'*t rr':di<2 van.isle: zyde 5 T3f «cekeo van dit Boeken tya aui t'nJcie Wefltl, van meriting herwtsrd» koéttCcdè. Het "chip vab J*c. KecfS Xd\l Caftecoict-S, <0 ac. Slooitu mtt Diametten veie.era. De A&iea «ra» oy Sth*»g«o gtblccct. en 5 Man geborgen; e= cp 't koine Strand vii. 4: Inflilch» Compagare zyn dt'.zt wrik cuifidei.b»l gereezen, zyn- Int Et-gcis Schip «e Mary rr.ti Koo.m uyt Engeland raar Dantzig c« c-muesï 1610 Livits. gaaodten daar waren r.och hukken **a Vlakken -.romen aandtyven. i) E R. L A N [j fij 1 Te Sornenf waren gekomen Gernt Jantif en Murtea uender, en te Ecr- BRUSSEL den j Norem'-er." Gifte. Wt da Aamheitögune h« geM"-Vries en Srwert Cora, van tuer, al, «eae ill. <!e Jong van Fecit van Cha.lt» Borromeu,, N».m-d*6 van x*0 Kejzermst g 001e Doi< S1.™1 GtTaa* at*éeD Tc Chiiftuma was ook Maguific«ütit geviti4 Dc Comcaia; ts. vtitocoien d*s avcadsop htt g^kemta P oobcrt Kat y*o dtpzt 5t*ci. groot Theater de Tragedie van ^llctbiades. Lc Vwgtdtiitg der Staatenl GRAVENHAGE den November. De Heeren Stasten van Kol- ven Brabant geëindigd zyndc, vc.zecB.cid man dat dc trütéen van het '8E^ cn Wtft-Fnesland zulien aanfttander: Woensdag ovet igt dagen, Hot aan dc Regetring tctccoaan zyo geworden. Dc Aft,en va. dc S7B<« éta r4 'ot 'ointen va. Btfch/yvio- Ooftcadil* Compagnie zyo tegenwoordig zoo rykclyk getbsld alszy Bc nilï i«Ip«&"* Sweden ecezer Tiov;atic liaan te worden afgc- voot tenige dagen in Pry* gcreezea tsaren zoo dat men dezelve nu v4s,d>gt. Eerngc uytnetnif* Miniftei» zyn gaweeit by den Gtaaf vat» voor per Cent beneeden het Kap,taal kan kcopca. I Waflcnaar prcfideerende ter Vergadering van de Startten Generaal we- HULST den 3 Novembn. te Schelm, die volg.n» myn voorree zoo S«n' F'oWntic var. Holland. De Heer HuiftRchdent van den Btl- vctlc cnmetfchclykc Feyten begaan heeft, i» bereids geësecureeid Hy ,cboP «n p,iB' van Luyk mtt Mog. Gedeputeerden tn wicrë op ««n Liddei uyt lie Gcvangjnitfc mtt cco fiard tot op 4« Gt- Conferentie gtwtcft. De Baion van YütltBtiydea, Hccte van Swollin- rechts-plaat» geflecpr ca op het Schavot gtbragt zyndc wierd Hem JI'lamP "J" f' Provinrït van Ovcryfiil gereverttert cn ter Hoog- dcor den Beul dc rechterhand afgekapt dit Hem daar mctdc een flag fccm«ld« Vergadering vcrlchcecen. Voor den Raad vaa Statte beeft dc in 't Aaogezigt gafVcrtolgrn» wierd Hy op een Rad geltgt eo men HMI Üicotaas Ham WilUro v*n Dcltn van Sthontniurg dea Eed afgelegt alt gaf Hem twev flagen 00 ieder Arm en Been, ca na dat Hy een quarticr- Lt.Collonel in het Regiment van den Colloael Harfolte, De Generaal out zoo had gelecgen wierd Hy m«t het Schavot leevendigtor AlTche DltmtI '«van Kaflel hier gearriveerd, en na dat dezelve by den Groot- verbrand. j Bntrannife exn. Ambaflaaaur Graaf van Chefteifitld gelpyzigt had AMSTERDAM den s Novtmber. Te Revel wat ingelooptn Luca» g*«nelde Generaal «le Rei» naar Londen voortgezet. Werd by dcefca geadverteerd aan dc Houdcrf der OBLIGATION, gefprotca uyt dc Negociaticn van zoo duyzcnd Guld». dea )o April 1720, ten Comptoirt étneraM van di Vnh ten behoeve van de Hcttcn Stenden van OOSTVRIESLAND gtnegotieerd dar weiden affgcloft dc naarvol- gende OBLIGATIEN, geregiitreerd Folio «84 A, groot 1000 Guldens SS4 B, groot zooo Guldens (84 C, gtoot jopo Guldens, en Folio ggd Vctfo C gtoot zooo Solden», zyndc alle gcdattcid den etrflm Mey 17zo weidende de Houdei* der vooifchrccve sffttloffen Obligatien verfogr, haar Capiraal on Intereft