PS; E I lil L A<U7-V> f53 if T \7 J. Al*-V: r' -' ten en K. Rouw-G II-11» 'gel-Ad,an \11. D- P. met Rouwb {iJUthai; A i IV. Dr.c V JL G -F i i J V r <J.+ v -•^1 O JKG Beet Me :n Ad' v hicr d Uenc:< -H* HTo «a «xükci> *IT 1 riet .-.an 't h cdcn lan t i vm'g der i >af Foedc; s Volgd -fe Trolnpet- endea.lc in id - dc Officier- N Ml :ta- itta aat ttt'it die ,ea vet- igte! lit- iTee- ogt- ivy«| It» aat' len iugv inar OftI en c« ivatte linnen lor ac negravems g n op de Hoeder eri aan de Deeg.n» dc Trommels cn ecde met Floers overtrokken. w.cffiCiifeii van de Amiicry, beftaande ieder in een Off-1 eterto Kanonniers en s ldeinë ftukken kanon de Eondftoltken r..et Floers bekleed. V. De Huysgenooten van den Övèrleeden, nevens deszèlfs Dworetzki en Secretaris, alle met lange Rouw-Manteis. VI. Twee Maarfchalken, de Zangers, en de Geeftelykheid, VH: Twee Sta) meefiets te Paard» VIII. I Vreugde-Paard, daar op een Officier in.'t Harnas, Ce:i bloo- teDéegea met het Geveft om hoog in dc hand houdende en aan ieder zyde twee Stalbedienden met lange Mantels, en elk een Spitsroede in de hand. IX. De Vreugde-Vaan, gedragen door een Officier van de Vloot aan •an beide zvden twee Garde Matins. X. Des Overleedéns Ry-Paaid, door twee Officieren geleid. XI. Een roode Vaan gedfagen door een officier van de Vio.otmep twee Garde Marins aan ieder zyde. XII. Een Paard met Wapens behangen, geleid door twee Officieren. XIII. Het Wapen-Vaandel gedragen door een Officier var. de V'loct, toet twee Garde Marins aan ieder zyde. XIV. Het Wapen-Schild gedragendoor een Officier van de Vloot, ïitttwee Garde Marins aan iedèr zyde. XV Het Rouw-Paard, door twee Officieren gc'eid. XVi. en Rouw-Cuiraffier, in 't zwart geharnaft. X 1.. De P.cuw-Vaan, gedragen door een Officier van de Vloot met twee „arde Marins aan ieder zyde. XVIII. Het Beeltenis van den Ovcrleeden, gedragen door een Officier tin de Vloot, met twee Garde Marins aan ieder zyde. XIX. Twee Maarfchalken. XX. De Goude Spooren op een rood Fluweel Kuffieti tuffchen 2 Gaide Matins. XXI. De Yzere Handfchoenen insgelyks op een rood Fluweel Kuffen (d'chen twee Garde Marins. l' XXII. DeYzeieHclm, meede op een rood fluweel Koffen tuffchen twee Garde Marins. XXIII. De blootè Decgen met het Geveft om hoog gedraugen tof- fchen twee Garde Marins. XXIV. De Alexauder-Orde op een rood Fluweel Kuffen gedragen tuflehen twee Garde Marins. XXV. Dc Andreas-Orde op een rood Fluweel Kuffen gedragen tuf fchen twee Garde Marins. XXVI. De Staf van Cöriimando op een rocd Fluweéi Kuffen gedra ai tufichen twee Garde Marins. XXVII. De Admiraals-Vlag tuffchen twee Garde Marins, XXVIII. De Rvks-Vlag tuffchen twee Garde Marins. XXIX. Twee Maarfchalken. XXX. Het Lyk door zes Paarden getrokken, die door zes met Rouw mantels omhangen Perfoonen geleid wierden j By het zelve gingen toL-e-B Kapiteynen tot Dragers. XXXI. Het Verheemelte gedragen door zes Majors de Snoeten en Xwafteu door zes Luvtenant Colloncls en de Slippen van het Lvk- e7 ^':;d door vier Collonellen. -eten- De Opper-Maarfchalk, nevens 2 Maarfchalken aan 'c Hoofd ordtl ^verleedens Bloedverwanten, en het verder Gevolg. Aan ieder zyde van de Lyk-Statie waren too Flambeauwen. net., POOLEN, PRÜYSS EN, enz. «1 DANYziG den 15 January. Volgens de Brieven van Stokholm had *ct Hof Ordre naar Karelskroon gezonden, óm noch twee Scheepen van 5 pinteen 4 Fregatten te bouwen._ De Ldnd-niacht in Zweeden zouw b.y t vnkr^ dezelve voet gefield worden als zy ten tvde van wyleh Karei den h ainu 8***® was' corttinueerd hier zpo ongemeen fterk, Jat, aten genoodzaakt geweeft is Wagten op denytgaandc Scheepen te .eneu, ..iy- en Wcyv deren r.