van, hét jfeift van St. Andriés hield de Kcyzer Kapittel van de Riddcr-Ördë van't Guide Vliesen maakte verfcheide nieuwe-Ridders. Zyn k. M. heeft den Heer Lodewyk Fgbn Au«*uft Graaf van Futftënbetg tot Deszelfs Géneraal Major bénbehad. v RE'GENSBUrG den 6 December. - De B'tiéf welken de Ryksver- tar- en de Sili&ar-Agali voorgegaan zynde door haare Capigi Bft- chi kwam de Tefter Eminigevolgd van den Tefterdar of Schat- ipeefter en deeze door de Nakib Effendl daar na kwftm de Cadile- fcher, en toen de Cabutart-Pafcia; Hiér op volgden de gewcezen Ca'i- macan Pafcia en de Nichangi Pafcia Op een kleine diftap'tie ver- fcheen de Imbrahor of Opper-Stalmeëfter van dén Groot-Vizir ge volgd door neegen prachtig opgetuygde Hand-Paarden met magni- fik geborduurde fleepende Schabrakken, gevolgd wordende door den Reis-Effendi ën de Tfchiaous Pafcia; Hiér na kwam dé Groot-Vizir, j verzeld door den Mufti aan zyn linker zyde, en gevolgd door deöf- t gadering aan den Koning van Vrankryk.tot Recredentie voor dea nn Pprlinnzlnn irlti tun U «f an aan rva^(»plfP tf'.lll tl ff'J'iyP v 1 U n ti'. t A I.. J I-A< .li f.L 1 ik r. un n /Inn i>nt. ficieren en Bedienden van zyn Hofen een gedeelte van de Bagage imet twee Koetfèn, de een met zes en de andere met twee Paarden be- fpannen, en eindelyk de Gebedgi Pachi en de Toptic Pachi, welke dë Marfch bëüooten. Dien nieuwen Gröot-Vizir fchynd al een bejaard Man te weezen en heeft een gryzë of byna witte Baard Hy groCs tede langs de Marfch met een vriëndelyk ën deftig Weezën 'alle de Aanl'chóuwers tér linker en ter rechter zyde. S P A N j E N BARCELONA den 15 November. Donderdag is dén Infant Nër- tog van Sevilien en laatftelyk van Valëncia in déeze Stad gearri veerd i Zyn K. H. is zoo door den Marquis de Risbdurg Gouverneur als door den Magiftraat met groöte Luyfter ingehaald, en geduuren- dc zyn Vërblyf alhier met veele Eerbewyzingen bejeegend geworden; <>ifter is 'dien Prins met gelyke Statie en Plechtigheid ajs Hy geko men was, weder vertrokken, om zyn Reys door het Roumllob, Lan- guedok en Provénce naar Italien të bevbrdérën; Hier zyn nog geen Spaanfe Oórlogfcheëpen van LivornP te rug gekomen, dbch men ziet 'er dagelyks eenige te gemoet. Ook worden hiér van Amftérdaha vet- wagt Kapt. Pierre Ólivier en Corn, van Leeuwen. t T A L I E N. ROMEN den 29 Novembër. Zondag.zyn dëtwëe Expreflens wel ke voor eenige wéeken naar Lisbon afgevaardigd wierden otii aan den Koning vin Portugal tyding te bréngen van de Vérheffing van de Munciuflen Bicchi en Firrau tot het Purper hier te rug gekomen'. Die tyding heeft te Lisbon groot genoegen gegëeven en zyn Portu- geefe Majt. hëeft aan den eerftgemclde uieuwën Kardinaal, iooo U - bonines geremitteerd om de Luyfter van zyn niéuwe Waardigheid op te houden. Dort Barthojomeo Prince Coriiiji heeft tyding bekomen, 'dat dë Koning van Spanjen Hem tot Ópper-Staittieefter van dén Prins Don Carlos Hettög Van Pflrriaa en Groot-Prins van Toscarien, be- noemd had'. PARMA den z; November. Dingsdag arriveérdè hier de lang ver wachte Exprefle van Weenen met het Keyz, Diploma of A£të waar- by de Hertogirine Dorothea jls Méedë-Voogdefle van dén Infant Hertog gemachtigd word Pofleffie van dëez.