L LEYDSE PORTUGAL S P A N J E#N. I T A L 1 GROOT-BRITTAN N ÏEN.. VRANKRYK N EDE RL A N DEN, H-17?'* ie verkopen. Men hóópt dat het Hof in den begitine vari 'l nanftaaA- Ï5J50N den OftoW. Övér de Ey linden heeft men. ÜSriévëA 7 F 'PK* de B.hi„-vnVl d« ij» V.oo, van Rio de Janeiro die in nc toekomende Maand hier te ge- I 'r mengen. net uccni "-nia y P ,«-*.*»«* =1 Agten zouw beloppen, geth tyd zoo dat maar alleen 14 Milliocncn daar ge- Gevangenen »óo Geeftelvke als andere Perfóonen Porto Bello digd worden m.eedeplichtig té zyn geweeft in het ppilfcn^Sté nieuwe Munt in 't Gebied van Rio de Janeiro: Hier is ónder anderen gearriveerd S. Coote uyt Sicilién. KADIX den 30 ft ober. in deezéBlaé zyn gearriveerd Kapt. Ali- gnan van Marfeillé John Langlois van Havre de GrateRob. Kóis jVan Limnierik, John Rob. Will. Brookes én Ed. Clvipèl van "ferra- neuf, Edniund Horne uyt NiéUw-Engeland Th. Witword van Salée, iSam. Waller en Kapt. Popilion van Lisbon Ambrofi'o Vikary uyt dé jGorunha &c; 5 en vertrokken Riéh. Peatfc en 'f h. Jónës naar Lon- j iden, Adr.Tenard, Lpuis ie Cedrc, Tillv le IPelléy én Jan Córn.Knaag naar Alicinten, Andriës CortesOnorato Dourly, en Kapt. Sabatier naar Marfèille Nath. Braam naar Getlui Patritio Clarify naar Ca- 1 narien, Piet. Goöies en Mich; Tirrimerifian naar Duynkerkèn. In deeze Baay zyn reeds 6 Scheepen van de Gailioenen binnen gé- komen, daar onder dé Adrrtirante, welke in het uytloopen van't Ka- gehad om aftekömen weeft zyn. Het Engels Alftentó.- óf Permiifie-Schip is met een Schat fafi vief Millioonen naar Èivgcland gèkeeïd, té weeten 500 duyzend in Zilver en joo in Gbefteren, éh. 2 Milll by zeekere adteffe voor reckening vkri y Peifobnen uyt I'crudie aan Boord van dat Schip warenofte vooi i'eekeniiig der Koopliedenwelk; geordonneerd hadden Reinizen oj> of ovér Engeland te doen, om dé Indulto uyttewirinen ofte ook qtri de Vértraaging v'ati de uytdéeling waarvan het Flotilla etn vers Vobrbeeld is, té 'ontgaan.' PARYS den. 19 Noverriber. Hét gerucht loopt dat het Hof zVtiTdr- ty tegen de Advocated genomen heeft, te wéetenom Hen alle te.ëxj- feéren j by aldieri zy niet by de Opening tet Andicntien op de RoÜ I verfchynfen 5 Óndertuffchen veizeekerft men dat zy meer dan oroiè ftandvaftig blyven met een rechtmatige Satisfaftie te eyffchen. Gifted is de vermaarde Poeet Fufelier gévangen naar het Chatclet gèbiagt; 1 ti 1 t vs1 J'1 I naai van Bahama door zwaar Wéér van de ovérigé Scheepén van de na dat een Comttiifliris alle z'yne Papieren had verzeegeld worden- Vloot gefchéiden waren 5 Men weet geen omftandigbëeden, dewyl de de bëfchüldigd den Autheür te weezen van één Satyilk Epigrammd tlfrt n 11 -1 i 1 I 1 j J f ^1. i VA it f> VS .L a O ll Ié li T- r.J Tl I~ I '"'.Tl J Wagten over al verdubbeld zyn en niemand vin de Scheepen aan Land mag kómen ofte dérwaards giaq nbchte zelfs ecnise Brieven overzenden echter vetzéekerd mep dat de geheeleVloot geen elf Mii- lioenen Pezos aan Boord heeft wegens .deóngemcéne flegte Markt dié' te Porto Belló is geweeft zvnde aldaar zeer veelê Goéderen onver- tegen ieeker Abr én eénige andere Petfoonen die geblameerd wor den de Party van den Pater GirariJ in zyn ftichtélyk,Proces n.er de Juffrouw Cadierés genomen te hébben Dien Heet Fufcliër is deij Authëur van Momu> Utmlijfr een Comedie dié groot Succes gehad heeft, en van méér andere Theatrale Stukken. De oude in gêvange- nriiuv <"»aui oivirivvu. 