L E Y D S E 1 Prins van Mafferano.van Livorno hier aangekomen, enWOcijs-j - DE.A1M1/ en d üïPgFenKWKïe IvVK.- Kg"'. Ao. 175 In®, I 49 e Wocnsdagfe Oour<ln£. r T A f, T F, V. met deVryh.eid om dezetoe te gaan vérreerênjdser jiet JTrn bebffgJ nnsttim j fb r.^ tv r' J «„„„-r,. r -nrCollonel Renard heeft het R<-e rtrent roqile Giirde bé^om^n, het «|-NLORENCE den ,3 November. Dingsdagzyn de Spaanfe Gene >weJk a,en met ecn d£ B,ttgWo„ y<rJtlferderft rc We,Itlw. ft—4 raai Graaf van Charny, de Hertog van Caftro Pinhano en de (Vrf.c, lMfx n - dag hadden zy de Eer den Groot-Hertog te begroeten en z.yn DRESDEN den 3 December, Voor ecmge dogen rs de Heer vaff K. H. over de gelukkig uytgevoerde Indroduclie der Spaanfe Troup- I Itteroft Kamerheer van den Konhtg van hier vertrokken om alen 7yn meede ter Audiëntie van alen Groot-Hertog toegela dag heeft de Graaf Caïmo, Minifter des Keyzers een iixprefle naar t uyttevoeren maar vermits Hy dezelve ftaande et Vctlnyf var» zyn Wcenen afgevaardigd, en giller heeft Hy 'er een van daar bekomen I Z.wcedfe Majt. in.zyne Duytfe Staaten niet heeft Emmer. ten einde waar over gem. Minifter met de Toscaanfe Spaanfe en Groot-fcrit;- i brengen, kreeg Hy Ordre dien Monarch naar zyn Konirigryk te vcf- tannife Minifter; in Conferentie geweeft is, De Groot-Hertog bé- gcn e» *y,,e Negociriien vdorttezetcen. Deezer dagen zyn uyt de vind zich thans eenigfints onpaslyk. Tribune of het Vertrek van de Keur-Prince-fle in de Rooms-Katho* PARMA den 20 November. Men ziet hier de Lyft van de hooge >yke Kapelle. alhier cenige Koftely-kheeden geftoolen, en men heeft cn laage OfHcieien en Bedienden van liet Huys van den Dooriucjitjg- °rti de Autheurs te ontdekken dertien Man van de Zwctlerfé Garoc ft en. Infant Don Carlos onzen Hertog zoo als Dezelve door den in genomen. Jn gem..Kapellê.ij voor omrrent 14 dagen een Koning van Span jen voor het vertrek van dien Prins van Sevilien be- Sociniaan gedoopt wAar by Haare Kon. 'Kcogheeden als Fetér ^n a*t i-a- haare Appolntcment'en en Salarifi'en 3 Meeter geftaan, en den nieuw-gedoopte ryktlykbefchonkcn-hebbeft. noemd zyn gewórden inet haare Appointcmente.. zynde als volgd j BERLTN dpn 4 December, Gifter-avojid .vermaakte zich dc Ko- D,. Graaf de Santijl van is aangefteld tot Minifter van den Koning ni»g en de Koninglyke Familie met de Kcorded.infers by den zoö- van Span jen by zyn K. H. en tot Deszelfs Gouverneur, Kapiteyn Ge- genaamde fteike.aM.ap te.zien -9 Ver volgens was een £root Bal hy\d«.ri' neraal en Major Dome Major, met een Appointement van soooPez.os Qppar-J ageimecfter Graaf v.an Sclrliebcn, dgai alle de Priricén^ Adloh Donjofeph Back de M rquis van V.iufuent, en dt Marquis Jufimia- I g«ne rrinceffen tegenwoordig wamna Dreren cgtent iade Króoi>- nl tot Major Domes van de Week ieder met een Appointement van F.rins van hier naar Pomeren en de Nieuwe Marie vertrokken .Ctfl duyzend Pezos Billon 5 Don Juan dt E h vtrria Kamermeefter