LEYDSE Kb T A L I E N. DUYTSLAND en d'aangrenzende Ryken. A*. 17$?J NV149 Woemdagfs CoErafes, SPANTEN liatéc afbretkento eën niebwe op een andere Plaats te dbea bosses ADIX 4» ty OCtoba. Het oytdcelca ran't Zilver van hat Flo- f<" <le" *f* J*» *V> M.jeflcyt «an den Magiftraat Prefent gcdaa« tilla voor 2 a j dagen geëindigd zynde heeft men g.fter be- «^««"Utr. m« dt daar roe vcte.fcht wordende motenaaled B 6 B J b I **Q Hour; Diti feyn Tier Hayzto op 4c Fluts 4?az 4c nieuwe If-.U 1 ...IAL__.5_ t - r. J- goonca het Zilver van de Azogbes-Scheepen nyttedcelen waar na dat van de twee Buenos- Ayics-Schecpcn onmiddclyk zal vol gen en vermits men nu met deeze Vytdeclingcn fpocdig vooitgaat zullen deceive binnen acht of tien dagen gedaan kunnen zyn. Eergifter kwam in deeze Baay een kleyn Schip vpn de Gallioenes, en giüer-ochteat een ander dat grooter watzynde deeze z Scheepen niet bcfchadigtDe Kaptt. van dezelve rapporteeren, dat zy van de overige Gallioenen door Storm waren gefcheidenen dat omtrent de Bermudci een Koopvaarder van dezelve gebleevcn warzonder dat men noch tneer Gmftaodighccdcn weet. Gifter is ook in deeze Baay gearri veerd Jan Kollet van Wybnrg en vertrokken Charles Bronkhorft Marfeillc welke binnen tt) dagen «oor het Schip van Dirk van den Bofch naar Rotterdam zal gevolgd worden. De j Hollandfe Oorlog- fcheepen leggen noch hicien Kapt. Schryver bevind zich te Sevilien. L1VORNO den ji Ottober. By de Faiticulariteytcn in myn vootige gemeldir noch te voegen dat de twee refpeftiv* commandcercnde Admiraals onmiddclyk na haat ariivcment alhiettwee Officieren van diftin&ie naai Florence hebben afgevaardigd om haarc aaakomfl aan den Gtoot-Hcttog bekend te maaken, waarna Hunne Excellcatien ook de Vifite by den Graaf CapponiGouverneur dcezet Stad Vefting en Have, gingen afleggen. Zondag avond zyn de Gonvcrneuis van Potto Fcvrajo en van Pifa naar hunne Gouvernementen gekeerd om iedet in den zync Ordre te (lellen tot het ontfaogen en logecicn van de Spaan- fc Battaillons Scc. De Gtaaf van Caïmo, Miniftet des Kcyzcts, bevind zich mcede in deeze Stad. Nooit heeft men hici een zoo grootc toe vloed van Vreemdelingen en Perfooncn van Qualiteyt gezien alt tegen woordig, ook ir hier nooit een zoo groot en aanmetkclyk Geval gehemd alt deeze Inttoduftic van Spaanfc Tronppen en deeze Succeffic van een Spaanfc PrintEen Revolutiewaat door de twee Doorluchtige Kuy- zen van Medici! en Fatnecze zullen komen te eindigen, en een gantfeh nieuwe Dyaaftie en aanzicnclykc Mogcnthcid in Italicn opkomen zal. MILAAN den jt Oftober. De Kardinaal Odefcalchi onzen Aarts- biflehop, is zoo ziek, dat Hy Zondag de Keik-Gcrechtcn heeft ontfan- gen, en naai Romen it een Exprcflc afgevaardigd, om van den Paus de Abfolutic in lArticulo mortis te vctzockcn. WEENEN den 7 November. Zattftdag hield de Kcyzet geheime Raad van Staat, in dewelke de Gtaaf Johan Hendrik Hautoy van Bonne, Heer van Soppan, en vcrfchcide andere Eif-Hceilykhccden, Kcyzerlyke Kamerheer, Generaal van de Ruyteiyen Collonel van een Regiment