L E Y D S E Maan-iagfc Coartns» S P A N J E N. DUYTSLAND en d'aangrenzende Ryken. VRANKRYK- GROOT-BRITT AN NlEN. NEDERLANDEN i' KADIÏ den id Oftober. Heeden zyn in dccze Beay gesi-ivteid it drie HolUadle Ooilogfchecpeu van dc Ksptt. SchtyvcxFicnfel en Wontieit van Mailaga als mccdc John Peiier van Amftit- dam, John Fcarle van Bilbao, George Willi* van Hamburg, jc. feph, Altgrc van Venetien, Kapt. Honoradato van Mattinico, TftT Jone/ ook van Mailaga, Louis Dan. nyt Sicilian, en John Oboin van Liibos; cd vcitiokkca John Hickc naar dc Levand ca John Srnalskaw naai Mailaga. SEVILIEN den 17 Oftober. Zeedetd eenigt dagen heeft men aan den Infant Hcitog en de andere Infanten hat Vermaak gegecvcn van «en Spicgel-Gcvecht, met het atuqucciencn defendceien van een klain Portdat expres opgeworpen is om aan die jonge Princen ten Denk beeld tc goeven van dc Opcratien van het Beleg en de Defeniic van een PlaatsDat Vermaak is vctfcheidemaalen herhaald, en heeft door het goed beleid der Officieren veel genoegen gegceven zoo aan Haarc Hooghemen alt aan dc Fetfooncn vandiftinftie, die daarby geaffilieerd hebben. Den Infant Hertog ontfangt tegenwoordig de Complimenten van Affchcid van het gthcelc Hof j Hy houd dageiyks het Middag maal met den Friaa en de Piinceiïc van Afturien, en Haatc Kon. Hoog- heeden vermaaken zich dikwils met in een zelve Koets gcfamentlyk nyt wandelen tc ryden. Men zegt dat den Infant Hertog na zyn D<- barquement tc Livorno zich onmiddtlyk naar Florence zal begeevtn om den Groor-Hertog en dc FriscefTc dcszelfs Znftcr tezien.en omtcf- fens den prorifioaeele Eed van Getrouwheid tc ontfangenwaarna zyn X. H. dc Reis naer Farma zal vootrzcctcn. Sc Gardes du Corps te Paetd die den Infant Hettog zullen dienen, zyn nieuw opgerecht, en be- ftaan in So Man ca zo Cadets, dus in 't geheel honderd Man daaron der vier Exempts, vier Brigadiers, en vier Onder-Brigadiers j Don Lt- lio Caraffa zal Kapitcyndc Graaf van Triulzi Luy tenanten dc Mar quis de Santa Chtiftina, Vendrich van het zelve wcczea j Dc Klceding van die Gardes zal by na gclyk zyn met die van dc Spaanfc Gardes du Corps. Den Abt dc Malcspina, Broedct van den Italiaanfcn Maiquis dc Fotdinovo dooi den Koning tot een dei Kamcihccrcn van dcu In fant Hcitog benoemd zyndc ftaat dc Bef afteleggen om dat Ampt «aai te nccmcn. Dc Italiaaufc Prios van Mafletano is te Barcelona aan gekomen, en ftaat zich naai dit Hof tc begecvcn. SEVILIEN den 19 Oftobci. Het Hof heeft met een Expteffe tyding bekomen dat dc Maiquis Maii na vcclc tcgcnfpocdcn cindclyk met cyn Esquadci gelnkkig in dc Haven van Barcelona gearriveerd is en dat het Etquadct van dcnLt. Gcnciaal CornCjo Hem van naby volgde. Z>c Galcycn hadden tetftond dc Ootlogfchecpcn binnen de Have ge- boegfcctd om het infchecpen det T roup paai tc vellichten. Heiden ia een gedeelte van dc Equipages en Bedienden van den Infant Hcitog vettrokken en motgen ftaat zyn K. H. te volgen om tc Ctrmona tc overnachten wetwaards Hem dc Koniaglykt Familie zal verzeilen. Van Kadix heeft