of Tre- j '"f'1 te vermaaken, en dan hier te rug tc komen. De Keyzeriyke G* forièr van het Huys de Stal de Surtelerie en.de Kapelle met een «Wl Graaf van Sekkendorf een ExprclTc van ryn Hof onrfangen Appointement van duyzind Pezos Billon, en 600 Pezos voor een As- hebbende, ftaat Zatuidag naar Weeneuite vertrekken., VolgevS de fiftent Don Gobrl.l Bniti Xoptr.., C wit rol leur van het Huys de Stal, Brieven V311 Moscou,. Vas pe Prmccfle Proscovia Iwtmownp Zqftef de Kamer en Kapelle duyzend Ftzosen 100 voor twee Officieren 3 i yan de Keyzennnc, met zeer groote Statie en Pracht begraven, m:,*£ Don Philippe M'ndtz. dr Cafirs tot Griffier van 't Huys j van de Stal Kamer en Kapelle, 900 Pezos, en 600 voor twee Officie ren 3 Don ^Antonio dt *Mb.surrr l,oH u,as dt Qpi 0 Dor Errnondo Ta'la en Don Manotl dt l.a rta tot Edellieden vain 't Huys en de htondkoft, ieder 400 Pezos Zes-Officieren van de Keuken en twee Officieren, van de Kamer en de Zaal de eerfte 390 en de tweede »oo Pezos 5 Betaalnieeftcr j Haare K. M. had daar Jyy-niet geaffilieerd. Men- had bemerkt dat de jonge .Frinceffe van Meklqnbvjrg de Rang hadgenomen bovtii de Piinceffe Elizabeth, Dochter van Piéter I. V a A N K R Y -K VERSAILLES den h December. E(ergifter heefr de H.eer Delci Nuncius yAn ,den Paus, een .particuliere Audiëntie bv den Koning ge- cSi :i. ..1 Don D.tio Mirto, Mozo de Officio de la Furriera ofte Officier van de h-.id prefentcerende aan zyn Majt. van wegens zyn EL veifciitide Quartieren.,' ioi6Rs". 5 Joftph GontaletMozo detetieteof Onder- j Adjutant van de Furriera 3 3 3 Rsi Billon 3 Ptiro birnandtt^ ^4 PARTS den 7 December, .Den isfte cleezer Ftdand heeft men *An tweede Mozo de rètrete óf Officier der Quartieren too© Ducadpa en het Hof van den Koning Srauiflav.s tc Qhathb.cird het Feejl yan Stl. 31 Rs. BiUon f Domttg* DUx. Barendcro, zeeker Officier van de Ka- Carharin.a, N.iam-dag van zjrne Gcmaalinpe, met een Qortiedie,.rei; met, 1440 Rs.y Domivo itl Vallt tweede Barenderó, 1440 Rs. groote Maalryd, qn antfèré Vrólykheeden^tfvitrd. Volgens df Jgat- Dt Prins Corfini; Gróot-Stahheefter, 20500 Pezos 3 Don ^Ini-tas N" lie Brieven van Maffèitle was 5e Hertog van St. Aign^d'gedsfi- nrz. it Sierra en Don Ftan.ef o it b,h»btanxVel,d-Sta!meeftersIeder 406' j gneerde Afrtbafladeur.van den Koning aan 't Hof valt Romen ,d«i Pêzos Dt Marquis Scotti ii Bigolino eerfte.Sralmeefter 1000 Pezos 5 1 26 November van daar naar CittitaYecchia vevtrokken. Volden* Don Thomas ie Qoiris. Don Manotl dt Stuirof, eri noch tw.ee andere,'Pages; j eenfge Advizen i'.yt Span jen had men rlaar tyding. Hft de Ril pij a wii Don Juan de Bajoa en J.,an Fuk'/ia. BailefteroSj ofte Officieren vAn j van de Gallfóeneir aan dé Êylandcn van de Azores tót Gratiofa w .t. 