LEYDSÈ A*.i So 147 Vry dagje Courant PORTUGAL r f T A L I N. DUYTSLAND en d'aangrenzende Rvken. VRANKRY K NEDER LA NDEIST 1 T. LISBON den 8 November. Het gearriveerde Óorlogfehip uyt dl"1 Bahia is dat van Kapt. Joao Alveres Barraicos, en 't Schip van Goa dat van Kapt. Guftödió Antonio da Gama. Zeederd zyn hier noch gearriveerd Nic. Maflon en ChSyrles Ricöur van Ha vre de Grace Dan. Blom van Nieüw-Jork, Piet. Suyker van Rotter dam Jcc. Pieter Colling legt zeilréé naar Sicilien. Toen onze yioot in de Bahia arriveerde, liet de Gouverneur aldaar bekend rpaa- Jcen dgt dezelve maar 47 fceg-dagen zouw hebben 5 doch de Schim pers hadden daar tegen geprotefteerfen gezeg»; dat dewyl zy, toen het hier gearriveerde Óorlogfehip van daar vertrok eerft een begin met loffcn hadden gemaakt de Vloot in die tyd niet klaar kon zyn, om herwaards te vertrekken., Met een Exprefl'e heeft men ook con firmatie bekomen, dat het Schip de Europa, Kapt. Gafpar dos Santos Negreyra; in Vigos was ingeloopen Men meend dat het zelyc door eén Óorlogfehip zal afgehaald worden. Dit Schip heeft verfcheide Heydenfe Paflagierï uyt de Bahia aan de Eylanden aan Land gezet. De Eigenaars van het Zout ftaan 2 Gedeputeerden aan den Koning te zèndèn om aan zyn Majt. te vertoonen dat zy het Zont tot de cftelde Prys van goo Reys het Mooy in de Pannen, niet konden yer- open, en dat zy meenden dat het Hof geen Regt had om haar daar loc tp noodzaaken. SPANTEN. SEVILIEN den rr November. H« geheele Hof is in volmaakte Gezondheid, fchoon in deeze Stad genoegfaarp een gen.erale Ziekte yegeert van Koortfèndie vervolgens een roode Uytflag over het ge heele Lyf verootfaaken zonder dat egter veele Menfchen daar aan Iterven; de Marquis de La Paz en de Gtoot-Brittannifc Minifter Keer Keene zyn daar aan ook indispooft gaweeft doch die Heeren bevin den zich nu i»eede volkomen buyteri gevaar De Hollandfe- Commandant de Heer Schryver, aan denwelke geduurende zyn Ver- felyf in deeze Stad zoo door de prootén van dit Hof als door den Hollandfe Ambaffadeur den Heer vander Meer veele Beleeftheeden zyn aangedaan is gepafleerde Woensdag van hier naar Kadix ver trokken, om, zoo men verzeekerdmet zyn onderhebbende Oorlog- fcheepen met den eerfte favorabehe Wind uyt die Baay naar Holland te zeylen, Alle de tydingen welke dit Hof by continuatie van de toeftand van Zaaken zoo van Toscanen als Parma ten opzichte van den Prins Don Carlos komt te ontfangenzyn hier ten uyterlle aan genaam. Gemelde Prins vervolgt zyn Reis naar Barcelona. In de Steeden daar zyn K. H. bereids gepafleerd is heeft men Hem veel Eer beweezen. Zeedef d omtrent 14 dagen zyn hier verfcheide Expref- fens van Parys gearriveerd zoo van den Spaanfe Ambafladeur Mar quis va» Caftellar voor dit Hofals van het Franlfe Hof voor den AmbalTadeur Graaf van Rotembourg Het gerugt wil dat den In houd der meedegebragte Depeches meerendeels zouw betreffen het voorgevallene tüflchen den regeerende Koning van Saidinien en den Koning Victor Amadeus zyn Vader, die Grootvader is zoo van den Trins van Afturien als van den Koning van Vrankryk. De zoo fenaamde Ambafladeur van den Koning van Marocco, die zich zee- erd eénige tyd in deeze Stad heeft bevonden en voorgaf met het Carafter van Ambafladeur voorzien te zyn zonder rot noch toe eenige Credentiaalen daarvan re hebben overgeleeverd, heeft op Or- dre van dit Hof zich van hier moeten begeeven 3 Hy is naar Kadix vertrokken en het gerugt wil als of Hy de R. Katholyke Religie wel mogt aanneemen. NAPELS den 13 November. De Kardinaal Coscia heeft zyn Woo- ning op de Plaats van St. Carlo verlaateu en-is te Somma by de Berg Vefuvius gaan woonen om daar Melk eA Medicamenten na de Ordonnantiën der Medicyns te gebruyken. Woensdag zyn 200 Re- cruten, in dit Koningryk geworven voor het Italiaans Regiment Ma- tulli, dgt in Setvien legt naar Manfredonia gemarfcheerd om daar ingefcheept te worden. Den Abt Graaf Harrach Zoon van onzen Viceroy, ftaat Reisvaardig naar Romen om daar als Keyzerlyke, Au diteur van de Rota wegeus Duytsland te telideeren door zyn Heer Vader voorzien zynde met ijoo Piftoletten en 2000 ZeCchini en nóch een Aflïgnatie aan zyn Ordie te bet aaien door de Bank van 6t. Spirito, daar zyn Excell. 