LEY esE T: n '«au. N°.$ Y/öerisdagfe Courant, tins :enX trcie- 'ten I T A L I EN. OMEN den 18 December. De Paus necmd de Zaaken vajt de Religie in China «00 zeer ter Herten, dat zyn H. bellooten Reeft een voornaam Prelaat derwaards te zenden met het Carafter van ^poftolifche Commiffaris om aan het Hoofd der andere Mifliona- de vervafle Zaaken van 't Chriftendom in dat Ryk indien 't mo- elyk is te herftellen, zynde zeedcrd het begin van deeze Maand bereids tic Congregatiën de propaganda fide over dat Werk gehouden. De Kardi- ailen Gedeputeerden tot d? Zaaken van den Kardinaal de Noailles jntinueeren Congregatiën te houden om, te delibereeren over de ilkdie men aan zyn Eminentie tot een équivalent voor zyn Ac- attC,icptatie van de Conftitutle Vnigeni-us ten opzichte van de twaalf Ar- deetcildkclen beloofd had maar men i.. ais noch tot geen Befluvt geko pt a Het l'chynd zelfs dat men dit Werk 'fleepende zoekt te hou- tn om zoo 't mogelyk was de dood van den Kardinaal de Noailles f te wachten, en het Befluyt in die teedere Zétfc gantfchelyk te vei- nvden. De Kardinaal Coscia zich hebbende doen erkennen te wee- jen van de Familie van Balthazar Coscia eertyds Anti-Paus bekend ndti de Naam van Johannes XXIT, en zyn Emin. in gevolge van dien 'kketde Rang onder den ouden Adel te Napels van den Keyzer verkreegen bbende heeft even als andere Princen van de Kerk en Neeven der 'juffen het Pavilloea en de Sleutelen by zyne Wapens doen voegen. Men re 'trzeekerd dat die Kardinaal aan den Paus wegens de Zaaken van Foi- eel Ver^ckiHen met her Zwltfcrfe Canton Lucern en andere buy- cnUndfe Zaaken, welke zyn H. getieegen was in der minne af te doen, 100 nadrukkelyUe Vertoogen gedaan heeft dat Hy Hem heeft genood- taktalle de daar omtrent gcdaane Voorllagen te herroepen met een n 1 oort van Vetbod aan den Paus om voortaan in zoodanige Gevallen r' iets te doen, zonder genr. Kardinaal geraadvraagt te hebben. De Repu- klaap Eucca verftaan hebbende, dat de Paus geneegen was den Kardinaal lelleri tot haaren Aartsbilfchop in plaats van den ovetleeden Heer Guinigi te {renoemen maakt Zwaatigheid een Kardinaal tot haaren Knsbiflchop aan te neemen. togl I N G E M E R L A N D. zyl PETERSBURG den 28 December. Zatutdag heft men op deGaley- :dig:Timmerwerf alhier 15 nieuwe Galeven op Stapel gezet, te weet en 3 ieder XowJii 22, en 12 ieder van 16 Roey-Banken en op de Adminiraliteyts- 'tt Werf continuecrd men het Bouwen van Ooulogfcheepen. De Oppérhof- ippejaiteftet van de overlecden Groot-Vorftin is van Mosgou hier aangeko- LetVfcenmet Ordre, om een Inventaris van alle de Effcften van wylcn Haare Dril leyzeilvke Hoogheid te maaken. Uyt gemelde Stad heeft men dat de HoBrincelTe Elizabeth de Domeftiquen van de Vrouwelyke Sexe van de ginK'èvetleeden Princefle in haare Dienft had genomen. Op Ordre van 't Hof 1. jifotd een Lyft opgemaakt van alle de groote Kaerels in de Ruflifche imiegimenten die op Duytfe Voet zyn Men mcend dat de Keyzei eenige van dezelve aan den Koning van PruyiTen Frefent zgl doen. Daar is T-yOrdie gegeevenom eenige Jagers en andeie gewapepde Manfchap naar rctfcheide Plaatfen te zenden om de Beeren en Wolven die op het j latte Land veel Schade doen vc-elc Beeft en en zelfs Menfchen ver- ïcheurd hebben te vernielen. Het Lyk van den Generaal Admiraal j Ciaaf Apraxin is den 23 deezer met veel Pracht te Moscou begraven. POOLEN, Pl^UYSSEN, enz. >pin LEMBERG den 28 December. Voorleeden Donderdag is hét Lyk <jt ran wylcn den Kroons-Groot-Veldheer met groote Ceremonien in de icrkder Carmeliter Paters begraaven De Proceflie was als volgd I. Alle de Geeftelvke of Reguliere Grdens rpet witte Wafch-Kaarflen. II. De Seculiere Geeftelyken. III. De Heeren van het Dom-Kapirtel. IV. De Lyk-Wagen, bekleed met Fluweel met goude Galonnen bezet, ttbefpannen met 6 Paarden omhangen even als de Wagen met Jlu- ïcei en goude Galonnen De Kift was tuit goud Laken bedekt, V. De