1/v t> kogt gebleeven. P. 5. Kort voor hét vertrek van de Poft komeri i his zittende Biffchóp van Senéz, hééft ten Brief gëfphreëven aan fteh ifl 'f 1 trf" won A 1Jii4ir nneli f' ui 1 i isor> «n dn.ir nu^pr O n V1 n rr Aht P11 P1 Ié' R iron A <3 rr ^/-v r\ f n V.uri«r unri t Tlbtipmonf A I>f> Abt PucéllëRaadsheer van de gtoote Kaaler van 't Patlement dee- zèr Scad, behelzende het géén hier volgd M-rn Heer in 't gezigt van de Baay noch z Gailioenen daar onder Hét Oorlóg fchip Don Carloi géuaamt. SEVILIEN den z November; Te Kattfx zyn nuzeedérd dén ij" van de yoorlecde Maand acht zoo Ootlogfcheepen als Koopvaarders van de door Storm en Rampen verftrooyde Vloot der Gallioenén, dé meefte afgezonderd, nóchtans behd iden aangekomen. Te Barcelona had men tyding, dat de gecombineerde Esquaders de Golf van Lyojf vari een der opréthtftè Vrienden van myn Heer Uw Vader Indieri gepafléerd waren j Een Galey had hét ongeluk gehad óp een Zand- d»{jjöë'dc Dienftën welké Hy aan de Provintie van Auvergne tnyii bank te ftootea doch men had noch tyd gehad hét Volk en al het i Waarde vaderland, beweezen hééft'my aan Hem met onoploffelykjè geen aan Boord was, te bergen, waarna dat Schipweder vlot geraakt, Banden verbonden hebben', hoe veel tneer zal ik aan t? oprechtelyk 't 1 S mv onmogelyk om uyttédrukkéfl mét hoe gtoote Blydfchap' I ik ben aangedaaü geweeft vhn door U zelfs te v.erneemen dat Gy noch hét geheugen onderhoud van een Uwer oudfte Dienaarén éd en naar Palamós gekeerd was, om zich te hérftellen. Dé Marquis de la Paz is aan de Kóorts onpaslyk geweeftwaarvan Hy zich wel Kee- ter bevind, doelwzyn Exceli. houd by precautié nóch zyn.Kamer, om dat de anderendaagfe Koortfen fterk regeeren. De Koning heeft den Graaf van Montijo Grande van Spanien tot Deszelfs exttaordinaris Ambaff;uleur aan 't Hof van Groot-Brit-: tannién benoemd en men zegt dat zyn Majt. dcii Graaf van Cogo- ranimeédé Grande van Spanjen rttet gelyk Carafter naar het Hof van Turin ftaat te zenden. Daar loopt een gerucht dat de Kohingin- ne weder Zwanger zouw weezen. Den Infarit Hertog contimteerd zén Reis met gemak en korte Dagreizen, hebbende zyn K. H. de Gebetg- tens van Sierra Morena gépaffeerd. De Koets van den geheime $e-- cretaris had by géval het Ongeluk gehad tegen die van - zyn K. H. te ftooten met zoo veel Geweld dat zyn Rytuyg gëbroken was waai-, door een Domeftik zyn Lenden gébrooken had, én dé Secretaris zeH Ve was in groot gevaar geweeÉ. LIVÓRNO dén 5 November. Volgens niyn vóo'rige' zvri Au'ook de refteerende Spaanfe Oorlogfcheepen en de