L E Y D S E I T A LI E N DUYTSLAND en d'aangrenzende Ryken. V R /VN - K R V K v3. Sjjïi WoCnsc&gfc Ccörasfc, FLORENCE dan ij Oöober. Men ziet ca authsatikeCopyen van bet Tra&aat, laatftelyk door den Pater Salvador Alcaoio, Mini- ftet-Plcnipotcntiarii tan den Koning van Spacjcn den Greaf Rir,uncial en dtn Ma quis Giraldi Miniftcii-Flenipotentiarifien ▼an den Groot-Hertog geflooten 5 Dat Travaat beftast in irArtike- lec, waar van den korten weczenilykcn Inhoud is als volgd I. Daar zil cen altbos-duurcnde Alliantie cn Vriendfchap syn tuf- feben dc Koninglykc Familie van Spanjcn en hct Gioot-Henoglyke Hoys van Toscancn. De Groot-Hertog en dc KcuivoifLortc Wsduwï van dc Paltz zyn Zuftcr (laan toe dat Don Carlos in allé dc Staatcn van Toscancn zal fucccdcercn. II. Dcezc Sucteffic en alle de Conditiën by dit Traftaat geftipuleerd zullen aan den Senaat van Florence gecommuniceerd en se onfehen- baare waarnceming van dezelve met Ecde bekrachtigt wórden. III. Dc Fondfcn en Inkomften gcaffefkcerd tot het bctaalcn der pu- blskc Schulden in Toscancn zullen tot dat gebenyk geconferveerd bly- ven, en deToscaanfc militaire Orde van St. Stephanas zal gehandhaafd worden. IV. Dc forme der Rcgecring van Toscaotn, zoo als dezelve nu vaft- gefttld is in dc Huyshouding, dc Gerechtshoven, de civile en Ketkelyke Bedieningende Fiivilcgcn en Rechten van dc Stad Florence en andere Steeden Sec.zal ren allen tyden op gdykc Voet onderhouden worden. V. De Ondetdaanen van Toscancn zullen in Spanjcn gelykc Voor dcelen en Vryhceden genieten, als Gihtes amicijjim*, ofte de begueftigfte Natiën. VI. De Gtoot-Hcttog zal in gcenen deele belemmerd worden in het 'Bezit en dc Deffcning van Souvetcinitcyt cn Regiering cn dc Koning van Spanjcn zal Hem zync Succeftcuicn cn Minifters op gelyke wyze ca met gelyke Titels tra&ceiea als den Hertog van Savoyca gctrac- ictrd is voot dat Hy als Koning van Sardinicn erkend wierd. VII. Alle zoo Leen- als allodialc Gocdetcn van den Gioot-Hcrtog cn de Kcurvorflinnc zyfte Zuftcr zullen na haat overlyden aan den In fant Don Carlos komen. VIII. Alle dc toerende Goederen blyven ter dispofitic van Haate Hooghcedcn. De Attillcry Wapenen en Oorlogs-Tuyg behoorewde tot dc Veilingen, Zet- cn Laoi-Macht, komen mctdc aan Don Cerlos. IX. Don Carlos zal alle de Schulden dooi den Groot-Hertog cn zy- ac Vootzaaten met andere Mogcnthccdentsyrgezond$td Spanjcnge maakt, aft often See. X. Dc Keutvotllinne Weduwe zei indien zy den Groot-Hertog heat Broeder overleeft! den Titul genieten van Groot-Heitoginnc met alle dc Eeren en Vootregtcn van dien, ca haat Huys zal vaa dc gcmecne In- komftcn onderhouden wotden. XI. Indien den Infant Don Carlos by het; overlyden van den Groot- Hertog zich noch niet in Toscancn bevinden dat gem. Princeflc noch Icifd zal ze Rcgentc cn Voogdeffe wcczcn tot het nde Jaar van dieo Prins &c. XII. Als den Infant Don Catlos meerderjaaiig cn Groot-Hertog is zal dc Keutvorftinnc Zitting en Stem hebben ia alle de Raadsveigsdc- ringtn van Staat cn Juftitic. Die Princefic zei ook