Nicöl, Anderfon haar Hrill. Te koningsbergen had men ook fterke Dt Cours ■Van deTVlSSEl is heeden op Madrid 80 en 1 half a agts Vorft met Sneeuw j en te Stokholm had het meede 3 dagen fterk ge- J fte. Bilbao 80 en 3 agtfte. Katlix 100 en 7 agtfte. Sevilien 99 en drie ▼rooren. In de Zond waren gekomen Paul F-iuft, Jan Heeres, Mynd, Öeges, Tjort Olfers, Sipke Annes, Kl. Kuyper, Jacob Tiebbés, Corn. SwartHans MadfonLeenden Eylens, en I a to andtre op dd Elf Tiet. Klinkerts en te Breemen Myndert Will, van hier. By Ter Schel ling zyn binnen Andr. Will, en Pieter Wjrbr. van Nerva. Te Ham burg had men zwdar Weêi uyt het N. W. zoo dat men niet buyten Vrees was van Schade uyt Zee te zullen hooren Alle de uytgaande Scheepefl lagen noch beneeden de Elf. Den 2 Nov. was het Schip van Dan. Lëntz, van Koningsbergen naar Diepe gaande op SteffCns by Koppenhagen geblee/en. Uyt het omtrent Wisbuy op de Pömerfe Ruft verongelukte Schip met Pik &c. geladenheeft Obbe Lives, dié reeds voor de Stad genaderd is, 28 Vaten geborgen en 2 hier geko men Matroozen uyt het Schip van Harmen Kok, van Bourdeaux her- waards komende, berichten, dat haar Schip omtrent 4 weeken gelee den, by Bevezier gebleeven, en de Schipper met 3 Matroozen veron- rierde. Lisbon 45 en 1 vierde a 3 agtfte. Vénetien 84 en 7 agtfte. Ll- votnO 88 en 1 half. Genua 93 en .5 agtfte a 3 vierde. Londen 34 Sa: 11.- 7 a 6 eu 1 half. Farys 55 a j en t agtfte. Bourd. S4en 7 agtfte. Bre-- flau 3 j en ij zeft. Dantzig 293 èn 1 half. Hanlb. 32 en 3 vierde .1 ri zeft. Gent 3 erl 1 agtfte. Antw. 3 en 1 vierde. Brufl'el 3 en 3 agtfte: Zeel. pari. Rott. 1 vierde. De Agio van de Bank 4 en 5 agtfte. 's GRAVENHAGE den 4 December. Giftfcr middag is dé Keyzcr- lyke Minifter-rlenipolentiiuis Graaf van Sintzencoif met Heeren Gedeputeerden van de Staaten Generaal in Conferentie gewceft 4 zyride aan de Trappen gerecipieerd door den Burggraaf Baron vaa Lynden en den Heer Garlacius en na het eindigen vau dezelve oj» gelyke wyze uytgeleide gedaan. Eenige uvtheemle Minifters zvn ge- weeft by den Graaf van Rechteren, prefideerende ter Vergadering vaa de Staaten Generaal wegens de Provintie van Overyflfcl. De Baron van Yfielmuyden Heere van Zwollingerkamp is uyt de Proviutie gelukt zouw zyn, doch deeze tyding heeft meer zeekerhfid van noo- Van Överyflel gereverteért, en ter Vergadering van' Haai Hoog Mog den, I verfcheenen. "MARTÏN CÖPIUS DirtSeur van 's Landt Lortrym adverteert dat de verwiflélinge der ongCtroklcene Loten vatl de vierde tot de vyfJe Clafle, op Vrydag den 7 deezer maand December op verbeurte der Biljetten moet zyn volbracht, en dat de trekkingc van die vyfde ciafle op Maandag den to daar aan volgende «en aanvang neemen zal. NB. Die Nbmmero 8317 op 'r Devis w.lvartn van S. L. F. in de laatfte vierde Clafle in de zesde Lyft Pag, 22 Col, 2 gedrukt met 5 j Gl.mogt hebben toebehoord word verzogt zich te willen addres- feeren ter plaatfe daar dat Lot betaald en ingelept is. Notificeert Willem Schepers, Ontfanger Generaal van het Collegie ter Admiraliteyt op de MAZE, tefideeiende te Rotterdam, aan de Hou ders van de Óbligatien, ten laften van wel-gemelde Collegie genegotieêrd op den 20 December 1705 van Polio 173 A tot Folio 175 Verlói B incluys, tegen den Vervaldag in de Maand December aanftaande de Iatêreflen benevens hunne Gapitaalen te komen öntfingen alzaO goen verdere Intereft zal