meëfte Infantery hier aangekomen Omtrent 1000 Man zyn naar Porto Ferrajo gettan^- porteeri om daar Gatnlfoen te houden De Trouppën van de R.e- pattitie van Pifa zyn ook bereids dewadrds vérrrbkken en die welke tiaar parma gedeftineerd zyn moeten te Pifa en op de Frontierën daat omtrent tot nader Otdre vertoevéu j Men vefwacht nu noch riiaar alléén de Spaanfe Galeyen met dé Transportfchëepen én dé ca- vallery. Vermits nu allés aangaande deczé Invoering van Spaanfe Trouppén, oriderfteund door de fégenwoordigheid van een ontzache- verplicht en toegedaan zyn wegéns de grooté Dienfteil, welke Gy bc- wyft aan de Religie de Koninglyke Hoogheid en het köningryk i Welké drie Belarigen oriaffcheidelyk zyn in de droevige Zaak die Ons ontruft niéts ii gewichtiger voor ,de Religie als Het zuyvér'e Geloof van dezelve te onderhouden Niéts is weezentlyker vqor d^ Souvereiniteyt dan die te verdèedigen in haare Ónaflvangélykheia van allé andére Macht buyten die Van God$ en niets is noodzaakely- ker voor het Koningrvk dan deszëlfs Wetten en Vrvheedèn te be- ichermen. Ik pryze God, dat Hy U, Mm Heer, zoo goede Gevoelens heeft ingeboezemd om U een waardig thriftelyk Raadsheer in het eerfte van Önze Parlementen te niaaken én U daai een eerwaaidigë Plaats te geéven onder dé Helden die den Altaar den Troon erf den Staat tnet zoo veel Ktacht en Rd'etn ondeifteunen.Ik zal -nie| ophouden te bidden dén gCene die goede Réchters maakt dat Hy tJ. wil geeven een tëeder Hert voor dé Juftitie én' een ftaal Voorhoofd tegen de Ongerechtigheid. Gy kunt my geen grooter Vermaak geé ven, als my fomtyds iri de kleine tüffchenpoofe van ywe Ruft kénuiï te geéven van hét geen de Heerdöed vooi het onderfteurien van zyni? Zaak en van de continuatie Van Uwe Goedheid jegens my J Dcezfc 1 twee Reedenen zyn de Gtondflag van de volrtlaaktë Eerbied én aan- kleeying met dewelke Ik de Eér heb te zyn., Myn Heer 5cc. (gëtefc- keud) Jok*-. BiJJihen r *n Senez', gevangene ter Zaake van j. C. LONDEN den zo November; Giller heeft hét Hof een Èxprelle! van den Graaf vari Wildegrave van Parys ontfangen. De fietèoë van Lotharingen vermaakt zich tegenwoordig friet dé Voffe-Jagf by 4eri Hertog Vwn Ötafton j'n Suffolk. Toen zyn K. H, voor eenige lyke gecombineerde Spaanfe en Groot-Brittarinife Zee-Macht met dagen te Newmarket was, begaf Hy zich, verzefd van dén Graaf Vilt góede Órdte en Eenparigheid geteguleird én afgedaan is ftaat den Kinsky en andere Heeten, naar Cambridge; daar dien Prins hét Col- Admiraal Wager binnen weinig dagen të vertrekken, om naar Gi- leg!« en-de Bibliotheek van Trinity met eenigè andere Dingen bë- braltar te keeren. Men hééft hier tyding dat het Schip de vliege»- ziehtigde opgewacht zynde door den Kariceliet en de PtofefTored de Faam, Chtiftiaan Brand, van Hier te Scandrona gearriveerd is. FARYS den tv November. Uyt Spanjen word gecorifitmeérddat verfcheide Schefpen van de Vloot der Gailioenen teKadlfc zyn gear- tivterd 5 én met een particuliere Brief van dén 31 Ótlobér uyt Kadix Hééft men de volgende Ömftand'gheeden bekomen Een der Koopvaardefs van gem. Vloot 's omtrent i mylen van de Havana verongelukt j. Hét Volk na zyn Bagage geborgen én via dert f van die Univerliteyt,*Waar ria Hy. naar Newniarket té tug keerde; HEEDEN zyn de A&.ièil van dé Barik 146 a 7 én 3 vietdé, O. I. C. 178 en t vierde.» 