LEIDSE Ki.Jj rtfdigfe t T A L I E N. NAPELS den 51 O&ober. De Kardinaal Coicitziende dat Hy op great wyzc dc Excommunicatie ca andetc Str»/*-u zoiiw kuacca ontgaan, ten waaic Hy rich gaatfchclyk aan Fans kwam tc ondciwcipen bad getcfolvtctd naai Romen te kce- tcn cn Hy ftond root ecnigc dagen gereed dc Reis aan tfe nceiiian maai zyn Emin. wictd zoodadig met hct Fodagia ovetVallfca dat Hy zyn vooinccmca moeft uytfUilcn Naderhand hebben dc Medici cen Confultatic over zyn Tocftand gehouden cn Hem getaden, EzClincC- Mclk tc drinken, cn van Wooning tc vctandcicn, cm dat zyn Huys op ccn Heuvel gclcegcn it. In de Frovintic vaa Apulien U den 17 deezci Maand wedet cen Aardbecving geweeftwaar dooi ia vciichcidc pliat- fen cn vopraamcatlyk tc Bailetta ca Caaoza Hnyzcn zyn ingeftort cn verfchcide Mcnfchcn omgekomen. ROMEN den 3 November. Dc Fans it zcedctd ecnigc dagen met hct Fodagia gcjzcommodceid geweeft, zoo dat zyn H. by gaan publique Kcikclykc Funftie heeft kunnen «ffiftcrcn. Maandag zya van hier naar Civita Vccchia vettrokken 6r tcr Galcy gccondcmaccrdc Misdadigers Onder welke zich ook berond dc Corporeal van dc Sbirri of Gerechts dienaars, die dc Stoutheid gehad had den Zwitfer des Miniftcrs ven den Koning van Fooien ia Aucft tc accmcn Maai by Ripa grande aan gekomen zyndc om op den Tybcr ingefchccpt tc worden arriveerden daar ook ia eca Kocta twee Edellieden van dca Baton BalletMiniftct van Foolea welke den gemelde gccomdcatncctdc Corporeal met zync Bocyen voor Hen dcedca komen cn Hem van wegens zync Majcftcyt dca Koniag van Fooien Fardon aankondigden waarop Hy ia Vryheid gqflcld wierd. Ia het Falcit vaa Fainccze in deeze Stad worden Frepa- raticn gemaaktzoo men zegt voor den Miniftcr, welken dcHcrtogin- ac Dorothea ala Rcgcntc vaa Farma aaai dit Hof zal zendea. Vaa Bc- nevento heeft men dat den Adel van dc beide Sextn den nieuwe Kar dinaal Dotia tct occafie van zyac verheffing tot het Furper in zyn Pa lcis gecomplimenteerd hebbende, zya Emio. in Dcszclfs Kardinaals Gcwaat dc Dames tot aen dc Koets uytgeleide had gedaan, welk Gedrag va» Cetemoaiccl aaa dea Faas cn hct Sacro Collegio veel ongenoegen gégcevcu heeft om dat gcm. Kardinaal daar door het Decorum, ofte faticcn van het Futpci benadeeld heeft. Donderdag is de Heet Valenti Oonzaga naar zyn Nunciature aaa het Hof van Bruflel vertrokken. Men verzcckerd dat dc Fatss op het vetzoek van den Fatcr Generaal der Je- fuitcn, ten Brevet heeft toegedaan waarby dc Fater Giratd getuthori- zecid word, die Otda tc vctlaatcn, om zig in een fcculicrc te bcgecvcn. MILAAN den 31 O&obcr. Dé Kcyzci heeft dca Heer Giacinro Al- latio voor Hem en zyac Nakomelingen in dcnGiaven-Stand verheven. FLORENCE den 31 Oftobcr. Dondctdag is de Kardinaal Aldo- brandini vaa Romea hier aangekomen. Dc meeften Adel dcezet Stad bevind zich te Livorno. Dc Genetaai Marzimedici is ia zya Gonverac- meat van Fivizzano ovetlcedcn. LIVORNO den 1 November. Gifter na hct cclebtccrcn van een plech tige Miffe in 't Faleis van den Gtoot-Hertog heeft dc Graat Charai Generaal van dc