dc Benoeming heb ben van alle de Civile en Huyshoudingt-Ampten en de Ketkelyke Be neficiën. Wydcts zal die Priactftc het Opper-Opzicht hebben van alle dc Geeftclykc Gcftichtca cn ven de Academie vanPifa. XIII. De Koning van Spaajcn tadeGroot-Hettog zullen den Keyzti, dc Koningen ven Vranktyk en Groot-Brittannicn, els mcedc de Staatcn Genctaal tot Garaadcnis van dit Trtftatt verzoeken. FLORENCE dca 16 Oftobet De Greet Colmcoero Zoon ven den Generaal van dien Naam van Milaan hier aangekomen zyn- dcheeft cergiftcr een patticalierc Audiëntie by den Gtoot-Hcrtog gehad. Vaa Voherra wotd gelchreereo dat men daar in aao (luk Lauds aan Do&ot Frsncefchioi toebehoorendtvceleondsr- aardfe Grotten had ontdektgemankt na de wyze der ondc Hetrtiiifche Inwoonden In een ven die Grotren had men gevonden veertigVma's ader fraty cn kondig gaarheid ,en heel ordcntlyk op fteene Fedeftallcn of Stoeien geplaatft Onze Geleerden zya zeer verblyd over een zoo •aazicnclykc Ontdekking, hoopcr.de groote Ophelderingen in de oude Hiftotie van dit Laad daarnyt te zullen haelenVolterra is een aloude Stad in 't Gebied van dc ecisyds gcweczen mtgtigc Rtpubli'c Pifa. WEENEN dta 14 Oftober. "Eergifter heeft mes aan 't Hof de Vtr- jaaringen gevieid van Johannes V. Koning vaa PortugsJ en van dc Aartshettoginae Maria Amalia Keorvorftinne van Beyeren. De Graaf Fraaoiscus van Starenberg is van hier vertrokken met ccii Kevztrlykc Commiflie by «enige Biffchoppea van het Ryk. Van Konftaotinopolen heeft men, dat de Potte het Kanon had doen lofTen en andere Vreugde bediyven wegens eea nieuwe Viftotie, zoo men zeide, op de PcrfiiaRcn behaald. Andere Adviztn melden, dat twee Torkfc Bacehas of Gene raals vao het Lceget in Pcrficn verdaan lubbendedat Capighis van Kbnftactinopoltn onder weg waren, om hear* Hoofden te eyftchcn, met omtrent zooq Spahis naar het Leeger derPerfientn waren overgegaan. CROSSEN den 24 Oftober. Gifter-avond ten ouren is de Koning van Pooien van Dtesden hier aaegekomte, hebbende zyn Majt. binnen Zouureotydomire.it 56 anten wegeafgelegtj Dt Lt. Generaal Grumkow httfr dien Monarch in de Naam van den Koning van Pruyflen ont haald. Deczen namiddag is de Koning van Poolen vertrokken, om te Karchen te overnachten. Zyn Mejt. is verveld van den Heer Lipsky, Kroons-onder-Kancelierden Graaf vao Fiiefedt Geheime Raden van Bruhl, van Hcugwltz en van Bomrtorf, en den Collonel Renard. KONINGSBERGEN dan z« OAobcr. Den za f» i| deezer Maand heeft men hier ic dc Ooftzee zulken zwaeten Tempeeft van een vliegen de Storm gtbad, alt weinig Menfchen beleeft htbben ,ivaar door op de Netting, volgeos betigt der veu daet te rug gekojtezo Lootfea dt vol gende Scbeepcn gtbleeven zyn, nameotlyk dar ven Lati'tns Jondsberg, met Kalk gcladea ven 't welk de Lading weg, en de Schipper met vier Man gtbleeven if H« Eagtls Schip van Jofeph Lodgievan L«b«k baat DSntzig gaande zit aldaar op Strabd aljhtéte flat vaft Sjdaft A«dr. van 'r Welk de Schippet afgekomen is y Het Schip van Jacob R ynd. Spits, rriet Zout uyt Vranktyk naar Riga