Cutaffictt, den Eed afleidt en Zitting nam air Lid van gem. Raad. De Gtaaf van Waldftein heeft Oidtc bekomen den Koning van Poolen naai Warfchau te volgea. Het Hof heeft wedet een Rcmife van feo duyzcnd Flotyncn tot het bctaalen der Keyzctlykc Trouppcn naar Mi laan gezonden. Met een Exprrff? van Livorco is hicttyding gekomen, dat de Engelfe en Spaanfc Esqnadcrs in die Have watcn gearriveerd, en dat d- jpa nfc Admitaal een goede fomme Geld aan Boctd had voor i,«r Keycer'.yVe Hof op Rcekcning van de agtciftallige Subftdien. BEE-LT den 10 November. De Koning heeft den Markgraaf van Aofpach, .ya Ïchoon-Zoon, een zcet ftaay Gefpan gryr.e Paaiden Ptc fsnt gedaan. De Hertog van Bcvcrcn met zyn Vorftelyk* familie de icgcciende Markgraaf van Barcith, de Vorft van Anhalt cn de Princefle wan Meynungen Moeye van zy» Majt.worden ttifldaagt h:er ver wacht, om te affiftecrea by het Voltrekken van 'rH uuwlyk var dcKtoon- Trinctffe met dtn Erf-Prim van Bttndeabarg-Bareith-Culmbach in wClkc Oecafie vtrfcheidt Konioglyke Ftftyncn zullen gehouden worden. HELMSTED den tz November. Voortenigt dagen habbcn de Her tog cn de Hertoginne van WoHFcabutte! deeze Stad en Umvcriiteyt met Dcrzclvct hooge tegenwoordigheid vereerd) Haare Doorluchtigbeedtn «vierden buytto de Stad door honderd Studenten in rood ca grorn ge kleed te Paard ontfangen In de Stcd gekomen zynde, wierdca Dezel ve gecomplimenteerd door den Seoaat er de Uoiverfiteyt Vervolgens •ffillctrdea Haarc Doorlucbtigheeden by her Sermoen, dat in de Hoofd kerk door den Generaal Superintendent gedaan wierd Daarna hielden zy het Middagmaal by den Abt Moshe^m met de oud ft t Proftflbren en een Cotpt Studenter hadden de Eer binricn rn buyten het Vertrek alt Garde du Corps te dienen Na de Maaltyd begaven zy zich in het I groot Auditorium, daar den Abt Scidei een Oratie deed. Van daar gin- gen Haarc Dooiluchtighcedcn het Rocmi-Katholyk Kloofter Ludgcr even buyten deeze Stad gelctgen bezichtigen waarna zy naar het KaftecI Laageleben te rug keerden. WETZLAR den t» November. Den y deezet Maand ia de Heer van Ulmtnfttia, Raadthecr van Staat van den Koning van Deen marken, by het Rykt-Kamer-Gcrecht alhier alt Proreftacts Affeffoi in dë vtcame Plaats van wegens Zyn Deenfc Majt. als Hertog van Holftei» geïntro duceerd geworden, en heeft Zitting genomen Hy it de eerfte welke dé hooggrm. Koning rot dat Ampt benoemd heeft in deere hoogfte Ryks- Vierfchaar welke in den Ja are 1495 dooi dtn Keyzet Maximiliaan I. dn het Ryk is opgerecht geworden. DRESDEN den ij November; By den Doop vdn de nienv Schoo ien Princtffe van Saxen htbb,alt Peetet et> Mée«er geaffifteerd de triaccfle van Weiflenfel*die zeet is de Gubft it by de Keut-Piinceffe cn de Giaaf van Waldftcin, OppCr-Hofmcefter *an Haart K. H.maar men waee niet wie door Hen alt Pcercr en Meerer vertoond is 5 De vol- Keik zal gebouwd worden 5 Drie van dezelve heeft de Kba'Ogbetcids gekoehcen wegens het vierde dat een tienw prachtig Gebouw is >1 men in onderhandeling, De 50000 Ryktdaaldcts hici boven geitaeld, zyn de