Rinkes, v*n hier en de stalij en te Dronthe'm J. Brun vanünblin. 1 's GRAVENHAGE den 19 November. De Heeren Gecommitteer de Raaden van Zuydhöllaud hébben den 26 dcezet van de volgende vacante fubalterne Militaire Charges gedilpoueert en aangefteld de Heeren Chrijlophet E nfl vanHader, tot Luyrenant en Jan Jacob de Mong- tot Vendrig in het Regiment Gardes te Voet M'txandtr Ut U t'inxtot "Vendrig in het Regiment van den Collonel Gadelliere BarthoUmeus van Ooft dorp Cu Wichm.tn van Ny kerken tot Luytenants Gideon Salomon Duitz en Jan van Croigh tot Vendrigs alle in het Regiment Dragon- Véndrig in het Régiment van den Lajtemnt Genetaal Baron van Vi- (Oa(è j Frederick heter de Cbattillon tot Lüytenant, Cu Philipbus Si fit er, u ai Bremer tót'Vendrig in het Regiment van den Collonel Lcythc} Abrn- ham Palm tot Lüytenant, en Hcnirik^Lemmens tot Vendrig in het Regi ment Van den Generaal Major Doys Daniel Wolf HJJel van Diner tot Vendrig in. het Regiment van den Collonel Meufer Louis Mr.tkom Tetffmniere tot Kapitein Lüytenant Joban van ftoetborfi tot Lüytenant, en Hendrik Dibbttz tot Vendrig, alle in 't Regiment van den Brigadier Eek van.Pauthaleon j B.o'btm Corjer tot Kapitein Lüytenant Stardom! ders varv den Lüytenant Generaal du Portail j (orktli, van Ke i et tot Macqueen tot Luytenjuit en John George Pap,ar tot Vendrig j alleinhct lüytenant en Card Bentink tot Vendrig beyde in het Regiment Dra- Regiment Schotten van den Generaal Colyear 5 en Jacob Winde tot ponders van den Brigadier Karei Baron Wafienaar j Jan Volleven tot Vendrig in het Regiment van den Lt. Generaal Baron van Huffel. DE MEESTEREN EËTrEGENTEN VAN DE CATHARINE EN CECILLE GASTHUYSEN TOT LEYDEN zullen" op Zaturdng den ij December 1731, 's avonds ten vyf uuren op Authorifatie en Confent van Haar Edele Groot Agtbaare de Heeren van den Gerechte <£ér Stad Leyden, in het Heeren Logement aan den Burg, verkopen een WOON ING met ruym zeeven Mcrgen goed Wey- Hooy- en Tecl- Land in Warmond in Huuie gebruylit wordende by ilaart.n Gerb andts Huysman Noch negen en dertig Mergen Wey- en Hooyland gelee- gen in de Mtpherhoom gebruykt by Srmon S.henkzvelt Noch ruym elf Mergen,in VaUenhtrg gebruykt by (ffulis Bol j En eindelyk rroch nee- gen Honden Land bezet met Panaarde in SoiUrwmde in de Boshuyfor Poldergebruykt by Jacob Lsgg. Nader onderr'.gtinge is te bekomen op hét Catharinse-Gafthuys. Notificeert Willem Schepers, Ontfanger Generaal van het Collegie tet Admiraliteyt op de MAZE, relideerende te Rotterdam, aan de Hou ders van de Obligatien, ten laften van wel-gemelde Collegie genegotieerd op den zo December-170J van Folio 173 A tot Folio 176 Verf» B incluys, tegen den Vervaldag in de Maand December aanftaande de Intereflenbenevens hunne Capitaalen te komen ontfangeu alzoo geen verdere lntereft zal worden betaald. Word by deezen geadverteerd, dat die geene welke zouden mogen fufflne-eren geregtigf te zyn tot den Boedel en Nalatenfchap vaH lfaa:\ G,mes in zyn leeven Joods Koopman te Amfterdam overléeden zich zullen hebben aantegecven voor primo Juny van den Jaarc 17J2 ten Comptoije van den Advocaat Mr. Johan Feitama als by de Ed. Agtb. Heeren Scheepenen der gem. Stad Amficrdam-aangeiftelde Cura tor ad Li,es en tot Sequefter over den gem. Boedel dewyl andcrlints na die tyd de voorn. Boedel en Naiatenfchap zal worden afgegeeven aan die geene, welke bereids haar Attic hebben geïnftirnéert, en haar Regt zullen hebben gejufiificecit. Op Heed en is in de meefte Steeden van Holland by de