gaande was aen (tuk» "sen gefhgen, zyndc dt Schipper en 4 Man met groot gtvedr geborgecj en twee andere Scheepen welker naamen niet gemeld worden vreesde men dat ook weg zouden wcczcn. Dt Necciogs-kant was op 7 plaatfta doorgebroken j HetWatcr in dc Pillau heeft ook groote Schade vetoór- zaikt; bebalven èc Rampen co Schade die aoch niet bekend zyn. In dc Filleu zyn gekomen Harkt Valk van Ehtbden, Mart. Piet. vaa Sttrtyn, Jan Golen, Hanfte Jans, cn Laur, Hettiage van Dat>rtig, Jaev Jaafte, Gerrir Kragt, Nannc Betters, Gcctkc Corn. Bakker, Piet. Ryn* tji-s, cn Hayc Alberts Kalfvan Amfterdam, Geuit Andr.Jan Getritfc, Mtlcbert Siecegtavc, cn Hend. Roodc vanBrcemtn, Piet, Hend.Godge van Lubek, Piet. Jac. van Koppenhagen Schipper Sipkes van dc Lem met, Barent Harm, van Delfziel, Jan Heeits van Harlingcn, Bietst Eg berts vaa Roftok, en Laurens Ditlcffe van Flensburg. DRESDEN den 29 Oüober. Dc Kouicg beeft voor syn vertrek ded Graaf van Wakketbartzyn Majts, gewcczcn Minifter adn 't Hof vaa Romen tor Minifter van Staat en Göuvcintur vao dén Prïlts Fredtrik Chriftiaan, oudfte Zoon van den Keur-Ptins, beroemd. Vcrfchcidc zoo Poolfe als Sauife Minifters zyn den Koning naar Poolen gevólgd. BERLTN den )o O&ober. Dt Koning heeft den Lt. Generaal van Goltz tot Commandant van Masgdcburg benoemd. De jonge- Graaf van Spatie, laatftclyk uyt Engeland gearriveerdheeft een fcomps;jpiè in het Regiment van BarcitH bekomen. De Rufllfe Minifter Graef vei» LSvenwplde Raat overmorgen naar Weeaen te vertrekken, HANOVER den ;r Oftobet. Deczen tjiiddag is de Ronióg vaa Zweedcn verzeld van dc drie Frincen zyoe Broederen cn dc Gtnd- tatls Vttfohuur cn Cctford te Hctrenhauzen aangekomen 180 Gre- nediers van dc Gar^e cn een Esquadron vac dt Gfrdesdu Corps msak- tcn daar de Patade; Zyn Majt. wierd ontfangtn cn gecomplimenteerd door dtn yeldmaarfchalk tan Bulow, den Generaal Melville cn ver fchcidc Minifttrs ca andere Heercn, welke alle de Eet hadden.het Mid dagmaal te houden met dec Xsnicg, die omtrent vier tiuren weder ves trok, om zyn Reis voattrezétten; Dsgelykt aniveertn hiet veele af^e- d»nkte Hefttfchc Soldaaten waarvan de befte door ónze OfftCicrca i-« dienft genomen worden. FRANKFORT den eerftcn November. Hét KeyzCrlyk Commiftionsi Decreet, dat voor eénigc dagen aan dt Rvksvergsdtrirg tcRcgeptbuig is bekend gemaakt geworden, is nu alomme gepubliceerd in de Voor- reeden van het zelve word ónder anderen aangehaald hoe grootf Ryks-Vaderlyke zorg zyn k. M. tot nü toe heeft aangewend om dé Vrcedc en het Evenwicht van Europa vaft te (lellen, en om dc Koog- heid het Gezag en de Rechten van bet ROortis-Duytfe Ryk zelff ten Koftc vaa andere Bclenger, te handhaven. Vervolgens word in Subfleatie gezegt Dar zyn K. M. om het wel-hegonren Werfe tot het bereiken van zoo groote Qogmerken door eên elgemeea Ryka- Befluyt nader te bevcfligeo, had goedgevonden Je Prapmtliqttt Sancfii, det is dt Ordrt vei» Succ/JJle in Deizelfi Doerluchtiiih .Aails Huys 7.0, alt d(Z.elve den 19 ^Jpril I7U te K'eenen pterhiielyl^ is