leydse Aé i7jts Ko 144 - j 11 JC Vfyda^le Coüraht. LIVORNO^den 9 Novcntber. Vrydag nsgt zyn de Spaiinfe Sirhec-» pen d e noch tnanqacerden, hier ten Anket gekomen, cn.drn vólgen- demgtent hebben zy noch 2650 Man dntfehéeprj welke ju deeze Stad genomen zyrr. ZÖndag'heeft men de ÏJaam-dag ran dfn Infant Don Carlo?olizén Koffinglykc GroOt-Prins 7cer pracht'j gevierd De ''jate Be P O R T TT Cr A L LISBON den November. Óp de Taag zyn onder andereti gear riveerd Harmen Zwaveiftok, Jan Huytjes'én Jacob Klavét' vaff Amfterdam, Th. Marchal en Wybr, Piet. van Hamburg. Men heeft tyding dat het LicentieLSchip de Eüröpia uyt de Bahia kómendé, in Galicien ingelopen is. Het Oorlógfchip, dat Ordres van 't Hof van hier haar de Bahia gezeild is* wis den daar aangekomen. Voorts heeft men noch tyding uyt de Bahia. wegens het Munthuys dat daar door eenige P'érfoonen gemaakt was tulfchén de Mynén en Rio de Janeiro, in de zoo-génaamde Piovinfit Van 't Zwarte Goud dat mén by die Meiilchen had gevonden qkbo w*,r van de Spaanle-Trotipnen zyn tiob .M.in naar Pifa en een cclyk ge- gemunte Stukken Goud, van t gewiet Van izooo en 24CCC Revs het h. ,- „*i.f c. t 1. a, a j ,»6,. „V tal naar Siena gcmatlc.ieerd tjooNftndere zvn ónder t Gebied vart Stuk, van t laar 1722 s Ónder de Meédfpbvhtigen zoudén ook eeni- jp -, 1 a r\ r a. j 3 1 a '..ij i den Marouis de Torremaior naar Porto FerraTo gevoerd 2v.i1 erin ge Zwarte «yn &c. Dat Soort van Goud was góed én wtgtlg, en nVfcn 1 1 - 4, 6 „a— dien Hëer ook Gouverneur vari Forto Longcne weezen. Van de Tos dé gedaan wierd 3 bes Middags gaf de Marquis kiuvzzihi o{> Öidi? van den v»root-Héftög, één prachtig Fëftyn aan de dmiraals, Öene- taal', Milliners en Officieren, en des avonds 'was 'er Bal en Redoute. meende dat daar van wel veel in andere Frovinticn Van America ge diftribueert mogt zyrt, Dé Prys van 't ZCut is noch niet gérégiilCerd S P A N J E N. St. SEBASTIAAN den 10 November. Van Bilbao heeft rtiért dat Lotigc 'êaarife "trouppen, die hiér in Garnidbén feggeh, Zullen ^20 Man naar Pifaer. job naar Florence mhrfchéereri, en hoeii andere Dctdchefnénr- ren van Nationaal Volk zullen riia? Sieria Voltera, Piftoia ér au- dèrc Veftingen verrrckkdn j De Garnifoëncn van L'vörnö. fortnrcr- i Iti_-ri. J 1 I a. dewyl daar noch geen Órdre van 't Hof gekomen was, dat dé Schee- j rsijö cn Piza zullen beftaan in een derde gedeelte Tosèainle én twee pen van vreemde N atien mogten laden, Schipper Corn. Wildeboer'j derde gedeeltens Spuanfé Trouppen. Alle déezc Schil, kingenen" daar zeilree lag naar Bourdeaux én dat Hy van meer andere zötiw gevolgt worden. Voor Paftage is gekómeii het Schip de St. Fran cisco Xavier en St. Michiel y Animas Kapt, Juan Eftevan Tubary y Itiri, zynde een van de Gallioeneu, die door Storm-van de andere was afgeraakt 3 De Lading van 't zelve beftaat in 60000 Pczos, die gere- giftreett zyn 3 2000 Zakken Cacao van Guayakin nóO Baaien Snuyf-Tabak, een party Chini China &c. 3 Van dat Schip zyn reeds verfcheide