Spaanfe Tronppcn, den Eed van Getrouwheid in han den van den Heer CapponiGouretncur deeztr Stad als Flenipoten- tiaris-van zyn K. H, afgelcgtbehelzende onder aodcrca dat gcm, n Generaal aen dcu Groot-Hertog gchoorfatm zal zyn cn van Dcszclfs Bcveelcn afhangca, voor zoo verre die niet met dc Belangen van den Dootluchtigfi.cn Infant zullen fttydig zyn. Deczcn ogtent zyn om- treat azco Man Spaanfe Ttoappcn ontfehetptwaar van cen gedeelte dc Wacht hebben opgetrokken. Zcedcid gifter heeft men op dc hoog te noch 1 5 Scheepen met veel Italiaanfie Vaaituvgen gezien op welke de andere Trouppen zich bevis den. De Tydingcn uyt Cotfica zyn gaotfeh niet voordcclig voot dc Ge- Butefen alzoo dc Vaattuygcn welke gifter van Calvi en Ajaccio hier aangekomen zyn, meede gebracht hebben dat dc Misnoegden dc Gc- nuetfea haaic Hnlp-Benden die Hen in het Vescovado hadden ge attaqueerd, met gtoot Verlies tc rug gtdrceven hadden. Hier zyn gearriveerd Alex. Samfon van Londen Anth. de Msrtino en J'ofeph Geordaco uyt de Golf, Fieri* Cotney vaaTaranto, en Fran cisco Duratrd van Alexandria, GENUA dco 3 November. Dc Heer Fraeccsco Maii en ceoigc van dc Duytfe Volontairs zyn van Baftia hier tc tug gekomen om dat de Ttoupptn aldaar na het vetovcten van San Felegtino wegens het gea vanceerde Jasr-gïty en het kwaad Weêr het Veld niet langer konden -houden. TURIN dea 1 November. De Koning Viftor Amadcus moer zyh Vttblyf in het Kaficel van Rivolr coeticueiren OndertufTchcn fchycd de regeererds Koning over hct Geval van zyn Vader zeer aangedaan •en-heeft zeer precife Ordrrs gcgtcvcn om Hem zorgvuldig met dc uy- terfte Ecibied te bejegenen; Zyn Majt. heeft ook toegeftaac, dat teniet t - i'.-.. .f ':-y - *,.rt naar Milaan gcpaflceid an cergifi'erit ik Gr kaf tiergy Arabejüadttt- vaa VrarrUiykv van Ventrien hier door meede naar Milaan gctro)r|Bb, VENETIEN dea 10 November. Zatntdag ocfficg rtitnhitr Bji^vft vaa konftantiuopolcn over Land gekomen, gedagteekead «en s Ofti* bei, behelzend* dat de nicuéré Groot-ViSir Osman Bafta vaa Eoyifcé) aldaar aftagekomén zynda oatniddclyk eca Divan h*ddoca vergat deren ia dewelke Hy met veil Nadruk ca Virftand gebroken haf n over de tegenwoordige Staat van Zaskta, ca over dc Middtlen; cm d« 11 Ruft en de goede Harmonie tufifchen dca Sultan, het Krygtvolk ca d« Ondcrdaaacn te hcrftellca gecvcadè tcr aelvCi «yd een kerte Schets fan hct geen onder dc voorgaande Vizitaten gtVtnrd Ca gedaan öas, waar van Hy ccpigc Dingen goed- en veel* afkcatdc zeggende dat men de nieuw opgerecht» Wachten Rqndcn ca FauoniUcs zoo bin* nen als buyten deeze Staii moeft affchaffea deKoffy-Huyzen wede* openftellea, cn andere Maatregelen beraamen, «raatdoor het Volh ia zyn toorigc Vryheid heifteld kon «orden 5 Dat rhfea vooru Fioctflcn tcr occafie van zoo veéle Beroerte» tegen dc MuytaUagfa geformeerd, mocft vernietigen ca rCifcheuren dat men daaroeitiénf voortaan met minder Strengheid moeft te vcik g»*" »*n raMr alleen dc Hoofden der Rebellen ftraffca. Ia dien Divan had into,goed gekeurd het Gcdtag van den Bacha van