»«r. h'tf. Tan Marfeille wii nsat Cette en be rwatidi gezeild Kl. S'w.. m«(s g§ Thei ïoty a so Keffen Thee tazj vac China over 8 atara, Sctiih i vaa Maliaga Frats Boilt ock caar Cctte van Venetian Rob. Reaves c'satSante j cn vao Diamine Paulas Kl. heiwaaris. TuCchtn het Riffca *t Zant had men eta Viffcrs Hoekerdaar de Broederlyke Liefde agtct ltond, zondciVolk vinden Cry vtn. Men heeft hier Brieven ven Scviüen van den z6 dcczcr Mated, mel dende, dat daax Op het vcitick van de Poft een Exprcffe van Kadis was aangekomen, met tyding dat in d>c Baay twee Koopvaardyfchcepen behoorende tot de Gallioenen gearriveerd waien lapporteeiecde dat zy met de gcheelc Vloot dca 30 Augufty uyt dt Havana vertrokken zynde den 10 Sept. in het uyt'komcn van *1 Kanaal vaa Bahama ccn zwaart Storm hadden uytgeftaan, waar door dc gihtcleVloot ve.-frrooyt was, en dat zy na de Storm geen andere Scheep*» m«er hadden gezien. Een Engels Schip had te Kadix ook tyding gebragt, dat Hy op de hoog te van Kaap Sta. Matin vyf gtootc Spaanlc Schecpen had gezien daas oader een Mafleloos, die Hy meende van dc Gallioenen tc wcczeo. De CARGA ofte Lading van het voorn. Ooftindii na-Schip Keypcrs- ir»eJ(,befiast ia $814» Bruyce Peper, 83114 gg Poeyex-Suyker, 7250» Salpeter 45000 £§-Caliatouishout15000 fö Sapanhout Bimaas 11683 ft Thee Groenq, 186 ft Thee Japaafe, en 16700 ft Tin Malax. 's GRAVENHAGE den 18 November. De Hesitn Staaten van Hol land en Weti Friesland zullen aanftaandc Dingsdag haare Vergadering vervolgen. Dc Franffe Ambaffadcur Marquis de Feaclon is met des Prcfidcut vtn dc Staaten Genetaal in gcfpitk gewceft. Dc Gioot-Britv lannifchc Gtoeiaal Sutton is van hict naai Londen vertrokken 5 cn de Heerca vafl dc Admïialitcyten zyn hteden meedc naai Huys gekeerd. WKENEN den 7 November. Zo-dag ts deNasm-dag van den Kcy- cer gevierd. Des namiddag* begaf zich zyn Keyz. Majt. naai de Bi bliotheek in dewelke twee Kiften met de raarftc Boeken van Komen gekomen, gebragt waten geworden. Giltci is de Kcyzeilykc Geheime en Kyks-Hofiaad van Stem hict overlieden. Dc Kyki-Hofrsad Baion van Haitig heeft in Moravian tcnHectlykhaid vooi 180000 Floi. gekogt. BERLIN den tt November. Ecigiftcr is dc Koning van Wafterhau- zen tc Potsdam cn dc Koninginnc en dc Maikgiaaf van Anfgach is deeze Stad aangekomen. DUSSELDORP den 16 November. Dc Hcei van Witgcnftein, Kan- cclict van Gulik cn Berg, is ovcrlccdcn. NOithcccit Willtm Schtptrs, Ontfangci Gcnciaal «an het Collcgie tci Admiraliteit op dc MAZE icsidccrcndc tc Rotterdam, aan dc Hondeis van de OBLIGATIEN, ten laftc van wclgemcldf Collegia gcnegotrctit ia December des Jaars 1709, en den zi December 1723 tegen den Ver valdag in dc maand Dccembct aaaftaaade dc latcrcffcn benevens hnnnc Kapittelen tc komen ontfangca alzoo geen veidetc Intereft zal wor- den betaald. Ld. Moetjens^A, van DoleM. KogssetLibrairts a LA HATE H. Dn Saufet Libiaitc i AMSTERDAM J. A. Langciac k LEIDEN, 8c B. Neaulme Libraitt a UTRECHT débitent icguliércmtat deux fois par femainc favoii le Lundi 8c Ie Jeudi, LE GL AN DEUR Hiftorique Moral 3 LitterairGalantcctte petite Fenitle peiiodique qui eft imprimdc in tro. dans un fotmat pioprc en faitc des Rtcntils a la fin de citsque As set, fc ttouve aufli dsns les aunss Villes chés les Libtaites, 8c dans les Pays Ettangeis aux Butcaux des Foftcs. Men is van meaning op Motgen, zyndc Diagsdag den 20 November 't namiddags ten 2 truien in dc Stads Stal aan de Witte Poort dei Stad