Boekverkopers te bekomen NIEUWE SN AKERYEN, of vermakelykevHiftorien, zynde een naauwkeurige by een Verzameling van omtrent twee honderd koddige Vertellingen behelzende veelerley overaardige Loop'jes boertige Gevallen koddige Ontmoetingen en zeldfaame Gefchicdcniflen liyt verfcheide Taaien by een vergaderd, en in 't Neederduyts vertaalt, verciert met J4 Kopere Plaaten de Prys is 30 Stuyvers ongebonden. OpMaandag den 10 December 1731,'s avonds ten vyf uuren, zal in'tHeerenLogement aan den Burgbinnen de BtadiLeyden in 't openbaai te koop worden geveyld, eenfehoone plaifantcwel-geleegc Hoffteede, genaamt VINCKENBURG,groot twee en eenhalf Morgen, gcleegenia 't Ooftdorp onder de Baronnye van Waffenaar en Zts/cwyck, beftaande in deszelfs royaale Huyzmge, voorzieij met vier behange Kamers, com- modieufe Kelders, en andere Vertrekken. Nader onderriehtinge is te bekomen by rheedo,is -3!b,eviliees Notaris en Prdcureur te Ley den'voorn. Men zal op Donderdag den rj December, binnen den Dorpe van WSfl'enaar doen veylén en verkö-pén een zeer fchodne en wel-gcleegen NUYSMANS WOONINGE, met een hegt, fterk, en wel doortimmert Bouwhuys, Schuuren,-Bargen, Boomgaard, Moes-Tuvn, Bepootiaheen Beplaniinge, met omtrent zeeventien Margen, drie Hond puyk en allerkeurlykft Wey- Hooy-en Teel-Land, allé gdleegen in den Ambagté van Seid-wyk, onder de Banne van tVa'fcnaar in 't Ooftdorp, nagelaaten door wylen den Heele F ranch G c-mvnod den Ouden. Jan vaader Streng Ike Albert Dvornekroon Gerrir van Emmerik en Cornelis van Arrervyne Makelaars zullen op Woensdag den 12 December, te Amfterdam in 't Öudezyds Heeren Logement, verkopen een hegt en wel-doortjnsmeid HUYS en ERVE, waar in veele Jaaren met goed fucces Kruydeniers Winkel is gedaan en noch gecontinueert word ftnandejen geleegén op de Nieuwendyk by de Baafjesfteeg mitsgaders een groot Pakhuys nevens een Achterhuys en hunne Erven achter het opgemeld* Perceel bleeder by de aangeflage Biljetten Vermeld. temand middelerwyl genegen zynde dceze i'erceelcn te lam ca of feparaat nyt de hand te kopen, aJdrefleerc zich by gemelde Ma kelaars, by welke nader onderrichting te bekomen is. Te Utrecht by J. BROEDELET, en in de meefte Steeden by de Boekverkopers fcan men tot primo December deezes Jaars Inreekenen in het voortreffelyk Werk, genaamd THESAURUS JURIS ROMANI, ,o,muens r art tra mtlio -.wr opu^ctU/iin cjuibu* Jus 7{ornanu.m tmcnd&iu.r txplica* t:*r iUt* f tiur. It m Cl. JJicis alii-ow nA Iforibus kaxd *aro iumtn acvtnditut cum Prafatronc EV^ OTTONI5, in F'>1, 4 Vb/r Ed, Nova VTow<? augend* waar van de Conditiën alom te bekomen zyn By de Inlchïyring betaald men i Guldens en by de Afleevering noch zj Guldens ('t geene Volgens de geftipuleerde Boeten op primo January r7jj gefchiedcn moet) en zal na de livteekening niet minder als voor 45 Guldens te bekomen zyn Ook zal men voor de Liefhebbers eenige Exemplaren op groot Royaal Papiét drukken waar voor men by de Infchryvin>j jz Gis. en by de Afleevering 40 Guldens zal betaalen, doch daar van zullen 'et geen meer gedrukt worden dan yei Ingeteekend zyn. Ve der verzjtekfrd den Boekverkoper, dai het gemelde Werlonder opzsent van Aen zjer geleerden ester ProfiJJtOTTzeslgedrakl voorden die alle zyn Prefatiën zal verbeeteren en het he rijk^ We'k met ten Tome V. vermeerderen By ^idriaan Meetyens Boekverkoper in 's Hage zyn gedrukt met Privilegie van de Heeren Öaaten van Holland Zeeland en Weft-Fries- land, deeze drie Soorten van ALM AN AKKEN, te weeten, de .Vsetture Needer