haai forme on Inhoud rullen worden uytgevoerd. Eruna roe lig j Vap die Rée was onder andereto Vertrokken Pier.Janf- Gcdaan re Versailles dcneerften December 1731. fe Groot maar Dublyn als meede van Libouxnè Hefle Alberts naar NEDERLANDEN Morlaix. Op het Courfe Strand was gebleeven het "Schip de William BRUSSEL den 10 December. Donderdag kwamen hier twee Ex- naauw«aood f*or«en" preftens mot tyding dat de Prins de la Tqur door den Keyzer tot f, GRAVENHAGE den X1 December, De Heeren Staaten van Ridder van het Guide Vlies verheeven was; zynde in deezen agnmer- fa ^ft-Fnes and zyn hoeden weder vergaderd geweeft. ïcelyk, dat zyn X. M. zeederd het Jaar 1721 niemand dan dePrincen ?ifter ls doór de,n Raad Corps tet Vergadering van de Francois en Karei van Lotharingen met die hooge Orde begiftigt Staaten Generaal overgebracht de Sta^t van Oorlog voor het aan heeft, Eergifter heeft de Aartshertoginne in de Spaanle Kapelle vap ftiandejaar I7ja,welke naar de refpeftive Provintien ftaat te worden de Dominicanen gecelebreerd het Fceft van Maria Ontfahgenis en afgezonden. Ee™ge uytheemfe Minifteis zyn geweeft by den Heer de Fceften der Gebooite-Verjaaringen van de Keur-Princefte van Getlacrus prefideerende ter Vergadering van Haar Hoog Mog. we- Saxen, en den Hertog van Lotharingen. 5eas de E">vmtie va» Stad en Landen. Heeden heeft de Franffe Ara- - - 1 Ruil an^iir M ut mil's Ae T« pn^lrin rm vin wnp "Rpni^nrt^n 11- bafl'adeur Marquis de Fenelqn een van zyne Bedienden als Ëx-prefle naai Farys afgezonden. De Groot-Brittannife extr. Ambaftadeur Graaf van Chefterfield is deezen ochtent met Heeren Gedeputeerden in Conferentie geweeft gelyk meode de Heer Ganfenor exti. En- yoyé van de Hoveq van Keulen Beyeien en de Faltz met eenige Heeren d?n {haad van Sta are. AMSTERDAM dep 10 December! Volgens de Brieven van Peters burg lag de Rivier niet alleen toe maar men palfecrde dezelve en men had 'er ook een goede Sleede-weg 3 Aldaar zouden onder ande ren overwinteren Matth. Piet. en Mart. Coolen pen Ruflife Fluyt van Croonftad herwaards vertrokken was 'er met zes voet Water te rug gekomen. Te Riga had ruen meede een fterke Vorft, poo dat de DE RAADT VAN STAATE DEK yEREEJUGDE NEEDERLANDEN zal door derzelver Geaurhorifcerden tegen Woensdag die komen zal op den r9 deezes maands December. 1731 des morgens precys ten tien uuren binnen de Stad Arnhem ten huyzp van Monfr. Lane in den Gouden Arent in de Xyhftiaat publik (op approbatie van hooggemelte Haar Ed. Mpg.) aan de minftbiedende doen Bcfteeden eenigp Metfel- Timmer- en Aardewerken als het leggen van een gemetfelde Lunet met een bedekte Wegh pn Glaflïe daar om &c. Item het weder op maaken en in ftaat ftellen van het Aarde Hoornwerk ter linkerhand buyten de Sabel-Poort der voorfz. Stad met een nieuwe Aarde Lunet in den bedekten Wegh voor hpt Front van ft voorfz. Hoornwerk 8cc, De Bellekken van de vporgenaelte Werken zullen van den ij December bovengemelt, tot den dagh van de Befteedinge, ten voorfchreeven huyze van Monfr. Lane, voqreenyder te leezen leggenj en zal ook des begeert zynde, aan de Liefhebbers door den Ingenieur aanwyzing gedaan worden. Die geneegen zyn om de voorgemel- te Werken aan te neemen, koomen ter vooizeyde uur en plaats, en doen haar profyt. E>E MEESTEREN EN REGENTEN vAn Dg CATHARINE EN CECILLE GASTHUYSEN TOT LETDEN zullen op Zaturdag dfn 1 s December 1731, 's avonds ten vyf uuren op Authorifatie en