men dat dc nytdecling dei Effcftcn aldaar by na ge ëindigd was 3 dat dc Kamer van Commercie een confidcrabel Prefent aan den Koning had gedaan en dat dc Gallïoencn daar dageiyks re gemoct gezien wierden. SEVILIEN den zo Oftober. Deeztn middag arriveetd hier een Ex- reffe van Barcelona met Eritrea, gedagteekend den 13 deczcr Maand, thclzcndc dat dc Maiquis Mari deo dag tc vooien mat zes Oorlog- fchcepca in die Baay ten Anker wat gtkomea 3 dar dc Admiraal Cor- ncjo met zyn Esquadcr ook in 't gezicht was en dat men Hem Galcy cn bad tc gemoct gezondenom zync Schcepcn binnen te helpen zoo als men ook met die van den Maiquis Meti gedaan had 3 Men meende iat de gecombineerdeEsquadcta binnen dtic degen van Eatcelone naar Italicn zouden kunnen vertrekken. Deczcn namiddag omtrent vict uuten is den Infant Hettog met een gtoot Gevolg van hier vertrokken om Fofrclltc van zync Staatcn in Italicn te gaan nccmcn Zyn Kon. Hoogheid was verzeld van dan Frina cn de PrinccfTe van Afturien, en den Infant Don Philippe die Htm tot %p drie mylcn van hier uytgclcide tullen doen. Alle dc uythccmfe Mi» «iftets cn den hoogen Adel waren in het Alcazar, om haar Refpeft aan xyn K. H. te bttuygcn, en Hem een gelukkige Reis tc wenfehao. BARCELONA den 15 Oftober. Vrydag den izde detztt Maand is Se Matquis Mati «iet zes zwaait Schccpcn en een Fiegat van Kadix liiei gearriveerd cn gifter-ogtent is dc Lt. Gcneietl Cornejo met dc Scheepen van Gallieren meclc hier ten Anker gekomen zoo det zich *n het gchcele Spaans Esquadcr tot dc Introduftie van dc Spatnfe Troupptn in Itaüen gedeftinaerd, hier bevind, befteande ie zo Ooiiog- Ycheepcn van 4S of ja tot So Stukken. Zoo dra dc Marquis Mati aan gekomen watwierden aan dc Troupptn welke cenigen tyd hier om trent gccantonnectd hebben, Ordres gezonden ten fpocdigftcnherwaatds fc marfebeeren oflii ingcfcheept te worden 't geen bereidt zoo verte gevorderd is dat alle dc Troupptn morgen tan Boord znllcn wcczea, CU men meend dat dc Vloot die avond in Zee zal ftccken om te ptofi- tttien van dc Ldnd-Wind.welke omtrent dien tyd gewoon ia tewtayeo. VICTORIA den zj Oftober. Met een Expreffe heedtn van Bilbao ftarrivccrd, heeft men tyding, dat dc Exprcfifc die naar Scvilicn gezon- cn was. Van daat te rug was gekomen, met Otdte, om aan de Scheepen ven dc buytcnlendfe Natiën haatt Letting, als van ouds gcbruykelyk ia geweeft, veder toeteftaaa. TILLAU den 26 Oftobcr. Voor ecnigc dagen heeft htt in de Ooftzee «Tonder andere langt deezc Kuftcn zoodanig geftormt als in 60 Jaa- icn sict gefcbïed is Fehalven de reeds gemelde geblcevta of geftrandc Schcepcn op de Nesting, is hier noch gcftia&d een Zweeds Oorlogfchlp met Kanon cn Tzcr van Stokholm uaat Gotttnburg gaande 3 Het Schip zouw weg zyn, doch men hoopte dc Lading te bergen/ Schippet Andr. Bakk zyntie een Zweeds Jagt met Yzer geladen Cn rheede atar Got- teebnrg gaarde, h:.d ie Storm op een Anker uytgeftaan. Het Schip van Sjouit Andr, vac hier gcballaft, dat op de Neering wti geftrand, hoopte «tea nog Vlot te krygec. Aan