L E Y D S E Mdarkiagfe Gc^rarit t T A L L N. Aê. 17 N°. 148 r -• 1 s S P A NT E N. KADIX den 14 November! iri deéze Baay zyn gearriveerd Wilt. Pugley uyt Noorweegen, Steven Porter en Hugo Waldrop van de Canarien, George Wrigh en Piet. Piet. van Hamburg, Piet. Valk van Amfterdam Sec. Buyten de vyf reeds gemelde Gallioénen zyn hier geen andere ge arriveerd. Men is hier beezig met Maften en andere Behoeftens in een Oorlogfchip te laden dat nevens een ander Oorlogfchip naar porto Rico ftaat te vertrekken, om de Capitania, en andere Gallioe- nen die daar mogten gekomen zyn, te herftellen. SEVFLIEN den i« November. Eergifter-ogtent zyn omtrent zeftig Man van de nieuwe Garde du Corps van den Infant Hertog zoo Exempts, Onder-Officieren, Cadets als Soldaat.cn, van hier te Warer naar Radix vertrokken van waar zy met een Oorlogfchip naar Bar celona en van daar verder naar Italien getransporteerd zullen wor den hebbende die Officieren en Manfchap voor haar Vertrek een Gratificatie tot haare Reis van den Koning verkreegen. Don Lelio Caraffa Kapiteyn van gemelde nieuwe Garde die zich bereids als Grande van Spanjen voor Haare Majefteyten gedekt heeft zal noch heeden de Reis over Madrid naar Barcelona aanneemen, en de Graaf de Triulzi, Luytenant van dat Corps, ftaat meede naar Barcelona te vertrekken. Het Hof heeft nu tyding bekomen, dat de twee ge combineerde Esquaders te Livorno aangekomen zyn en gifter- ochtent arriveerde hier een Engels Kapitein over Almeria, die gerap porteerd heeftdat de Verdeeling van de Spaanfe Trouppen geregu leerd was iri de drie Plaatfen Liyorno, Porto Ferrajo en Pil'a. De In fant Hertog is bereids in het Koningryk Valentia aangekomen, zyn- de op dé Frontieren óntfangen geworden door den Trins van Campo Florido, Gouverneur eri Kapiteyn Generaal, en .zyn K. FE ftond Zon dag in de Hoofdftad van dat Koningryk a'antekomen.' Dien Prins heeft op zyn Paflage door Almanza de Plaats bezichtigt, daar in den Jaare 1707 de Spanjaarden onder 't gebied van den Hertog van Ber- wik de beruchte Bataille hebben gewonnen twee dagen voor de aan- komft van den Hertog van Orleans, die't Gebied over het Geallieer de Spaans-Franfle Ledger op zich nam En vermits eénige Officie ren, wélke zich by die Veldflag hadden bevonden, te Almanza tegen woordig waren deed zich zyn K. Hoogh. van alles in brecde onder rechten. Dien Prins zal drie dagen te Valencia en elf a twaalf te Barcelona vertoeven. De Italiaanle Prins vau Maflerano Kapiteyn van de gardes Helbardiers is met zyn oudfte Zoon van Turin hier aangekomen. De Infante Donna Maria Ferdinanda bevi'nd zich on- paslyk aan de Koorts., en men heeft die Frincelïe by precautie in een Appartement op het Stadhuys gebracht om dat men vreefd voor de Mazelen, welke zeederd eenige Maanden hier ftérk geregeerd hebben. LIVORNO den 20 November. Het Spaaps. Esquader onder den Admiraal Mari, dat den 15 deeztr van hier naar Barcelona en Kadix Vertrokken is wieid dooi contrarie Wind genoodzaakt zyne Ankers uyttewerpen tot den 17, wanneer het weder op de.Ree kwam, e.n den r$ door een Storm uyt het