worden betaald. Alzoo binnen de Steede ÓUDEWATER ftaat aangefteld te worden een Vroedvroüw op een Tia&enient van honderd Guldens 's Jaari, en verdere Doceurs na de bekwaamheid toe te voegen, 't welk diend tot narigtingë vaa de gocne die daar tóe geneegen-ntogten weezen, ora, izich te addrefleeren by de Heeren Bnrgermeefteren aldaar. Thomas Vofch van Ovez'acd en Jacob Vreem, als by den Ed. Hove van Utrecht aangefteldC Cnrateurs over den Boedel ea Goederen van Gerrit Comelis Meter, doen alle ende een yder weeten, dat haare Verkopinge van de Ambagts-Heerlykheid van TSSELT, met zyn aanhoorige Tabaks- en Weylanden op den 14 December 1731 tot Amersfoort in de Stads Doelen aldaar geen voortgang zal hebben maar dat terf Zeiven dage niet anders opgeveild ende verkogt zal worden, als 't Land onder Lensden, ende de Plaatten van Groot en Kleyn Ouderhorft, met haare aanhoorige LanderyCn waaa van ds Gonditien by de voorn. C'urateurs ende te Amersfoort by Abraham van Semmti, Schout van Yfielt, te leezen zyn. In 's Hage by P. de Hondt is gedrükt en alomme te bekomen Grondig Ónderrecht van den Oorfpronk en Wasdom des PAUSSCHAÏS,- nyt echte en oorfprongkelyke Bewyjfen, befchreeven door Ew? Salomon CyurianHoogleeraar der H. Godgeleerdheid, als ook Kerk- en Con- flftoriale-Raad te Gothana den 4den Frankfortfen Druk, in de NederduytfeTaale overgebragt, cn op nieuw door den Schryver vermeerderd. Te Delft by Adriaan Beman en Reinier Boitet zyn gedrukttwee Redenvoeringen over Job XIV. Vers 1, 2 uytgefproken op zynen yyf- tigjaarigen Delffen Predikdienft en ragtigjaarigen Ouderdom den ai én 23- Ö&ober J731 door PETRUS GR1BIUS Predikant te Delft in Quarto de Prys is 11 Stuyvers. Johannes Dirk en Floris Bontekoning Makelaars zullen op Maandag den ro December,} te Amfterdam in de Witte Zwaan op den Niemvendyk, verkopen een grootc party Noordie en Oofterfe HOUTWAARDEN beftaande in DeelenSparren Juffers Colters, MaatbrfN ken, Barkoenen Scc.nevens een grüote party NervaWyburger Elfingvosfe en verfcheide andere foorten van Oofterfe en Noordle Bal ken van verfcheide Havens, als meede 504 Stromftadfe en andere Maften, alles breeder m't Biljet gefpecificeerd. Op Maandag den 10 December 1731, 's avonds pen vyf uuren, zal in'tHeerCnLogemeirt aan den Bufg binnen de Stad LeydCn in 't openbaaz te koop worden gevcyld, een fchoone plaifantewel-gelcege Kofftecde, genaamt VIN CKENBÜRG,groot tweeën eénhalf Mórgen, geleegen in 't Ooftdorp onder de Baronnye' /an Waifenaar en Zujswycl, beftaande in deszelfs royaale Huyzinge, voorzien met vier behange Kamers, coin- modiei-fe Kelders, en andere Vertrekken. Nader onderrichtinge is te bekomen by Theo doms Srhrevelim, Notaris en Procureur te Leyden voorn. Men zal op Donderdag den 13 December, binnen den Dorpe van Waflenaar doen veylen en verkopen een zeer fchoohe en wel-geleegen HUYSMaNS WOONINGE, met een hegt, fterk, en wel doortimmert Bouwhuys, Schuuren.. Borgen, Boomgaard, Moes-Tuyn,Bepootinheem Beplantinge, met omtrent zceventien Margen, drie Hond puyk en allCrkeurlykft Wey- Hooy- en T«el-Land, alle geleegen in den Ambagte Van Svidvjyl, onder de Banne van Waf maar in 't Ooftdorp, nagelaatCn door wylen den Heere Francis Gr'emwood den Ouden, Fredrik Boucquet, Boekverkoper in 's Hage, zal op Maandag den 17 December 1731, op de Groote Zaal van *t Hof, verkopen een party gtsgeleerde Godgeleerde Hiftorife en