Leyden by F E L IX DE KLuPPtK,op de Breedeitriiat over het Stadhuys. Den 19 January ijiy. 5. "By het openen van -Ie Berft bevond men it GUtjula Ybytnt grootder anderen dén Koning naar Eadajoz te volger.. De Troappet, wJ en opgezet, zynde van binnen met blaauwaclitige StreepjesHet I <r. ar-1 up die Reis nier het Hoi gaan zoudeu zyn too Gardes du Corps,J dittoi meer als gewoon uytgerekt en na de opening kwamen daar om-1 IVt.Ci.ement Spaanle Giuües,en eenige Regimenten zoo te Paard ad trcnt 6 Thee-Kopjes water uyt 5 De Long aan de beide zyden 11a de Rug Voet Na de ivy twlïfcling tier ïrinc effen ftondén Haare Majefteyttn toe aangewaffen als mcede aan de linker zyde de onderfte Lob >j aan 't j gu ote Tour te deen naar Seviüen, Kadix, Granada, Cqidua en andt! Pericardium in 't midden van het aangewairenc was een rond Knars-voórnaame iTuaifcn om vervolgens te Madrid te rugrte 'komen. jj( been ter groote van omtrent een Boon welk Kraakbeen uytgehark! Reis welke men >cgt wel 4 Maanden te zullen duuren ftaat meet 4 zynde bevonden wierd een Steen te weezen met lartilago omzet De twaalf Millioenen Livres te koften. Long zelve was aan de beide zyden aan de agtetfte en ondeifte t.obi N E D E li. L A N O E N zwattbtuyn, aan de opperde Kuarsbeenig, en doorgeleden zynde warén DORDRECHT den 17 January. De Rivier voor deeze Stad is te* zoo de linker alsregter Lobu, met holen vol EtterDé linker Hartkamerw<J<j zoo ftelk beyrooiL a,s ;n de ftienge Winter voor zo ht was gantfch zonder Bloed, en m de reenter was heel weinig. /oo .JM foen dcn Ade[ de ^lagiftraar en Lieden 4. In het onder-Lyf waren de Darmen wel door het Net uyu, ad Os ftin£-lie yan d<; be]d£ Sexcndagelyks met Sleedevaarden gantfch paJ puois bedekt, maat gantlch zonder Vet gelykende flechts een Membrana, - - - en de kleine Aderen konden naauwelyks gezien worden I11 de Maag vond men een halve Leepel vol zwattbtuyn MucusHet Gedarmte was tig uytgedoft verluftigt wordende indien het Weer dus blyft houden hier noch meerder uytfleekende Divertiffementen te gemoi viiu iiivn irrir a s. uv ff s/i nw niLuriiy u iUrtow.' j 11 vi c vuciiiinv no opgefpannen van wind De Leevet was als na gewoonte maar de Gal -gCA*SXERDAM den I7 tanuary. Van Bourdeaux (daar men g!0o, zoo dik als Pap met zwarte flipjes gemengt j De M.lthet Pamreas,R £n de Riyiervcel JYs had) waien den tweeden deezer Maand,, Herenter,urn de Nieren de Blaas Sec waren trade als na gewoonte, Sch Vertrokken, daar onder Jan Thomasfe, Willem Kleyn, enG frht-pr tvtarpn Hf» Wif»r(»n tri# hvna mi Hf» hr» rf ntiar hi»npf»H#»n fop vcp Hnn- r echter waren de Nieren tot byna op de helft naar beneeden toe veel don kerder van Couleur alsma boven. S. Wat de Aderen aangaat, had de Art er ia aorta zeer weinig Bloed, en de groote Vena Cruraiis was een Vinger dik tot onder toe, 'oorrs met dik zwart geronnen Bloed opgefpannen, en de Aneria gantlch exfanyuis. De verdre Omftandigheedcn zullen in het uyt te geevenTracfcaat wyd- loopig verhaald worden. HANOVER den 14 January. De Keurverftclyke Regeering alhier heeft de finaale Koninglyke Refolutie wegens de Zaaken van Meklen- butg, van Londen bekomen zoo dat men in 't kort ftaat te zetramen, naar Bourdeaux nde die b Duynkêrken geftrand en wéér herftj wat Maatregelen wegens de Executions- Trouppen m dat Land genomen w had Refs dcrwaards verVolgd. Te Ooskeltrand in Noorw«j0 zullen worden. Men zegt dat zyn Majt. voortaan 