op bel fpoedigftc ren Ctmptoirt Generaal vooraocmt te laatcn ontfangen dcwylc gtcn verderen Iatcreft op defclre kan werden betaald, ai» tot den ecrjlen November i7»r, maar voor afl'gtloft werden gehonden, waai naar een ydcr 7.1 g gelieve te regulieren. Word wegen» -de Ed. ^dchtb. Heeren Schout, Burgermeefleren, en die van den Gerechte der Stad UTRECHT allen'co eén yg'elyk geadverteerd, die CCnigC Frcenfieo fuftineeren te hebben op de Goederen cn Nelatenfchap van Megtelt Lofftad, binnen Utrecht ovetleedcn op den 7 Juny 17)1 dat dezel ve zich binnen'drie Meanden kannen addreflectcn ter Sccrcraryc van dea Gctcchti voorn.cn van haat goed Recht doen blyken, of dat by nn- lavtigheid over dc voorfz. Etffeaiffe gedi»poneeid zal wotdea na behooreo. Tc Utrecht by J. BROEDELET en in dc meeftc Sleeden by dc Bbckvctkopc'S kan men tot primo December deezes Jaar» Inteckcncn ia het vcortreffelyk Weik, gentated THESAURUS JURIS ROMANI continent rariera moliomrn opufcula in fuibus Jut Hpmanum emendaftrr eyplica- tur illatlratur. Item Cla]p:is aUisqttc jtniloribni hand raro lumen acctnditur cum Prafatione EV. OTTÖNIS in Fol. 4 Vol. Ed. Nova, V. Tomo Mtgtn&a', w-iar van dc Conditiën alom te bekomen zyn By de lulchtyving betaald men t Guldens, cn by dc Afltevcting noch 27 Galden» ('t gecnc volgen» de gcftiptilecide Boeten op primo Jantmy 17)) gelchicdtn moet) ca zei na dc loreckcning niet minder als voor 4s Gulden» te bt- komen zyn Ook zal men voot dc Liefhebber» ccnigc Exemplaren op groot Royaal Fapier drukken, waai voot men by dc Infchryving tz Gis.!, ca by de AfUtvcting 40 Guldtn» zal betgalen doch daar vaa zullen 'er geen meer gedrukt worden dan 'et Ingettcktnd zyn. Vorder verzsckerd den Boekverkoper, dat het gemelde Wek. onder opzicht van den Z'tr geleerden Heer Profefer OTTO xjel gedrukt Worden dit alle zyn Prefatien zat verketteren >n het heerlik Werk met een Tome V. vermeerderen. Detzic Ntmiddag z«l Joh. Swart op de Grootc Zaal in Hage verkope* dc deftige Printkon/l 5 *n Morgen Voormiddag de Mulf^en Muftky Infirm,enten neven dc Appendixwaai ondet fchoont Boeken, en ten Collaftic van oude Ftanfle Tragei,en cn (omtdien, die taai zyn. Hetden continutcren dc Makclaan Willem Haring cn Gerard Clemens te Anrftcrdam in de Kalverftreat ia dc Keyzci» Kroon te verkopen «en proof? pavrty Ooftiodife en andere KOOPMa'NSOHAFFEN beftaandc in extra fyee Forcelyncn Chitfen van j, 6, 7 en 8 Ellen lang dito Eogelfe van tz en 14 Ellen, Spieyen, Bontje», Ntujtloeken, Gingang», Neeteldoeken, Rottingen; een puty Zyde, half Zyde, en Wolle Stoffen, Lakenen 8te. een groote party Engellc Zyde ea Wolle Kousen, alle gezond Goed en rctdcic Wiakclwaaicn. meer 3 al* meede ccnigc ftiayc mrubileiie Goederen, en Schilderyen van voornaam* Mcefter». Hendrik vander Keyden, Daniel d'Azcvcdo, J«n Hofteya dc Jonge cn Raphael d'Asevcdf Makclaats zullen op Heiden zynde Wocntdag den 7 November avond» ten s uutcn te Amflctdam in dt Dykftraat in dc Oade Burg verkopen een party extia puyks puyk Nieuw* VARI- NAS-TABAK 5 leggende op de Keyzertgragt by dc Heereft/aft, onder kei Huy» van den Heer Daniel Varlei. Morgen ochtenr ten niegen uoren precytzyndc Donderdag den 8 November 1731 zal op de Uofftccde van wylen dea Heer Burgctmecftet ££vHhi vander March, genaamt GROENHOF!, geteegen aan de Vyf Huyzcn onder Ocftgecrtbayren de Stad Lcyd«a in het openbaar geveild en verkogt worden, ccrft zyn Wcl-Edt». extra fchoonc Htazc Jacht-Honden beftaandc