Z. W. overyaUeu ëynde moeft Hy alle zyne Maften en Touwen kappen wegens het groot g?vaai van te ftranden Het Oorlogfchip van de voorn. Admiraal is agter de Moullie gebragt om herfteld te worden en 3 a 4 andere Spaanle Óoriogfcneepen zyn door die Storm hier ook te rug gekomen. DU YYSLAND en d'aangrenzende. Ryken. BERLYN den eerftcn December. By het geen men van dc Om- ftandigheeden van de Bruylófts-Feftynen en de te rug-komft van HAMBURG den 4 December. Volgens de «Brieven vafl IStokhoIrd, was de Koning van Zweeden dei» iy November in het Kdffieel vdB Gleisberg, en de,n 23 zyne Hoofd-Stad aat.gvkoir.en met eer» p.. rhtige Ictreede, wa.arby onder anderen hctLyf-Reg'menr te Paard de Parade had gemaakt «11 den 24 ftoqd zyn-Majt, «de Complimen ten te óntfangen van de Senatoren, de Ministers en tndeie Perloonen van diftinftie ajs meede van.de.Gedeputeerden ujt dé Pioyintiea die daar toe exprcifelyk te Stokhchn gekomen sa-aten. V .R A N K R Y R. v - PARYS den 3 December. Donderdag avond is het Parlement val» Marly hier te tug gekomen maar de Kqning-lief.fr-die Heeienf zön-» der Hen tc willen hooien, te rug gezonden De Kardinaal de Fleury was.tocn.nict te-Marly, maar op zyn Landhnys te lfl'y, doch het Par lement naai Parys keerendc ,-onrinoeteue-zyn Emin. van Iffy te.'tug komende 3 De eerfte Prelider.t én alle de Raadsheeren namen occa- lie, dien Kardinaal te fpreeken .en haarLeetweezen re beruygen van dat de Koning Hen niet verwaardigd had ter Audiëntie-toe-te faaten; waar op zyn Emin. antw oordede dat hét was 0R1 darzy gekomch waren zonder door zyn Majt. ontboden te zyn edifct beloofdé'zyn Emin. dat Hy zouw trachten.de réchtmaatige To Our vanzyn Mftjt. te ftillen Eenige Raadsheeren antwoordeden hier op, dat het Pat» lement in deezen geen ajidere Èewfeegrecden bad, dan de vierigfte te- ver voor dé Belangen van zyn Majt. en Deszelfs Rechten zonder dewelke en met Stilzwygen het- Parlement de weezeivtlykft» van zy* ne Plichten verzuymd zouw hebben! TVeczc Behandelifcg-van 'fpat-. lement heeft aan de Koninglyke Minifters gantfeh nies behaagd ,'cn zonder de tulfchen-komft van den Heer du ToitaU eeiften FrChdent ea eenige andere Heeren zouw liet Parlement naar Blois geëxikerd zjh geworden. Dat Geregtshof ftond eergift'er weder te vesgadétén, om te delibereéren over de Party welke men in deeze Conjun&ufen ftond te ncemen doch de eerfte Prefident kreeg dien ogtent een Ory dredes Könings die Hem verbood op gemelde dag in 't Parlement te verfchynen, eu de Vergadering wierd. op heeden uytgefteld, zonder dat men als noch weet wat 'er vérder is voorgevallen aiiet alleen Jn dceze Zaak maar ook, in .die der Advqcaaten welke zoo gezeg^ word, niet meer in de Fleyt-Zaal zullen komen, by aldien het Arrtft, dit men Picn beloofd heeft, niet kbmt gepuhliceerd te worden.