I N G E M E R L A N D. POOLEN, PRUYSSEN, enz. D E E N M A R K E N. DUYTSLAND eri d'-anngrenzende Rykén. I T A I. I E N. ROMEN deu 28 December. De Paus neemd de a aken van de Religie in China zoo zeer ter Herten, dat zyn H. beflooten heeft een voornaam Prelaat derwaards te zenden met her Caraftervan Apoftolifche Commiffan- om aan het Hoofd der andere Mifhona- riffen de vervalle Zaaken van 't Cluiftendom in dat B.vk indien 't mo- gelyk is te heiftellen, zynde zeederd het bégin van deeze Maand bereids drie Congregatiën de propaganda fide over dat Werk gehóuden. De Kardi naal en Gedeputeerden tot de Zaaken van den Kardinaal de Noailles continueeren Congregatiën te houden om te deliberceren over de Bullc die men aan zyn Eminentie tot een ^Equivalent voor ivn Ac ceptatie van de Conftitutie Vnigeniut ten opzichte van de twaalf Ar tikelen beloofd had maar men is als noch tot geen Befluvt geko men Het fchynd zelfs dat men dit Werk fleepende zoekt te hou den om zoo 't mogelyk was de dood van den Kardinaal de Noailles af te wachten, en het Befluyt in die teedere Zaak gantlchelyk te ver- myden. De Kardinaal Coscia zich hebbende doen erkennen te wee- zan van de Familie van Balthazar Coséia eertyds Anti-Paus bekend onder de Naam van Johannes XXII, en zyn Ernin. in gevolge van dien dè Rang onder den ouden Adel te Napels van den Keyzer verkreegen hebbende heeft even als andere Princen van de Kerk en Neeven der Pauffen het Pavilloen en de Sleutelen by zyne Wapens doen voegen. Men vetzeekerd dat die Kardinaal aan den Paus wegens de Zaaken van Por tugal de Verfchillen met her Zwitferfe Canton Lucern en andere buy- tenlandfe Zaaken, welke zyn H. geneegen was in der minne af te doen, zoojnadrukkelyke Vertoogen gedaan [heeft dat Hy Hem beeft genood zaakt alle de daar omtrent gedaane Voorflagen re herroepen met een foort van Verbod aan den Paus om voortaan in zoodanige Gevallen niets te doen, zönder gem. Kardinaal geraadvraagt te hebben. De Repu- blicq Lucta verftaan hebbende, dat de Paus geneegen was den Kardinaal Sellcri tot haaien Aartsbilfchop in plaats van den overlecdcn Heer Guinigi te benoemen maakt Zwaarigheid een Kardinaal rot haaien Aaitsbiftchop aan te neemen. PETERSBUR G den 28 December. Zattudag heft men op deGaley- Timmeiwerf alhier 15 nieuwe Galeven op Stapel gezet, te weeten 3 ieder vin 22, en 12 ieder van 16 Roey-Banken en op de Admimraliteyrs- Werf continueerd men het Bouwen van Oorlogfchccpcu. De Opperhof- meefter van de ov^lcecten Gioot-Vorftin is van Moscou hier aangeko men ordre, om een Inventaris van alle de Effeften van wylen Haare Keyzerlyke Hoogheid te mastken. Uyt gemelde Stad heeft men dat d-- Princeffc Elizabeth de Domeftiqiien van de Vrouwelyke Sexe van de ovérleeden Frinceffe in haare Dienft had genomen. Óp Ordre van 't Hof word een Lyft opgemaakt van alle de groore Kactel's in de Ruffifche Regimenten die op Duytfe Voet zyn Men riteend dat dé Keyzer eenige Van dezelve aan den Koning van Fruyiïen Prefent zal doen. Daar is Ordre gegeeven, om eenige Jagers en andere gewapende Maafchap naar verfcheide Plaatfen te zenden om de Beercn en Wolven die op het platte Land veel Schade doen veele Heeften en zelfs Menfchen ver- fcheurd hebben te vernielen. Het Lyk van den Generaal Admiraal Graaf Apraxin is den 23 dcezer met veel Pracht te Moscou begraven. LEMBERG den 28 December. Vocrleeden Donderdag is het Lyk Van -.vylen den Kroons-Groot-Veldheer met groote Ceremoniën in de Kerk der Carmeliter Paters begraaven De Proceffie was als volgd I. Alle de Geeftelyke of Reguliere Ordens met witte Wafch-Kaailfen. II. De Seculiere Geeftelyken. III. De Heeren van het Dom-Kapitrel. IV. De Lyk-Wagen, bekleed met Fluweel met goude Galonnen bezet, en befpannen met 6 Paarden omhangen even als de Wagen met Flu weel en goude GalonnenDe Kift was niet goud Laken bedekt. V. De zoogenaamde Succefl'oorenL VI. Het Garnifoen deezet' Stad en de Janitfaaren. Geduurende de Proceflle wierden Salvo's gedaan uyt het groot en klein Kanon 3 Daar wierden drie Parentationes ofte korte Sermoenen ter Eere van wylen zyn Excellentie gedaan te weeten by het vertrek van 't Lyk uyt het Hiiys doot een Pater van de Reformaaten Voor her Kerkhof door een Jefuir, en in de Kerk door een Karmeliter Pater. 