dje H,liorsfe en trenomife jilmanotkyoot Jaar T73 2 met veele merkwaardige dingen, principalvk voor alle Reyzigers nooit in geene Almanakken zoo gezien Le Calendritr, ~4d-onomiqsee Hifl,riejne-, cn Lt petit ma, ach dr Pact Eu zyn te bekomen tc Anifteidam by Vyrwerf Rotterdam Beman, Leyden Verkeek^, en by alle de voornaamfte Boekverkopers in de Steeden van Holland. Dezelve ^diriaan Moetjtns zal op den 3 December deezes Jaars verkopen, de BIBLIOTHEEK van den Heer Abt D. V. Dtïfór van de SM.n e beftaande in Th 0 ogtf.ht. ~»tihts<teiet>dr en H,lto,if,h, Boeken j waar achter verkogt zullen worden de Boeken van den Heer Trumpims Paftoor te Metden De Cataloguen zyn in alle Steeden by de Boekverkopers te bekomen j als meede die van de a-birthtek welke dezelve Boekverkoper op den n February vair het aanftaanale Jaarop de groote Zaal vaii 't Hof zal verkopen beftaande in meer dan veertig duyzend Volumina. In 's Hage by Laurens Bcrkoske Boekverkoper, word op groor Mediaan Papier in Quarto, met Privilegie gïdmkt, en kan met den eerften December deezes Jaars ingeteekend worden, een nieuw We.l: op de PfaJmén, zynde een Ciavecymbal- of Orgelboek, met befchreevéne Par tyen op den Bas, en Agrementen in Koper geliieeden, nooit te vootan zoo gezien, wyl de Wyzen (te Weeten de zélfde Nooten van 't Pfglm- boek) alleeulyk door 't verzetten ecniger Staarten daar in, rot zoetvloeyende Maatzangen zyn gemaakt en opeenige plaatfen met Staalt jes van veidere Kunft verrykt door .Sb van '<la .kenim c, waar van de Conditiën al om te bekomen zyn. De Inteekening zal gefchiedeu met den eerften December deezes Jaars en eindigen met den laarften Eebruary f732. By Infcliry ving. geeft men maar 4 Gulden'en'by aflevering 4' Gulden 't geen op den laatften February 1732 gcfchieden moer, en zal na de Inteekening niet minder als voor 10 Gis. te bekomen zyn. Ook zal men voor de Liefhebbers eenige Exévnplaaren op groot Papier drukken waar voor men by lufchryving f j - iy en by aflevering" j - ij zal betalen, doch van de groote Papiere 1 zullen geen Exemplaaren meer gedrukt worden dan 'er Ingeteekenc zyn 't geen men ter goeder trouwe nakomen zal. De Inteekening zal komien ge cliieden by de navolgende Boekverkopers,Dord J.van Braam, Rotterdam Hof' honc en Beman Delft R. Boitct T.eyden Laagerak Gouda Wed. vaiider Klocs Haarlem van KclTel of nli Aflendelft Utrecht Padden burg, Leeuwaarden by Tyflcns. Middelburg Bakker, VliHingen Fayenaat Zietikzce de Voogt, Ter Goes Bakker Bergen op Zoom Morin, Arnhem Heggefs, Ninr.vegen Bongaarts, Karderwyk Wed. Sas, Doesburg Heidcman, Zutphen Kofter, Deventer van Wyck, Zwol Clemens, Meppel Lenfink, Hoorn Beukelman, Alkmaar van Beyercn, Eukhuyze J. Kuyper, Zaardam Ketel, Groningen. P, van Vellen 's Hcrtogen- bofch Scheffers, Breda Evermans, Kampen Steenbergen, en in rs Hage by de voornoemde Berkoske. Te Dordrecht bv Joannes van Praam, cn te Amfterdam by Adiiaan Wor en de Erve G. Onder de Linden word op nieuw uyrgegeeven, en Is by de voornaamfte Boekverkopers aldaar cn ia de andere Steedeu alom te bekomen, de Hijlorie van het Leert n d-s Heeren Hseyg de crost, bef bre ve n ,ot den aanvang van zyn Gizan f hap vtg n, de '\o .miose en K^oon van Zweden aan 't Hof van Vranl^yk door Cafpar Brandt en vervolgt rot zyn Dood door Mdriaan v-n Ca:tcnk i'"b met een 1 in ..n fel de z. Hi/lorie enz in twee Derlen en F, lit de Pms van dtezis lWeden Druk ie thien Gis. z\'ndr op liet zelve Formaat cn met dezelve foorr van Letter als het Leeven van den Admiraal