Lcyden, in het opcnbaai tc vstkopen twee Koetspantdcn twee Rypaaidcn, ccn fiaayc Koets Coupé, een Kales, ccn Chatettwee Speel wagen»!, ccn Chaife, een Manc-Slce met dcszclfs Tuyg cn Bcctcnkuyd, mitsgaders alle dc verdere Tuygcn tot dc bovenftaande Rytuygen behootende. Ditk HsniuJ, Htndiik cn Jcan Linquet Maktlaats zullen op Morgen zyndc Dingsdag den 29-November's avpnds ten 5 uuren piccys te Amftcidam in dc Nes in dc Biakke Gtond, verkopen een party belchadigdc GOEDEREN, nis 6 halve Lakens 5 Faidcclcn Cancel, ccn Vaatje Ibdigo, cn 4z Riemen Papin gcboigcn uyt het vciongclukic Schip de Goede Hoop, Schippei Jan Hendriks nevens K Zakjes zoo gezonde sis bc- fcHadigde Huyfeablas leggende op dt Biouwtrsgtagt, 't 5dt Kuys van dc kleyncVismarkt, boven 't Huys van <len Heet ^Anthony van Zypejleyn. Op Vrydag den 23 November 1731, 's namiddags ten half drie uuren zil men te Rotterdam verkopen ccn extra wel bcaccringde HOUTKO- PERYE, met deszelfs Hayzinge en Lootfcn, Kaande co gclecgcn even buyttn Rotterdam, aan dc Hooge Zeedyk, buytcn dc Ooft-Poott. Nader onderrigting by Juffrouw de Weduwe Leendett Oclterfe. op dc voorfz. Hontkopcrye, Johaunis Schoordyk Boekverkoper in 's Gravcnhagc zal op Maandag den 26 November 1731 cn volgende dagen verkopen een frntye Verzameling ma Latynfc, Franffe en Nccdtrduyife BOEKEN, tilt wel geconditionecrt, nagclaatcn door *A. H. cn C, van Deyl5 waar agter noch ccn fraayc ^Appendix. De Catalogus is tc bekomen tc Utrecht by Ncaulme Breda J, vanden Kitboom, Amftcidam Oofterwyk, Leyden Wishof, Dord Walpot, Rotterdam Lofel, Delft Boitet, cn 's Hagc by J. Schoordyk. Benjamin de Brnyn cn Picttr Pekftok Junior Makelaars zulltn op Maandag den 16 November's avonds ten zes uuren te Amftcidam ten Huyze van Giorpe Meyer, Caftelyn in 'r Oude Hcercn Logement, verkopen een groot Koopmans Huys en zyn Erve, ftaandc op de Ftuwcelc Burg wal ovtr de Bierksiy van ouds genaamd het BLAAUWHUTS act diverft grootc ta comnaodicufc Vertrekken breeder by Biljetten tc zien. Dc Documenten cn Papieren zullen te zica iyn by den Notaris Jan Alrdinois op dc Cingcl by de Janroodcnpooits-Tcjoren by welkten by de Makelaars nader onderrigtinge >e bekomen is. Vincent Fofthnmus cn Picter Kerkhoven Makelaars zullen op Woensdag den 28 Novemberte Amftcrdam in dc Kcyzcrs Kroon in dc Kal-, verftraat, verkopen een nette ca zirdtlykc 1NBOEL, Lit d'Ange, Ledikanten, koftelyk* Vrouwe Klccdcrcn, gemaakte Lywatcn, wtar onder tea hecrlyk Kante-Stelfel van Muts, Agerjante Sec. nicuwmodefe Waycrs, een extra grootc Kriftalyne Kcrkkroon Schilderycn diverfe Fprccley- nen, Ooftindifchc cn andere Koopmanfchappeo tea groore party GartosMoskovifch* Matten cn divttft Koopmanfcha^ptn Rariteyten en "Winkelwaaren meer btceder by Biljetten gcfpccificccrt. Daniel Adr! Btskclanr cn Hendrik dc Veer Makelaars zullen op Donderdag den 29 November 1731tc Amftctdnai op 't Rokkin by de Ga- petftecg tra1 Huyzt van den ovcrlccdcn ^Abraham de Veer verkopen ccn deftige cn zindclykc INBOEL beftaande in fraayc Lit d'Angc Kabi netten, Forcclya-ftas, Kantoor-KabinetNotcboomc Pats fraay ftaand Horologic, gemaakte Lywatcneen Kabinetje oude Kiaak-Porcclynen, Juwetlen cn Zilvcrwtik, en een curieus Kebinetje Schilderyen, nevens ceo Jagt met Glafcn alles daags tc vooiqn tc zien. Daniel Adrianns Beukelaar cn Hendrik dt Veer Makelaars, zullen op Woensdag den 12 December 1731, tc Amftcrdam in dc Kcyzcrs Kroon, verkopen een hterlykc ca cocfiderabelc