in een extta fchoonc jonge wzërgaloofe Bcfchnttcr age jonge (choone Wind-Konden twee Brakken en twee drie Konyn-Honden Noch drie paat fchoonc Bonte Paauwcn ende noch allerhande Soorten van meeft nieuwe cn wel gecoofetveerde Vi» Vinck- cn Vogel-Netten. Gttparu» van Hoey en Jacob Blaft Makelaar» zullen op Motgen zyndc Donderdag den g November's namiddag» tea een uur precys, rot Saaudam In den Ottct op den Dam, verkopen een Scheepslading Wyburger KOVTWaAREN biftaande in 196 ftukt Balken van 34 voet;5« dito lang zo voet jjz dito leng tg voet 780 Dcelcn lang tz voet;«o ditolang 10 voer80 ftuks Spanen, lang 24 voet cn 160 ditog lang tl voet; leggende aan de Ooftzyde van Saandam by dc Moolen de Bakker, in dc Haven cn op dc Kaay van den Heer HenirikSlujk Op Maandag den it Novcmbtr 1711, 's namiddag» ten vyf uurtn zal in dc Caftnlcny in 's Hage ren overftaan van Heeren CominifTaiiiTta via den Hove van Holland, vrywillig geveild cn verkogt worden dc Hc«lykhccdcn van OUD en NIEUW GOUDRIAAN geleegca ia di tl- btaferwaard by de Stad Schoonhoven, hebbende hoog*, lasgc en middelbaars Juiisdiftic, htt Rcgt om aanteftellcn Bailluw, Schout, Scctctati», Boo- d< en Dicndetmitigaden alle verdere Regenten, als meede het abfolutc jus Patronntus, ftcld dcrhalvea tbfoluit Prcdikantea Koftct cn School- meeftcr, bedragende alle de Rcnufn zoo vaa de hccrlykc Goederen alp Lirudhnuren van omtrent 50 Morgen en aaohoorige Lendbocvvn. wel ke onder de Koop zullen bcgreepen zvn, en by dc Voorwaarden nader te fpccikccercn, rnym duyzend Guides» Jaailyk». Kader onderrigting is te bekomen by Cartlus Boers, Batllitw van Catwyk Mr. Gerhard van Olden, Advocaat ca Notaait ia 'a HagiF. van Httgdyaattn, Notatis cn Fiocn- teur te Schoonhoven, cn Tf. van Slype, Bailluw ie Goudriaac. Aanftaande Maandag dea ti November 1731, ea volgende dagen, zal Fredtik Boucquetin 's Hage op dc Groote Zaal van het Hof, vccko- pen de wel-geconditioreerdc BIBLIOTHEEK, uagelatea door den Heet MauritiusGromme, in zyn Lcevcn Predicant in 'sHagc, beftaandcin zeer goede Theologie; ea MiJcellanei Boeken. De Catalogu» is te bekomen te Middelbalg by van Hoeken Deventer Mullet Nymegen Hymens Aarnhem van Hcuvcn, Utrecht Btotdclet, Dord van Btaam. Amitcrdam A. Wor en UytwerfHaarlem Marshoorn Levden Kallcwiet, Delft A. Btmaa, Rott. J. D. Beman, Breda van den Kieboom, Gouda Eoderburg, en in 't Hage by gem. F. Boncquer, Boekverkoper in de Koogftraat. Johaarei, Dirk »n Floris Bontekoning MaktUars, zullen op Maandag den ia November, te Amfterdam in de Witte 7.waan op den Nieuwen- dyk, verkopen een groote party Onfterfc cn Noordfr HOU'i'WA AREN, beftaande in Dcclen, Sparren, JuffersColters, Maatbalken, Barkoenen 6cc. eevsrj ces graore party zoo Noordfe als Oofteifr Balken van vetfchcidc Sootten co Haven» breeder in de Biljttten gefpecificcerd. Te Levden by S. Luchtmans zal men op Di rgtdag Jan 1} November, verkopen een net PIBLIOTHF.EKJE beftaande in Juridifc ea ander# Boeken, sl'e fraay geconditionecrt, daar ondet een groot Flacaat-Betk van rauw5 Dcelcn in Folio de Catalogen zyn alpmme by dc Boek verkoper» te brkomen. Uyt de baad te koop binnen Leyde» een hegtfteik en wel doortimmert BUTS «even» een niettwe moderne AFCTHKEKERS WINKEL vooryien met Drogues en Compofita Iemand gsneegta zyndt die beide of ieder by^o ider te kooptn addteifetit zich op den Nieuwen Rhyei over dc Krayeribrug ie den Engel, daar dr Lyft van 't geen tot 4e Winkel behoord, kas gezien worden. Tt