200 duyz.Romeynfe Scudi in Depofito heeft. KOMEN den 17 November. Zondag heeft de Kardinaal Cienfue- gos, Ambafladeur des Keyzers, het Feeft y?n St. Carolus, Naam-dag van zyn K. Majt.zeer plechtig gevierd Zyn Emin, begaf zich met Deszelfs magnifike Treyn en een Gevolg van tien Koetfen naat de Keyzerlyke Duytfe Kerk van Santa Maria dell Anima, daar Hy pleg- tige Kapel hield3 De Mifle wierd onder een prachtig Mufik geleezen door den Hecl Spinelli, Aartsbiflchop van Korinthcn, geafljfteerd met yeert.g Prelaaten, en de Kardinaal Belluga, nevens den AmbalTadeur va» Veuetien waren in het Choretto j Des middags gaf zyn Emin, een zeer heetlyke Maaltyd aan 120 Ferfoonen Onder dewelke wmén de Kardinaalen OtroboniBelluga, Garaflfa en Fitrau, de Atribafla- deurs van Venetieu en Cologne de Hertog CorfliiiNeef van den Paus, en de He.tog van Strozzi j De Tafel was by uytneeinentheid prachtig, ftaanda onder anderen op dezelve een groot TriOnfo, ofte Machine van Confltuuren, verbeeldende êen Bjeig mét Booinen Scc. 3 op de Top van dezelve >ag men een Arentén onder aan eéa Atlas; die de Berg onderfteunde, zinlpeelende op de Grootheid eu de Roem van den Keyzer en rondom die groóte Machine waren ntJch zeevén kleiner alle meede zeer fra-ay en koftelyk eu dss avonds was in liet Taleis van zyn Emin. een rrtagnifike.llhimiuatie. Zondag na middag heeft de Kardinaal Guadagni zynpleclidigé Intreede Indeez.e Stad gedaan; na dewelke Hy door den Kardinaal Corfini ter Audlen- ïie by den Paus wietd ingeleid die Herti tot een Teckén van zy» Glinft eer- Billet van 23ooo.Scudi gaf tot een Preféntén de Kardi- r.a .1 Cbtlini.fchonk Hem een magnifikc Kardinaals Staf; Maandag had de Ridder van Sr. Joris particuliere Audiëntie by zyn H. D'ingf- dag is de Kardinaal poria,- AMtébiflehov j in'Bdnérentoy h'ttz ha^t- jkomen. De Kardinaal 'de Foligiiac heef? een Reraifc van duvzer.d ■Piftoletten van zyn Hof tot de Refs-Koften naar Vrankiyk pnifaogeS. LlVORlJO den 16 November. Woensdag is het Spaans Esquader in Zee gelopen, om naar Barcelona te keeren. De Marquis Rinuccin: is kan hier nair Florence vertrokken fchynend'e zeer vdfd'jEn orft de goede Harmonie, met 'dewelke alles by dat groot'Geval der Intrq duftie van de Spanjaarden gèpafléerd is en over de refpeÖueufe Bt jeegeningen der vpornaahrfte Spaanfe Öflicieren ten zynen opzicht^, In deeze Stad bevinden zich nu tooo Man ToScaanfe en 2000 Man Spagnl'e Trouppcn en tc Porto Fcrrajo en Pifa in geJyke proportie.' Verhiits de Defertie van Italianen, die onder de SpaanfeTrouppen zyn, groot is, heeft dc Generaal Charny twee Deferteurs willen doen dood fchieten, ma'ar men heeft Hem van wegens den Groot-Hertog te ken nen gegeéven dat zyn K. H; zoodanige Executie niet apprpbeerde, als zyndé zonder txepipel in, zyne Staaten en dar gem, Generaal die Deferrènrs naaf Lengorte kon zendeh, als Hy Hen tet dood wilde, bréngfp. Volgens de tydingen uyt Corflca hadden de pu'ytfers eu Genuecfen het Eort Pelegrino weder moctèn verlaaten en nu warea alle dié Troupgen in de Winterkwartieren, in deeze Haven is ondey, anderen gearriveerd Jan Janfl'e van Amfterdatti. GENUA den 17 November. Maandag'zyn eenige Vaartuygen met 500 zieke en gekw'etfte van de Duytfe Trouppen van Corlica in deeze Haven gekomen en Woensdag zyn hier zes Spainle tialcyen gear riveerd, om gecalfaterd te Worden. PARhlA den 17 November. Men is hierbeczig noch meer nieuwe zilvere Munt met het Beeld en XVapen van onzen niéuwen SouvercyH te flaan als meede veele gou<}e Medailles welke onder de voor- naamfte Duytfe Ofticieièn uytgedceld zullen Worden. De Generaal, Stampa zal eenige duyzend Piftoletten tor Ptefent bekomen, pe Her- toginne Dorothea ftaat het teeft van Sta Elizabeth Naam-dag var. de Koninginne haar Dochter, met U'ytfteekende Pracht en Vrólykhei*j