Wykr. ran Neivasjonke Brouwer vin WybvtgGaltje Brouwet"1 vin .Elfingvos Pieter Teuu. EndJac. en Foppe Janfle van Koningsber gen, Leend. vander Spit, en Corn.Corn.Jong van Riga, Sym. Aggcs van Stettyn, Jun Staal van Dronthem Coin, Oepkcs, Pieter Akker man en Tennis Ronge van Dantzig Pieter Booy van Gortenburg Hating Alberts Rynd. Tjerts, en Pieter Janfle uyt Noorweegen en Men heeft van Kadi* typing van den 51 Ö&óbii, dat in het info men Van die Baay was de Admirante van de Gallioenen welke 4 eri 1 half Millioen Pezos aar. Boord had; als mecde de Petache met 65e d yzend Pezos, en noch 4 andere Scheepen, zoo dat 'er reeds 3 Gal lioenen binnen waren5 dat de Capitania en noch 10 hudere Scheepet verwagt wierden en dat 5 van dezelve haare Maften vcrloorcn bad In Zee gegaan "Ysbrand Pronk naar Lisbon. Aan de Kaap de Goede 1 den, doch dat daar voor geen zwaarigheid wierd gemaakt dat in het Hoop was gekomen het Schip Groenrw.tart van Rotterdam als mee- inkomen van de Havana een Schip gebleeven was en dat tc Kadi* de te Cartagena Stev. Santwei van Kadix. Het Schip van Lucas \Vef-j de Poorten geftooten wierden gehouden om dat niemand van dc fels van Petersburg herwaards komende zouw gebleeven zyn en Scheepen zouw afkomen of naar dezelve gaan. 't Schip met Hout voor Tefiel verongelukt van Langezond komen- j De Cours van de WISSEL is heeden op Madrid 80 en 9 agtfte a een de, is dat van Schipper Jürgen Van Mallgga waren onder an- half. Bilbao 80 en 1 vierde. Kadix 101. Sevilien 100. Lisbon 45 en deren vertrokken Gerbr, Boekholt en Dirk Wchdevogel herwaards vvf agtfte a r"half. Venetien 84 en j vierde. Livorno 88 en 3 agtfte. doch de eerfte was door tegenwind teruggekeerd. Te Bourdeaux wa- Genua 99 en j agtfte. Londen 34 Sch. 7. Parys ss a 4 en 7 agrfle. ren gekomen Job Ysbr. en Harm. Janfle van hier en te Koningsber-J Bourd. J4 en 7 agtfte. Sreflau 35 en 13 zeft. Dantzig 294. Ei;:müJ gen Michicl Wefterman Van Dantzig. In 't inkomen van Hellevoet 31 en 13 zeft. a 3 vierde. Gent 3 en 1 vierde. Antwerpen 3 en 1 half. waren 2 ScheCpen te weeten Nanning Piet. en noch eenvan NeïV'*i Bruflel 3 en 5 agtfte. Zeel. pari. Rott. 3 zeft. De Agio van de Bank naar Dord gaande. Te Hertsholm was een Schip ingébragt met Pifc 4 en 5 agtfte a 3 vierde. en Teer geladen, van Stokholm herwaards komende, daar geen Volk 's GRAVENHAGE den 25 November. De Heeren Staaté/i vat» op gevonden was. Holland en Weft-Friesland, die gifter tot aanftaande Donderdag over Over Marleille heeft men Brieven van Smirna van den 18 Oftobér, agt dagen gefcheiden zyn, om den volgende dag te vergaderen, heb- welke melden dat daar alles in een gezonden Staat was dat 'er de ben uyt de ovorgeleévcrde Nominatie tot Burgermeefteren deezcr Stad Hollandle Scheepen noch lagen j en dat men in die Stad de Caiava- geiligeertde Heeren en Mrs. w.l em van *ettfend.lfr (ïrclident) en ne van boven te gemoet zag» Johan tm H*ve. zynde de overige Heeren gecontinueert. Bt.r^er'r.,ejtirin en "Regeerders der Stad HAARLEM zullen op Vrydag den 30 November 1731 's morgens ten 9 uuren doen verkopen een grootc party extra zeer fchoone en zwaaie EYKEN BOOM-EN, benevens een party lchoone en zwaare Boeken, Ypen en Linden BOOMF.N, ftaande alle in den Grooten Hout aan de Weftzyde van de middelfte DreefAls meede noch een groote party lchoone en zwaare Elft en Berken HAKHOUT, ftaande meedein den Grooten en Kleynen Hout. De Gegadingden komen ter plaatfe