helft van de Somme die de Graaf van Hoylti wegens zyne.be» kende Maiverfaticn gccondemocetd is aan zyn Majt. nyttckeetcn, wel ke cetftgem. Somme in de laatftc Septembet-Miffe te Leipzig betaald ft gewotden. De Raedtnen welke den Koning tot dat Befluyt wegens de Kerk bewcogen hebben zyn onder anderen om dat dezelve ftctt oj» een ongemakkeiyke Plaats voot de Biug over de Elve en dat zy, bdt gezicht beneemd naar de lange megnifikc Alle* welke zyn Maft. ic het Bofch van Oud-Dresden heeft doen maakenzynde een groot Cid- riad cn Agremcnt voot de beide Stccdcn. De Butgery dcezet Stad ztc- derd cenigcn tyd gefoilicitcyrd hebbende van de Inkwartiering del Sol- daatcn vaD het Gainiifoen beviyd te mogen wotdeti heeft zyn Majt. een Decreet gctcckcnd rot het bouwen van Cafctncn te 0ud-Diesd«A tot gtowe Verlichting dei Ingczcetcnén, POOLEN, PRUYSSEN, enz. WARSCHAU den «November. De Koning bevind zifch in vólmaAlU te Gezondheid niet tegenftaande de fatigues van de Reis. By zyc Majts. aankomft bevond zich van de gtoótc Magnaatcn niemand jiièé dan de Gtaaf Poniatowskjr cn de Ptins Czattotisky om dat men z.ch verbeeld had dat de Koning eenigen tyd te Katgawa zouw vertoeven •lvoorens naar deeze Rcfidcntic te komen. Tegenwoordig zyn hier ge arriveerd de Primaat cn een groot getal Secatooten cn Grooten van Ryk, cn dagclyks komen 'er noch meer. Zondag ve;fcheen zyn Majti in 't publik, cu gaf Audiëntie aan den Nnncius van den FauS, ZWITZERLAND. BERN den 10 November. Men heeft hiet tyding, dat ecnige Frans- fc Trouppcn naai de kant van Ptovcnct Écc. in maifch zouden zyn etf dit noch aan vcrfchcide andere Regimenten Ordre gegecvcn z:u+ wtezen, zich gereed te honden -, En van Milkan heeft men Brieven, flat de Keyzctlykc Regimenten, welke OrdrC hadden nyt Italicn naar Du^ti-s land te marfcheeren eu wdar van tenigc bereidt waren opgebrokep.J- contra Ordre bykomen hadden on voot cerft noch in Italicn te bly- ven. Men fprcekt van dit alles ztet vtrfcheidentlyk om dat de Kcy zerlyke Trouppcn van dceene kant en de Franffe van de andere zydezig genocgfaam aan de Fionticreu vin Savbyeo én fiemont bevinden, V R A N R R Y K. VERSAILLES den ty November. Voor eenige dage» prèzentff«|« de Hertog van Orleans aan den kóbTng in Deszëift Kabinet den Hst- rog van Charttcs, zyn Zoon, die voortaan met den Dauphin zal opgh- vocd worden. In ét vootlccde week is een groote fomme Geld bndci 't Escotte van ecnige Monsqucraiycs aan den Koning Stanislaus nda{ Chamboid gezonden. Zyn Majt. heeft het Gouvernement van Fort Louis aao den Marquis de Rotheün opgedragen. Eergifter zyn de Ko ning ca de Koninginne naat Mttly vertrokken. Voorleede Vryda-^ 1 iet heeft de Marquis d'Bquivilly met de Jagthonden des KSwings een wi Zwyn geveld, dat 4^0 Fond gewoogen beeftwélk verfchtikktlyk D veifchcide Honden gedood en eenige Fsaidcn gekwetft heeft. f. PARTS den 1$ November. Maandag is het Patletr.cat na't ceit- brccicn van de zoo-geczimde roodc MiQe, weder geopend zonder dat ecnig Advocaat daet by geaffifteerd heeft j De Graaf van Manrcpas