't Schietgeweer, de eerfte 400 eri de tweede 300 Tezos. ingeloopen en dat 2 Ooilogfchéepen dn één Eluvr met Behö,eft<;ns De Hertog van T»>JisSummiller de Corps 2000 .Pezos 5 Dt Marqui' j van Radix denvaards zouden Jjann 3 doeh dewyl 5eezé tvdingen rtij de Solera en de Herr^ van virion Edellieden van 's Konings Kimer de Kapit'ania vah de Galliodnen Tioo vaticcien, zal men nader copftf» welke zyn K. H. volgen 3 Don ftftph dó Mt.tmda Pome de Leo» de Ma - matié moeten afwagten. De geëxiléerde Advocaaten zyn gvrappel- oitis de Stal Crux.Pan y jgu* dm Idlt Male spinaDon Pidro it Garen,F.- j léerd,'en den eefften deezèr Maand Heeft dc Koning op een Memyiid,^ dellieden van de Kamer ieder 600 Pezos 3 D n Joi'eph ie y1lait.tr ej» 't géén hét Corps der Advocaaten aan zyn Majt. geprefpnteerd ha<{ Don Taci.nto de lfajlia Adjutante» van dcKamer, ieder 400 Pézos,'moe- Hen een Aireft van' den Raai toegeftdan zynde van den volgenden tende de eetlfe ook Diénft doen als Officier van de Kamer-Behang- J Inhoud ,.r. féls Tapyten 8ec. waar voor Hem noch lop Tczos zyn toegelegt 1 vE Koning id zynen Ragd geylén .hebbende ie.]Memorie door ibe' en de tweede als Officier van de Garderobbe of Kleerkamer 5 Dm Aivocaa'en van zyn Parlement te Farys.aan zyn Majt. gepre-., ylntonio ir.Lcntlafe.Don ytntomo Paleer,, en Doa Solt.ado, 'f r enBedien- fenteerd behelzendg dat zy .niet dan rnet (fet.uytetfte teét\vcef ttj den van de Kleerkamer, ieder 1040 Pezos 3 Een Fartemeubfe van de- hebben zien uytkomen de Ordonnantip .van den Heet Aattsbiftchcp zelve 180 Pezos 3 Don N. olas Bail Don P,d-,. Mart-re Dm rum Lm- van. Farys van den ro Janjiafy laatftleeien 5' d»t het Arrêft by 't jtj. Styffter, de eerfte met 720 en de andere met 45e; Pezos Solaris Een over de ftrydige Zaaken opgeheeven hebbende zy het Stilzwyet: Knyder of Kleermaker 160 Pezos 5 Dm.Fr-nut 8-»»r-Mcdiéuf van hebben gehouden,, als een Tèeken van haarè Gehoorfaamheid dn de Kamer 5 D n mHas Sar.chèt. GardeMedicus van 't Huysj Een Chi- diep Refpeft voot de Ófdres van zyn Majt.doch dat hpt Arrefl va'a rurgyn, een Apotheeker. I den 39 July, laatftléden by het weik op een Memorie door .der, De Pater M n el' Balienetvan de Ongcfchófide Franciscaner Orde I Aartsbifichop van farys aan deit Koping geprefenteérd zyne Mijt. tót Biechtvader van zyn K. H. 3 Dm lo.rph ie Ba?usSummilier de aan dien Prelaat-had toegedaan 3 zyne vóorfz. Ordonnantie te diftri-. Cortina 5 Don Juan de PUstaros en pon Se aphir it Pinto K'apeUa'nen 5 bueeren, Üaare Ongeruft'heid had vernieuwd j dat zy Reedén hadden Don Juan lipmi, Adjutant van het Oratorio 3 Twee Bieehtvaders van te vreezen.dat gem.Atreft van dén 39 J«Ey niét ipogt aangezien, wor^, 't Huys. den als.fhy'dig met dat van den 25 Novemb. 