zoogenaamde SuccefTooren. VI- Het Garnifpen deezer Stad en dé Janitlaaren, leduurende de Proceflie wierden Salvo's gedaan uyt het groot en klein rkoiKanon Daar wierden drie Parentationes ofte korte Sermoenen ter Ecre wylen zyn Excellentie gedaan te weeten by het vertrek van 't Lyk heitV-hct Huys door een Pater van de Refer maat en Voor Het Kerkhof loer een Jefuit, en in <je Kerk door een Karmeiiter Pater. De Generaal Regimemarius Graaf Pitniatocysky continueftd met veel vergoede Ordre in de Militaire Zaaken te ftelleu. M ZWEED EN. STOKHOLM den j January. De Koning heeft den Luytenant Gene- 1 Baron van Kroonberg pot Veld-Tuyc.meefter benoemd., Zyn Majt. eeft met toeftemming van den Ryks-Raad bellooten in't aanftaaride 'orjaar een groote Vloot in Zee te brengen, om te doen ziendat men Staat is dit Koningrvk met eigen Krachten tegen alle Onderneemin- tebefchermen. Men fpréekt als nóch van een Huuwelyk van den 'is fceorge, zvn Majrs. Eroeder. D EE N MAR KEN. KOPPENHAGEN den S January. Dq Koning heeft aan de princi- lui Ja'fte Minifters en Hee*en van 't Hof d.oen veiklaaren dat het zyn' ,1 ,aih aangenaam zouw weezen dat zy Ier occafie van 5t weder-opbou- *en van het afgebrande gedeelte deezer Stad op verfcheide Plaatfen Pa- hzen deeden bouwen. De Graaf van Freytach Miniftei des Keyzers, >en. ,at morgen Audiëntie by den Koning te hebben. wot in ieui Ceil tkof gei. in, etf ic: o- wy ach qc K.onirr£i I den Keyzer kenpis gegeeven van het overlyden van de Groot otftinne. Voor een'ge dagen heeft de Gravinne van Rantzau by den eyzet en de Keyzcrinne Audiëntie gehgd eü' wierd zeer gunftig o'nt- genwöordig te Eutin by den Bifichop zyn Neef. Volgens de Brieven van AerlyPj.was tfe Minifter van Meklcnburg van daar naar Dantzig gekeerd, Vinder dat men wift war antwoord Hy van het Ptuyffifche Hof gekree- gen had. Het laatfte" Placaat dat dien Hestog l eeft doen 'puhliceeren', maakt veel Getucirr ép mocht wel van kwade Gevolgen voor Hem weezen. Den 14 van de voorleeden Mimd heeft de Heer Loflau, Doftor Medicina: deezer Stad, in zyn Laboratorium ia tegenwoordigheid van veele andere Doftooren de Proviforen van het Peft-Hof Chirurgyns 8cc. de Seftie ofte Ontleeding gedaan van het Lichaam van Maria Jenfels 20 Jaarige jonge Dochter van Tite Jenfels, Tuynier in het Dorp Steenbeek omtrent een myl van deeza Srad gelee- gen by welke zien in haar Lceven een byzonder Caj^s imiix hipeft toe- gediageu te weeten dat gem. Perfooh veele Maanden ep zelfs Jaarea zonder eeten en drinken gelcefr, aityd gcflapen, cn niet gefproken heeft De voornaamfle Omftandigheden van dat Geval zyn hier met dén pruk gemeen gempakt, en beftaan In het volgende Na dat gem. jonge Dochter in haar Kindsheid de Kindcrpokfens en Mazelen gehad hud wierd zy in den Jaare I7rd het agtfte jaar van haaren Ouderdom, met zwpate Hoofd-Pyn overvallen, veroorzaakt zyn de door de fterke Hitte van de Zon geduurende haajen Arbeid in den Tuyn van haar Vaderwaar op zy het Bedde moeï! houden weinig ge nuttigde, en de Eetluft van tyd tot tyd kwam te verliezenIn zoodanige ftant is zy de meefte tyd gebleeven tot in het Jaar 1723 als wanneer zy een héevige Zweetiug kreeg, die wel een ror.d Jaar duurde Na die lan ge uytvvafemir.g bleef zy geduurig te Bed leggen eeteude 1 ochte drin kende weinig ofte niet, en zy verloor de Spraak Voörnamcntlyk heeft die Feifoop van de Maand November 1727 af tot in de Maand Juny 1728 gantfeh niet gegeetcn nochte gedronken geen afgang gehad nochte geen woord gefprooken maar is geduurig op een ci d Bed zon der bsweeging met geflooten Oogen, als een Blo.: 'ar ven leggep. Het algemeen Gerucht van deeze en andere Omftandigheedqn bewoo- gen den voorn. Heer Loflau die ook een vermaard Chirtugus en Chy^ micus is om het Geval van nitby te gaan onderzoeken-; Ten dien einde begaf Hy zich nevens noch een ander Doftor Medicina? ,.cen Notaris en Getnygen naar Steenbeek, en Vond de