Secretaris van Staat, vcifcheeo by die Wederopening ea overhandigd* een gezegelde Brief des Koniags aan 't Parlement, waatvao de Lcezin^ eergifter by het doen van de Mtrcuriales gcfchicd is, maar men weet noch niet waai in den Inhoud van deztlvc beftaan heeft. De Kinder^ pokjens gsan hier ftctk in zwang, en zelfs ondet bejaarde Liedsn, zyn de de Marqnis de MathatclGouretneur van Honflent77 Jaaren bè- teikeadc cn ecne Nonne in 't Kloofter van het St. Stctcmentond'jj Jaaren onder anderen diat van aangetaft. De Hertog van Tallard ft a at gereed om naar de Frontierca van Spanjcn te vertrekken cn dë komft van den Ptins Don Catlos aftewachten. Daar zyn weder 4 Ptié- fters van de Parochie van Sr. Etieone dn Mónt én verfcheide andere ge- ëxilterd en Aartsbiflchop deezcr Stad continueetd allcngskem alle dePtieftttiwelke de Cooilitntic Vnigtnitas niet willen aanncerwen, de Macht van prtdiken cn biechten te ontzeggen óm eindelyk ,dat kwaad Ketters Ontuuyd ten ccncmaai nyttcroeyen. Dc« Abt Cayillsë isteTonlonin Antft genomen om dat Hy een Comedië gemaakt heeftgcïntituUetd i T*rtjiuMus en Lucrttia.tyr.de een fopit van Paro die op de Zaak van den Jefuit Gitatd met Mademoifellc Cadietcsin dewelke dien Auteur de Deugd en de Gadengd mét «1 te léfveneige Verwen beeft afgefchildétd. NEDERLANDEN. BB.US^EL den 19 November. Aan vier Ësquadrons van Vhelrn té Oudenaarde in Gatnifoen leggende is Óidie gezonden, van daal naat Mcchcleu te marlcheeren om dat in de eetftgameid* Stad geen gt- noegfaam* Logementen en Blaat* voot Menfcher en Ëagtdtn gevon den worden zullende maar alleen twee Ësquadrons van gefti. Regi ment te Aath en Oudcnaatde blyven. De gtoptc Rand van Mecheleié heeft aan de Aartahertoglnne geprefentcctd dé Nominatie van «fiiePer- foouen, 'cm een daarvan tt verkiezen tot de vacante Geeftelyke Raads- heerirïlaars xyed* de Heet Doignies DoAot in «c Rwchren te Lcu- tcn, aan 't Hoofd van die Nominatie. De Regeering beeft een Verbod doen publicteten, om geen meer Schecpen mctYÓddeo, Lompén en op komen Naam van de jonge PrinsefTe is (drtlint tUri* fiföhi Étitntrf ;-dè Khedrtcn geladen, nyt Engeland komende op de Kaften van Ótt- Franeitea Xnveria. De Heer de Proherfgue Kapitcyn van de honderd ze Landen toe té Maten, oa dat ondat die Vfaarer ook kunnéa weëzétd Zwitfets die met den Baton vaa Livtcdal Vtrféhil jehad heeftis oude Klatdevén van Perfooaen uyt de Levant gekomea en in de Hospi- voor eeaigc dagen met zyce Gemaalione fchiëlyk fan hiér vertrokken, talei geftorvea. en teder kwaad Goed, waar door io den Jaare t(fj4 rfc zonder dat men weer waar na 16e Cenigt giften naat Vrankryk haai j btfmet'elyfce Ziekte ie ingevoe.-d wclkè Preéturit veel genoegen geeft onder 't Geméén. Giftët beeft de Heer Jacob F tar ?oft Ttudi:,' divB|lr tt dëeret io dé giijrt'il ptw^pwfié f? fcihitfL. tit fé» - /-• Vaderland éu aadeté zeggen naar Póólcn. De KÓning hteft voor zyn ■nutrek de Kefb'.uti* gesbtttd de hci'nétti Kerk édn Obd-DrCSden ré

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1731 | | pagina 1