-De •tceloop van Volk op het Kerkhof van St. Medard by het Graf van dtn Abt Paris is noch al zoo gyoot als ooitdoch met dit onder, i lcheid dat daar, nu veel meer Petlbonen van Qualiteyt kotnenal^ ooit te vqoten. Ondett- lichen zyn de Nerven Chirac eerfte Medicynp én dr Heer de la Peronnie eerfte Chiruzgyn des Konings welke dq Trekkingen of Stuf pen die den Abt Becheran op dat Graf maakt,; op ©.die hebben gcobferv.eerd, zeerverfchtllendein haare-Rapportej» daar omtrent .aan het F)of, zeggende de.eeiftgemelde, dat daar niet» boveünaruurlykiin was.terwyl de andere het tegendeel beweerd. N E;D ERL A M DE N,. ,;i, ?I. Bi.ÜSSEL den d December. .Eergiftet, Feeft van Sta. Barbara, Éé- t.roncffe van de Kaïthuyzers affifleerde de Aartshertoglnne in .de' Kerk van die Mqnnjkken by de gewoone Dienft en gifter vermaakte zich Haare Doorl. met de wilde Zwynen-Jagt. ...Men-heeft }|iet;t.yT ding over Engeland dat een-Sqhip Ht'Simt genagmd, Kapiteyn P«yV renot van Duynkerken, met Keyzerlyke V;laguyt Ooftindiën in5eeq Have van Noorweegen was ingeloopen 5 Dit«Gevalgevoegd by dat- van 't Schip ai vM-"//., dat te H ambutg gcko.men is, .veroorzaakt ve®, le Speculatien j Ondeituffichen heeft die tyding geen de mtnlie vct- andoing ip de Prvs dei Affien toegebracht. c g AMSTERDAM den 8. December. Volgens dé Brieven van Kadiit den Kroon-Prins bereids gemeld heeft is noch het volgende té voc- Van den 14 November, was het Oorlogfchip van Kapt. Schryyer, qc, gen Het Feftyn 't geen de Koning vöorlèeden Maandag in de Veus de a andere Hollandfe Qorlogfcheepen die dag van: daar riaat Te Kadix lagen Ijerw.aards zeilréé de Scheepen Yin, zoo-genaamde Poolle Z,aal gegeeven'heeft, was het magnifik'fte, dat men hier ooit gezien heeft; Daar waren honderd en zeeventig Paar zoo Koninglyke enVorftelykc als andere Pérfoonén van den eerften Rang; pe Tafel verbeelde een M. en het Bal duurde tot vyf uur en fics pg- tens Dingsdag zond zyn Majt. een prachtig Zilver Servies .tot Pte- zent aan de nieuw-getrouwde Pijnceffie, Dién dag wierd de Geheime Raad van Thületnëye'r, Secretaris van Staat tot de buytenlandfe Zaa- ken, tot.Minifter van Staat yerheeven. Toen de Kroon-Prins Vrydag avond onverwacht en onbekend in de Zaal van't Feftyn kwam.heeft men, na dat Hy erkend was en verwelkomt wierd, verfcheide Terfoo- nen van de Koninglyke Familie en zelfs dien Prins fraancn van Vreugde zién Horten. Woensdag begaven zich alle de. hier zynde Ge neraals en Collonels den Vorft van Anhalt-Defi'au aan 't Hqofd Hebbendé, in het Appartement dgs Koriings, en verzochten zyn Majt. de Schippers Corn. Leendertfe Brouwer en Geldorp. Xn^Teflel Zjr geen .Scheepen binnen, maar in tegendeel zyn.onder anderen ..da^r uyt gezeild die van Jacob Koek en Jan Bruyn naar Suriname Klagft Schelvis en Chriftiaan Klinkert naar de Straat Dirk de Raan ng^x- Kadix, en Mynd. Schoenmaker naar Lisbon.. Te Martinico was gq, konien Kapt. Jan Tuon over Guinea van St. Jag.o te Mallaga MteHi- Wahn van Hamburg te Repto Jan Reyk, en te Hamburg- Piet. SVIe,. ring yan hier te Havre dc Grace Jac, B.o)il „e,n,te Nan'tes Lammert j'anflen van Dantzig als meede te Breemen Eyett Ellers yah Lonr dei). Van Riga (daar men een zwaure yorft had) waren i j Scheepen^ die op de Réé geleegen hadden vertrokken. Het Schip vat) John, Faabs van Stokholm naar Riga gaande was 9 myleq van Danttig? IÊ(ÊfÊ gcblceven, Uyt