Confent vaii Haar Edele Groot Agtbaare de Heeren van den Gerechte der Stad Leyden, in het Heeren Logement aan den Burg, verkopen een WOONING met ruym zeeven Mergen goed Wey- Hqoy- en Tcel- L£hd in Warmond in Huure gebruykt wordende by Maarte» Girbrandts Huysman Noch negen en dertig Mergen Wey- en Hooyland gelee- gen in de 4h herhoorn gebruykt by Symon Schenkevelt Noch ruym elf Mergen in Valkfnburg gebruykt by Cornells Bol 3 En eindelyk noch «ee- gen Honden Land bezet met Panaardc in Soettrwoudt in de Boshuyfer Polder, gebruykt by Jacob toff. Nader onderrigtinge is te bekomen op het Catharinx-Gafthuys. DE MEESTEREN EN REGENTEN VAN HET VROUWE ELIZABETH GASTHUYS BINNEN LETDEN zullen op Zaturdag den Z9 December, in 't Heeren Logement aan den Burg, met Authorifatie en Ordre van HaarEd. Groot Achtb. die van den Geregte der voorfz.. Steede in 't opepbaar verkopen, voor eerft een «er fchoone Huysmans Woo»inge met Bargen, Schuur &c.Potinge en Plantingemet omtrent zeeven en twintig Morgen degelyk goed zoo Hooy- Wey- als Teelland geleegen onder de Heerlykheid van Wajfenaar Met noch twee Partyen Land, geleegen onder Voorfchootats groot te famen ruym tien Morgen alle in Huure gebruykt by ^Ary Grindt van Khyn.' Mits gaders zes Partyen zoo Wey- als Hooyland waar onder een party is van ruyna 1J Morgen daar zeer goede Steenaarde in gevonden Word, afle geleegen onder den Ambaclite van L ydtrdorItem een Party onder Effitlykt-woude, epn dito onder Voorhouteen dito onder Ot/Hitftvier Partyen onder Va/bc bu^, een onder Salfenhtim een qnder Zoetcwo tdt mitsgaders ruym twee Morgen mat fchoone hakbare Elft beplant ge leegen in de BofchhHrr.er-Voldei 3 en laatftelyk twee fchoone BLYKERYEN, de een buyten de -phynibur^tr Poort, in Huute gebruykt by Jacobtu van Puf", en de andere buyten de Zrlt>o«ri, in Huur gebiuykt by J,m van Wntn alles breeder in de Biljetten te zien. DE MEESTEREN EN REGENTEN VAN 'T HUYSS1TTENHUYS BINNEN LEYDEN zyn (op fpeciale authorifatie van de Ed. Gr. Agtb. Heeren die van den Geregte der voorfz. Stad) van meenjnge op Zaturdag den j January 1731, des avonds ten y uuren precys, in het Heeren Logement aan den Burg binnen Leyden, in 't openbaar te doen veylen en verkopen, een fchoone hegte wel-geleege Huysmans Woo- ning, van ouds genaamt RplYNSQVER, met een Boomgaard en Plantinge, als mede 29 M. 2 H. s» R. zoo^ey- Hooy- als Teelland, gele gen in de Heerlykheid van Noortwyck werdende de voorfz. Wooninge met 27 M. 2 H. 70 R. in huur gebruykt by ^iri van Suonvoo.dtn, en de overige 1 M. j H. 8« R. by Jan C om. Noch 9 M. 2 H. 72 R. Wey- en Hooyland geleegen,in de Heerlykheid van Jacobswoude bezet met omtrent 5 Voeten Veendarie, ia huur gebruykt werdende by Tri van \fTNog 4 M. H. 24 R. Wey- en Hooyland, geleegen in de voorfz. Heerlykheid, werdende in huur gebruykt by Coo.,el'i Ltlivolt. Mitsgaders nog 11 H. Weyland, geleegen als vooren, meede bezet met omtrent vyf Voeten Veendarie in huur gebruykt werdende by Lcmdtrt Uithnaar. En eindelyk nog 3 M. j R. in de Heerlykheid van Warmond in de Swamburger Polder van ouds gtnaamt Hoogak,.» weidende in huur gebruykt by Jacob %oui. Die middeleiyvyl nader onderrigtinge begeeren, addTeffceren hun aan Jan Buyk, Rentmeefter van 't voorfz. Huysftttenhuys. Alzoo binnenjde Steede OUPEWATER ftaat aangefteld te worden een Vroedvrouw op een Traftement van honderd Guldens »s Jaars, en verdere Doceurs na de bekwaamheid toe te