de Ruytcr door G. Brandt op dat deeze twee groote Munnen in de Bibliotlieeken bekwaamlyk nevens malkander zouden kunnen gculaatft worden. Noch is re Dordrecht by Joannes van'Braam gedrukt, en meede tebekomen se Amfterdam by Adriaan W01 en de Erve G. Onder de Lin den en verdere Boekve'.kopers aldaar, en afom I'voaalf r.t,Itge Oefening,n waarin dm XLVfie pjalm uytvotrig word verklaard, met btvoegng van ver- j'iheide .Aanmerkingen ave tie Zino.esdtn Oud,- eden n «w/ g'Z d,r H Sibrtft in het Latyn befetrretven door F. ,.A. L'-rrtpe Httglecraar tier H. Godgeleerdheid enz- te B-tem re en in 'r Nederdic I'fhve ta.lr door M, Gatgo-t. in w n leeven Freuila st ets Killer te Vlrflnten twre Voll. in 8»#, met figtweeden Druk Als tnccdL&Gadvrugrige Zie' betrag ing Sec-, onder en a het h-w'en tmh het f-l Avonden ral des H.e-en sert d n VXlil. Ffaln, door Johannes diOutrtin in zyn leaven Btd e aor des H Estavgel-stmt te -fi sdsm in Oftavo, tweeden Diuk, vermeerderd met het Leeven van den Eerw. Schryver. Te Amfterdam bv de Janfloons van Waasberge zyn gedrukt en te bekomen H. Noordkeik Spccim*n leftionum feu dlrquifitio de Lege Petronia, ejusdem ÓbfervatiomMn dccas, f. Diftionaite univedél de Commtic», pat Savary, 410. Tom. 3. 4. Diflertatioas fur les mala-- dics de la Poirrine Sr dn Cceux pat Mr. Barbeyrac avec l'Hiftoire de deux maladies qui n'avoient pas encore éti decrites, par Mr. Boer-" haave, 12. Clanbergii Logica contrafta, cum Commentario Flenderi, 8. Reflexions Morales de Marc Antonin traduites par Mad. Daciei, Ta. rtouv. Edition. ^Eliani Varia Hiftprist cum Notis Variorum, curante Gronovii, 4. Diflionaire de Richelet, 4to. 2. Vol. By dezelve ftaa< in 't kort nyttekomen Joh. Ad. Kubmi Tabula Anatomie», 8. cum fig. als meede dezelve in 't Hoogduyts. In 's Gravenhage aan de WeftTyd- van 't Spuy, omtrent de Kapelsbrugge, daar het BOERTJE uythangt, is te bekomen keurlyke VARI- NAS-TABAK aan de Rolrtot 6 Zeftehalven het ff 3 ook van 2, 3, 4 cn j Gl. pet fj;Voorts gelturven van 24, 32, 40 en 50 Stuyvs. per Voeder» Zwiefents en Kynltakak, van ftof cn fteelcn 200 Veel-gezuyveid als mogelyk is, opverbcetorlyk en goed koop. Kunnende ook Winke liers, die zelf nier kerven, zoo wel binne 1 als boyten den Hage, op een civile wyzc aldaar te iegr raken. Bv D. WILDERING, te Amfteidam in de Fylfteeg, in't Sterretje, over deSparanfeStoelemaker, is in CommiHTe de beroemde ESSENTIA- UNIVERSALIS KEGIA,"die infaillibel wegneemt de Beroerte, Lammigheid verlooren Spiaak, Duyzelinge, Kramptjn, Bevingen, Stuypen,- Vallende Ziek tens, Hartkloppingen, Drocfgeeftigheid, Mildzugt, alle Blindhccden, als Val vliezen, verft opping varvdeGezigt-zenuwen, Moe derkwaaien, alle ICoortfen, Blaauwfchuyt, Maagkwaaien, Flauwtens, Brakingen, Ooftindife Ziekten,Colyk-pynen 8tc.'t Flesje 20 Stuyv. heeclyke PURGEER-PlLLEtfJÉS dienftig voor decte en ^ndere Kwaaien't Doosje a 8 St. r de onfeylbaae Steenbreckende en Graveel, »y. lozende BALSEM, die ook teiftond wegneerm alle Graveel- Niet- Lenden* en Kolykpyneü,'t Flesje i4St,als ook de wonderbare Slynf- eh' Branduytlozende PILLEN, 't Doosje 8 St. Nog is by deïelve en te Rotterdam bjr Haasverbergj 't Al*oudberoemde Hambu'rgetBORST^' JAP, geneezendc alle Tcejinge cn-benauwde Êoiften, ftiilcndc retftond alle Hoeftcn, 2elfs de Kiokhoeft dei Kinderen 8tc. 't koft 2-4 St. Ta JLcyd-m hy FklI X D F. KLOPPER, op d: Breedcitvaat omtfetK dc PkitHcAg. Den-jo Novcmljer 17^1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1731 | | pagina 2