7 en 1 half, Z. Z. rbi en r vierde 3' agtfte dito Ann. lói cn 1 vierde i ï'half. BRUSSEL den 21 November. Voorleeden Zaturdag afrivéerdé hier van Luyk de Graaf Fréderik Gervaas van Harrach Keyzerlyké Gëheiriie Raad en Ramè.heer als meedé iviinifter by de Ryksvérpa- Kapitevrl haare Gagébekorrlén te hebben, heeft zig vóór een ged.eeire dering te Regensburg, Zoon van den Viceroy van Napels j Zcridag naar deHavana, én andere elders gérëtireerd; Dé Lading-van datSchlp, eri Mzandag .Heeft dié Miniftér twee lange Audientien by de Aatts- beftaande uyt 900 Zakken Cacao en andere Vruchten, doch vdn ge'en heftoginné góhad, tot dewelke doof den Graaf ViscontiGroot- grooxe W-aarde, is yetlooten. Na dat de Vloot het C.tnaal van Brrtia- - meefter en eerfte ftijmiter yan Haare Dooif. ingeleid wierd. De* ma geuaffeetd Was wierd dezelve dc-or éen órkain overvaileu ,- zei? Cómmiftle van dien Heer by dén Biflchop en Prins vgn Luyk betref? nief alleen dc Veifchillën van zyn Vorfttlyké Genade met Deszelf# Kapittel j «n die tuflcbën hét Land van Luyk tnet de* Brabanders 1 ttiaar öok h:t Cbhfent èn-Garintie via de Praemei} que Snnffie. J>è Baron; van ÖrartiO'ppfr-Valkeniér vari den^r.bfiing van Deenmat- ken Ircvft a2h dén Ridder de' Rorivéj.t. Groot-Valkenier alhjér f gefchiceVétl.dht by_^e ladtfte-Rêpftrtitie der Valken uyt Yslarift go-* kómen, vyfvan die Vogèlc voor deDOorl. Aaftshert'óginnë gefchikt waren, zendende Hém tét zélvev tyd .e'enige Veeren daar vsin. tqc- dng-vyn tjr't de KerlV'Vari*Etterbë«k nil? de Kérk- cn Altaatyöicr.adcrf gèftaoïen, en öndér. afrférériSvjtLftëlykfte.'Cibqfiurii.Htce'Ouwelk^k: alle de'andeie in. - AMSTERDAM den' {4^o"v-cfnbef.'Tri Tcfpl ivn blirrien K.ennr R tétf «r?dëde Svexgeblééveu GoëJerea olfeti vaij Jtoaitm,- jélie Goia.'Sv'art VanTtibb'afne,' Tiért Alb <S3 1 r - U Ê.S b 4 4 -v* dat alle de Scheeperi vdrftrooid wierJen} De Kapitcyn.vao liét Schir, dat gifter binnen gekomen is zvnde van£4 Stukken ^verhaald, dat Hv kórt na-dié zwaars Stórm twee Scheepea maftelóos Cn ónder dé Wind noch twee andere ia gelvke Staat ontmoet had 3 Mén vtcéfd dat de Cao'rana bok diergélyk Lot géhad zal hebben. De Lading van de Vjoot zegt men te belraan uyt omtrént tien Millioenen Stuk ken van Agten geréglftreérd te wéeren 3 .Mill; voor den Koning 2 Mill. Acht elftallen wan de oude eri 5 Mill. Remifcn van de'ni^twje U»!boenen-, dat weinig is,,»).zoó déz.elvèmet 9 Millioènen in Goéde» 'en yan hier vertrokken waren. Daar zullen maar alleen vlet Cont- rii ffionariflén met <fe Gallioene'n koine'n om dat Weftiadiéa1 aïbldereü >.yn

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1731 | | pagina 1