party Chitfcnzoo Engcllc als nadere fortceringcnnevens ccn party Ooftindifchc Koopmanfchtppen, en een Kabinet gtamaljeerde cn andere Porcelyncn, breeder by Biljetten en Catalogus gefpccificecrtdaags tc vooren tc zien. Willem Hatiog cn Geratd Clemens Makelaars, zullen op Diagsdtg den 4 December 1731 tc Amftcrdam in de Kalvcrftraat de Kcyzcrs Kroon verkopen een confiderabele parry Engelfc Zydt en Wollc Kouffcn zoo korte als lange alle gezond Goed cn vcclc gryzc Conlcnren 3 Eea party geverfde Ga arena als mecde «en party in- cn uytlandfc Lakcncn van divctfc Coulcuicn 8 cn 9 quatt breed nevens een party Zyde, ttalf Zyde cn Wollc Stoffen gebleekte LinacnsChitfcn 8cc.Eez zindclykc Inboflbeftaande in vcclcrhandc fiaayc menbiltirc Goederen. 1 Alles daags voor de Verkoopdsg tc zit!'. Op Maanlsg den 10 Dtcembrr ï7|f, 's «70ads ten vyf uuren, zal in ?t Hcercn Logement aan den Burg bjnnca de Stad Lcyden in 't openbaar te koop worden gcvcyld, een fchoonc pUifantt wel geleege Hciftecdv, geneamt VINCKENBURG, groot twee cn een half Morgen, gclcegcn in 't Ooftdorp onder de Baronnye vao Wa/fenaar cn Zurrwytl^, beftaande ia dcszclfs roysalc Huyzingc voorzien met vier bchangc Kamers com- rnodicufe Kelders, es andere Vertrekken. Neder oaderrichringc is tc bekomen by Theodoras Schrevelins, Notaris cn Procureur tc Lcyden voorn. Men zal op Donderdag den 13 December binnen den Donpt van Waffcnaar doen vcylcn ea verkopen een zeer fchoonc en wel-gcleegCB HUYSMANS WOONINGE met een hegt ftetk, en «rel doortimmert Bouwhuys schuurca Bargen, Boomgaard, Moes-Tuyn, Bepootinge cq Ecplantinge met omtrent zecrentitn Margcn drie Kondpuyken allcrkcurlykft Wcy- Hooy- cn Tcel-Land alle gclcegcn in den Ambacbtg van Sniduirb, ouder den Banne vaa Wajfenaar in 'r Ooftdorp, oagclqaten door wylen den Hccrc Francis Greenwood den Ouden. Te Amftcidam by Cóvens ea MoriierBoekverkopers op de Vygcndam zyn nienw gemaakt de Kaarten van-den r.ecr beroemden G. de Pljlibe- ftaaodc in een complexe Atlas vin 58 der geoeraaifte Kaarten van de vier Gedetltens der Waereld dc Prys is 15 - 15 en afgcz.e* 18 - 12. Als mecde een korte mttr fraave inleyelingtot de Geographic, om by »octn. uitlas gebondenof by andere v/Itlafen gebruykt tc kunnen worden. Men kan door lit beknopte Werk de Geopraphie op een gemakkelyke wyze in dc grond lcercn dc Prys is 2 - 10. By dezelve Boekverkopers worden in het Frans cn Duyts uytgepeeven de Chionoltgifchc Tafelen der Peuten Ktyzers ca Koningen welke gcregccit hebben van dc geboottc Chrifti tot qtt toe, a 24 Stuyvers, in Frar.Jfe Eand. By Joh. HofhoutBoekverkoper tc Rotterdam is gedrukt en tc bekomen -Aup. Calmets Rcedcnvoeiingen over alle dc Boeken des Nieuwcd Verbonds en de H. Scbryvcrs zelfs vervattende de ovtrecnftemming der vier Evangeliën of kort begrip der Hiftoric van het Leevcn van Je- fus Chriftus gefchïkt na den rang der Tydca. Rcdenrociingen over dc Magihet laatftc Pafcha over den Doop dc Doop der Joodcn van Joaneet en van den Doop van Jefui Chriftus en ia de Nasme Jcfus Chriftus over de Zonde tegen den H. Geeft de Goede cn Qnadc En gelen de Bezetenheden de Diic Marien het Blocd-zwecten van J. Chriftusde DuyftcrnilTe voorgevallen omttent het Sterven van J. Chri ftus dc Opftsndi&g der H. Vaderen die met J. Chriftus wierden opgewektover de Handciing van Pilatus cn of dc Hcydcncn die nog dc Wet noch het Evangelie 'gekend hebben ztlig hebben kunnen worden over 1 Corinth. KV. 32 over den Antichrift over den