vnflgtjleli e*n het li cpenteleggcn, en Dtszrlfs Garantie daar over ti verlatten. Ntdemaal nu de Macht van het Huys van Oöfte ryk een Bolwerk en Voormuur ver- ftrekt ter bcveiligiag van de Chriftenheid, en dienen kan om Vryv heid vgn Europa en byiondetlyk van het waarde Duytfc Vaderland tegen alle vreemde Aacvallen kmchtdadig ié vrrdeedi^en, veittquw- dt zyn K. M. dat ieder wel-gezindt Rpks-Stand van zelfs val erken» cen dat zoo wel zyne eigere als de algemcenc Zeekerhcid ca iVel- (land van de onverdeelde Behoeding van zoodanige Macht afhangen j Zyu K. M. bedoelde in deczen gantfeh gterc Vcigrooeing van zyd Aarts-Huys cemaat enkel en alleen dc algemeene ongekrenkte Bc— waaring vanDtszclfs tegenwoordig in Bezit hebbende Érf-Koningry- ken en Linden voor zich en Derzelft Éifgenaamen en Nakoniglin- gen van de beide Sesen t Ook wierd door dc vetlangcode Gtiantid niemand beaadreld nochtc belecdigd, als z^nde in tegendeel het zecv kciftc Middel, om alle Oolufteo en Vcrwydcringcu voottekomen ècè. Gtlyk nu dit alles zelfs van buytenlaodfc Mogenthcedèn walkf het slgcmctac Weltyn tet Hette eeemen bsreids erkesd walzoo vetwachtede tyn K. M. van'dc parriotfe lever del Keurvoriten en Stenden dat zy ca het «oorbeeld ven de Krwon Engeland m««é haar Confent tot dt voorfz. Garantie sollen wi'len geeven. De Kcyzerlykc Miciftets dringen nu (letk atn op ten Refolutie ia deeze groote Zaak, en vermits aan de voornaottifte «n mes.fteHbven dé noodigc Schikkingen bereide gemaakt zyn twyfteld n.én niet of dné gewichtig Werk zal ncch voor het einde van di,t T»*r rot y,esotge7 vaa zya K. M. door meerderheid van Stemmen afgedian worden, VERSAILLES den eerftcn November. Gifttt. vooi-avond var't li- Jetheiligtn-Feeft. aflifteerde de Koning, omhangen met de Ridder-Ordd ven den H. Gttft by de MifTe io de Kaptllt van 't Ktfteeicn ontftng de Commutie w<ar ut zyn Majt, ecu groot getal Zieken aanraakte en Heeden hoorden Haare Majefteyten de pontificaale Mific gecele breerd door dep Blftchop van L^ifturt, en in Mufik gezongen. Hét Hof heeft tyditg bekomen tan Seyilten dit den Infant Bón Cerlos den 29 Oftober laatdlteden van dsat vertrokken was om zich naar Italitn t« begeevtn en de Marquis van Caftellar heeft van zyn Kath. Majr. Or- dre bekomen den Koning te verzoeken goedtevinden, dat dien Prins dooi dc Proviqtitn van Rouffillon, Lacgedoceo Ptovencc nlogt paftetren. PARYS Sen 1 November. De Koning Staniflaus ie uyt het Keftetl van Menatd vertrokken, om geduurende dc SVintCr te Chambotd te re- fideerra. Dc Heet Daubenton die zéederd eénige JaarCc wegens dé Commercie-Zaaken aan het Hof varrSpanjen gawesfl is (laat in bef toekomen de Voorjaar herwaarde te komen hebbende de Koning Hrni begiftigt met het Atapt »an Commiflarit Géoetaal vao de Zee-Zakken. De Curd van St. Sulpicc cortinukeri in rtragarifiké Werken yir devotie uyttemsnten Hy heeft de Banden »an twee F,7aop»l!e-IWkrr. tnti goude Plaatéti deen bejiggto »et «eji logcmteoé grsnajegd iet

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1731 | | pagina 1