leydse ij? Woensdag ie CoorinL A A N J E N jVILtEN den eerften Decctober. De Heet Kecne Mimfter vin Cwot-Biittaonien aan dit Hof zyne K-lagttu vernieuwd hebbc» S ie#ëg«ns de wegneemingen der Spaanfe Cómmiificvaa.deri- vin "UiEngelfe Onderdaanen op de Weftindiën handelende heeft de rétklaarddat Hy die Vexatieb teu iiyteifte afKeurde, et dat zyn lOrdie zoh.v ftellen dezelve te doen Ophouden. In gevolge van ttklaariug heeft de Koning op nieuw öeveeien gezonden aan den oy van Mexico en andere Gouvtrneüts, behelzende dat geen Engels 101 ,'t zy dat het genomen is.wegens ongeoOilofden Handel èfte ndete Reeden van wat natuur die ook zouw mogen weez -n als im ,ftys vèrklaard zal worden dan na voorgegaane goedkeuring 11 len Raad dea Konings verbiedrnde'zyn Majt. aan den Viceidy M kxico en aan de Gouverneurs en andere Officieren van dat Land, elft Kooplieden in ceniger manié.e te ontmftÉnin haate Rcch- reuk te doen, ofte iets te onderi.eemen dat ftiydig is met de Fii- welkè aan die Natie door de Ttaftaaten z,yn torgefiaan Zyn ordonneerd o-k aan de A'dminiftrateurs van de l ollen in üe iditn het invotdeten der inkomende Rechten op de Engelfe [oedeten te rrguleeren 'op den Voet als ondet de Rêgeermg va» [Kticl u; gefchied ts Willende en beveelende zyn Majt. dat Ttaftatën en Conventie» rakende de Commércie, die in eenrget a- k si den Heer Adolph Muller, Keyzetlyke PJaatfnyder welke Vergadsimf; M gde ma een l.-aaye Reedenvoeriug die gedaa» wierd dqor uié rfeer J ..ïepti Wiama fter o.et deïcliildet Konft en de Weéteufchapjica wl» ke daaitoc vereiicht woiden. Van Belgrado heeft.men dat te N.ftv een nieuwe B/cclia van Kó.ifiantinopoleu was sn.gekomen dat Hy aldaar een prachtige Initeedethet 'een gioóie .Treyt. van janitlaten g'e- diati had en dai HJ' bereids alle de ïuiklë Stha lfen en jToiten lang den Oonau gebotiwt had bezichtigt maai dat Hy zyn sanki-mli nier volgens he. g'ubniyk ahn dén Commandant te Belg'ado had bchcini doen nvaaken; BERLYN 'den 17 December. De Koning contimieerd de wilde Ztiy- nen Jagt j Omtrent Oianjenburg heeft zyn Majt. een van die Dietea geveld kan een verfthtikkelyke grome hebbende 540 Pond gewoogen, eu zyti Majt. heeft geotdonneeici hei zelve aftëfchiideien, Gem. Jagc word (.11 geco tinueetd te Schonbek, daar de Meeien folentz en jfefin.kei, refprftive Minifteis vah den Koning van Potte» ei de Siaaten Gene raai zyn Mail. verzeld hebben. De Koning ftaat nu fe^i eerfte» hei- waards te kimta otn aan den Heet PeltuchefMiniltei van Rüslar,d Audiupie te gee Ven; Men fpreeki var eed gioote veimteldenng vaat Ö»Ze Tiónppts HANvjVLR den 18 Dectmbei. Men fpretkt hiel veel van een nieuw Vetbónd ti lïchch de Koningen van Gioot-Biiuannien en Zwteden, ea den hetiög van Wo'ffeabutrel fttekkeade om de Ruft in Ntder-Saxen vl oe Flechtigheeden de publicatie'gedaan van de Fanflelyke Buile gel iCtoifade voor het aanftaande Jaar. Van Lisbon wü-d gefchreó- dit mea daar tydicg had vah Mazagaon op de Kuil van Africa, ini iFéttugeefe Gouverneur van die Plaats veele gelukkige UytvaUen Landen van den Koning van Mcquinetz gedaan had én dat de n> trien in delaaifte Expeditie zeftig Kameelen, ea een gtoöt getal :vtl-en andere Becften Van de Mooien hadden afgenomen welke s 11 llukkig te Mazagaon waren ingebragtzonder eenig ander Ver- dab dat van een Paard. Die zelve Blieven melden ook dat vol iblttydingen uyt Ooltind ën, de Potugeefen de mpottante Veftmg te'donbaza op de Ooft-Kuit van Africa van de Pvcbelliie Arabieren 'l üfmen hadden. /WEED EN. 00; ivil IRHOLM den 10 December. Onder de Pointer, van Dthberatie arbftaande Ryksdag zegt men ook die te iuilen wcezen, om de jMatht van dit Kóuiogtyk Pomeren ën Wismat daat onder be- e al rn, te veimeerdere'a tot tiooo