5. By het openen van 4c Borft bevónrf «en de Gl.wittU T'»\vf groot gtoote Tour t» doen sa*t Sevilieti, Kadis, Granada, Cordua en andere Cn opgezet, zynde van binnen met bla.uiwachtige StieepjesHet i j voo: uiume Tktaticn om vètvolgens te Madiid te rug te komen. Die diH-a meer als.gewoon uytgerekt en na de opening kwamen'daar om11 Reis welke mén zegt wel 4. Maanden te zullen duiixeu iliiat meer dan twaalf Milth'-e.'icn Lmes t"e kollen, N E DER LANDEN BRUSSEL den 17 January. Dingsdag zyn de Bagagts van den Mar quis de l'lelo gedetigneerde Miruller van Vrankryk aan het Hof van Zweeden dooi deeze Stad-gepaffeerd maar vermits dezelve'met geea Paspoorten voorzien waren, wieidcn zy door de Commifen van den Tol trent 6 Thee-Kopjes water uyt De Long aan de beide zyden na dc'Kug toe aangewaflen als meede aan de linker zy'de de oiiderftc L-kai aan 't j Pericardium j in 't midden van het aangéwaflene was een rond Knars- j been, ter groote van omtrent een Boon, welk Kraakbeen uytgéhaald zynde bevonden wierd een Steen te weezen met Cartilago omiet De LoDg zelve was aan de béide zyden aan de agterfie en oiideille Lobi zwarrbrtivn, aan de opperftelCnarsbeciiig, en doorgelneeden zynde, v/aren I r 1 afinpehaald doch naderhand op Ordre van de Aartsheitogmne op de 7.00 de linker als reeter Ltkeu met holen vol EtterDe linnet Hartkamer F VertooBen van den hier zynde Mmilter van Vrankrvk, weder entflaeen. was gantlcn zonder Bloed, en 111 de rechter was heel weinig. r. T b r Vrydug is de Generaal Major Cromlrom van zyn Landgoed omtrent 4. In het onder-Lyr waren de Darmen wel door het Net wque ei Os 0 ,„1 0 n 's Hertoeeubolch komende, door oeeze Stad naar zyn Gouvernement te puvu bedekt, maar gantlch zonder Vet gelvkende flechts een Jileerwrona, n j -u 4 n 1 c r, ,ib' j Furnes eepafteerd. Zaturdae hield de voornaamfte Adel een magnihoue en de kleine Aderen konden naauwelvks gezien worden In de Maag 1 J 1 ,1 u 1 0 b Sleeoenvaart v.eike riaare Doorl. uyt haare Venftersdoor net Park zag vond men een halve Leepel vol zwartoruvn MucusHet Gedarmte was w c 1 t— 1 r- paffeeten, en des avonds gaf M.ylord Ailesbury een vooitreffclykc Maal» opgelpannen van wmd De Lee. er was ais na gewoonte, maar de GalT XSj i - a - r, tvd en Bal. iGiiler zag de Aartshertoginne met haar Hof de menwe ita- zoo dik als Pap met zwarte ftipies gemengt De Milt het Pamrias, -n. 5 _.r 0 haante Operu vertoonen. Earguter ogtent kwanten twee Wolven tot aan McJer.ieriHm de Nieren de Blaas öcc. waren meede als na gewoonte, r 0 P.. echter waren de Nieren tot bynu op de helft naar beneeden toe veel don kerder van Couleur als na boven. 5. Wat de Aderen aangaat, had de ^Artcri.i aorta zeer weinig Bloed, en de groote Vena Cruraiis was een Vinger dik tot onder toe, voorts mee dik zwart geronnen Bloed opgelpannen, en de virttna gantfeh txfani»ii. De verdre Omlfandigheeden zullen in het uyt te geeveuTraftaat wyd- loopig verhaald worden. HANOVER den 14 January. De Keurvorfte-lyke Regeering alhier heeft de fin aal e Koninglyke Refolutie wegens de Zaaken van Meklen- burg, van Londen bekomen, zoo dat men in 't kort fiaat te vetneemen, wat Maatregelen wegens de Executions-Trouppen in dat Land genomen zullen worden. Men zegt dat zyn Majt. voortaan 30 duyzend Man Ha- noverfe Trouppen zal onderhouden. KEULEN den 14 January. Van Bonn heeft men, dat de Keurrorft op den 17 deezer naar Munchen ftond te vertrekken. Maandag iscenPoft.il- lou