30 duyzend Man Ha- noverfe Trouppen zal onderhouden. KEULEN den 14 January. Van Bonn heeft men, dat de Keurvorft op den 17 deezer naar Munchen ftond te vertrekken. Maandag iseenPoftil- lon van Frankfoit komende, omtrent vieruuren van hier in het Bofch de Weyerbufch .genaamd dood gevrooren gevonden en zyn Valies met Brieven is herwaards gebracht rit Blom zoo naar deeze Stad als de Maas. De Rivier van N antes m ook zoodanig met Ys bezet, dat'er geen Scheepen uyt Zee meer kok- inkomen beneeden dezelve waren drie Vaartuygen zoo met Wya. Goederen geladen door 't Ys verongelukt 3 als metde het Frans So. la Ligere, van Nantes naar Guinea gaande en daar waren nog z Sck pen befchadigd, welker naamen niet gemeld worden. Ook was by Et, vres gebleeven het Schip van Jacob I'eet-Oom van Douvres naar des Stad komende doch het Volk was geborgen. Te Kadix was gekon» Daniel Maknamara van Londen. Schipper Pieter Badfteen van Lubt tw, us.* -£>~- was ingeloopen Schipper Hendrik Boelhouwer van deeze Stad 3 te het Schip de Jonge KlaasSchipper Millardtnaar Bajonne gaande, in Portsmouth de Seheepen de St. Jacob Pieter Roeloffe, de Hoop Cot Kleyn, en twee andere, uyt Vrankryk komende. Volgens de Brieven v, Riga Dantzig Petersburg &c. continueerden aldaar de fterke Vo; In 't voorgaande Jaar 1728 zyn uyt de Pillau vertrokken 401 Scheept, en 45 Koopvaarders zouden 'er blyven overwinteren. In Teffcl is uit WEEZEL den ij January Men verzeekerd dat de Koning en de ffeerd/ Zoo men t zom" de manqueerende Paketboot me, Kroon-Pnns van Pmyflen rn t aanftaar.de Voot|aar hier zullen komen, 0 - en dat de laatftgenoemde wel een Reis elders mocht doen. Alles is ge reed, om zoo dra het Saifoen 't zal toelaaten, den arbeid aan de Fortifi catiën deezer Stad met nadruk voorttezetten. VRANKRYK. PARYS den 11 January. De Hertog van Mazarin heeft zich in ge volge de Geloften die Hy in zyn laatfte Ziekte gedaan had naar het Huys de Inftitütion genaamd begeeven om daar in eenfaamueid te de. Brcflau en zeft. Dantzig 286. Hamburg 32 «n 15 zeft. Gein leeven, zv de alleen verzeld met Domeftiquen, aan welke Hy de Naam j Antw. 3. Brulfel 3 en 1 vierde. Zeeland 7 agtfte. Rott. 3 agtfte. van Broederen geeft De Hertoginne zync Gemaalinne heeft permilfie 's GRAVENHAGE den 18 January. De Heer deLaBaune, waarr> Hem te gaan zien en fomtyds het Middagmaal met Hem te houden, mende de Zaaken wegens de Kroon Vrankryk by deezen Staat is u Volgens de Brieven van Madrid ftond de Hertog van Bournonville on- Heeren van de Regeering in gefprek geweeft. Brieven van Londen te Middelburg ingeloopen zyn doch zulks is heel onzeeker. De Ceurs van de WISSEL is hecden op Madrid 83 en 1 half a s agtj, Bilbao 83 en 1 half. Kadix 103 en 5 agtfte. Sevilien 102 en 1 vierdi Lisbon 43 en 1 vierde. Venetien 83 en 1 vierde. Livorno 8 8. Geuuq en 3 vierde. Londen 33 Sch. iocni half. Parys 5$ en 1 agtfte. Boui 54 en 3 vierde. Francfort cour. 28 cn r vierde. Dito cour. 27 en 1 vit Ueezen Morgen zynde Woensdag den 19 January zullen de Makelaars Benjamin de Bruyn en Vincent Pofthumus te Amfterdam in 't 0 Heeren Logementbeginnen te verkopen een party extra fchoone Porcelynen van vtrfcheide foorten Sec. 3 en op Morgen ogtent zullen de vooi Makelaars continueeren te verkopen een groote party Rol-Damaften, en andere Goederen meer Scc. Alzoo binnen de Stad Gouda op den 10 January deczes Jaars is komen te overlyden Jannetje