Paifagiers aaii Land maar het zélve kan door tegenwind noch niet binnen komen. I T A L I N. ROMEN den to November. De Paus is by nairi alié gedeeltens van zyn Lichaam te weeten in de beyde Voeten eii dé beyde Armen en in de Schouders met het Podagra aangetaft. Dingsdag had de 1 Maatregelen bë'raaihd ëri mc'eft uytgevoerd zynde is de Adrhiraai Wager Dingsdag avond met zyn EsqiiÜder weder van hier vertrok ken. Zondag tévwyl mén beézig. was met Vrëugdébedryven wégen? de Nadni-dag vtlh Don Carlos j deed de Spaanfe Ttefotier hier c't Kiften met Ziivër Öeld ontfcheëpefl, zynde ieder Kift door vier Man nén gedragéni De Kéyzerlyke en Éngelfè Miniftèrs zyn naarFloren- ce gékéerd 3 in regcndcel is deczen ögté'ni van Turin gëatrivcérd de Marquli Mari Brbedcr vdn 4en Spaarife'n Admiraal M4ri die ÉnS- voyé van Genua by den Koning van Sftrdinicn gëweeft is. Dé Tydingën uyt Corsica zyn eënigfints vètfchillende echfét fëhynd genocgfaaHi te blyken dat de Mignoegden nóch al 'Meefter ïyh Volgens de liatfte Advizen x hadden ?y 400 ge.vaiigënc Dryt-, fets na dezélve öntwahend të hebben weet in volkomen Vryhéid De Cbtfcii haddei) een fterk Dëtaëbement naar St. Pe en.'- Vdatfnygeti zëii Kardinaal del Grudice een lange Audientié bV zyn H. voor Desiétfs 1 4i c - „,j 1 .„.,11 ia 1 legnno gezonden j om tfe 500 Man Dvytfcrs aldaar té attaqueeren Bed nopende het Vfirgelyk met den Kardinaal Coscia. De Paui 1 Pj, a i„fi B,ia.- a au- ionder dat men noch wiftj hoe alèn Aanflag was uytgcvall heeft den Pater Colloredo der Orde van 't Oratone tot Aartsbis- _r4.i., ,T 1 B-r - T V GENUA den 3 November. Heeden zvn verfcheide V lchop van Lucca benoemd 3 Dien Pater word gezeet een zcér vroom 1 i L i 1 j a u- j a 1 I met Kevzerlyke Trouppcii van Napels hier aangekomen, cn geleerd Man re zyn en Hy heeft dat Adrtsbisdom niet dan döof j..-, .i.1. v. 1 1 wj r, i- 1 1 1 MIL AAN den 7 November» De Kardinaal ödefchalchi een heilige Gehoorzaamheid en Onderwerping aan de Beveel en van den Paus aangenomen. Zyn H. heeft geordonneerd ten fpoedigftén j oo groote Ellen Carmozyn-Damall met zyne Wapens tot Behang- lel van de Pauffelyke Antichambres te fabriqueérén. Giftfit hebben de Paters Carmeluanen haar Generaale Caplttcl geojfend. LIVORNO den 7 November. De plechtige Eed, welke dé Spaaftfé Generaal Graaf Charni voor eenige dagen hier heeft afgclegfis woordelyk van dert volgenden Inhoud IK Emunul d'Oileaas Gr taf zm ebarm'Ridder dér Orde van St. Ja cob Kamerheer van zyne Majt. Gouverneur van CeutaGöu- verneor'en Kapiteyn Generaal in diePrOvintic,CommandantGéneiaal der Trouppen vin zvn Majt. in ItaLien, in gevolge de précife Ordres van zyn Majt. geteekend met zyn Koninglyke Hand en te'gen-getee- kend door Don Jofeph Patmho, Raadsheer van zyn Majt. Beloove Én Zweére 111 Handen van den öenèraal Marquis Ga./.i Ga ar lapSstm, Gouverneur van Livorno Kamerheer viin zyn K. H. die ten dien éinde behoorlyk geauthotifeerd is door de eigenhandige Teekening van den Groot-Herrog, gédagteekend den 1 i Oftober 