van Frankfort komende, omtrent vict tuiten van hier in het Böfch de Weyerbufch genaamd dood gevrooren gevonden, en zyn Valies met Brieven is herwaards gebracht WEEZEL den is January. Men verzeekerd dat de Koning en de Kroon-Prins van Pruyftén in 't aanftaiuide Voorjaar hier zullen komen, en dat de laatftgenoemde wel een Reis elders mocht doen. Alles is ge reed, om zoo'dra het Ssifoen 't zal toelaaten, den arbeid'aan de fortifi catiën deezer Stad met nadruk voorttezetten. V R A N K R Y IC. SOISSONS den 9 January. Alles is in dceze Stad zeer ftil. Men ziet hier een Brief van Mad id welke meld dat de Grandcs van Spanjcn fterk aanhielden op een fchrifteivk Vetftag van den Hertog van Bour- ronvillé om dus riaauwkéurig onderrecht te weezen vpn zyne Negocia- tien op he. Congres. In gevolge dien Brief*fcheen net Hof van Spanjen bv cont:n atie voor geen Treves gencegen te weezen. De Gallioenen wierden niet voor in *r begin van Maart verwagt. Men fprak te Madrid ook van .ie disgratie van z.cekei Minifter. PARTS den 14 January. 'lie Commandanten en Opper-Officieren lil de Garnifoenen der Provintien van Roufiillou Gascogne Langue- doc &c. hebben permiflie gekreegen om gèd.uircade de Winter her- waards te mogen komen. Dc Hertog ^an Mazarin heeft zich iii ge volge de Geloften die Hy in zyn katfté Ziekte gedaan had naar het H'iys de Inftitution genaamd begeeven om daar in eenfaamheid te Je^ven, zynde alleen verzeld met j Donieftiquen, aan welke Hy de Naam van Broederen geeft j De Ilettoginne zync Gemaalinne heeft permilTie Hein tc gaan zien en fomtyds hét Middagmaal met Hem te houden. Volgens de'Brieven van Madrid ftond de Hertog van Bournonville on der anderen den Koning naar Badajoz te volgen. De Trouppes, welke De Trouppes bp die Reis mét het Hof gaan zouden zyn too Gardes du Córps een Petachemeiit Spaanfe Gardes, en cenige Regimenten zoo tc Paard als te j mende de Zaaken wegens de Kroon Vrankryk by deezen Staat oet Na de uytwiflcling der Frinceffen ftwndcn Haare Majeftcyten een Heeren van de Regccring in gefprek geweeft. de Poort van dceze Stad om een Schildwagt aan te vallen zoo dat de Soldaat om hulp riep waarop vier Man van de Garde kwamen toelghie- ten welke een van die verhongerde Dieren dood fchóo't en den andet k.vetfteden die echter noch ontvlugt is. Tec oorzaake van de ftreuge Koude doed de Magiftraat in het Stadhuys voor dc atme Menfchen nacht en dag groote Vinnen ftooken. DORDRECHT den 17 January. De Rivier voor deeze Stad is tegen woordig zoo fteik bevrooren als in de ftrenge Winter voor 2c Jaaten, zoo dat zich nu even als toen, den Adel, de Magiftraat «n Lieden van di- ftin&ie van de beide Sexendugelyks met Sleedevaarden gantfeh prach tig uytgedoft vetluftigt wordende indien het Weer dus biyft aan houden hier noch meerder uytfteekcnae Divertiffementen te gcnioet gezien. AMSTERDAM den 17 January. Van Bourdeaux (daar men groote Kouw, en in de Rivier veel Ys had) waren den tweeden deezer Maand vyf' Scheepen vertrokken, daar onder Jan Thomasfe, Willem Kleyn, en Ger- rit Blom zoo naar deeze Stad als de Maas. De Rivier van Nantes was ook zoodanig niet Ys bezet, dat'er geen Scheepen uyt Zee meer konden inkomen beneeden dezelve waren dtie Vaartuygen zoo met Wyn als Goederen geladen door 't Ys verongelukt als meede het Frans Schip la Ligere, van Nantes naar Guinea gaande en daar waren nog 2 Schee- pen befchadigd, welker naamen niet gemeld worden. Ook was