Vergeer Weduwe van Harmcn Cartur/els en alt dezelve voor het afftetven van haarcn overlcedcn Man, met Hem een Teftament gemaakt heeftdaarin de Vrienden van wylen haar Man gele; teert zyn zoo worden die geene welke daar toe meencn geregtigt te zyn ingevolge dien Teftamente verzogtzich binnen den tyd van deee; volgende zes weeken met haare Bewyzen aan te geeven ten Huyze van Sr. Johannes de Morre, in de P.eeperftraat binnen gemelde Stad, die deze zal behandigen aan Maria Vergeer ten zynen Huyze 3 zullende 11a verloop van de bovengemelde tyd daar van gedisponeerd worden als na k; zal bevonden worden te behooren. Men is van meeninge#ten overftaan van Schout en Scheepenen van Soetermeer op Maandag oen 24 January 1729 te veylen en verkopent vermakelyk Heeren Huys, en een Boeren Wooning, met Schuurcn, Bargen en Boomgaart, groot omtrent 33 Mergen, lchoon hoog vrugtbaarUi oy- en Teel-Land, geleegen aan den anderen, zynde de 17 Cavel in de Driemans Polder, {trekkende van de Weg tot over de Landlcheiding. Daniel Ads. Beukelaar en Egidius Beukelaar Makelaars zullen op Woensdag den 26 January te Amfterdam in de Kalverftraat in de JCcytf Kroon verkopen een nette en zindelyke Inboel een party curieufe gemaakte Lywaaten nevens een party extra oude Kraak- en andere Porct nen,,een party gemaakte Juweelen Goud- en Zilverwerk waar onder 6 Koninglyke zilvere Armblakers uytmuntend gedreeven 2 dito Koel, ten en een fraay zilver Tolet &c.een Borft-Juweel met 51 Diamanten een Carkant van Paarlen twee paar Orlietten, ieder met 7 Diamantt een Ring met 7 dito en 5 dito met 9 dito cn 2 dito met elf dito een Kruys met 17 Diamanten 2 extra fraaye Snoeren Paarlen, een dito dt beid Snoer een uytneemend fraay goud Zak-Horologie met zyn Haak omzet met 121 Diamanten een dito goud Repetitie en diverfe zil»c dito een fraaye Rotting met een gOude Knop als meede eenige antique goude en kopere, en moderne goude, zilvere en kopere Medailjes e« ge uytn: uitende antique Beelden, eeu fraaye Clavecimbaalzynde een Staartftuk van Andries Rukkers, met lang Clavier en 3 Regifters, 2 Fliij Does, 1 Fioolen, eenige Rariteytén, Hoorcns en Schulpen, en een Kabinet Schildetyen van voornaame Meefters, alles volgens Catalogus mitsf ders Koopmanfchappen 5 breeder volgens de aangeflagen Biljetten. Op Maandag den 31 January zal P. dc Hondt Boekverkoper in 's Hage verkopen de nagelaate Bibliotheek van wylen den Heer Tbeiie Netfiherin zyn Ed. leeven vermaard Konft-Schildcr beftaande in Theologife Juridice Hiftorife en Nederduytfe Boeken mitsgaders fra; Prent- en Teekenkonft, en eenige go'udc en zilvere Rariteyten. De Catalogus is te bekomen te Amfterdam by Wetftein Oofterwyk en Boor Haarlem Marshoorn en vau Leeuwen, Leyden Lugtmans, Rotterdam Beman, Delft Boitet Dord van Braam Utrecht Wagens Arnhem de G, en Nymwegen Hymans. Corn. Oudemans, Makelaar te Rotterdam, zal op Maandag den 31 January, 's namiddags ten 3 uuren op de groote Markt, in de Herbergt Zwynshoofd, publicq veylen cn verkopen de wyd-beroenrde en neeringiyke Herberg, genaamt de ORANJEN-BOOMftaande en gelegen aan Rotte een half uur buyren de voorfz. Stad onder de Jurisdidie van Hillegersberg Als meede noch drie Kampjes «xtra fchoon Weyland ,il annex de voorfz. Herberg, groot te famen 4 Margen. 