-.ter ztuiHéu ,1' ren, we'Ue.zy bet i geus de Grond-1 •->#' c len Retrrflende de a!- óngekrenkï g'cht j cd w ar v.- - - in yntraarden ■it zt it f"l C-flL n Bol- •nende Goë- als mi daan wotden cn wat aangaat de E,and-GoedeA ttr .i, zouden de Gceil yrkci' de Bclafiingen vol- Oiioltieren even nis-Uiiderc Ouderdaancii hetaa- ic Piivilegien der sr-e iden, zouden Hen dezeivè ';n. Voorts na in 7* n Keyz. Majt. ge.noeged met het Jaatlykiè~Op-iN.i:um van twee en e'c.i halve Millioei, tqt oe Key- zerlykè Sci-.atkan.ér. Die 1 angdunrigë Hongaarfe Land-dag reekend meti nu vérre bóven één half Miüióen Flotynén te koften. Met Keyzctlykc Hof is zfcer vöfdaa'n 'wégéns dé bereidwilligheid waarmeede de Srenden vanher V o rijend om Eeevenbcrgen de Kcyzerlyke F.iffchen hebben toe- geftaan. Zondag heeft de Btllchó'p van 'PVfiau allé de Keyzerlyke Miniè fiers zeer p:ng?i£\ciith.udd Dc Key- crlyke Oppet-Hofmeefter Grarf van 5intier.dbriFbevind zich z.óo onp.ffi' k dat mail aan zyn opkomll twyffeld, FRAk'KFORY dén j-> Janudry. Vólgens eenige Brieven van Wee- nen zo w de jónge Giaaf Merév Generaal Adjutant van den Print E -SU renins v in daar "'ét een Kcyzerlyke Gommiftie r.aat Dresden eit 1 -iyn.ver-ioKkïn zyn. Het Hof van Spanjen zouw aan 't Kcyzerlyke Hof i-eKcnd gemaakt hebben dat zyn Kavh. Majt. in 't Voorjaar een Ooiiogfcheepen en f Fregatten in Zeê zotnv bréngen. 4 .V Vloot van KfWLEN den z.S Idnuary, Te Bon heeft men tyding dat de Keur- votft van Keultu ie MuiKhen was aangekomen en dat zyn K. V. D. tat na de Carhaval aan het Her a'daat zolhv blyven. De Graaf van Pletten- htirg, eerfte 'Minifier van gein. l'rins, wieid dagclyks te rug Verwacht van O inaba'g, daar tiv de Hulde voor z.yn K. V. D. had ontfangen, om zig vervolgens naar Mur.ci.cn ttbegeeven. 7. W 1 T Z E RLAND. SC.HAFHA.l'SFN den 23 Jat De Spaenfi* Mitifte- h-efi nóch - mal'c!'cn' oni dezelve in tyd van Nood bchtilpfaash te kunnen wéezen. idingtj DUYTSLAND en d'aanejrenzènde Ryke. ibinctl H'Eehen den 19 January. Giftet affifteerden de Keyzer en de Key- rt''nne by de Vigiljen ofte Lvkdienft ter gedachteniffé van wylén de ^'"ïYydnne Eleonora en heden bv de grootfe Miffe, welke ter dier occa- 41 ""i L?ece'e^reei<f 's- De Keyzcvivké Coltimifiarifién tot de Commercie eY aan de Kooplieden bekend gemaakt, dat vermits men tot nu toe is - 'Ken nieuw Reglement en Schikkingen had konnen maaken en dé fcXzy tn het tegenv/ootdig tyd-Gewrichr tot onderhoud det Leegcrs cn alen,. j' V^l"gen tot extraordinaire Gezar.dfchappeti en anderzints zeer -T-Jl°ii- i°otc"Onkoften moeft doen de Tollen met het begin van dit Jaar op JB verhoogden Voet moeften betaald worden met de verzeekering l'r» dat zyn KeVz. Majt. daar emtrent een nieüivé fchikking cn vér- n -iP Sfe,'notot verlichting en bevordering van dén Koophandel zpuvv sg-r- aken, zoo dra de Coniün£tmnen zulks klinheri toelaatên als wau- enpit 'T|Cn 7'c^'s kouw trachten aan de Kooplieden wegens de tegenwbor- )te tail'en Hrthooging, eenige Vergoeding te doen. Alzoo in dé' L. cc vlDt,é 'au Friaui., en ointrent Gratz Triefté en Fiurtie zeer goedti ib6»i| a V3'tzeeker Koopman een eonfidcrabele qua.'iritcVt v.in Jaat! on een Keyzerlyk Paspoort naar Boheepam en Saxen gezonden ntaar! *'s Vraeirt te Eand z.uet veel kift én de Land êtfsiden niet te- geen Refolutie bekoomen weegéns de verzochte doorrüaifch van eenigé Troeppen Men