by Dou- vres geblceven het Schip van Jacob Peet-Oom van Douvres naar deeze Stad komende doch het Yolk was geborgen. Te Kadi* was gekomen Daniel Maknamara van Londen. Schipper Pieter Badfteen van Lubek naar Bourdeaux gaande die by Duynkerken geftrand eiwweêr herfteld was, had zyn Reis derwaards vervolgd. Tc Ooskeftrand in Noorweegea was ingeloopen Schipper Hendrik Boelhouwer van deeze Stad te Cork het Schip de Jonge KlaasSchipper Millaidtnaar Bajonne gaande en in Portsmouth de Schcepen de St. Jacob Pieter Roeloffe, de Hoop Corn. Kleyn, en twee andere, Uyt Vrankryk komende. Volgens de Brieven van Riga Dantzig Petersburg See. continueerden aldaar de fterke Vorlt. In 't voorgaande Jaar 1728 zyn uyt de Pillau vertrokken 401 Scheepen,' en 45 Koopvaarders zouden 'er blyven overwinteren. In Teffel is niets gepafleerd. Zoo men zegt zouw de manqueerende Paketboot met ds Brieven van Londen te Middelburg ingeluupcu zya doch zulks is ge heel onzeeker.' De Cours van de WISSEL is heeden op Madrid 83 en 1 half a s agtfte. Bilbao 83 en 1 half. Kadix 103 en j agtfte! Seyilien ioi en 1 vierde. Lisbon 45 en 1 vierde. Venetien S3 en 1 vierde. Livorno 88. Gemia9j en 3 vierde. Londen 33 Sch. 10 en 1 half. Paiys 55 en 1 agtfte. Bourd. S4 en 3 vierde. Francfort cour. 28 en 1 vierde. Dito cour. 27 en 1 vier de. Breflau 35 en 5 zeft. Dantzig 286. Hamburg 32 en 15 zeft. Gent 3. Antw. 3. Bruflel 3 en 1 vierde. Zeeland 7 agtfte. Rett. 3 agtfte. 's GRAVENHAGE den i& January. De Heer deLaBaune, waarnee- is m a Deezen Morgeu zynde Woensdag den 19 January zunen de Makelaars Benjamin de Bruyn en Vincent Pofthumus te Amfterdam in 't Oudé Heeren Logement beginnen te verkopen een party extra fchoonc Forcelynen vuq vetfeheide l'oorten Scc. en op Morgen ogtent zullen dé voorn. Makelaars continiiëeren te verkopen een groote party Rol-Damaften, en andere Goederen meer Scc. Alzoo binnen de Stad Gouda'op den 10 January deezes Jaars is komen te overlyden Jannetje Vergier Weduwe van h'armen Cartuvcli en alz.co dezelve voor het affterven van haaren oveilcedcn Man, jnet Hem een Teftament gemaakt heeftwaarin de Vrienden van wylen haar Man gelega- teert zyn zoo worden die gcene welke daar toe rneeatn gcregtigt te zvn ingevolge dien Teftamente verzogtzich binnen den tyd van dc eerft- volgcr.de zes weeken met haare Bewyaen aan te geéëïn ten Huyze van Sr. Johannes de Morre, in dé Peepeiftraat binnen gemelde Stad, die dezelve zal be'nandigen aan Maria Verdeerten zyncn Huyze zullende na verloop van de bovengemelde tyd daar van gedisponeerd worden als na regt.-" zïl bevonden worden te be'.iooren. Men is van meeninge, ten overftaan van Schout en Scheepenen van Soetermeér op Maandag dén 24 January 1729 te veylen en verkopen cii Yerniakclvk Heeren Huys, ca een Boeren V,'oor.ing,'met Sciiuuren, Burgen en Boomgaart, groot omtrent 33 Mergen, fchoon hoog vrugtbaar Wey- Hooy- en Teel-Land, geleegen aan den anderen, zynde de 17 Cavel in de Driemuiis Polder, ftrekkende van de Weg tot over de Landfcheiding. Daniel Ads. Beukelaar én Egidius Bcnkdaar Makeia-.us zullen op Woensdag den 26 January te Amfterdam in de Kalverftraat in de Keyzers Ktoon verkopen een nette en ziudclyke Inboeleen party ctuieufe gemaakte Lywaaten nevens een party extra oude Kraak- en andere Porcely- fien, een party gëmaalcte Juweelén Goud- cn Zilverwerk waar onder 6 Koninglyke zilvere Arniblakeis uytmuntend gedreeven 2 dito Koelva ten en eéir fraay