Babylonien of Bagdatdie het Geluk gehad had Secour^hinacn dc gebloquecrde Stad Envan te brap- gen cn men bcfloot nieuwe Otdres aan dea cofflftiandcticBddn Bacha van hct Ottomannifch Leegtr in Fcillcn tc zén den om alle tnogelykA Middelen aantcwcndca tot het hemcemen vaa Taaris ca ia geval vtn goed Succes, dc Fortificatiën van die Stad te Hechten.De voorpi nieuwe Gtoot- Vizii was eea Man van hooge Jaarca, zttr Civatén ia d3 Staatkunde, co van goede Reputatie. DUYTSLAND en d'aangrenïende Ryken» OFFEN den 4 November. Vootlccdcn Zondag is Muftvpha Effcaw di, gcwcezeu Ambafladeur aan hct KcyzerlykcHof, neven» iyn-Gevolg met K Schccpen alle met Keyzexlykc Vlaggen, Hiei aaagckobicn on der «co drievoudige Salvo uyt het Kanon van dc Wallen dcezei Medt Maandag begaf Hy zich naar den Taban ofte de Raitzcp-Staéldaas Hy dc miactaalc Baden gebiuykte, en Donderdag heeft Hy dc Rtis vér der langs den Doaau naar Belgrado voortgezet. FRAAG den 9 November. Dc Kcyzet hééft dca Heet vin Meyèrta; Frspofitus en Suffragaan van dit Aarts-Bisdom, tot Aatts-Bifichop vaa het zelve benoemd tot algemeen genoegen der lege zettenen zyn de dien Heet een zcci vtoom en geleerd Man. WEENEN den 10 November. Aan de Keyzciiane Is nyi; di Töl- Comptoiica een Affigaatic van 25000 Floryntn tot cén zoo-gcaaamdi Winter-Feit gcprefcatccid geworden. VanCrcmnitz zyn wedet zoo days, goudc aicuw-gcmuntc Duetten hctwaaids gezonden «elke de Keyzei tot zyn paiticulictc Diipofitic genomen heeft. Ook zya confidcrabelc Sommen ia Goud zoo Fiftolcttca als Ctuzados en Fortugalcccéa uyt Italita hict aangekomen, waat van mtcdc Ducaten zullen gtflagcn Wor den. Donderdag is de Kiygs-Hofraad Batoa vanFlcifchman, dié by-dé laatfte Viecdcbtcuk van dc Ottomanaifc Foite in den J&are 1713 Key-, zcrlykc Refideat tc Konftantinopolen geweeft ié, hict ovctlecdcn. De laatfte Blieven uyt die Tarkfc Hoofd-Stad van den 6 en 8 Oöober be helzen cen omftandig Vcihaal van 't geen omtrent hct aatftcllcB vaa ccn nieuwe Opper-Vizir gcpsfteerd is Hy word geacht een bekwaam Miniftct te zya, ca die niet ongentegen is voor dc Belangen van 't Key- zcrlyke Hof, voor zoo veel men zulks van ccn Turk vciwagtcn kan. REGENSBVRG den 1$ November. Dc Koning vaa Fruyflee heeft aan Dcszclfs Miniftcr alhier Ordrc gezonden, om aaa dén Mimfter vaa Saltzburg zeer nadrukkclyk tc verklaaito dat indien men niet ophielp dc Evangelifchc Onderdaanen aldaat tcr Zaake van hsarc Religie te vctvolgea Scc.zyn Fruyilifchc Majt. nevens anderé Prottftantfe Vor- ftca Rcpiefalicn zouw gebruyken, waatvan dc mocyelykc Gevolgen ter Verantwoording zouden komen van dc gcene welke dezelve hebben vctoorzaaktalzoo men gcnocgfaam onderrecht was dat die Licdcp van dc Evangelifchc Religie zich aan geen Ongchoorfaamheid nochiè Rebellie hadden fchuldig gemaakt. Dc Miniftct van den Koning vaa Dccnmarkcn heeft op Ordrc van zyn Decnfc Majt. by na gelykc Vcr- toogen cn Verklaatingcn aan dco Gezant vaa Saltzburg gedaan. V R A N K R Y K FARTS den td November. De Kardinaal dc Bifiy is r.eedérri eeaige dagen weder aan 't Hof