voegen, 't welk diend tot narigtinge van de geene die daar toe geneegen ruogten weezen, ora zich te addrefleeren by de Heeren Burgermeefteren aldaar. Morgen ogtent ten 9 uuren, zynde Donderdag den 13 December, zal by publyke veylinge verkogt'worden, een groqte party hooge zware, gave waiTende BOOMEN, als 137 Ypen, zo Abeelp en j Linde Boomen, mitsgaders Elfen Boomep, alUs bekwaam tot Wtrkhoutftaande op een Laan, aan en om de Wooninge Thiltenbetg in de Vogelefang, omtrent Bartenbrug, aan de Trekvaart tuflchen de Steeden Haarlem en Leyden. Men zal op Vrydag.den 21 December i7ji, des avonds ten j uuren precys in 't Heeren Logement aan den Burg binnen Leyden, verko pen een zeer wel-geleegen Boeren Wooning beftaande in Huys Barg en Schuur &c. Bepootinge en Beplantinge genaamt de ZWARTE RAAF met agt en twintig Mergen, vier Hond ,.rien Roeden goed degelyk Wey- of Hooyland ftaande ende geleegen aan den Hoogm By»- irk ,hy de Roomfe Kerk in de Hoorrffe en Geere poldersonder de Heerlykheid van Haferrwoude wordende in Huure gebruykt by Ptetcr KJaift Keth, om jjo Guldens vry Geld. Men zal op Viydag den 21 December 1731, des avonds ten j uiucn precys, in 't Heeren Logement aan den Burg binnen Leyden verko pen een zeer wel-geleegen Boeren WOONING beftaande in Huys Barg en Schuur Bepootinge en Beplantinge, met agt en twintig Mer gen vier Hond drie Roeden goed.degplylt Wey- of Hooyland waai van een Mergen Leenroerig is aan den Hnyze van Kleyn Poelgeeft ftaande ende geleegen aan den Hoogen Hyndyl^, even voor by de Steene Poort in de Nieuwe Groenendykfe- en Delf-Polders onder de Hcer- lykiieid van Ht/erywouU, wordende in Huure gebruykt by Di\7a >bf' Vrjtbrieiej>orft, om 600 Guldens vry Geld. Te Leyden by (f. Potvliet Boekverkoper, is gedrukt, en in alle Sreeden by de Boekverkopers te bekomen alle de Gedigten van Mt. Comt lis Boon van Engelantt beftaande in Mtngeldirktm Hardt;svOngen Heldtndiehttn Verjaargeduhtenbruyloftsgedichten, Lyk,en Grafgedichten, T,eur- en Har- d(rsfpe<ltn den tweeden Druk, vermeerderd met het Eeuwjptl.op het Trturfpcl van mini us en Damons Hrrdynvang2 Deeien, in Quatto. By Ifaak Tirion Boekverkoper te Amfterdam op de Voorburgwal over de Nieuwe Kerk is gedrukt .en te bekomen Gods Wysheidgeopen baard in de Werken d-r S<heppinge' in 't Engels btfchreevtn door JOHN RAY tn O'Leeven Ltd van de K,o"inl(trhe Maaifchappy te London en nu volgens den astgendtn Drukve taait in Sno. NB^, Het vyfde Deel dei Piedikaatfien van den Aartsbiflchop TILLOTSON insgelyks uyt het Engelfch ver taalt, zal nech voor-her einde van dit Jaar afgedrukt, en by ilcnzelfden te bekomen zyn. By Jaquc.s Desbordes, Boekverkoper te Amfterdam, word gedrukt, en zal binnen weinig dagen uytkomen, Le nouveau Tarquin, Comedie en trois Aftes j en zal dezelve ook in ft kort uytgegeeven worden by Johannes de Ruyrer Boekverkoper in de voorfchreeve^tad inNe- •derduytfc Vaarzen door een Liefhebber der Toneel-Poëzy nagevolgt. Te Amfterdam by.Gerr.it. Bos, is gedrukt, het Leeven van den KidderDON ARNOLDO, of den bedrogen Spaanfcht Bedrieger, en van DONNA RUfFINADochter van Don ydraoidozyndedeeze Werkjes vol liftige Bcdriegeryenfnoode Praftyken diefachtige Bedryvenzeldfaame Ontmoetingen er. wonderbaar.e Uytkomften, 2 Deelen, inïvo.a 2o$t. ieder Deel. Nog de geloofwaardige Reizen van den Heer de Thevenot, ecdann door de Archipel, Konftantinopelen, 't Heylig Land, Egypteu, Arabien, Mekka, en