zilver To'et Scc.een Borft-Juweel niet 51 Diamanten een Carkant van Paarlen twéé paar Oilietten, ieder met 7 Diamanten, ten King met 7 dito cn 3 dito mét p ditft en 2 dito net elf dito een Kruys met 17 Diamanten i extra fraaye Snoeren Paarlen, een dito dub- beld Snoereen uytnecmend fraay goud Zak-Horologie met zyn Haak omjzét met 121 Diamantên een dito goud Repetitie en diverfe zilvete d: Does deis Koffpmanfchappen 3 breeder volgens de aangeflageu Biljetten: Op Maandag den 31 January zal P. de Kondt Boekverkoper in 's Hage verkopen de nagehtatè Bibliotheek van wylen den Heer Theoiom Netfcher in zyn £d. leevén vermaard Kouft-Schihler beftaande in Tiieologife Juridicé Hiftorife en Nederduytfe Boeken qjitsgaders fraaye ïrent- en Teekenkorft, er. «enige goude en zilvere Raritcyten. De Catalogus is te bekomen te Amfterdam by Wetftein Ooftérwyk en Boom "Haarlem Marshoorn en van Leeuwen, Ley de.i Luö:manS, Rotterdam Beman, Delft Bolt etDord van Braam Utrecht Wagens Arnhem de en Nymwegen Hymans. Corn. Oudemans, Makelaar te Rotterdam, zal op Maandag den 31 January, 's namiddags ten 3 uuren op de groote Markt, irf de Herberg het ïwynshöofd, publicq veylc'n en Verkopen .ie wyd-béroëmue én neeringryke Herberg, genaamt de ORANjEN-BOOMftaande en gelegen aan de Rotte een half uur buyien dc voorfz. Stad onder de Jurisdictie van Hilkgersberg Als meede noch drie Kampjes extra fchoon Weyland alle annex de vosrfz. Iierbv'rg, groot ie fame'n 4 Margeri. 375 P.oeuen. Joh. van Septeren Boekverkoper op dc Levöfc-ftraa: tc Amfterdam is' nü werkclylc beezig mét het uytgeevcn en verkopen van het Werk ge* na-amd Hifrorifihe Eefcliryving v.m ac Inform -.'ie der Sim eAnihrdnea 5 behelzende na een korte aanwyzinge van de oykpmji en voortgang der Poomsge- tin.lt Bygè'oo'vighéden in 't algemeen, hoedanig dezclvcjn het Vyzondér tc ^i'ajftrdarn zyn ingevoerd", allengskens vermeerderd, en eindelyk door de %formAic Anno f378 wederom afgefchaft doormengt met veele wectenbi-.'aidige Oudheden deezet Landen de Itiihtingen en afbeeldingen van alle dc Kerken, Parellen, KJooJhr!Gallburttu én andere z'ooyeiiait'fnde Cre,te fke Ctlouu en, dié hier éertyds gewcéft hébben V.C. met veele ongedrukte Br ■vjjz.cn géftaaft, cn befchreéven door Long, met meer als Ji kfpert 1'iadten vcrcicit, ia Folio. NB. Otk^tyn 'er cenige ivtinigi op Mtdidan Schijf" Papier vPor de Lief nkkeri te lekom n. Uyt de Hand' te'koop een Huysch Eév, cn Bcltikeiye. ftaande en leggende tol Sa.uiAyk ,-voe'r ftrekkende van de Gemeene Weg af, tot agtei ai« de Rivier df Saan waitc in de Balikery-Neeringe la. ge Jaaién nïet goed fuicas gedaan en noch gecontinueerd word 5 te bevra,gen aan de Wed. Van Jan Kofter, woonende in zelve Huys. By de Boekverkopers S. Lair.sve't over dc Nicuwek ks-Toóm te Aniftetdna .-ca A. de'Raat in de Nieuwe Havefteeg te Rotterdamis te brfd-' <\en het onfeilbaar Middel tegen TAND- en ICliSTYN dat dezelve iii een quart-uur wegueemd maakt de loffe Tanden cu Kiezen vaftge nee- Écnde alle Bederf aan de elve en hdt Tandvlees oei: alle Qtiaalen dopt Roos" en Zinki ngen iu de Mond ontftaan ja zelfs' de Kanker het FUs* 23 St. Als mede de Balzem tegén in- eu uytwendige AMBEYEN, dezelve iu weinig dagen uyt de grond genezende het Potje 3 3 Stuyvers. Te Ley den by F EL I X i)*K KLOPF ER, op de BrëedeilmatT tivér 1/ t Atiii.biivs Dcil 10 IftÉllftt'V. 17ZU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1729 | | pagina 4