vctfcheencn. Van Toulon heefi men dat de Bilfchcp aldaar de ongefchocide Carmclitcn in die Stad gtïntcrdiqeeid had over een zeer gewichtige Zaak te wcctca om dat die Futen zya Grootheid niet genoodigd hadden by het plechtig Te Dn», dat zy voot ecnigen tyd wegens dc Verheffing van een Frelaat uyt hunne Orde toé het Fnrpcr, gfceltbieetd hadden. De Bifichop van Lscs» zoekende Mid delen en Weegea om zyn Drift van Wraakzngt éc-.igflrrrs te voldoen. Religirafcn, die de oude Koobg verlangd htd, zich by Htm mogen be- wegens de Supprefïïe vaa zync Mandementen «éigerd dcKeikcijkc gteven co onder anderen zecker Paret Philippya welke grootc Rtpu- Oriicns te geevcn aati alle wélke niet willen tetkenen vier Pointe», 1. dj latie keefr wegens zyn Vetftand en Oprechrigheid, en di* bereids eenige Aanneeming »*B de Eullc Vnigtmrui z. her Formulier3. zvne ge- maalca hier te rug gekomen is, om ».an zyn Mojr. Rapport te doen van fapprimezréle Mandementen 4. de Dotmiog van den a£k Paris ea zy- de DizcOurfen, welke Hy met dea Koning, DeszelfsVader, had gehouden, ne Mirakelen. Den rz dcezer is dc Heer Loié, berucht Prediker van d«. PARMA den 3 November. De f'rtogit ne Dorothea en dc Mar- Ferochi* van St. ^r.dri dei arts uyr krachte van een gezeegelde Brief qais de Moetcleoac Aanbaffadvur aw ;panj*n doen veel* Frepara- J gccfxiletrd en de Curd van L» PifTote is gevangen naar het Fort l'E- trtn maakcn tot deaanftaaade Resiti te.y van deeze Statten door g<m. Hertogiaae als Mtede-VóogdclTe T1oorlnehtigften ïefart Hertog,-geduuresde Dcszclfs bliadcijz Mende by die FuaGie vyf Corr.pagnico Graoadiers de Faraiic r-mitsgaders de Com pagnie Isren, welke tct honderd Man zcM.-ii re'meerdcrd word-;n. De meeftc Miniftcts behouden haaic Amptcn Ovidio. BOLOGNEden «November. Ileedea is de Kardinaal Giimalii ón een nieuwen Legaat hier aaegekome*. Dc Kardinaal Aldomacdini Legaat vat, Ferrara is dazr mtede gearriveerdén de Kardinaal Cibo '4 te MsfTa aangekomen. BRESCIA den yNovember. Voor ceotgé ft'geö ?j de Gtasf Corfalo- *;cri van WeerKnJtomesde mot acht Poft-fawdso door dteet Stad vequ: gebrachr, zoadet dat men de Reedeaen daarvan weet. Di gtdig beeft dt Academie dei belles Lettres Cn Woensdag die van dc Weeten- fchappéo haute ufpeftive Vcrgadeting geopend, waarby onder ardcrén veele vreemde Hceren getffifteerd hebben. De Herrog dt Sr. AigrSo is nocb oiet van Msrfc'illc vcitiokUen alzoo zyn Excell. «én Aniwoord en onder dezelve de Graaf van 'f Hef van Romen vetwaébt nopende dé iwte PaufTelykc aan At Koning geadérefTetTde Itevettan we'kt orgenpcr.d ean ?.yc H. (c riff gtzondéD zyn geworden zullend* uien Ambcffadrur volgens den Te<» h'Oud van dat Antwootd zyn P.cis vootrzffier. cf verder t-ytflelleo. FARYSden idHovember. Dicgjdsg.^yndt de dag od 4* wederop'é- ciogivan *t PatUment, zyn de terfte Prefident Van'tFatlemect, mjisga- ders dc Advocaat én Proéurdor dés Koning» te VtrfallledgéwecÖ wt- gtas het Wenk der Adscetettir xyndê a;«t ahSW dti itfi '*j girft, «vV

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1731 | | pagina 1