en dage voornoemt. Op Heeden is in dé meefte Steeden van Holland by de Boekverkopers re békomen NIEUWE SNAKERYEN, of vermakclyke Hiftorien, zynde een ira.imVkeitrige by een Verzameling-van omtrent twee honderd koddige Vertellingen behelzende veelerlev overaardige Loopies boertige Gevallen koddige Ontmoetingen en zeldfaame Gefchiedeniflen uyt verkheide Taaien by een vergaderd, en in 't Neederduyts vertaalt, verciert met 54 Kopere Plaaten de Prys is 30 Stuyvers ongebonden. Deezen Avond ten 6 uuren, zynde Maandag den 16 November, zullen dc Makelaars Benjamin de Bruyn en Pieter Pekftok Junior, te Am- ft.'.dam ten Hüyze van Geerge Meyer Caftelyn in 't Oude Heeren Logementverkopen een groot Koopman» Hays en zyn Erve ftaande op de Fluweele Burgwal over de Bierkaay, van ouds genaamd het BLAAUWHUYS, met diverfe groote ei> commodieufe Vertrekken, breeder by Biljetten te zien. De Documenten en Papieren zyn te zien by den Notaris Jan ^4'dimit Op de Cingel by de Janroodenpoorts-Tooren, by wel ke, en by de Makelaars nader ónderrigting te bekomen is. B. Sligtcnhorft en Jan Ten Brink Makelaars zullen op Morgen zynde Ding.sdag den 27 November 's morgens ten 9 en 's namiddags ten 2 uuren precys, te Amfterdam in de Colveniers Doelen, verkopen een party Mant faft uuren en. Winkdwaareu, beftaande in Lakens, roode en witte Bay en, Karl'ayen, Calamancos, Damaften, Eftamines, Serges en andere Goederen alles by Biljetten gefpecificeert Heeden te zien. Jakob van der Houvé Korneüs Verlinde en Jacobus Boogh Makelaars zullen op Woensdag den is November 's avouds ten 5 uuren precys, te Rotterdam in'tLogement dc Zwarte Leeuw, verkopen een groote Scheepslading extra puyke Vifginy Bladeren Baay-TABAK, en etn party puyke Oude Londonfe Zwietfented-TAB AK leggende jn de Boompjes, in de Pakhuyzxn van de Heeren Ja, eb Sen'trf en Z»»b. Jan Hoos, Hendrik vander Heyden, Daniel en Raphael d'Azcvedo en Evert Boekhouwer Makelaars zullen op Donderdag den 29 No vember, 's avonds ten vyf uuren, te Amfterdam in de Dykftraat in de Oude Burg, verkopen een party extra pnyk VARINAS-TABAKj leg gende op de Heercgragt by de Heereftraat, onder het Huys van de Heeren drcinbxtd en 1 nomas Ha».* Daniel Adr. Beukelpal Ch Hendrik de Veer Makelaars „zullen op Donderdag .den 29 November 1731 te Amfterdam op 't Rokkin by de Gapeifteeg, ten Huyze van den overleéden 'jUraham d. V<e verkopen epa deftige en zindelyke ENhOEL bellaande in fraaye Lit d'Ange Kabinetten, Porcclyn-Kas, Kantoor-Kabinet, Noteboome Pars, fraay ftaand Horologie, gemaakte Lywaten, een Kabinetje oude Kraak-Por- celynen, Juweelen en Zilverwerk, en een curieus Kabinetje Schilderyen, nevens een Jagt met G1 alen alles daags te voorecTte zién. Daniel Adrianus Beukelaar en Hendrik dc Veer Makelaarszullen op Woensdag den J2 December 1731 te Amfterdam-in' dé Keyzers Kroon verkopen een heerlyke en conliderabele party Chirfen zoo Engelfe als andere jforteeriugen nevens een party Opftindifche Koop- manfehappen en een Kabinet géamaljeerde en andere Porcelynea, ,-neveus een party Agate Schaalen Plaaten Snuyfdoofen 6ec. eenigc fraaye Antique gefneden Onix, gefleepen Gefteentens,fyne raarlen, Boomfteentjesgeamaljeerde Plaaten, en andere Rariteytèn bleeder by Biljetten en Catalogus gefpecificeert daags te vooren te zien. Te Leyden by de Janflons vander An, xmHen op aanftaande Vrydag den jo Novemberverkilt worden een zeer fiaaye Verzameling van Latynfe en Neederduytfc BOEKEN, nagelaten door de Heeren P. van Tilburg en J. Paul us. By deitlve Boektrfkpptrt meede nierwihks (èd-ubt en te bikfmen J. de Gorter Medicin* Compendium, 410. uits meede van den z.