van Biskaefeld grootc Bewcegingen te Wetnen docd marken, ten einde brag ftdit noch zee.' tick ithceft by het Protocol van lie CommiiHc de S-queftiaue van Twtibruggci» te «oen ophouden, teiwyl van wegens doee axatcekc^en dat ti niet appK beerde het gevangen nccmea van het Ksui-Paltzifehe Hof ge oll'.ciieud word dezelve te bevtftigeo On-j dta .gewtfzen Amptmaa Jet Bailluagt Tan Cathaiiaenberg., die uyt dettuflchtB zouw dc Ryks-rlaf-Rasd zyu Adtii aaa den Ktyztr bereids i kisChte van goede Volmachten van ae Koning.nuc van Zwcedtn Poa- dca z$ September teu voordcele van Buker.fc.d gtgeeven hibben wot I feflu van die BaillUagie had genomen zynde die Atrtftcciirg gefchied deede dien Piios ook ondtrfteund niet alleen dooi verfche.de Erange- 1 op Otdrd van den Hcci Dalberg, CommlfTaiis van den Abt van Fulda lifthc, maar zclft Rooms-Kaiholyke Vcifteo. De Kcer Maskowiky, in ablcntic van den voorn. Conjm flatii van Darmftatdie wegens zyn Gefubdclcgeerdc Keyzcrlykc Cummifl'aus van DaimfUt in htt Twee- zwaaic Ziekte daar by niet kon aftifUcicnv were by dtefca geadvtrteerd aan dc Houden der OBLIGATION, gefproten uyt de Negccisricn vac zoo <fuy?eod Guide. den to April 171»» ten Comptoirt Generaal vandtVnie ten behoeve van de rleeteu Stendcn van OOSTVRIESlaND gtnegotiee.d dar werden aftgtloft de naarvoi- gendc OBL1GATIEN, gtiegiftreeid Folio 884 A, g.oot jooo Guldens 884 B, gtoot 2000 Guldens 5 884 C. groot jooo Guldens, tb Folio 886 Vcil'ö C gtoot zooo Guldens, zyadt alle gedateerd Ata ecrjlen Mty 1720 we.dcndc dc Houders der vooiichucrc afliclofitn Obligatien vetfogt, haar Capjtaal en Intcrcft op hst fpoedigtte teu Comptoire Generaal voornoemt tc iaatcn omiangea dewyle geen- verderen Inte-.eiT op dcfelvc kan weiden betaald, als toe den eerjlen November >7)i, maar voor aftgelolt werden gthocdcn, waar naar ccn ydcr z;g gelieve te rcgulccrcn. Alzbo ecnen Huybert Wilitmje Brctofsbergen, oud omtrent 25 Jai.rcn gewoond hebbende :n dc Hcibcige de Bootckoe tc Voorhoutop den ziften O&obtr 17)1 t uyt aync Gcvangcniflc dooi hulp van Huysbraak dooi aadete van buyren gepleegt, is uytgebroken ende ontvlugt, ende de Ju- ftitic daar aaa ten hoogften gclcegen is zoo belooft den Batlliu van NoonwyktrhoutHillcgom, Lijfe ende Voorhout, een Premie van 100 Gulds. tea aanzien van de vootn. Huybert WUhmfeende van 50 Gis. ten aanzien van y«ci van ae Pfgtigc die aan dc U/tbiaak geholpen hebben, die de zelve io Handen van dc Juftitic zullen lecvcren. Mr. Ifaacq van Schoonhoven Adv, 's Hoofs, en Abttham Bofch Procureur voor den Ed. Achtb- Gerechte der Stadt Utrechtals by dcnzelvea Gerechte gefielde Curatcuts over den gcabandonnccrden Boedel en Goederen van Maria Baan Katoen- Licoe- en Kantcwinkel hebbende ge daan aan de Ooftzydc van dc Oude Gragtomtrent de Stnccbrugh binnen dezelve Stadenotificteren allen dea grenen die cenigc a&ie of Pi(- teafie tot laftca van dc voornoemde Maria Baars hebben, dat zy zulks voor dca eerftcn Maart 17JZ ter Sccretatyc van den voorfz. Gerechte aan- gccTcn en van haar Recht doen blyken op psenc dat na vttloop van dien tyd by dc Hccrea van wclgemclden Gerechte op dc Penningen van den voorfz. Boedel geproccdeecrzal worden.geditponcett na behoorca zoo ais ook een icgelyk die aan dezelve Maria Baars debet is verzegt worden het zelve met den eerden aan de voornoemde Cuiaicuis tc bctaalen alzoo zy by nalatigheid van dien de Gtbrcekige daar toe dooi middel van Rechten zullen conftringccren. Tc Uttccht by