te vieren, zullenije Haare Hoogh. als dan deRegeéring in den Naam van Don Carlos volkojtnen aanvaarden en dé Keyzeilyk? Trouppen yoor de Spanjaards plaats maaken. WEENEN den 24 November. Vrydag hield de Kéyz" Géheimeq Raad in dewelke de Hertog di Sallantradio als Lid van dezelve in handen van zyn Keyz. M.ajt. den Eed afleyde en Zitting nam. Dingsdag is de Baron van Hartig Lid van den Ryks-Hofryad hiér aangekomen. Gifter is de Heet van Knort, nieuwe Raadsheer van dat hoogfte Ryks-Gerechtshofmet de gewoone Cetemonien in het zel ve geïntroduceerd geworden. Dien dag is de Keur-Faltzife Kanceliet Heer van Bufch hier aangekomen. Na dat de Hertog van Litia alle de Keyzerlyke Refol'utien^loor dén ordinaris weg, dat isb'y den Ryks- Hofraad volgens Ordre voor den Infant Don Carlos als Hertog vdd Patina ten opzichte van Deszelfs Emancipatie cn Voogdyfchap ver- kreegen had heeft zyn Excell. dezelve met een Expielïe naar zyt> Hof afgevaardigd. De Graaf Alexander van Belleardè Géneraal, Major die $0 Jaar in Keyzerlyke Krygsdienft is geweeft is den r| deezer Maand te Inzersdorf overleeden. Overmorgen ftaan de Stenr den van Neder-Ooftenryk haare Landdags-Vergadering te openen. PARYS den 30 November. De Marquis van Caftellar Ambafla deur des Konings van Spanjen heeft zeederd viér a vyf dagen twee Exprefléns van zyn Hof ontfangen. In de Reedenvoeting wel ke de eerfte Prefideut Maandag volgens jriyn voorgaande gedaan heeft, zeide Hy ondér anderen aan de Advocaten Gyl. Um V hitr wider tnrt itver vinden, terwyl Gy het met Eer dten kund'j Gy zyt Vtoi Weetetefehetypen en Talenten ten dtenfie van 't Gemeen verfchuliigd frc. De Heer Gilbert eerfte Advocaat Generaal dééd ter zeiver tyd ook zyn Discours fpreekende over het vermogen van den Geeft en de Gevoelens van 't Hctt welke vereyfcht wierden om goedé en gröote Rechtsgeleerden te maaken. Eergifter was het Parlement weder vergaderd j. De Mer- curialés wierden tot over acht dagen uytgefteld, Sn men proponeerde de Regifters te onderzoeken op dewelke haar Arreft doorgefchrapt was gewörden j De eerfte Prefident vertoonde daar tégen het Verbod des Konings ojn over die Zaak te delibereeren waar op eènige Dé batten ontftonden, en men ftelde de Deliberatie uyt tot gifter maaf toen kwam een gezcegelde Brief des Konings behelzende Bevel aan 't Parlement, den Brief, welken de Heer de Mautepas had overgebragt, te leezen, en dezelve zondèr redeneeren té gehoorfaamen, en ih geval dat de een of de ander zulks niet kwam te doen, zouden de Advdcaat en Procureur dss Konings veiflag daar van aan zyn Majt koméu doen Omtrent neegeu uuren kwam noch een andeté gezeegélde Briefdie niet geopend wiérd en men behoot eén groote Deputatie naat Marly te zenden. In gcvolgé van dien zyn gifter onjtrent ten eèp uur 's namiddags meer dan Co Leedcn van 't Parlement naar Marly vertrokken om zyn Majts. Intentie te vertieemen welke Zaak zeel veel Gerucht maakt; AMSTERDAM dén 5 Ddcembcf. Hét Schip lé Comtedc Malbois,' van Leogane naar Nantés gaande, was by Port Louis_gebleeven als mecdé by Bevézier het Schip van Harhden Kok van Bourdeaux ko mende t en omtient Breft een Schip van Sint Domingo ndar Nantes gaandé. Men had té Bilbao tyding dat het reeds gem. Gallioeij te Paflagc ingelopen was en ook een gerucht dat daar nöch 3 andetc Gailioenen gekomen waren y doch z,nlks heeft meer zeekerheid van nodden. Te Marfeille was gekomen Kapt. pullcjlbn van Maitinjco eu veitrokkeu Kapt. Louis Goiubert naar Sicilieh. Je Naiites .Waren peatriveérd 2 Bcbeepen van de Franfle Eylanden, cn Kapu. Vervet vpn St. Domingo als meede te Boutdeiiux M'ill. Janfle en Piet. Kok. VGK AVENH AGE den December. De Heeren Staaten van Hol land en \Veft-Friesland zullen morgen vergaderen J Eenige Lceden van dé naaftc Srcedén zyn bereids iu hunne Logementen aangcfcb- men. Men vcrftaac dat dé Kojiing van rruyjlen by jT/Sve aan ^tiatén ^éneraél Benniflë gc^éevén *«0 hêf piuxrdjk jjgf 'jf

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1731 | | pagina 1