-lven He re Proftjfor de Gorter, d'e gezuyveide Heelkonft 80. En Proeve van Dlehtoeffening, bejlaande in Htrdtrsuengin, Britvin KJink; en Mcn^eldichtn. door A. L. F. en A P. S. met Print verbeeldingen 80. 1 Jacob Beyerman en Gerard dc Cromme Makelaars, zullen op Vrydag den 30 November, 's namiddags ten 3 uuten, te Rotterdam yérkfi- fen, een extra keurlyke party Engels Kroone GLAS zullende op de Verkoopdag geloft ftaan inde Boompjes, voor de dubbelde Sletueils. Willem Haring en Gerard Clemens Makelaars, zullen op Dingsdag den 4 December 1731, te Amfterdam in de Kalverftraat in de keyzers Kroon verkopen sen confiderabelc party Engelfe Zyde en Wolle Kouflen, zoo korte als lange alle gezond Goed en veele gryze Goujeu- ren 5 Een party geverfde Gaarens als meede een party in- en uytlandfe Lakenen van dtveile Couleuren 8 en 9 quart breed nevens een party Zyde half Zyde en WolidStoft'en gebleekte Linnens Chitfen &c.Een zindelyke Inboelbeftaande in veelerhandé fraaye meu bilaire Goederen. Alles daags voor de Verkoopdag te zien. E. Ne ulme, Boekverkoper te Vr<f zal op Woensdag den December 1731, verkopen een fraaye Verzameling van Latvnfe, N eUrduytfe en Fr uitfe Boekt 1nagel aateu door de Hee- J. 3t-lora»f in zyn Leeven Pr<«^x van de Waellche Gemeente binnen Vt echt-De Catalogen zyn te bekwmen te Nimwegen by J. tinwar Arnhem Af &«f> Amfterdam V-tvicrf,' s Hage ,//V Neaulmt, Leyden Luch'mam, Görcnm Gwrur, Dord van S om Rotterdam B> >.ai. Delft Boitei eu te, Utrecht by den voorf. Ntxnlme die geftrukc heeft let Reflexions Critiques flur la Poi'flt fur la Ptiirute 1 Vol. 12. Te Amfterdam by J. Stoekmans, Boekverkoper np 't Rocfcin, word nyrgegeeven, Verhandeling, Reedenvoering, en Tredikatien over uyt- gelezene Plaatfeïi van Gods fi. 'Voord by verfcireyde geiegc.utheden ge-laan door 4. Oneffen S. S. Th. D. Prof. en A cademie-Predikei te Groningen, in 4to. dc Prys ïs 24 St. De Hoogfte Trap in de Godsdieiiftige Deugt de Liefde, zynde een Ve,,klaaring over 1 Cor. 13. in 8vo. öe Ptys is 22 St. Gods Albeftlerende Voorzienigheid in een Verklaaring over den 139 Pf. in 8vo. de Prys is 18 St. Onderzoek over Gods Zyn en Werking over dès Menfc-hen Vrye Wil Src. de Prys is St. Dc Bezwaar-Redeneri van vier Utrechtfe Fred. See. over het ftipt voor- reczen van 't Dóop-Formulier, als rnecde van eeaige VrifSe GoUsgelecrden, met de Beantwoording van alle haar Confidcratien, en het nut- r.g en nodig gèbruyk der Liturgie-Formulieren in «te Kerk in 8vo. dc Prys is 10 en r8 St. W. Bosman Befchryving van GUINEA, de&zelfs #oadrykheid, Negotie, Aart, sn Leevenswys-der DiJianen en Europee rs, in 4to. groot en kltyn Papier de Prys is 3 - 10 en 4 - 10. De orgiueele en ac thentyke Copy van dé Sentehtic tcgen Etrtauuél Valk geweezen Prcd. te Vidaheh uyt de Secretary van Viaanen ge- pronuntieett 19 November 173Ï, zyu te bekomeh te Amfterdam by Getrit Bos, Dord van Braam, Haarlein van Kcflel, Delft Bcitet, Leydea Abcoud -, Gouda vander Klo.es, Rotterdam Willrs en Beman, Hage C. Boucquet en P. van Tel, Middelburg van Hoekke, Utrecht van Pool- fvin, e:-. i:i de andrre Steeden by de meefte Bofkveiktrpers. T e Amfterdam by David Chabrol op het Konings Pleytr, en Gerrit vanden Broek op de Lelygragt Boekverkopers 5s