J. BROEDELET en in de mceftc Steeden by de Boekverkopers kan men tor ptimo Dcctmbei dcczes Jaett Intcckcnen ia het voortreffelyk Werk, genaamd THESAURUS JURIS ROMANI continent rariora meliorum opufcula in putbus Jus "Bpsnanum emtnieuur eyphea- tur tllujfratxr. Item C'UJjla's aliisque ^Auifori'uut haud raro lumen accenditur cum Prafatione EV. OTTONI5 in pol, 4 Vol. Ed. Nova, V. Torao auHr.daf waai van dc Conditiën alom tc bekomen zyn By de Iofchtyving betaald men 8 Guldens en by dc AfUcvciing noch 27 Guldens ('t gecne volgens dc gcftipulecrde Botten op primo January 17)) gcfchieden moet) en zal na dc Irueektning niet minder als voor 45 Guldens te be komen zyn Ook zal men vo'or de Liefhebbers ccnigs Exemplaren op groot Royaal Papier drukke*, waar voor men by dc Infchry ving iz Gis. tn by de Aflccvciipg 40 Guldens zal bctaalen doch daar ran zullen 'er geen meer gedrukt worden dan 'er Ingcteckend zyn. Vorder verztektrd den Botkvtrkppcr, dat het gemelde Wer{ onder opzicht van dm zeer geleerden Heer Profejfor OTTO zal gedrukt Voorden die alle zyn Prefatiën zal verbitteren, tn het becrly{ Werk met een Tome V. vermeerderen. Te Urrtchr by J. Broedelet is gtdrukt, en by de mceftc Boekverkopers in andere Stcedcn te bekomenhet Vierde of laatftt Doel van de Handelingen dor H. ipofltlenbefchreeven door Lucas, ontleedt, verklaard en tot het ogmtrhjoegepajl door J. PLEVIER, in 4to. zullende dit Deel nog apatt tot ultimo December deczes Jaars voor j Gis. en 5 Stuyvcts te bekomen zyn. J. BroedeletBoekverkoper te Utrechtis voorneemeus te drukken zeekcr Werkje in Oftavo 't welk om de Maand zal uytkomen voerende tot Tytel, STICHTïE LETTERSCHAT oudet dc Zinfpreuk Omnes Natura Judiccsfecit j 't welk bfhtlzcn zal Uyttiekfels van Boeken, in alle Facultcytcn en Taaien, en inzonderheid in de Eogclfe mitsgaders de Berichten van Letternieuws uyt de voornaamftc Gtweftcn van Europa. Heedea deezea Morgen, begind Joh. S-wart in 's Hagt op dc Zaal te verkopen de meergemelde BIBLIOTHEEK, en zal Woensdag namiddag vetkopen de deftige Printkpnjlen Donderdag voormiddag zeer veil Mufk zoo gefchrecvcn alt gedrukt 1 nevens veele Mitfi^Inflrumertten en can Clavecimbaalf als meedc veel curitufe Boeken, waar onder verfcheidc Ntcdcrduytfe, en een grootc Colleftic oude Fratfle Comedienea Tragediën 8ic. Op Hcedtn begind man te Leyden by S.aLuchtmans, tc verkopen de drie nagclaatc Bibliothcckcn ccn van dezelve door den Keer V1NCEN- T1US OORTMAN, J. U. D.en dt andere door aanzienlyke Hecrcn beftaande in zeer fraayc TheologiftJuridifc Mtdife, Autores Graeci 8e Latini en andere Misctllanifche Boeken zoo Duytfe als FraniTc. De Catalogen zyn te bekomen te Dordrecht by Outmans Delft Beman Amfterdam Wetfteios Smith en Boom Rotterdam Beman, Haatltm van KcflelGouda StaalGoicum van Wyk, Uttccht Paddenburg, Hagc Scheurleer, Middelburg Bakker Sec. Deezea Namiddag tea 2 tiurcn precys zywde Maandag den j Novemberzullen buyten de Haarlemmei Poort te An\ftcrdam aan dc zoo Roeden, ten Hnyzc van DirlgLakervelt op de Lage Weg, by publyke Veyling verkogt worden ti Stuks befte jonge fyne vette KOETEN. Dcezen Avond ten 6 uuten zyndc Maandag den j November zal Hendrik Atlcc Makelaar, t* Amfteidam in dc Nes in dc Brakke Grond verkopen een party van joo Bofte* puykc friflc BaNILLE, en 17 Ceroeneu CHINA CHINA j leggende als by Notitie word aangewetzen. H. vander Heydeo, D. d'Azcvcdo, W. van Laten, J. Hofteyn dc Jonge, «n R. d'Azcvcdo Makelaars zullen Morgen