weet ook noch niet of het Diivtfe dan Zwitferfè zullen weezen Once.rniTche i ihèend men dat gcm. Ttouppen naai Porto- longone en andere Plaatfén op de Kufien van Toscanen gedc&ineerd zouden zyn, om daar Garnifocn té houden. V R A N K R Y K. FARYS dén 2:4 January. Men verzécketd dat het Hof gezarrientiyic niét den Paus bciloctéh hééft tegeii den Biffchop van Montpellier en dc Siffchoppen A'ppélIanten -te ptocedeeten, en dat de Koning teti dien ein de erin Vergadèiinz van Prelaatën in deeze Stad beroepen zal. Önder- t-iffchen worden veele ftftderë Kcrkelyke Perfoonen welke de Con- ftit' tie niet met volftrekte Öiiderwerping 7-ondér raifbnnceren aannee- men, gearrèfteerd, Men arbeid 0111 dé Regiftérs van hét Munt-Hof tè Montpellier nttauwkcufig té ondérzoekeitalzoo taién vèrfchéid'e goudé Lóu'iién, in die Munt géflagén, bevonden heeft, valfch te zyn. Vólgens d; jlrieveri zoo uyt Spanjen als Porttogul, zouw de koftelykhéid en Pragè dier twee Hoven by dé irytwifleüng dér twee Princeffen onbefchryffelyk zyn. GROOf-BRITTANNIEN. LONDEN dén 29 January. Dingsdag avond ten 9 uuren begaf"ziéhi de Prins van Walesvérzei<i van dc Hertogen van Grafton Newcaftle Dorfet en Manchctterde Graven van Effex Sunderland, Albemarle en Gianthath, den Lord Delawar, den Marquis van Caernatvan, den Lori Vis.omte Ma'pas den Lord William Beauclerk den Ridder Robert Walpole, en den Brigadier Généraal Churcbill als nn;edede Hertogin nen van Bedford fn f.ianchefier, de Gravinnen van Effex eil Albemarle, de Laays Capel Wilmer, Vaile, Fttz-.villiams, én noch 10 andere naar het Muys van den Graaf van TaiVcarviile, die zyn Kon. Hoogheid en het voornaam.Gezeljcliap onthaalde met een Feftyn en Baldat tot j uuieri in dé MorgénlJond (tuurde. Dien avond gaf de Lord Carteret mee.de eeti prachtig Soupd aan de nvtheemfe Minifters, Gifter heeft dé Lord Kaa- eeher de Koningiyite en nvtheemfe Minifters ook magnificq onthaald. Men 's beezig n1t het maaken van éen Verheemelte boven dc Stoel van zyn Kon Koegheid in iter Huy s der Pairs tegen de' opening van 't Parle ment. Woensdag chitting de Prins-van Walende Complimenten van deil Lord Kancelier en van een groot getal van den Adel wegens deszelfs Verheffing tot d:e Kwaiircyt. Onze Kooplieden hebben tyding, dat het Sch'p de Péar', Kant. iilóodwovtlivan Jamaica naar Nieuw-Jork gaan de, ddor eeu Sua infc Commilfievaarder genomen, en in dé Havana op- gebragt was. VdlgenS de Blieven van Jamaica van den 12 November had mén op dat Eviand grootc Zicktens waarvan bereids veele voor- na-.tme Menfchén gefforven waren. De keer Scbenchzér, Medicins Do ftor en Lid van Ói Köninglvké Sociefeyt is beezig roet aan 't PublictJ vdrflag re doen van til het geen gcraffeetd is omtrent de Kinderpokjens; die in de. Jaaren en 172? ingedut zyn geworden. Men zegt dat het Estfuader naar de Oofivce gedeftinqerd beftaah zal in 16 Oorlogfchee- pén en een Bnmbardecr-Galioot. De Heer George Woodward gëdèfi- gneerde Minifier des Kouings aan het Hof vati den Koning van Poolen 5 ftaac op 7vn vétrrek naar Saxen. Héedeti hebb.cn de Diretteurs van.dé Zt1vd7.ee Compagnie in een gzneraale Vergadering gerézolveevd op «ied 28 February aanfi.-.ande een Uytdcéltt.g van twee tin honderd te doeti voor de 6 Maanden te-Ketsthis laatfilerdcn vervallen. Woensdag, zfü- de de ver. taling der krooDing van de Koninginne Elizabeth ivieid in Wehifnufters-Schesl een jjreot Beeft gtviérd, Dier) dag hLiidea dï Cornï

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1729 | | pagina 3