Man, te weeten 40 duyaend Man te «düyzend Ruytéty, en 10 duyzend Man Militie. Jtii'QOLEN, PRUYSSEN, enz. ,ml flSCHAU den ij Deeember. Vermits de Adver.t is het thans aan ve, gantfchiliÜ. Wegêps het tegenwoordig Jnbile bevinden zich Wi Magnaten en andere voornaame Perfoonen van de beide iexen kfn Kitad, en onder anderen de Piimaar en dePrinceffe Couftantina ui«r ly- Op Ordre des Konings heeft meu hier bekend gem i akt, dut bei «nige Cuytfe Familiea van allerhande Ambachten echter alle ardi '1 mogelyié van de Rooms-Katho.yke Religie', geneegea waien (ji ,Viila-Neva met der woon neder re zeiteu Hen niet allee» ge- iaII]i ame Flaatlën tot Hyyzen en Tuynen zullen aangeweezen wor- laar dat zy ook verfejreide Vryheeden geniete» zullen. Gemelde <ové!5 een Koriinglyk Duft Kzfteel ee» Duytfe Myl van deze wjii pt^Stad geleegen.-dat deKoning toi zy» veibiyf praëht g heeft treed maaken en daar' zyn Majt. gerefolveerd heefi een k!e;ue njoi Uleleggeni De Graaf rdnLÖwenwolde als Mimfter van Rusland ceneo r.ier ^a^gejto.men zy »de, heeft nevens den Mimfter van den jffK beieids met onze Miniöers veifcheide Conferentien gehad, ifchi ^T?iQden 13 December. Van Moseoh heeft men, dit de Her- loofi J3"*' ^enateut en Ridder Vorft Michailotvirz Tfchetkasky. rde] ^'YTSLAND en d'aangrenzend t< ken. Itn m« het laatft geflooten Traftaat van Sevil.en fttyd.g mogie.r te btwaate-0) waartoe die Mtlge itheedfen een Leegcr van 30 a jj duy- k, V' a'«DU! 6"fdet waatde filen WOrfn aaugetica. zei d Mar> zöuden formeeten lUn ojk dal dfae Heit van Saxen; 'TiDRlD den j December. Den z deezer heeft men hiët met de GoUja cr Vorftin (<jt di(fn,£Uwe Alliantle g£nof,difcd zul len worden. Hier loopt een getugt dat Ördtc gegeeven zouw weezen de 7róuppes die langs deh Harts tot Gottingen en Hameien geïnqudr- tieid zyn en lïoóo Mén uytmaaken stiet j Regimenten te Voet en z te Paaid te veifierken. 0« nieuwe Wetvinger contirueeien, en men wil dat onze Tiouppes in' de aanftainde Maand Mey üyt 34 a 35 duyzeüÉ Man f.Ullcn beitaah. KASsLL den zo December. Men zegt dat de Koning van Zweéden, Onze» Landgraaf, gèreioiveetd heeft in alle de Landen van Heften eert Lyfi te doen opmiaken vai aile de jor.ge Manfchap van 14 tot 36 Jaa- ten, om een beltend ge Land-Militie te f rmeerenten weiken einde iri de Tuyg-Hujizeii va» detze Stad ën van de Veftirigen Zifgcnhayn en Marpurg 30000 Snaphaanen en ander Geweer&c. gereed zullen ge- houden woide». FRAjNKFORT d n 21 Decemher. VOoHeedee Woensdag is aan het Kcui-Pablité Hef te Manheim gtaot G.la gewetft wegens den Onder trouw vyi aen ft Ir.i.s van Suhzbrcii mei de Pri ceile Landgtavinne van t»e2c'-Rathe, buig Velkc op d. dag te Tur gëfchied .s Dë Graaf va» kulden. M nifier Pier ipotër.tisris van den Ket zèrvvoid ih de aanftaand. Alaand January va \V ee»e» weder hier vé wacht, om by de Vergadering dëi Kreytfeo ie sffitteëie». W H ZERLAND. GENtVE den ia December. De Koning van Sardihièn heeft eed voordtelige Refoluti gegeeve» op önzé Klagte-. vVegens de Vexatien wtlSe ds Gouverneurs Intendar. en, en andeié Beve'hebbers in 'r Het- togdom avoytn aSrj de Or.dc.daahen van defizc Brgrering hetbec aangedaan. Men veillaat van Turin dat de Heet Blo. del Mimfter van VvSnkryk) in een Audiëntie éan den Koning en de Koninginnf valt Sardir.ier had overgelerverd zyne Brieven va Ctêdcntie als extt. En- voyc van den Koynng van Vrankrvk aan dat Hof. Dé Kardinaél Féiië- tio Aaitsb.flehap van Turin was daar te rug gekomen vin VetCelli i daal Hy poftelfte genomen had als Biftchop van die Stad. V R A N K R Y K. PARYS den zz December. De Advocaatcn hebben den Heer leWof- mand een hunnet Mtcdebroede.en die hunne Zaak zoo wel ondef- fteundbeef:, doen fchilderén, 0111 zyn Portrait tót een gedenktcekén té '"""Kr:.