1731, en tegen- geteekend door den Abt Temaquitn Secretaris van Staat in tegen woordigheid van de twee Hceren Admiraals den Kéét Blron vdn Colman Minifter-Flénipotenfiaris van zyn Groót-Bfittdtinife Majt. én verfcheide Officieren van Spaanfe én Toscitanfe Trouppén én fculks in de befte en plechtigfte Forrti als 't' gtfehieden kan in de Naam van God op de Zaaligheid van iriyn Ziél én op de H; Evan- Aartsbiifehop, bégind zich vaii zyne gcvaarlyke Ziekte te hctftellcn. De Graaf van Gergy, Aftibafladeur van Vrankryk, van Venerien hier aangekomen zynde, heeft zyn Reis verder naar Irion véivolgd: j FARM A den p November. Hier loopf een Gerucht, dat het Fins- fel vke Hof wegens hét Ver'chl) van dé Leens-Heerlykhcid van deeze' Staaten Pröpolitien gedaan had tot een Vergelyk té weéren dat dt Paus in gem. Staatèn het de Keyzer hef eri Dort CaflöS het 7 v.-.H, zOuw heb bén m;ts dat Ky Jaaflykj dé gc- woone' Ttibtit te Komen zóuw komén té betaalén. VeNF.TIEN den f7 November. Zaturdag is dc Géneraal Major Gtaaf Philippi, van Weenen komende, in deeze Stad gèarrivefcrch orri als extr. Envoyé van zyn Keyz. Majt, naar het Hof van Turin té Ver trekken Dl 'YTSl.AND en d'aafigrenzrnde Rvken. WEENEN 'dén 17 fjövethbét. Hét Hof heeft een Expreife jiiSr Cotfica afgevaardigd met nieuwe Ördre? aan den Genetaa) Wachten donk orfi een Vergelyk met de Misnoegden te maakën, 't geen Ook noclihaaals aan de Républik Genua geraden is. De Keyzer willende* de Weetchfchap"pen in zyne Staaté'n hoe langer hoe nieer doen' bice- yen heeft geordohneéid onder andere Projeften ten dien einde ook de Regleftientcu en Ordonnantieifin Vrankryk onder dé Regéering van Lcdcwyk de jlV. gemaakt naadwkeurig té doeil onderzoeken. Volgen? eenigé Advizen van Konftantinopolen, zóuden de rêrfianeriv geliums zoo voor My als voor de Officieren en Soldaaten van zvn ondeifteund mét Volk en Geld van den Mogol, dc eene Overwinning hooggem. Majefteyt, welke in de Staaten en Plaarfen d-s Groot-Her- op den andere op dc Tinken behaalen, zoo dat de Zaakén der Otto-? togs van Toseartcn ingévoéfd zullen wötden en daar hlyven, volgens ma inen daar héél flecht ftonden. den Inhoud der Traftaaten Cn öVereénkomende met den órdinaris j KÈGENsBl/RG den 22 November. Uyf het saltzburgfe krygt Sryl der Eeden die Ik gedaan heb wegens de verfcheide Gouvefne- men lrst noch onophoudelyké Klachten vart dc Verdrukkingen der menten, welke ik in de Koningryken van zyn Kat. Majt. bezit Bé- On-Roomfche 3 Onder anderen wierden te Werffen die Vervolgingen loove zweere vetbinde my en zégge, dat ik nltyd onvcrbreekélyk hardei als ooit voortgezeten men deed tot 50 Man Soldaten in een *al waarneemen de onfehenbaarfte Getrouwheid en Géhoörzaahihéid Hnys van die Menfchen inquartieren j M.cn trok Henrnet Geweld uyt aan deOrdres v*n tt,n Doorluchten YorjlJOH^iN CWil ON Vroor Her haare Redden, cn fte'epte Hen ónbaimhertiglyk «iet zwaarc Boeyen in tog van Ttscanr*, inqual'tyt van xuettige tn eenige Souvtrrrn van oe-»elrle Stoa- de