aart der Zielen en den fttat derzelve ra den Dood de onftetftlykheid der Zielen dc Gelukzaligheid van 't Paradys dc Straffen der Helle de Ziclvcrhuyzing *t Vagevuur de Opftaading der Doodcn over Joan. V. 7.over het cyndc der Waereld nevens noch meer dan 30 andere waar van veels gewag gemaakt word in des Autbsuis Woorden-Boek. Quarto, z Dcclcn, koft 5 Gl. 8 Stuyr. By dgnzelvcn is onder dc Pers dc Recdynvoeiingea over het gtntfehc Oude Verbond wan van het ccrftc Stuk in 't kort zal uytgegccvcn worden. Tc Amftcrdam by Johannes Rotterdam, Boekverkoper in de Haitcftraar, is op nieuw gcémkt cn tc.btkomea, de Heydelbcrgfebc Catechismus verklaard in twee en vyfrig Predikatiën, met vier Inieydings-Predikatien dc Prys is 2 - 8 gebonden. Vctbotgendheid der Godzaligheid voorga- ftcld in de Verhandeling 1. van dc Hiftoric van Chrifti Geboorte, Bcinydcniffc Opftandinge, Hccmelvaard, en tendings des H. Gecfts. 2. Vaa dc berechtingen voor, in, cn tut 't gebruyk van 't H. Avondmaal. 3. Van dc gaatfchc Hiftoric des Lydent cn Stcrvens Jefu Chrifti uyt dc vier Evacgcliften famen roz Predikatiën dc Prys is 4 Guldens gebonden, Waarc Boetvaardigheid, voorgefteld in vcrfchcide zoo Boet- als Bccde- dsgs-Predieetien over des 11 Pf. Jef. r.Heb. 11. en andere uytgeleezeac Tcxtcn dc Prys is 2- 16 gebopden alle befehreeven «foor Pftrm vander Haper., lastft Bedienaar des G, Woords in Amftcrdam. Tc Amftcrdam by Johannes Rotterdam, Boekverkoper in dc Hancftraat, cn te Zaidtm by Ketel is te bekomen, Avondfchool voor Vryers et Vryfters om in dc Minnekunft geoeffend te worden de Prys is 4 St. En Nieuw Avondfchool yrsar in dt jonge Lieden aangeweeztn en raa4 gegeeven word tegen dc Liefde dc Prys ts 3 St beide berymd door J. WejlerbaanHeer vpn Erandwyk. Sibema Salomons Swetrd, fchcidtndi de Remonftritutfchc vsn de regtzinnige Lecte dc Prys is 9 Sr. Ifaac Scheliisger co Hobertus Koning, Mnkelsars te Amfterdsm, prefenteeren nyt dp hand te verkopen ccn extra plsifante Hofftttde, gtaaamr VREEDEKHORST, met zyn Heeren Hnyainge, Stallinne voor 3 Paarden, Wagenhuys «tc. Bepotinge co Beplantinge, groot 6 Morgen jnits- gaders annrxe Boeren Wooaing Stallinge voor 18 Xoebeeften en noch t« Morgen zeer fchoon Wcy- en Hooyland alles by dkaader in een Koop, gtleegen aan de Rivier dc Vegt by Vreeland De Hofftecde is beplaat met dc ktnrlykftc Vrngtbooa»en ca Aardgewafftp en voorzier jner uytmnnteade friaye Gezigten langs dc Vegt,volgen» da n«ng»fl»ge Biljetten. Nader onderrigtiogc by gem. Makelaars. Te Amfterdrtn by Willem Kannegieetr in de Niauwe Thuyn of Slootftraat*t 4de Hnys van de Maagdelieveftraat, daar 's avonds een bran dende Kaars met een Chafiaet daar dc Hoop in is, voor dc Glaazen ftaat, word in Commiftie verkogt, het uytmuntend ARCANUM ANTIVE- NEREUM of GEHEIM tegen de VENUÏ-ZIEKTENS welk groot GENEESMIDDEL in zeer korten *yd gaande en ftaandc zonder eenij venuym van affaires, uyrroayd de Vmus'Ziekrtnshoe verouderd, benevens alle dcszclfs veelvuldige toevallen dezelve ujr» dc grond geoeezrr.dr, nonder eceig nablyvend ongemak Dit GROOT GEHEIM, beftsande uyt 1 Doozen met Pillen, en een Bottel met Elixir, koften te nmi» vin G^wsaréy een gvleerd en wydloplg Eerlgt, waar uyt men polko.mrn de Vcms-Ziehen' k92 leeren genezenhtt ing<(loote Beiigt koft s 'riiyv, Te Lcyden hv FJii ÏX O K i P feR op de Breedcltraac^ oijHrent Je Plaat deeg. Den ip Noycrobcr 17 J r.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1731 | | pagina 2