Amfterdam by Uytwerf, Rottetdam Beman, Dord van Braam Delft Beman 's Grarenhage C. Boucquet cn vandet Kloot, Leyden Lan- genk, Gouda vander Kloet, Hoorn Beckflmau, Alkmaar Hoolweif, Utrtcht Kroon Middelburg Bakker en Meerkamp Vliffingeo Ttyensar Leeuwaarden van Deffel, Franektt Horrius. Groningen Spandauw. i» te bekomen Onderrichtende Memorie van Vader Girard Jefuit tegen Maria Carha- rina Cadie't,of het. antwoord van dt gemeld» Vader op de onderrichtende Memorie van de genoemde Cadiere, nevens ten verzameling van Brieven tuffen haar beyde ge- ■wifirlt. By dezelve zyn noch ccnigc weynig* Mtmo'ien te bekomen van M. C. Cadiere tegen gemelde haarm Biechtvader Girard, I. If'tc Schellinger en Hubcrtus Koning, Makelaar» te Amfterdam, prcfcotcercn uyt de hand te rerkopen een extra plaifactt Hefftecde, genaamt VREEDENHOR5T, fttct zyn Hecten Hnyzinge, Stallisge voor s Paarden, Wageohuy» 8tc. Beprrtinge en Beptantinge, groot 6 Morgen mits gaders annexe Boeren Wooning Stallingc voor 18 Koebeeftcn cn noch t< Morgen zeer fehosn Wey- en Hooyland alles by elkander ia een Koop, gelecgen aan dc Riviet dt Vcgt by Vreeland Dc Hoffteede i» beplant met de kcnilykfte Vrngrboomcn cn AardgcwaScn ca voorzien met nvtmuntende fraaye Gezigten langt de Vcgt volgens dc aengcflagc Biljttten. Nadet onderrigting* by gem. Makelaar». Te Amfterdam by Willem van Egmont voor aaD in de Stilftceg, is te bekomen, een uytmuntend Goud Geneetmiddtl.waat door uyt de grond worden geneezen alle foottcn van Vallende Ziektcns ea StuypenHypochondriqucMelancholiquc, langdunierdc en kwyncnde Ziektes» alt ook zonder'onderfchtid alle foorren van Geel- of Waterzuchten, al wgicn ze van andetc hoopcloo» verlatten. Dit Goud Genecimiddcl is ook volkomen in ftactom de Lichamen van toekomende Ziekten» te bevryden uvtgtronden door een van de bereemdfte Piofciïborca in de Gc- Uf'ükonft, 'ereswoordig van geheel Enropa. Het Middel beftaat in een Flesje Goudc Pilletjes, cn een Fsket Poeder, on: op Wyn te zcucn koft twve Grilden, met een wydloopig Berigt daar bv. Tc Amfterdam by Templien Bontwerker in de Gafthnys-Moolenfteeg cn te Botterdam by Haaxwant in de Leng* Bavnftraatword in Com- m'fTït verkogr, her opregte OPIATUM AROMATICUM welker» aangenaam gebtuykin weinig dagen de aller»uvlft«Tandenyvoor wit maakt het rottig Tandvltsfch vernieuwt.en den ftiokenden Adem grneeft zynde de» ajom by dee grootften Adel hoog geacht en veel in gebruyk. MB. Het i» ook ee» Preferratief tegA Tand- cn Kietpvn, uyt verderf van Tanden, Kiezen of Taodvleefch ontftaende: *t Totie i; Stuyver». By de Wed. H. Voogt di* op de Langtbrug gewoond heeft ea nu woond op de Htvrlemftraar op den hoek van de Btkktrfteeg davr de f r*ity»»n<'t hargen, zvn dezelve te bekomen als by wyler haar Mat die de wydte om het Lyf ea aan wat zyde de Br:uk i» har weeten zend ar» dr Bendis voor een civile Pry* De Mas» wo-den doot de Zoon bediend De Kinderen neemt zy wel air. in hatr Hny* cm de zorg van de G-reeainj rn alle Vrouw* Kwealen helvt tv zelf» Die by H»tr gelieft t« komen of baar ontbied kin voor alle Kwaaien hulp h«feb*n. Zy fierft ook -yn beproefd» Rinf'i* voor #11* Winter san het Aargezigt, Handen of Vocteo, dat het V«i *agt maakt, eo alle Kocbbtls ca Klcovsa we» roemt t de Prv» is e»u Guldea neven» het Berigt. Te LiytïiTh7FE F IY f>¥'~K L i'Fr"r7 Op (Ie Breedcftnat c»nirrcnt de P'^ Trccg, Hen 1 Noveïhbcf i?ïi.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1731 | | pagina 2