dc andere kant van onze Gte'nztn zouw ook Vttn Ssbip «iet Lakdat geladen,- gtbletvên iy&t Zecdetd liaté zyn hier r.beh gearriveerd Tjfrt Annts Sa ïdde Popptfi uyt Gothland, Mait.Lutke ca RinkeJcUes van Amftetdam, Jooft Hcnd. Meyer van Brcemca, Miehiel Stukelicg van Srettyn Erich Sondftroom van Stokholm Sjomt Hend. cn Tjalf Adr. uyr ie Croosivyk 3 en vet* trokken Jan Kipke naar Gothland, Ulbt Joh. Wybr. Wibbefe Bakker; AUke Jelles, Tiebbt Hend. Goffe Janffe, Sitfe Jacobs, Mart. Puft. Ha- yc Jjanffe Jan Sotenfe Jannc Jaeffc, Haye Eukes, Kapt. Williamfori 8cc.' naar vcrfcheide Flaatfcn. Het Engels Schip vdtt Kapt. Bïlfontt zouw voor de Wal zyn. M AP.SEILLE den z6 Oftobcr. Men heeft tyding dat de Spaanfe ea Engelfc Esquadcts van Barcelona komende en naar Livorno gaande, id dc Golf van Lyons een zwaare Storm haddis gehad doch dar zy on der de Eylanden van Hieres zonder Schade ten A*ker waren gekomen, Dccze Zee-Macht btftatt in meer dan jo Ocrlogfchecpen, Fregatten ta Galeyec, cn omttent i4oTranspoitfchcepeo. Dc Hcitog van St. Aignaa, die als Ambaifadeur naat Romen gaat, bevind zich nog in dcezi Stad. FARTS den November. Dc KOning heeft vcifchcidc Ördrei gefield wegens de aaultaande Fsflagt van den Ftios Don Catlos doot de Zuy- delyke Frovincien van Vianktyk t De Hcitog van Tallaid is benoemd* om Hem van wegens zyn Majt. tc complimentccteo; Dc Heer de Gran ges Ccremonicmceftcr, zal Hem overal verzeilen 3 Een Detachement Gardes du Corps zal vertrekken om dien Prios tc cscotteercn 3 EÜn Esquadcr Galcycn ven Vtankryk onder 't Gebied van dtn Groot-Prior, zal tc Antibes gciccd weczen om Hem tc vertillen cn men zal zyn Hoogheid in alle dcclcn onthaaleu cn Eet aandoen alt eerite Infant van Spanjen, cn als een Prins van 'c Huys van Boutbon, zyndc ren dieft einde dc vcrcyfchtc Ordres gezonden atn alle Intendanten van RoulTil» Ion, Languedoc cn Frovcncc om ntauwkcuiigc zorg tt dragen dar d« Weegen gerepareerd de Logementen gereed gemaaktcn den over vloed van Lcevensmiddclcn en Fouragc Onderhouden weide 5:c, Msa heeft hier confirmatie bekomen det hooggemeldc Ftirs den zo deezet van Sevilitn vettrokken is. Gifter beeft de Gieaf van Kinsky Ambas- fadent desKcyzcts, een magnifikFeftyn gegceven wegens dc Naam-ddJ van zyn K. M.wast by ondtr anderen de. Marquis van Csftillat, Am- balfadeut van Spanjen affifteeidc hebbende zyn Ekccll. htt Ffftyn det Hy gillet mecdc wegens de Ntam-dsg ven pon Cetlos meende te gccvcn uytgcfteld tot op dc Veijteting vso zyn K. H. Gem. Marquli is by dit Hof noch al in zoo gtoot Credit «n aanzien alt HJ van dedi beginne af geweeft is. HAMPTONCOUT den 6 November. Het Bal, dat men Vrydag hiéf wegens dc Verjaaring van dc Kroon-Frinéefle gegeeven heeftwierd geopend door d«n Hertog van Lotharingen cn Hatrc Kon. Hoogheid; Zqtutdag was weder een gtoorc Jagt-Party in htt Fatk van Wicdfot j wast by gem. Hcrtqg afliftcerde, cn vervolgens met deo Prins van Waléa in het Kiftte! van die Naam het Middagmaal hield. Gifttt-ogtfcnt ar riveerde hier een ExpttGs vin den