375 Roeden. Joh. van Septeren Boekverkoper op dc Lcydlc-ftraat re Amfterdam is nu weikelyk beezig met het uytgeeven en verkopen van|het Werk naamd Hifiorifche Befchryving van de Informatie der Stad Am/hrdam behelzende na een korte aanwyzinge van de ofkpmft en voortgang der Kotmt. x.inde Bygeloovighèden in 't algemeen, hoedanig dezelve in het byzonder te Amfterdam zyn ingevoerd, allengskens vermeerderd, en eindelyk dooi "Reformatie Anno 1378 wederom afgcfchaftdoormengt met veele wcetenswaardige Oudheden deezer Landen 5 de jtiebtingen en afbeeldingen va/i de Kerken, Karetten, KloojicrsGatlbuyt.cnen andere zoogenaamde Grejtelyke Gebouwen, die hier eertyds geweeft hebben &c. met veele tngedrubjt wyz.cn geftaaft, cn befchreeven door Ifaafle Long, met meer als 70 kopere Plaaten verciert, in Folio. NB. Ook,z.yn 'er eenige weinige op Mediaan Sa Pap-er z-Oor de Liefhebben te bekomen Uyt de Hand te koop een Huys en Erv, en Bakkerye, ftaande en leggende tot Saandyk, voor (trekkende van de Geméene Weg af, tot agtet de Rivier de Saan waat in de Bakl^ery-Neerlnge lange Jaaren met goed fucces gedaan en noch gecontinueerd word 3 te bevragen aan de VI- van Jan Kofter, woonende in 't'zelvc Huys. Te Leyden by Joannes vander Linden, zyn gedrukt, en alom te bekomen EDW. SIMSONII Chronicon Hiftoriam Catholicam compleftt» éb Exordi Milndiad Ann. poft Nntum Chriftum LXXI. ex rccenf. 8e cum Animadverfionibus P. Weifeling, in Folio. Her O. en N. Verbond een gelchakeld in de Gefchiedenifleo der Joodcn en der aangrenzende Volkeren, door H. PR1DEAUX, met nieuwe Byvoegfels en Aanteekeninp vermeerderd door Jo. Drieberge, in Folio. Vandéeze beide Boeken zyn flegts 20 Exemplaaren op royaal Papier gedrukt. Ook zyn JO. DRIEBERG' Byvoegfels, inhoudende de opkomft en voo.tgang der Filofofie en Letter-oeffeningen onder Grieken en Romeynen benevens een Vermeerden! van Aanteekeningen op dc Gcfchiédeniften van Prideaux, afzondcrlyk op groot en klein Papier, in Quarto gedrukt, tot gelief der zulken, died' zen Druk bezitten. De gemelde Boeken zyn ook tc bekomen te Harlingen by Folkett Janfz. vandet Plaats. TeLeyden by Joh. Am. Langerak is'gcdrukt, en overal re bekomen, Eutropii Breviarium Hift. Romans, cum Not. Variorum. Item SextiR' Breviarium, cum Not. Cellarii 8ec. cura Sigeb. HaVerkampus, in 8. Als meede de kennifle der al-oude en hedendaagfe Gedenkpenningen, do.' den geleerden Jefuir Lodewyk Jobertwaar by gevoegt is een Lyft van alle de Romeinfche Keyzers en Keyzerinnen Vorften en Vorftinnen' Dwingelanden welkers Beeltenilfen op dc Gedenkpenningen gevonden worden van Julius Czfor af tot Heraclius toe, fnet alle hunne Naaiae Tytels, Geflagt- en Jaar-Reekcningen Sic. met fig. in 8. By denzelve word gedrukt gelyk voor deezen bekend gemaakt is Recueil des Pitf «ompofe'es par Mr. Jean Bernouill.e 8c autres cclebres Auteurs qui ont etes propofées, i 1'Academie Royale des Sciences 8c qui ont rempoi" "es prix ou meritez les Elogcs de cétte Illuftre Academie. de Boekverkopers S. Lamsvelt over de Nieuwekerks-Toorn te Amfterdamen A. de Raat In de Nieuwe Havefteeg te Rotterdamis te bet' J onfe ihaat Middel tegen TAND- en KIESPYN dat dezelve in eCn quart-uur wegneemd maakt de lofTé Tanden en Kiezen vaftgeur' °r :f aan dezelve en het Tandvlees kook alle Qiiaalen door Roos en Zinkingen in de Mond ontftaan 5 ja zelfs de Kanker het Ij" 1b-"rede de Bslzcm tegen in- en uytwendige AMBEYEN, dezelve in weinig dagen üyt de grond genezende het Potje 33 Stuyvets.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1729 | | pagina 2