é Staatén te nèem'én, en met een Ördre aan déii Géneraal iStampa; om de Keyz. Trouppenten fpoédigften iiyt.dèezé Staatert te rug té doen trékken Dien Exprefle heeft ook een Afte meedegebraeht voor getn. Genéradl Stampa die aangeftcld is tot Keyz. Plenipotentiaris in Italien in plaats van den Graaf Borromeo welke zyn Demiflie verzócht én verkreégén heeft. In deéze Landèn worden bereids Soldaatén vóór ónzen nieuwen Her- tog geworven en in de Kérk dér Paters Dóminikaneq zyn al eenige nieuwe Vaandels met de Waperts vin zyn K. H.gewyd. FLOÉ.ENCE den 23 November. De Pater Aicanio,, Miniftët van Spanjén hëeft rhet een Exprefle van Sevilien tyding bekomen dat de Koning van Spanjen Hem een Bisdont gegeevën had van zjooó ftukkéii van Agtèn Jaarlykfe Inkomften. LIVORNO den 23 November; Het is zéeker dat op Corfica tus- fchen dé bëyde Partyen ëén Treves geflobten is. Het Spaanfé Admi raals Schip en dat van St. Philippo zyn door dé vérfcbrikkélyke Stprm in myn voonge getheld, zoodanlg befcbadigd, dat de Admiraal Miri aan Bobrd van een ander iSbhip zal moeten gaan otn haar Hiiys te zeilen; GENUA den 22 November. De Marquis de Failefte, die doot dén Heer Chavighy in de l'atynfe Kaal gefchrëeven heeft, is van dén vol genden inhoud Doorlucbtig'fte GrootmacVtigfte Allerchtiftelykfte Koning Gén'idigfte Heer Wï hebben uyt de Brief welken Uwe Koninglyke Mnit den ia van dë yoorleede Mann3 aan 'deezo. gënetaale Veigadering van 't H. R. kyk gèfchrëeven 'heeft met de behqorlyke Eerbied yéi- ïtaan, dat Uwe Majt. beflóoten hébbende^ Desz'elfs.Mlnifter den He'er de Chavigny tot ander? Bedieningen të rug të roepen Hem ter zej- ver tyd bcvpolen heeft Ons herhaalde Betr.ygiftgèn yan Deszëlfs Koninglyke Genegëhtheid te geeven, en Aflcheid te.neemen. Gëlyk Wy nu hier door de fchuldige ootthoedigfte Dankzeggen Voor deeze gimftige Bekendmaking en verklaarde Ko.ninglyke G.ced- willigheid jegens de Kentvorften,Vorften en Stenden van'tH. K- P-J'k, Dnze Principaalërt, welke Goëiiwilligheid Wy genoegfdam hebben er-, lcend'4obr gëm. Uwer Majtf. Minifter de Chavigny", die.wegéns $yne bugemeene Talentenen verkreegen Bekwaamheid in de bnoerh an de lingen van Zaak en, Óns altyd zeer aangenaam geweéft is: Zoo boö- pen wy dat de meergemelde Miujfter, als Hy aan Uwer Kon. Maiti'. Hof zal gekomen zyn, U de Wenfcjien ya'n de Keurvorften Vorft'cn ën Stehden 'des Ryks en.Dëjzelvet altoos-duuiende Gen£genthei,Q tót, onderhouding yan dé Vr'eedë ook zal yeitoonezw Waar mec- de Wy Uwe Kon. Majt. in de Befcher'ming van God Almachtig tot een gelukkige en roemryke Regeering ende'Óns in Uwe geduurigë 'Gunft zéér ieverig en eerbiedig bëv.eelen Uwer K'oiiinglyke Allerchriftelykftë Majefteyts obrmoedige der Keurvorften, Vorften en Stendényan 't H, R. Ryk Raadsheérén ën Gezanten aldaar vergaderd. r Het Öplchriff was ^Aan den Dieeluehtiijten en GtoolTneJilifften Vorft '&i. Hie e L O D E W T K. XV. JlUeuhrijfetjIsJle K°»inj> van franktfk Navarren Ons-en gtnadifjhn Heere. De Da^teekening was Regensburg den 19 November 17U. REGENSBURG den 6 December. EergifVer hebben de meefte lAi- rtifters en Gézanteu by dè Ryksvérgadefing alhier^ uytgezonderd dë Keyzërlyke, met de "ordinaiis Ryks-Poft van Frankfort iedyr een Pi ket bekomen in 't welk onder een onbekend Couvert aan Hen gë- a'ddieflëefd was een Gelchrift in 't Frans; onder den Eytel Keficxrotu y'n« S at.iotr .A Iemand Jtfpavttal ula.Pragmaijdue Spnflion en ^lllc de Boekverkopers aihiet hebben rhcedë djetgelyke Paketten bekomen. DRE.'DEN den is December. De Koning heeft aan den Marquis