verfcheide andere Plaatfen van Afia en Afrika, waar van voor deezen noch nooit.een 'oprechte Befchtyving is gew?eft 3 Deelenin 4to. iden Druk met Figuren van J. Luyktn de Pry* 4 - to. Als meede de vernieuwde Kegeering op Batavia en-Suriname a 4 Sr. En noch cenige Exemplaaren van den verreezeoe Hipolytus ontdekkende den aart en eygenfehap der Vrouwen, met Figuren, a 20 Stuyvers. Michiel Charles le Cene Boekverkoper te Amfterdam heeft -(volgens zyn Bekendmaaking in de.Leydfe Courant van den 29 Oftober laatftleeden) gedrukt en zyn by dezelve té bekomen Sci Sonate a Flauto traverfiére Solo., e Baflo per il Cimbalo del fign. Quantz Prys twee Guldens tien Stuyvers. Als meede een Werk van Arcangelo Corelli Opera Settima Sonate a tre, due Violini e Baflo Prys vier Gulds, Als meede Grondbeginselen over de behandeling van de Dwarsfluyt door Hotxcterre den Romain Prys een .Guide. Een compleet Werk voor de Claveciqftel door G. E. Handel t.Prys agt Gulds. Dezelve zyn te bekomen by Dirk Haak Boekverkoper te Leyden en in 's Ha- ge by Nicoiaas Selhof. Te Rotrerdam by Philiotm Lrftl is gedrukt, en word uytgegeeven, en zyn meede te bekornen te Delft by J. Lofel en Ad.-Voprftad, en alom bv de Boekverkopers in de Hollandfe Steeden als ock te Middelburg by H. van Hoekke en I». Bakker en te U'techt by J. van Poolfum Nederlands Dis-Plegtightienvertoönende de plegtige Gebiuyken aan den Dis in het houden van Maaltyden en het drinken dev.Gezondhee- den onder de oude Batavieren en Vorften Graaven Edelen en andere Ingezetenen der Nederlanden ,wel eer gebruykelyk nevens den oorfprongk deezer Gewoontens en derzelver oveteenkomft met die van andere Volkendooi f(. van wAlkemade en Mr. P. vander Schelling 1 Deelen met Platen, in Oftavo. By den voorn. Lofel is meede nog te bekomen Bofchrjving der Stad firitlle tn den Lande van Voorn dftor K.. va» ^Alkemrde. en vermeerderd door Mr. P. var.der Schellinr% in Folio, met Platen. Uyf de hand te koop binnen Leyden een hegt, fterk en wel-dopitimmert HU.YS, neyens een nieuwe moderne APOTHEEKERS WINKEL, voo/zien met Drgurs en Compofsta Iemand geneegen zynde die beide of ieder byzonder te koopen addrefleere zich op den.Nieuwen Jkhyn over de Kr-.iyersbrug in uen En<r,t, daar de Lyft van't geen tot de Winkel behoord, kan gezien worden. Te Rotterdam by Haaiverbirg in ft Koffyhuys, 's Hage Vanden Sanden op ft Binnenhof in 'tJCoffyhuys, en Wtflerman ifl de Rofemarynftraat, .Deïft n. .A ptldoo'«'in ft Koffyhuys, Amfterdam de Wed. Epnont op dc Reguliers Breedeftraat, en te Utrecht by Hermanns van Eng.rs in ft Gel- derfe Koffyhuys, zyn tebekomen de algemeene ontbindende en losmakende PILLEN, wiens gelyke in werking niet bekend zyn, nemendeweg in m'nder als 2 maal 24 uuren, alle Podagreufe, Jigtigc enScheurbuykige Pynen.op wat plaatfen des Lichaams zy zyn,hoe verouderd zy moge» weezen,door de tyd dezelve ook geneezende; Als meede allelboxrenyan'Koortfen} alle Vuurigheeden des Aangezigtss de Danwwormi Engtlfil Ziektcns; verouderde Zweerga.aten, voornamentlyk in dc Bcenenj benaaiiwde Bdrftèn,Theeiing,Waterzugtcn,Pynen der Maag.Lammighedem ;Kr»mp- en Zenuw trekkingen, uyrgevondendpor een tttoemd Mfdieynmr. te Hambuigj hee Doosjekoft ley St. 3 en andere (jeneesguddelec. ^Tc Leyd-n by F EL IX DR X L O P P É'R, op de B reedt it raat omtreot de "Plp^rfteqg. X)ep 11 üecaübcr 1731

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1731 | | pagina 2