zynde Dingsdag den d November, tc Amfterdam io de Dykfttaat in dc Oude Burg, verkopen een party Portotico-TABAK(zynde de Varioas-Tibak uyt de hand vet- kogt) leggende voor een gedeelte op dc Heeregragt over 't Blaauwhuys onder 't Huys van Godfried Cramer en het andet gedeelte op de Tgtagt op het Weftindifch Buytcnhuys. Jakob vandet Houvc, Kornclia Vetlinde, en Jacobus Boogh Makelaars zullen op Woensdag' den 7 November 1751 's avonds ten vyf uurca ptteys te Rotterdam in dc Wynfhaat in de Zwarte Leeuw verkopen een groqte Scheepslading etftr* puyks puyk Vetginy Bladeren Baay TA BAK, nevens een party puvks puyk Oude Londonfe Zwictfcuted TABAK, zoo als die by Kavelingen gcnom'meit zullen leggen in dc Boompjes in de Pakhuyzen ven de Heeren Jacob Scnferf*n Zoom. Op Dond'erdag den 8 November 1731 's morgens ten neegett uuren precys zal op dc Hoffteede van tvylea den Heet Bnrgermceftcr e^Egidiut vandoor Marckgenaamt GROENHOFF geltegen aan de Vyf Huyztn onder Ocftgccft buyten dc Itad Leydea in het openbaat geveild ep ver kogt wotden, eertt zyn Wcl-Edts. extra fchoone Haazc Jwcht-Honden beftaande in eeo extra fchcocc jonge welrgaloofe Bcfchuucr agt jonge fchooec Wind-Konden twee Brakken, en twee a drie Konyc-Honden Noch dlie paar fchoone Bonte Paauwcn ende noch allerhande Soorten van meeft nieuwe en wc! geconfetvtarde Vis Viack- en Vogel-Netten Zullende de Jacht-Honden en Taauwcn twee dagen voor de Veikopin- gc kunnen gezien worden. Jan Hoos, Daniel d'Azcvcdo, Corn. Hoos, en Raphael d'Azevedo Makelaars, zullen op Donderdag den 8 November, 's avonds ten uuren, tc Amfterdam in de Nes in de Brakke Grond verkopen een party extra puyks puyk van omtrent 700 Baaien Havana SNUTÏ-TABAK direft nyt de Havwna gearriveerd leggende op de Nieuwe Rapeubutgcrgragt, over de PJanregie, op het Pakhuys de Beurs van Londen. Jan Hoos Hendrik vander Hcyden Daniel d'Azcvcdo Willem van Laten Jan Ho.fteyu dc Jorrge, Comeiis Hoos, Raphael d'Azevedo, Sa muel Ximencs, en Wilhem Bohei Makelaars, zullen op Dingsdsg den zo November, 's avonds ten vyf uuren te Amfterdam in dc Dykfttaat ia de Oude Burg, verkopen een grootc patty extra puyks puyk Havana TABAKS BLADEN, tfo Baaien dito SNUTF-TABAK, nevens een pattytja BRA.ZIL-TABAK leggende op Uyleuburg, op het Pakhuys de Witte Leeuw. Jan Hoos, Hcndtik vacder Hrydeo, Daniel d'Azevedo, Willem van Laten, Jan Hofteyn de Jonge, CoineJis HoosRaphael d'AzevedoSa muel Ximcuci, 'n Wilhem Bohel Makelaars, zullen op Donde-rdag den 29 November,'s avonds ten j uuren, te Amfterdam in de Dykftrsat in dc Qudc Burg, verkopen een groote paity extra puyks payk Havana TABAKS-BLADEN leggende als nadtr by Notitie za! aangewetzen worden. By Cornelis Lelivelr Boekverkoper in dc Bcursftaat te Arrftetdtm is gedrukt en word uytgegteven (met Privilegie van de Hecrts Staaten van Holland en Weft-Friesland op een boete van 3000 Gulden regent dc getne die dezelve in 't geheel of ten detlc Nadrukt) de Neederlandfe Maandelykc POSTRYDER voor de Maand CRoltr. waar in ondez anderen te vinden is, het vervolg der Collcfte voot dt Tiemontoifen. Ook it dc Eoftryder van de Maand September weder op nieuw te bekomen. By Willem van Egmonten Compagnie, Boekdrukker in de Stilfletg by de Blommarkt tc Amfterdam is op nienw gedrukt en te bekomen j de vermeerderde en verbeurde Generale Lyft der COLLECTE, gedaan in de Proviptie van Holland en Weft-Viietland ren behoeve dei verdre ven* Piemontoifen, als mettle dc Texren dooi de