yftclykftc Gaten 3 Soifimige van Heil ivaren ih qndeta.,rdu Ge ren en dat ieder van Óns in Dienft van zyn K. H. fréedendé, zén r.v- vangcnïftën wel neegen Vadem diep onder 't Kafteel van Saltzbui g terfte beft zal doén om den Perfocn de Souvcreiniteyt én Authori- gebracht daar zyl van Stank en Ongemak moeften vergaan. De teyt, dc Staaten Goederen én Onderdaanen van zvn K. H. en al hét Deeken té Werffen had weder een mcenigte Evangclil'clie Boeken, d e geen Hem toebehoord, als meede Deszelfs Eer ert di,e zyner Maaten, men zeederd vee.le Jaaren van de rtoteftanten weggenomen a 1 mt doen' vcibrandén.béhalven ;\.ndéreonbefchry.ffelyke Kwell iigen. Daar was écn Aaftsfciffchqppelyfc Placaat gepubliceerd.om dc Emigratie te beichermen én verdeedigen mits dar 'et niétwés ii dat ftrydig mocht zyn met de onmiddclyké Siic'céffie van de. Doorlucht! tic Pr in eri Infant DON C./4T 1.0$ welke Wy zullen befchérirfen e.n ondérftiu lien met de vercenigde Machten van Spanien én Toscanen 8cc. Deeze Afte door dér. Auditeur Bonfïni met luyde Stern gelee Sen zynde wierd een autheiitikc dcor den Généraal Charni gc.ée- ofte Uyrtochr toeteftaan doch «iét zoo kótten Teimyivdat het 0.1- mogelyk was zulks te doén. N F, DERLA Nf D~ K ï.- -- 1 AMSTF.RDAM den 28'November. Schipper Andties Dunkham', kende Copy in handen van dén Generaal Cappóni overgeleeveid, die die mct spaanfe Trouppen van Barcelona naar Porto Lotigone was vervolgens allé de tegenwoordig zynde Généraals Admiraals Mi- gCzejjd was door een zwaa're éform tot omtrent Mzrfeille rug gddre- niftérs en Officieren in de ApptTrtémèntén va« dén Groot-Hertög zeer heerlyk omhaalde. De Battaillöns dér Spaanfe Trouppen zyn als volgd a Bat. Caftitien.beftaande in s?j Officieren én f380 Soldaatcir. ven en vervolgens te Barclelona te rug gekorrien alwaaï Hy na de TfóuppCn aan Land gczlet te hebben uyt 's Konlngs Diénft ont- fl'ageif was. Te Marfeille (daar men zwaar Wêêr had) was gekomeof Firfns l'.orft vau hier f rils me»de te Alicaaten Jan Ezechiel r'in Ham- - i»8o 1 burg. Men had te Barcelona tyding, dat dc Spaanfé Schecpén enGa- **-"■' f380 j leyeu niet Cavn'.léry door o'nftuvmig Weer noch te Rores lagén In «8 - - -. ijj 'r midden van' Öclól>e"i zouden van Surinanïe hefwaaids'vertrekken, U_ - - - iioi Jur. Blank, Pret. Vezyn, én ,Mich.Nelt. Te Breft was door tegenwind. "T'i Officieren 6720 S'old'aatén. ingelopen het Schip de Jonge Chriftoffel, van Martinico naar Naiitef DV-Ravrerv beftaat 111 j Esquaihtons vjn't Regiment van Batavia, gaande. Te Bourdéaux waren gekoméa Laur. Oberg van Hambnrg/ Wil'.-" KruvkÉrrk Ztvan#.-e:4, Willen» 46 Vries,Pier, Tanfie Koftc.y üêm* Ufa», fiée err té i&tkm» j*mt> z - - Lombaidyen, - - 2 - - Bourgundién, - - 2 - - Napels, - - i - - Zwirlérs, Jö Bat iiLfons nde*3 r OfncicPen en 4'eo B.-tiyteri. Dé-Spaanfe Trouppen welk; boven het getal van 6 so'o zyn, éullért nawr- Porto iottgenrc éa* Fatfna1 (?'ZOr.dcn wordt'a»-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1731 | | pagina 1