Graaf van Waldcgtavc van Parys. LONDEN den 6 November. Zaturdag-ogtent omtrent j uuten bntï ftond Brand in het Huys van wylen den Graaf van Ashburnham nab^r de Abdy van Weftmiofter daar de vetmaaidc Bibliotheek van Catoea btwastd word 3 Dtt Huys wierd zeer btfehadigd ca een groot gedceltd ven dc kofttlyke Manufctipten, behootende tot die voortteffelyke Col- lcftic vciwocft zyndc ecu Schade die onhetfteibaer is 3 De Biblio theek des Konings met dc Alcxtndtynfe Bibliotheek die dc Patriarch •van Konftaetinojolen aan den Koning Jacobus had Prcfcnt gedaan, be- ftaandc in gedrukte Boeken, alle bewaard wordende in een Vertrek maft: dat van de bovcogetn. Bibliotheek, wielden geconfcivceed. Zondags Naam-dtg van den Kcyzciheeft dc Gtaaf van Kinsky Ambaftadéur van zyn Keyz. Majt.den Hettog van Lotharingen veilcheide uyt hccmfe Miniftcrs, cn andere Ferfoonen van difiinftie prachtig ter Mid dagmaal onthaald. Giftet is zyn K. H. verzeld van gent. Gtaaf <ii vcclc andere Hecren, naat Newmarket vettrokken, om de FeatdeloOpCa tc zien. Dc Appartementen in 't Paleis van St. Jamei worden gereed gemaaktzullende het Hof Donderdag ven Hamptoncoatt deer te ihg komen. Zatutdag heeft dc zoo-genaamde liefdaadige Coipotatie era Waatfchouwing doen publiceeten btloovendc een premie via duyzeni Pond Stol. aan den gcenc, welke haaien Magazyn-Btweatdct, die met de ko&clykftt Meubilen wcggcioopcn is, zal ontdekken, dat Hy in han den van de Juftitic gebtagt word, Dc Riddct Schtub cn de Generaal Major Sntton woideo cttftdaigt dt cctftc van Dicsdcn cn den ander van Kaftel hier tc gethoet gezien. HEEDEN zyn dt Aftien van dC Bank 14; cn vierdd O. I. C 173 en 1 vietdc a 4 en 1 half, Z.X., ioz a 1 en f agtfte, Ann. 109 cn 1 half. LUTKdcnrs November. De Keyzctlykc Grsiaf vea Hatrach hief aangekomen zyndc heeft giftet by onzen Biffcbop cn Prins in zya Lftndhuy* Audiëntie gehad wasrtoe Hy met Ctn Vorftclyke Koets met 6 Paaiden btfpanneu gevolgd van vctfchcide ncdete zoo met 6 als 4 Paarden opgehaald wierd, waat na die Miniftet met zyn Vorftclyke Ge nade het Middagmaal hield cn men bcwyft Hem alle de Ecten zya Caraftei tockometdc. BRUSSEL den i November. Ecrgiftcr, Fccft van fit. HubertVér- maakte aich de Aartshcttogince met de Jagt. Dien dag hebben dc Ba ron van WetcksJagetmecfter van 't Hof, en dc Marquis de Litta Lt. Collonel van 't Regiment ven Vhclc* Ridder van Malthadc Ecdca afgelegt als Keyztrlykc Kamcthcctcn aan het Hof van Hdatc Doorl. AMSTERDAM den 10 Norember. Tc Mailaga was gekomen Klaas Plooyts van Algiets, doch moeft f dagen Prattikx ldggcn Daat lagen hetwstrds v.cilidé Ditk WendevogelSchipper Boekhout en noch ctn. Mis heeft gouchtcn als of tc Algicis ten Vccemans Schip met RylS j 5cc. giUdau xouw opgebtagt zyn doch dccze tyding heeft meet ztc- kohtiJ van nooden. Volgens de Btidrtn van Lisbon ven den ai Ofto^ bet-, wm de Prys van bet nieuwe Zcat noch niet gciegtfleerd. ïn Zeé- iftod i» Sinasa Jdit «kdrvélt vda Te iüclit Ujj

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1731 | | pagina 1