17,30, 't geen voor Hen Don Jofrph Joa-him dc Menieaï'ore 1 ytni-aie tot Secretaris van Sta'at de dierbaarfte van alle de Titels was, eu'dat men 4aar pyt- geepe Ge- van zvn K. H. met een Appointement vajjf «ooó Pezds Billon mét volgen mocht tfekken', ftrekkepde om'Hen toetefclityyen Stellingen een Billet de Retenue op 3000 Pezos., van .zyn'Plaats .als trVeede die valfch zyn en Van alle Katholvken vérworjeil woijen, op. de-.vel- öfficiaal van de Secretary der Dépêches van Staat j En d'an drié ke alleen, volgens de Memorie Van den Heer Aartsbiflch'op, Cenfuxe. Officieren van de Secretary. Yalt Stellingen wélke zy niet hebben beweerd en zeet verre zyn van ,0 i J2 X7 r»n TTVÓCTJ M de Gevoeleus: dié,zy Jbelydén j dar de Advocaaten in déezen. Staat - Ir, Dl 1 V o In SP?.. zyn Majt. ondenjanigft verzoeken., Hen te willen tceftcan ein Mif- WARSCHAU den 25 November. De Koning heeft aan de twee moi.iete prefpntécren óvér Je Geyölgén d.e mén.tegen yicn uyt gem, Huvzen van Vaizjvil en S iei-q zvnde de twee Partyen \ye!ke zich rr"a A'" ,„"1 - at 7.00 in L Arreft van den 30 July zouw.willen trekkep En zyn Majt. in zynet R.a-ad' hebbende doen exaffiliiecreu die Memorie der Advocaaten mrtsgadeK de Ajreften van den 2f November 1730 en 39 /ply t73i,' en cornG'déreeréfide dat het laatfte van die A.«c^eu pierives béhelfd veelé Jaaren lang de beruchte Spccefjjie vanNieuwbujg of Slucsk ittauwen betwift nebben npchi^aals d.oen. verklaarpn dat zvn Mait, wénfehte zy haare Verlchillcn eindelvk in de. minne wilden beflifTenf In gevolge van dfien rfaan Je tiyee grpote Familien^n deeze d'*t ftrydig is met het eetfte alzoo de Aartsbifichop van farys zvne Stad tc komen zoo om den Xoning te bedanken voor de Gunft van Cfenfufe alleen heeft doen vallen op valfche Stellingen dié doot Deszelfs tuflchen-ko.mfte waar meede zyn Majt. ben geJiefd'.te vér- gem. Advocaten, niet bew'éerd zyn geworden en zeer verre va,n de Ge- teren als om haare refpeftive Pretenfien nader openteleggen. Dc v°elens zyn welke ay bclyde» 5Heeft zyn M'ait. geoordeeld onnet Koning be-ft den Vorft Czarroriskv Generaal Major en Qhef der tc sveézen nieuwe Mvmorien daar omrrent aanteneenjen en willendé- Kroons-Garde tot Waywode van IQeujland verlieeven. De Primaat hoe langer.hoe nieerveiwyderen a* het ge?n Ócca'.Irkan ge-even oul Ivir.d tegenwoordig'eé ti brilfaflt Hof, en onthaald tien Adel zeer dik- - 4- Disput en dpor bet .ATrelf van don 10 Maart 1-aatftleedcn. opgpliaé- wils met magnifike Maalryden 3 pien. Heer is van de yoornaame Fa- vtn, te vcmieavrn Hééft zv.j» Majt. in 7*jrien Raaf bevoelen "en be-. lie Potoki eerfte Vorft en Primaat van 't Koningryk cn Aarts- veeid dat het Stilzwyi; ju", b4 't Anefl van den rq M8.'"11! laarftlee/eti: fc'fTchop van Gofezen 8cc. Dc Koning.hceft Ijet Saxifch Regiment, ót'gclogr, bnvcibiceekclv.k zal worden waargenomen, RHe.ve'rendS K'.-i NuTaü de Revue gepnffcerd en hec zelve, is nu.omtrent dee^c zyn Mataan zich a'.lcen^c vercyfchte Maatregelen te bfla.mien St 'i gernkwart'erd. Men verzeekerd^dat dc Koning 31,111 qgn Mair.- duo d/c Diaptttcmte dó en opjiotdén ?-tc. willende voorts dat.t.ey. a f- lu.- d» Ficury eenrfenfioCa van <000 RyitsJaaideis heeft toégelcgvreit va'n' den i( tfóvériil'éi 17i'o cu dat van den j'ó July laaiflieerier,.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1731 | | pagina 1