Eerw. Heeren Predikanten in Dordrecht, 'Botterdam ^imjferdam en *j Gravenhage geprefiktneren» de verdeelirg der Wyktn met de Name* der Heeren Ouderlingen en Diaconen, en in wat Wykcn die hebben gecollc&ecit waar achter alle de Gedigtca daar op toepaftclylr, ea mtr een curieus Koper Titelplaatje vciciert dc Pry» is 6 Stnyvcrs. Te Amfterdam by Uytwerf, Rotterdam Beman, De;d van Braam Delft Beman 's Gravcnhsge C. Boucquet en vdndcr Kloot, Leyden Laiu gertk, Gouda vandcr Klots, Hoorn Btukclman, Alkmaar Hoolwerf, Utrecht Kroon Middelburg Bakku ew Meerkamp Vliflingep Psyeoaar Leeuwaarden van Deflcl, Ftanekcr Horriuj, Groningen Spandauw, is te bekomen Onderrichtende Memorie van Vader Girard Jefuit tegen Maria Catha* rina Cadiore,of het,Antwoord van dt gemelde Vader ep de onderrichtende Memorie van de genoemde Ca die r rnevens ten verzameling van Brieven tuffen hair berde ge- w- lelt. By dezelve zyn noch etnigt weynigc Memorien te bekomen van M. C. Caditrt tegen gemelde haar en Biechtvader Girard, t. Te Amfterdam by David Chabrol op 't Koniogsplcyn en Gtrrit van den Broek op dt Lelygrngt Porkverkopere is gedrukt ea fe bekoTnen de wonderbaart Hiftorie van HIPALQUE Scitifch Prini, verrykt met die van ZIRITA Trtpaaefche Princes, inhottdeade dc dooflugtige voor beelden van Srandvaftrge Liefde fn van Opregtc Vriadfchap vermengt met verwonderlyke Gevallen waar in men ziet de magt vvo de Liefde, de bcminnclykheid van dt Deugd, en de harelykheid van 't Qnaad, uyt fctt Frans vertaald. Zvn meedc te bekomen te Haitlem by M. van Lee, Leyden J. van Deyfter,Hagc p. van Thol, Rotterdam J. D. Beman, Delft J. Beman, Utrecht Paddenburg Alkmaar J. HoolweifSatdam J. Ketel dc Ptys is elf Sttiyvers. Te Htrur, om »egtn February en het Hnys tegen Mey re aanvaarden een zeer plaifarte Hoffteede genaamt DE ZWAANS-PLAATS met zyn rovaalt Heeren Huyzinge, voorzien met differente tuyme Vtrtrekkep, met hsare veteifchre Commoditeyten al» meede een Stal en Wagen- huya voor 4 Paarden, verders Boomgaard en Moes-Tuyn, Laanirge en Wandel-Wergen, tn verdere Bepooticg en Beplanting (taande eu gelte gen aan het Noovd-eyndc van Schraveland tebevrap»» aao Matheus Vurpcr, Makelaar te Amfterdam. P v Mol'i Ht-sverbet® in *t Hollands en Engels Xoffyhuys op de Peirrs te Rotterdam ie in Commilüe te koop en ft bekomen de Geeft van MelifTe Cittoen-Kruyt. of Confielje de Gtyn, zyndt een uytnemeud Middel tegen tilt Scnaaiiwtheid aan het Hart, Hartkloppingen, Vspturrof Da.-noen. r.wsare Flaauwttna, en andere Qpaaltn, daat in ve-re te ho"-*eu grande het zoo-gecatmdr Eau de Carme de Piyi van ieder Boftslje ia 10 Stuyvers. Item noch het zoo-genaamde Aqua Catern». of Cüv.t-Water, tegen alle koude Zinkingen, pyo in dt Leedeo, pyn in de Maag ea ro de Zvde Scc.de ?rys van ieder Bottelft i« ook 20 Sr. De Berigtep van rfeeve twae P.emed;ea zyn in 't Dilvta. Eoeeli en Ftane te bekomen, 7vi» Ffch Metfter Chirutgyn te Amfterdam ia de Flrodrftr ar, maakt bekend, dat Hy beeft nytgevocden eer huyrao gemeen Gereetmid- dt! voor alle foorLen van Jicht of Podafra waar -an Hy verfeheide Pttlerten kafl abnvtttn Ut van dme fmcrtelyke Qitsa' (!«holnet> zyn. Die van dit vootn. Medtcan»r.t gedirnt gelieven te weazen addreffeera zich tan zycen Huyzt *s motgens van acht tot tien en ramiddvg» van ivce tot vier nnten. Te Legden F E IX I) h' KI.'.i? I op >ic Broodedr.:at onsrrenr de Plna floog, IVn f Novem!»er

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1731 | | pagina 2