1 De Generaal Regimentarius Graaf Toniatowsky continueerd met veel "ever goede Ordre in de Militaire Zaaken te ftelleu. ZWEED EN. STOKHOLM den 5 January. De Koning heeft dén Luytenant Gené- llal Baton van Kroonberg tot Veld-Tuygmeefter benoemd. Zyn Majt. heeft met toeftemming van den Ryks-Raad beflooten in't aanftaande voorjaar een groote Vloot in Zee te brengen, om té doen ziendat men in Staat is dit Koningryk met eigen Klachten tegén alle Onderneemin gen te befchermen. Men fpreekt als nöch_van een Huuwelyk van den riins George, zyn Majts. Broeder. KOPPENHAGEN den 8 January. De Koning heeft aan de punch faalfte Miniflers en Heetèn van 't Hof dóén verkiaaten dat het zyn Majt,aangenaam zóuw weézen dat zv ter occafie van 't weder-opbou- wenvan het afgebrande gedeelte dcezer Stad op verfcheide Plaatfen Pa leizen deeden bouwen. De Graaf van Frevtach Minifter des Keyzers, ®aat morgen Audiëntie by den Koning te hebben. VEENEN den s January. Zaturdag heeft hét Hof den Rouw afge- legt wegens wylen de Koninginne van Sardinieri, De Rnlïifche Minifter heeft aan dén Keyzer kénnis gegeéven van het oveilyden van de Groot- orftinne. Voor eenige dagen heeft de Gravinnè van Rantzau by den Keyzer en de Kevzerinne Audiëntie gehad en wierd zeer gunftig ont ogen. HAMBURG dea 14 January. De Hertog van Holftein bevind zich te- genwootdig te Eutin by den E.lfchop zyn Neef. Volgens de Brieven van Berlyii, was de Minifter van Meklenburg van daar naat Dantzig gekéeid', zonder dat men wift war.antwoord Hy van het Pruyflïflche Hof gekree- ger. had. Het Uatfte Placaat dat dien Hertog heeft doen publier i.en, maakt -veel Gelucht en mocht wei van kwade Gevolgen voor Hem weezen. Den 24 van de vocrleeden Maand heeft de Heer Loflau, Doftot Medicina: deezet Stad, in zyn Laboratorium in tegenwoordigheid van veele andere Doftooien de Proviforeu van het Peft-Hof, Chirurgvns 8ec. de Scftie ofte Ontieeding gedaan van het Lichaam van Maria Jenfeis 20 Jaarige jonge Dochter van Tire Jenfels, 'Tuynicr in het Dorp Steenbeek omtient een inyl van deezg Stad gelee- gén by welke ziéh in haar Lceven een byzondcr Cfius imdti hceit toe gedragen re wecren dat gem. Fertoon veele Maanden en zelfs Jaaren zonder eeten en drinken gelceft, altyd g'eflapen, en niet gefproken heeft De voornaamfte Omftandigheden van dat Geval zyn hi'ei mét den Druk gemeen gemaakt, en beft aan in het volgende Na dat gem. jonge Dochter in haar Kindsheid de Kindèrpokjens ert Mazelen gehad had wierd zy in den Jaare 1716 het agtfte Jaar van Jiaartn Ouderdom*. met zwaare Hoofd-Pyn overvallen, veroorzaakt zyn de door de fterkc Hitte van de Zon geduurende haaien Arbeid inden Tuyn van haar Vader waar op zy het Bedde moeft houden weinig gcr nuttigde, en de Eetluft van tyd tot tyd kwam te verliezen In zoodanige ftaat is zy de mceftctyd gebieeven tot in het Jaar 1723 als wanneer zy een hecvigé Zwceting kreeg, die wél een ror.d Jaar duurde Na die lan ge uytwaleming bleef zy gedutuig te Bed leggen eetende nochte drin kende weinig ofte niet, en zy verloor de Spraak Voornamentlyk heeft die Perloon van de Maand November 1727 af tot in de Maand Juny 172S gantfeh niet gegeeten nociite gedronken geen afgang gehad nochte geen woord gefprooken maar is geduurig op eeii Oud lied zon der beweeging met gefiooten Ccgen, als een Blok blyven leggen. Het algemeen Gerucht van deeze en andere Omftandighecden bewoo- gen den voorn. Heer Loflau die ook een vermaard Chirutgus en Chy- micus isom het Geval van naby te gaan onderzoeken Ten dien einde begaf Hy zich nevens noch een ander Doftor