het.op GrypswaldQid gefttapdc Schip van Bartel Bul den Kroon-Prins weder in militaire Dienft te néernen vezeekerende wierden de Goederen geloft. Het gearriveerde jSchip van Dirk Hop ter zeiver tyd aan dien Monarch, dsit,gem. Frins een w'aar Berouw had was den 3 N°v- by Temiis Piet, En,dt gew'eeft y maar daar yan afge-. zyn M*jt. mishaagd te hebben Hier op wierd de Kroon-Prins ont- raakt en daags te vooren by Hend. Janffen naar Hamburg gaande boden De Koning deed een korte nadrukkelyke Aanfpraak par- ajs meede op den 27 Oftoberbeooft.cn dc Noordkaap ia goeden ftaat donneerde den Prins nochmaals al het gepaffeerdë, gaf Hem het Re- by Klaas Wynberg en Foppe Gerrits. giments Kleed, en het Port Ep'ee en omhelsde Hem tederlyk Daar pc Cours van de-WJSSEL is hcyden op MMtid 80 tn aetfte. .BH-- na verneederde zich de Ptius voor de Vocteq vaq den Koning zy.n p,ao fyen j. agtfte. Kadix iqi. SeviJie.n 9>en 7 agtfte. Lisbot) 45 en V«(ler,'en betuygdeizvne diepfte Ondérwei^ihg en Gehoorfaamheid agtfte. Venetien 84,en 7 agtfte. :I,ivorno sf en 5 agtfte a een half, Deeze onderlinge Ourmbetingén waren zo» tecdct, dat alle de" tegen- Genqa 53 en 3 vierde a j agtfte. Londen 34 Sch, 6 ep 1 half a.7. Pa- WOptdig zynde'daar van in haat Gemoed geraakt waren Men begaf ryS s en'j agtfte a 5 j. Bourd. 54 en 3 vierde. Brefiau. 3 s fin tsjzeft., zich vervolgens by den Genetaal Graaf van Sekkendorf, die e»n heer-- Dantzig 293 en 1 Half. .Hamb.izen.j vierde a 1 j zeft. Gent 3en .t lyk F.eftyn gaf, en gifter heeft zyn Majt. by den Opper-Jagermeefter ag£fte. .Antve. 3 en, j vierde, Btafiel 3 en-half. Zeel. pati j» j agtfte. Graaf var, Schliebcn in het Jagt-Paleis het M.iddagmaal gehouden. Schade. Rott.-.r vierde. .D,e Agio van de Bank 4 en 9 zeftta j agtfte» I)e Koning heeft den Hof-Predikant Nolthenïus die de'Trcn)w.-Ce- 's GRAVENH4.GE den 9 December. De Heeren, Staateq van Hol- remönie verricht heeft, een Zilver verguld? Soupe Kbm,en een Ztlvef lapd eiv Weft-Fricsland zullen aanftaande Dingsdttg gaare VWgade- Lampet met 40 Bouteilles Wyn uyt de Koninglyke Kelder tot Prezent Hpg vervolgen. De S{aaten. Ge.peraal hebben den Heet ^n-M.r. V<>^- gëzonden. Het Bruyds-Bedde.was zqer tyk met Paarlen geborduurd", j n, aaqgeftold torRaad.cn Advocaat FiscaaJ-yan't 0®- HANOVER den 4 December. Volgens dé Brieven van Warfch;»!, 1 legie ter Admi.ra]iteyt.iii W.eft-Fciesiand en den Nooidctqaatttctq J Had dé Koning aan den Marquis de Fleury dpet; yerklaaten, dat zyn jl?. welke Qualiteyt dezelve - giltcr. ter Vergadering van paar Nqog Majt. Hem in coirlideratie van zyn hoogeti ouderdom pet^iitteerdeM»g. den Eed heef; it gel egt. Qon_Louis pa Cur.ha Mipiftet-PIe-v zyn Amptne4ette leggen,''t geen dien Mift'flpJ aa^e^örnén enyyu nipotentratisjvaq den Koning van Portugal, heeft eérgiftf r dda Priq» Majt. .bedankt had Men wift nocb a.ét wie tiëmiit tftèn Kb ogen y^g, l^aftjp-^r^qge ^c;<>! tPitf j)^ie;5>;js#^py4e ,iay :2)vioi^ z/oiïn fuccedéerén. ftmt <en aadere Peifcoati'. va» diftinHie tt,i beydS Saxan

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1731 | | pagina 1