-» 1' tr "V i houden. Toen de neege» voor hcén eem. gedeputeerde Advocaaten té 'Liria, Ambafiadeur van Spanien zyn vertrek van daar noch 1 j 1 L. -r r 1 „i e j a-.. .11 n /r l I Veiiailles waren, ze de zeekei groot Heet tegen Hen, dat zyn Tafel was CVtt I fvan T ftT8 u O'" "ts5 i gedekt met xz Borde», waar van 'er 7 bezet en noch j open waren, dit f"V' gaf; maat als s »dn Hen wilden befluyten zich van Haat V 'warf T Va" aent> /3n 'n '7 rt- Gezelfchap afiezondeten, óm de Middag-Maaltyd met Hem re houdea, titewailchau is cn de Pnnceüe ecnige Dogter van den Gehci-I r. J. VT Cj. a»»» i „nj ei Lp., zy Hem pJatzir zouaèo doen, waar op de Heer le Normand tot Ant- woord gaf, Monléigneut la ^Avo ats iu fej'efartnt point weik Antwoord i Ongemeen fraay gevónden is ten opzichte van d: hereCniging van dit (iml ÏUEN den 13 December. Zondag begaf zieh dé Keyzet en de 1 beruchte Corps,'r geen ten getale va» omtrent 300 het' Kequeft aan den ,at., "ine, votzeld van de Aattshettoginnen en gevolgd doot den Koning geteekend hééft voor 40 van'hunne Meedebroedeten welke iri as de 0 kardinaal Hieronymus Gtiöiaidi geweezen Panffelyken Nu»- het Atrett vah de» Raad van Staate des Konings vau den 3;o oaobet 8. 10 dit Hof, mitsgaders den Kardinaal Collonitfch, Aartsbiflchop laatftlceden met zyn Maj.'fleyts intérdiflie gedreigd wierden. Mca ziet Siaa, en den Ambafladeut van Venetien voorgegaan zynde biet een magnifique Medaille, die vol fraaye ZinfpreukCn tot Roem tart Tan «Hovelingen Kamerheeten en Geheime Raden ftcc. naar de de Advocaten geilagca is. De Kaïdinaal-Miniftet heeft een Memorie* imt. "yke Hoofdkerk Van de Paters Auguftynet Banevoeters, daar zy door zeekete billchoppen tegen het Atteft teii vooideele van de Advc- voet' tnt!yk by den Dienft aftiftcerden waarnazynKeyz.Majeft.de caaten gegaeven te rug gezonden zonder daar op eènig; antwoord n Gil l°nie vertiebtede om de Muts die de Paus herwaards gezonden gegeeven te hebben. Het Parlement heeft berfoo.eii Vertoogen aan dea Zieli J«n din voorn. Kaïdicaal optezttten welke Plechtigheid doot Koning te doen ovet alle de Geweld dadigheeden welke aan veele goe- oiitn '{«n van het Te Deum geëindigd wierd en de Keyzer in de Burg de Geeftelyken ten opzichte van de Conftitutie zyn gedaan gewórden, linen, .women zynde, verleende aan zyn Eminentie de eerftc Audiën- Voor eeuige dagen hééft de Kardinaal de Bifty de Theatyner Patei' ''e<J}iiliteyt. De Heer vau Dieden, Envoyé va» den Koning van Boyer in de Keik van de Minderbrócdeia'op de Plaats Royal tot Bif- LAll «óttannien als Keurvoift van Hanovct zegt men gelaft te zyn, feftop van Mirepèix ingewyd. •lvel Keyzer te verzoeken niet allee» de Invéftiture van de Hettoe- r, r t t-x w -»t *■-- NEDERLANDEN. ANTWE&PEN den zj December. Gepafleerde Donderdag en Vry- dagzyn twee Expreftsns uyt Vrar.kryk komende, doot deeze Stad naat Holland gepnilfeétd. In tegendeel is gifter hier door een Expreffi naat IPParys gereeden. Ho# J*0 den Gundakker des H. Roo'thfe Ryks-Graif van Al- A MiTERD AM den ïj December; Met het gearriveerde Sch'ip vat* teldii ""«tgadeting gehojdea waarby de voornaamfte Kéyzerlyké Pletrr.Corn. van Lisbó'n heeft róëo Brieven van den 29 Novembet ami B'«emen en Vhetden maat ook die van Saxen-Lauenburg •lie de Landen van het Keurvorftendom. Dé Keyzer heeft den en ji,s'Veldmaarfchalk Laytenant Graaf Ottocat van Starénberg iooiW Jttandaut van Praag benoemd. Voorleedeh Woensdag heeft idreff' «mie der Schilders en Beeldhouwers alhier ondet het Ptefi'dent 11 li, ;üi\ ®LVS VL Ord. yffbti Velt wit lyUtt.atrt.' niéuwiyks .gcm&tdw areata fc'üïcü dttèh ed&ï ztrri gfóór rcrUAg-cfa it izg; ikêtr

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1730 | | pagina 3