Medicina: een Notaris en Gctuygen naar Sreenbèek en vond de Zieke na gedaane Vifltatie ill den Staat als volgd Haar PofluuNwas middelmatig, fterk van krachten, zy had-een zwak ke Pols, het Lichaam ingekrompen en hard lange Haaien &c. voorts zonder eenige Onreiiiigheid zoo op haar Hoofd als Lichaam Zy drukte de Handen vaft toe, hield ze beftendig op de Eorft, met geflooren Mond en Oogen die men echter opende en bevond dat zy leever.d en graauw wa.ten Zy floeg telkens vao ach- afarls-méirhaar aanraakte. Na deerc Vifltatie verzochten de voornoemde Keeien dat mén haat veertien dagen latig heel opgeflooten zouw houden zonder haar eenig Eeten nochte Drinken (gelyk te vooren gedaan was,) voor te zetten, 't geen gedaan wierd en na verloop van dien tyd Voiicl men de Zieke in haar voorige Staat zonder verandering. Emdelyk wierd zy op het Verzoek van den Heer Garber, een der Stads Doftoren alhier den 20 July van Steenbeek naar het Peft-Hof deezer Stad gebragt om daarals in een pu'blicq Huys de waaïhoid van dié wonderlyke Gcfteldiiceden noch nader te onderzoeken. In het Peft-Hof gekomen zynde wierd zy daar van ónder op ih Lee- der genaayt en mén deed in tegenwoordigheid van verfcheide Medici aan haar allerhande Experimenta met Spiritw-utinofiVcmitorin, Vtficato- ri.e, Purg&ntia, Euphorbium 8cc.van al hét welke een byzondér Traftaatje in 't licht gegeeven zal worden. Ondertuflciiert is hier noch te melden, dat de Zieke, niet tegénftaande alle aangewende Middelen en Experimenten tot den 10 December en dus in 22 weeken tyd niets het minfte gegeeten heeft, behalven dat men haar fomtyds eenig Vocht 't zy Melk ol Bier, in 't Lyf heeft gebracht, echter alles koud, want zoo dra men haar iets watnis indwong, wierd zy kwalyk en moeft hcevig braaken Scc. Den to December at zy voor de eeiftemaal mét appetyt een halve Kringel, ofte Korenten- en een Suykerkoek, en de volgende dagen con tinueerde zy met ceitn en drinken. Hief op kreeg zy een Buykloop eri bloeden uyt de Neus meerendeels met veel Ickarc vermengd Als men haar Vraagde waar zy Pyn gevoelde toonde zy met de Vinger op het Voorhoofd, zoo dat zy geduurig Hoofd-Pyn gehad moet hebben. Den 17 December 's avonds ten s uur -n begon zy tot verbaaftheid dei: tegenwoordige te fpreeken zeggende met luydér Stem legt my op de andere zyde Kort daarna fprak zy noch meer dingen doch alles ylhoofdig onder anderen dat de Duyvel met haar Moeder vocht Dé Predikant zouw na den Dloopen &c.en met zoodanig fchelden en vloeken continueerde zv tot 's nachts ten elf uuren als wanneer men Gebeeden voor haar begon te doen en Pfalmen te zingen waardoor zy eindelyk in ftilte geraakte én zelfs mcede begon te bidden en haar Ka- techismus te zeggen, vragende zelfs het Sacrement, dat haar ook gegee ven wierd en zy met veel devotie genoot. In die Staat is zy gebieeven tot deri 21 December, als wanneer zy heel ftil den Geeft gegeeven heeft. Bv het onrleeden van dat Lichaam heeft men voörnamentlyk be- vönderi 1. Het geheeld Lichaam was zoo mager als een Geraamte dé linker Voet gezwollen liet Vel aan de Lenden zoo fchubbig dat 'er geheel Lappen aan hingen. 2. In 't Hoofd vond mén het Bekkeneel zeer dun en doorzigrig de Bloed-Aderen 111 de/«ra mmer zeer uytgerekt door het Bloed ónder de dunt miter veel wit Vocht en dè MfljniU orticd is terthti fchte- nen ruyrriér als na gewoonte te wcczen de VtufUuli cerebri vol Water 'r geen wel een Thee-Kop-e vol in kwantiteyt was én over èen Kool Vuur warm geniaakt zynde gaf dat water een Reuk van een Vlccfeh Bouillon de PUrcui 1 hor 0 ia ui waren gar.tfch exftn^uci en ouder aan een bruynagtigc Cou'.e tde Ghndutu pint!s wateragtig opgez.wo'len Al hoewel men her CereiruKi -eer zag', en voorziïtig bch.anaeldevov.d men echter, na dat het uitgenomen wa-, di*. iich veel Vóalit indeLo'h^hslif var, 't J|oafd reizaxhi-'i t>ud.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1729 | | pagina 3