Zieke na gcdaane Yilitatie in den Staat als volgd Haar Poftmnfwas middelmatig, fterk van Krachtenzy had een zwak- ke_Pols, het I.ichaam ingekrompen cn hardlange Haaren dcc, voorts zonder ecuige Önreinigheid zoo op haat Hoofd als Lichaam Zy drukte dé Handen vaft toe, hield ze beftendig op de Boril, met geflocren Mond en Oogeirdie men échter opende en bevond dat zy léevend en gv.iauy» waren Zy fioeg telkens van zich af als men haar aanraakte, Na deeze Vifitatie verzochten de voornoemde Heeren dat men haar veerthn dagen lang heel opgeüooten zouw houaeu zonder haat eenig Eeten nochte Drinken (gelyk tc vobren gedaan was,) voor te zetter.'c geen gedaan wiqrd en na verloop van dien fvjl vond men de Zieke in hapt Voorige Staat zonder vetanderiiig. Eindélylc wierd zy op het Verzoek van den Heer CJarbèr, een der Stads Doftoren alhier den 20 July van SteCnbeek naar het Peft-Hof deezer Stad gebragt om daar als in een publicq Huys de waarheid van dié wonderlyke Gefteldheeden noch nadet te onderzoeken. Iii het Peft-Hof gekomen zynde wierd zy daar van oncier op in Lee- der genaayt en men deed in tegenwoordigheid van verfcheide Medici aan haar allerhande Experirnenta met Spiritus urinofi\Vcmitoria, Veficato- ria, Purgantia, Euphorblum gcc.vgn al het welke een byzonder Traftaatje in 't licht gegeeven zal worden. Ondcrtuflchen is hier noch te melden, dat de Zieke, niet tegenftaande alle aangewende Middelen en Experimenten tot den 10 December ep dus in 22 weeken tyd niets het minfte gegeeten heeft, behalven dat men haar fomtyds eenig Vocht 'c zy Mcik of Bier, in 't Lyf heeft gebracht, echter alles koudwant zoo dra men haai iets warms indwongwierd zy1 kwalyk en moeft heemg braaken 8cc. Den 10 December at zy vont de eerftemaal met appetyt een halve Kringelofte Korenten- en een Suykerkoek, en de volgende dagen con tinueerde zy met eeten en drinken. Hier op kreeg zy een BuyklPop en bloeden uyt de Neus meerendeels inet veel Ichore vermengd Als men haar vraagde waar zy Pyn gevoelde toonde zy met de Vinger Qp het Voorhoofd., zoo dat zy geduurig Hoofd-Pyn gehad moe? hebben. Den 17 December 's avonds ten s uuren begon zy tot verbpaftheid der tegenwoordige te fpreeken zeggende met luyder Stem legt mv op de andere zyde Kort daarna "fprak zy noch meer dingen dpch alles ylhoofdig onder anderen dat de Duyvcl met haar Moeder vocht j Dq Predikant zouw na den Dloopen See.en met zoodanig fcheldea en vloeken continueerde zy tot 's nachts ten elf uuren als wann er nren Gebeeden voor haar begon te doen cn pfalmen te zingeji waardoor zy eindelyk in ftilte geraakte en zelfs meede begon te bidden cn haar Ka-, techismus te zeggen, vragende zelfs het Sacrement, dat haai ook gegee-, ven wierd en zy met veel devotie genoot. I11 die Staat is zy gebleeven tot den 21 December, als wanneei zy heel flil den Geeft gegeeven heeft. - Bv het ontleeden van dat Lichaam heeft men voornamentlyk be vonden .1. Het geheele Lichaam was zoo mager al-s een Geraamte de linker. Voet gezwollen het Vel aan de Lenden zoo fchubbig dat 'er gehcplp Lappen gan hingen. 2. In't floofd vond nren het Bekkeneel zeer dun en doorzigtig,de, Bloed-Adèrcn in de dura mater zeel uyt gerekt door het Bloed Oncjer 4c dura mater veel wit yocht en de anfratlut fub/iantia certica'is csrehri fchee- nen niymer als na gewoonte te weezen de Ventriculi terpbri vol Water 't, geen wel een Thee-Kopje vol in kwantiteyt was en over een KpcJl Vuur warm gemaakt zynde gaf dat ,'ater een Reujc van een yleefci. Bouillon de Pirxjis chtroidai waren gantfeh exfanputs en onder aan een de Glandula pinealis wateragtig opgezwollen Air Couleur hoewel men het Cerebrum zeer zngt en voorzigtig behandeldevond inen. echter, rui dat het uytgenornen was, dat zrch Veel Vocht in de hollijlr^d 'MBUB-'C den January, De Hertog va» Holftein bevind zich tc-' van 't Hoofd vazaineid hdé 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1729 | | pagina 1