andere BOEKEN waar onder veele van de befte Latynfe, Franffe en Neederduytfe waar agter eenige Rariteyten. De Catalogus is te bekomen te Middelburg by van Hoeken Vlilfingen Paaynaar Aarnhem van Heuven Utrecht Neaulmé Breda J, van den Kieboom Gouda de Wed. vander Kloes Amfterdam A. Wor, Haarlenl Marshoorn Leyden Langerak, Delft A. Beman, Rotterdam J. D. Beman, Dord van Braam, en in 's Hage by de voorn. F. Boucquet in deHoogftraat, Men zal op Vrydag den 21 December 1731, des avonds ten uuren precys in 't Heeren Logement aan den Burg binnen LeydCn, verkq« pen een zeer wel-geleegen Boeren Wooning beftaande in Huys Barg en Schuur &c«Bepootinge en Beplantinge genaamt de ZWARTE RAAF met agt en twintig Mergen, vier Hondtien Roeden goed degelyk Wey- of Hooyland ftaande ende geleegen aan den Hoogc» Ryn- drk by de Roomfe Kerk in de Hoornfe en Geere Polders onder de Heerlykheid van Hafrivjo. dc wordende in Huure gebruykt by Picter KJa fe Keth, om 5jo Guldens vry Geld. Men zal op Vrydag den 21 December 173 t, des avonds ten uuren precys,,in 't Heeren Logement aan den Burg binnen Leyden verko pen een zeer wel-geleegen Boeien WOÖNING beftaande in Huys Barg en Schuur Bepootinge en Beplantinge, rrlet agt en twintig Metr,' een vier Hónd drie Roeden goed degelyk Wey- of Hooyland waar van een Mergen Leenroerig is aan den Huyze van Kleyn Poelgeeft ftaande ende geleegen aan den HoogmT^'adyb, even voor by de Steene Poort in de Nieuwe Gtoenendykfe- en Delf-Polders Onder de Heer lykheid van Haferrwoude, wordende in Huure gebruykt by Di\Ja tbfr van Vryebrorkjor/f, om 600 Guldens vry Geld. Te Amfterdam by J. Stockmans, Boekverkoper op 'r Rockin, word uytgegeeven, Verhandeling-, Recdenvoering, en Predikatiën over uyt- gtlezene Plaatien van Gods H. Woord by verfcheyde gelegentheden gedaan door A. Drielf<n S. S. Th. D. Prof. eir Academie-Prediker te Groningen, in 410. de Prys is 24 St. Dc Hoogfte Trap in de Godsdienftige Deugt de Liefde, zynde een Verklaaring over 1 Cor. 13. in 8vo. de Prys is 22 St. Gods Albeüiercnde Voorzienigheid in een Verklaaring over dén 139 Pf. in fTvo. de Prys is 18 St. Onderzoek over Gods Zyn en Werking over des Menfchen Vrye Wil Jcc. de Prys is 6 St. De Bezwaar-Reden.'n van vier Utrechtfe Pred. Scc. over het ftipt voor- Jeezea van 't Dcop-Formulier, als meede van eenige Vrieflc Godsgeleerden, met de Beantwoordingvan alle haar Confrderatien, en het nut tig en nodig gebruyk der Liturgie-Formplieren in de Kerk in 8vo.de Prys is 10 en rï St. W. Bosman Befchryving van GUINEA, deszelfs Goudrykheid, Negotie, Aart, en Leevenswys der Indianen en Europeërs, in4to. groot en kleyn Papier de'Prys is f 3 - 10 en f4 - ïo. Te Amfterdam by Jacob Graai, Boekverkoper op de Leydleftraat, is gedrukt en word uytgegeeven de wondeflyke en niet min zeldfamtf Leevensloop van een doorluchtige Gaauwdief DUVAL behelzende zyne Opvoeding wonderlyke Staatsvordcring ongehoorde en lïftige Dieveryen zoo in Vrankryk als in verfcheide Kwartieren van Engeland geplecgt en cindelyk het ongelukkig doch wel verdiend einde van den berugte Duval, in 8. de Prys is i St. By dezetve zyn nog een kleyn getal Excmplaaren te bekomen van de Hooffc Welleeventheid en loffelyke Welgemaniertheid, by alle treffelyke Lieden gebruykelyk, in 12. de Prys is 8 Stuyvers. Tc Alkmaar by Si'mbn van Hoolwcrf is gedrukt, eu te bekomen te Leyden by J. v. Abkoude, cn in andere