de Fleury zyn cerfte Miniftcr een eigenhandige Brief gefchreevën Wegens zyn Deiniflië behelzende in zeer gunftige Kermen dat zyn Majt. Hem wegens zyn ho'ogen Ouderdom en Zwakheedep wel wil dispenfeeren van het waarneemen der Fuir&icn van zyn Afnpt J Q#i Heni dus Ruft te bëzörgen Scc. Gerrl. Marquis heeft hifiz aan allo zyne .Vrienden kennis van deeze Koninglyke Goedheid gegeeven Zyn Majt'. heeft van dip vacante hoogé Bediening nöch niet ge^is- poqeerd, Dë dertien Man Zwitferfe Gardes, die wegens de Diefftai in de Robfns-katholyke K'apëlle alhier in Aneft genomei) waren, zyn weder bntflageh, öm dat men Heh önfchuldig bevonden hééft. V R A N K R Y K PART.9 den 7 Decehibët. Zondag is het Humvlyk van den Prins de Cor.tv met Mademoifelle de Chartres Dochter van wylen deq «ertog van Orleans Regent,.verklaard geworden. Maandag^zyn de Koning van yardinien tot Viceroy van dat Koningrvk is benoemd,, is Kaïbers van 't Parlement weder vergaderd geweeft en men befloot hier aangekomen, en ftaat niet t Galeyennftar Cagliari overtefteeken DUYTSLAND en O'aangrenzende RvKer.. 1 WEENEN den zy Novcrtiber. Vrydag is bier een Exjrieflé aangé- feomen van Konftantinopolen, van waar Hy den, i deezer Maand ver trokken was, met dezelve hëeft nlén verftaan dat cje f'otte by, na op een zelve tyd twee Couriers ontfangen.had de eerfte t:yi het Leeger van Tauris mét tyding dat de Seraskier A Ui Pacha zich v.erlaaten yiëndevan e?n gedeelté van zyn Volk, dat zifh zyn Gehborfaatrihêid had onttrokken oiiri i|i *t omléggèncjé Land te gaan roven en plun deren, zöo dat Hy noch maar 3000 Man had overgehouden; zich tot bp vyf dag-reizëi) van Tauris geretireerd en dé Bloquade van die Plaats geformeerd had,om alle Toevoer en Comniunitatifc tébeletten; •tn vermits de Inwoonders zich niet willen bloot ftéllenaan het Ce- kaar óiri tot Slaven gemaakt te worden zoo als bereids in degz.en de Advocaaten en Procureurs des Konings naar Verfailles te zenden, ën dep Koning te verzoeken een dag te willen benoemen wanneer y.vn Mait. zal gelieven aan bet Parlement Audiëntie te verleenen j Waar op men nu het Antwoord des Knnings n)tc verlangen en on- «etuftheid is verwachtende. Een groot gedeelte de? Advocaaten fchvnen niet zeet voldaan tp weezen ovér het Arreft van den Raad in mvn voofige niej'degedeeld. - GROOT BR1 TT ANN TEN. LON DEN dén 4.Decémberi Het Hóf heeft op 't vereoek van de Z. Z. Compagnie Ordre gezonden aan den Heer Kecnc te Sevilien óm bv het Spaanfe Hof te yerneemen .of rtiej» in 't aanftaande Jaar Gallioenen naar.de Weftindien zal zenden en ip geval, van ja de Ccdula ofte hét Paspoort voor hét Z. Z. Schip ré verzoeken maai tinders nier. Donderdag heèfr de, Koninglyke Societqyt der Weeten- Öorlóg, te weeten iri den Jaare 1722 geheurd is ïiieend men te kun- j fchappen een Versradeving gehouden,, en in dezelve den ,éitqg.van ilen vérwachrep, dat gem; Plaats zich in 't kort zal overgeeyen De Lotharingen en den Graaf van Kinsky tot Lenden van dat Dootkig- knderé Exprefle was gekomen nvt het Jfceëger van Htiftiadan van j tig Corps aangénpmen zy.nde voorgefteld 'geworden door deh ^ér" trokken was, met dé favorabele tySing; I tog van Richdiond. Zaturdag he,eft 'de Prins vanWales aaa den Hef* - k J 1 t_ «.I.t .1 I- - 1 1 1 ."1. A... Am TJ Af» Waar Hy den 23 September vertr

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1731 | | pagina 1