gedrukt en te beko- msa< als meede in de voornaamfte Hollandle Stecdeh, de woudcrbaaic Hiftorie Van H1PALQUE, Scitifch Prins, verrykt met die van ZlRl-; TA, Peruaanfe Prinecs en van AN ADiXE en ASTER1E, Tartarifch Puns en Turkfe Princes inhoudende doorluchtige Voorbeelden van ftautvaftige Liefde, en van oprechte Vticudlchaprvermengr mer wonderlyke Gevallen, waar in men ziét de magt van de Liefde, de bemin- noivkheid van de Deugt, en de liatelykheid van 't Qu&at, uyt het Frans vertaalt de Ptys is n Stuyvers. Te Huur of te Koop uyt de hand om aaaftonds te kunnen aanvaard worden een fterfce en wei-doortimmerde Gepeldegerft-MOOLEN, «Jet deszelfs Huyzinge, ftaande en gelee'gen buyten de Rynsburger Poort der Stad Leyden nader onderrigting op gem. Mooien. Tc Huur re Haarlem een groot fchoou Huys,.Van ouds-geuaamd de VEP.GULDE PELLIKAAN, ftaande aan de Markt, regt over de Deur aan de Neordzyde van de Groote Kérk, waar in veele Jaaren met goed fucces Kolfyhuys is gehouden en als noch gecontinueerd word, zyn de voorzien met veele groote beneden- en boven-Kamer», ruyme lugtige Kelders, plaats 3cc. Te Anifteldam by de Cliirurgyn-en Breukmceftei h-.mas Enrdmans, worden door zyn uytgevonden rhilofophife MerctHius Jflentieen Elixir gaande en ftaande geneezen alle Venvs-Kwa.ilcn zonder onderfcheid 5 en hoe verouderd dezelve ook zouden mogen wcezen, hebbende Hy tot opeubaarc Proeve van zyn Kor.ft in de Stad Amfteldam voor oratient zes Jaaren een Gevangen geneezen, welkers Ziekte tot in't Gebeente toe doorgedrongen en voor ongeneeslyk verklaard was, wélke geneezen Patient nog volmaakt gezond en.allelints magtig is De Patiënten door gemelde E»gJman ge.«xammeerd zynde,-veizeekerd Hy hunne geneezinge, en neemt hen aan by Accoord ofte niet. Patiënten binnen of buyten, konnen zyn Medicamenten met Succes in zyn abfentie gebruykCn, mits alvociréas goed Berigt van hunne Ongemakken gegeeven te hebben. Het üytmuntend en lang beproefd ARCANUM ANTIVENEREUM, of GEHEYM tegen.de VRNUSZIEKTENS, uytgevonden door een oud ervaren MEDJCIN.e'dOC.TOR door welk groot GENEESMIDDEL men zich'zelfs in zeer korten tyd gaande en ftaande zonder «enig verzuym van affaires van de VENUSZ1EKTENS hoe verouderd benevens van alle deszelfs veelvuldige Toevallenuyt de grond kan geneezen, zonder ee.nig nablyvend Ongemak Dit groot GEHEYM, beftaande uyt 2 Doozen met Pillen en een Bottel met Elixir, ko- fle.i te himcn 4 Gis. waarby een geleerd en wydtoopig Berigt, waar uyt men volkomen de Venusejikttrrs kan leeren geneezen, wordin Com- «n (He verkogt te Amfterdam by Wult n K^annegieter, In de Nieqwe Tuyn of Slootftraat, 't 4de Huys van de Maagdelieveftraat, daar 's avonds een brandende Ka us, met eén ChaGnec, daar de Hoop.in is, voor de Glazen ftaat Het ipgeflooten Berigt alleen koft 2 Stuyvers. Pc tweede Druk v.m het familie-Soek of Huys-Apotheck aantoonende detcekenen en veylige manier der géncezing van de meeftd Ziektens met een relaas van de Quina Ptys 12 St." Als meede ee.n Traftaat Van de Veneriale Ziekte, 't welk duydelyk onderwyft de teeke* tien en geneezinge dcrzelve, zoo dat den Patient zich zelfs met de meefte Veylighcid geneezen kan 1 Prys 6 Stuyv. zyn by den Autheur Ge Catlyn M. D. te bekomen In deRoujesfteeg by de Heercgragt tc Amfterdam. Tc Ley den by FÉL IX O F KLOPPER, op dë Brsedeltraau omtrent dc PLat tlceg Den x& Nwvcixibsr 1731.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1731 | | pagina 2