Steeden by de Boekverkopers Kronyk van Egmond of Jaarboeken der Vorftelyke Abten van Egmond in 't Latyn befchreeven door Broeder Jan v^n Leyden van der KarnrelTten Orde, vertaald door Kornelis van Herk overgezien vervolgt en met de Yertaalinge der Graffchriften verrykt door Gerard Rempfier vermeerderd met eert Lyft van de Donaties en de Naamen der geenen die in de Abdye begraven zyn met Afbeeldingen in Quarto de Ptys is 36 St. By den Drukker dcezes is meede re bekomen dc Geftcldheid van Weft vriesland voor den Jaare 13 00 en de on-' dergang van 't Dorp Vroone, door S. Eikelenburg, in Quarto^ met Kaarten de Prys is 20 Stuyvers. Te Huur te Haarlem een groot fchooa Huys, van onds genaamd de VERGULDE PELLIKAAN, ftaande aan de Markt, regt over de DeuK *nu de Noordzyde van de Groote Kerk, waar 111 veele Jaaren met goed fucces Köffyhuyjis gehouden eiv als noch gecontinueerd word, zyn de voorzien mer veele grootebeneden- ert boven-Kamers, ruyme lugtige Kelders, Plaats &C. By Ja tob da Gama in *s Hage op de Groote Markt by de Vleeshal op de Steentjes 2 a 3 Deuren Van het Koffybuys in dc Kelder Amfter-- dam, worden verkogt alle footten van Snuyf- Varinas- Swietlent- en Blaatjes-TABAK, alles extra in zyn foört, voor een civile Prys. Te Amfterdam by de Chirdrgyn eu Breukmeefter Thomas fnie man worden door zyn uytgevonden Philofophil'e Mercurius,Eflentic enEüxis •aantieren ftaande genezen alle Vcnus-Kwaalen zonder onderfcheid en hoe verouderd dezelve ook zouden mogen wezen, hebbende Hy for •penbaare Proeve van zyn Konft in ie Stad Amfteldam voor omtrent 6 Jaaren een Gevangen geneezen, welkers Ziekte tot in'tGebeente toe: doorgedrongen en voot ongen'eeslyk verklaard wasywelke geneezen Patient nog volmaakt gezond en allefrnts magtig is De Patiehten doot gemelde tn elmans geëxamineerd zynde, verzekerd Hy hunne genezinge,en neemt hen aan by Accoord ofte niet. Patiënten binnen of buyten tonnen zynMedicamenten met Succes in zyn abfentie gebruyken, mits alvorens goed Berigt van hunne Ongemakken gegeeven te hebben. Te Amfterdam by Willem van Egmont voor aan in de Stilfteeg, is te bekomen een uytmuntend Goud Geneesmiddelwaar door uyt de grond worden geneezen alle foorten van Vallende Ziektens en Stuypen Hypochondrique Melancholique langdhurende en kwynende Ziefter s j als ook zonder onderfcheid alle foorten van Geel- of Waterzuchten, al waren ^e vaa andere hoopeloos verlaaten. Dit GoudGe-- ueerm ddel is ook volkomen in ftaatom de Lichamen van toekomende Ziektens te bevryden uytgevonden door een van de beroemdfte Profeifooren in dc Geiveeskonft, tegenwoordig van geheel Etftopa. Het Middgl beftaat in een Flesje Goude Pilletjesen een Paket Foedei, «m op Wvn te zetten koft twee G«Jden, met een wydloopig Berigt daar by. Te Amfterdam by Hofle Zwaardveger op den Vygendam, en te Rotterdam by Haaxwant in de Lange Baanftraaf, word m Commiflie vet- kogr de beroemde Frankford et BOBjST-BALSEM, geneezende de Teering, Bloedlpuwen, benauwde en kogte Adem, flaap-belcttende Hoeft,- wrtakr ook losen doed zemdet moeite opkomen <id Phiymen die de LongCpyp en ilokdanBtot ftikkens toe vctftoppen. NB. Vetle var» 'Doét-ors verlaaten, Zyn hier door geneezeit 't ha^lf Pont koft io'Stcyyegs. iq .Leyd;n hy FtLiX IJ F. KLOPPER, op de Breedeftfaat wntrept de PLatdceg, De» f PecfrwhjM i7Jt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1731 | | pagina 2