LÊYDSE Ac» 172-9' Nc. "VToensckgfe Goüraftt» W S T t N T) I N. JAMAICA deh zz Oftober. Alle onze Barken, die naar de knft van Cuba zyn geweeft zyn hier in goeden Staat te rug gekomen. Men hééft tyding dat de 'Oorlogfcheepen onder den Admiraal pintado ndch te Cartagena lagen en dat de tyd van het vertrek der Gal lic enen naar Spanjen onder geleide van dezelvenoch heel onzee- kei was. PORTUGAL. IJSBON den 4 December. Zeéderd. den jo van dé voorleedén Maand zyn op de Taag gearriveerd de Scheepen de Georgius Kapt. Harper. en de Benjamin Francis Jones van Cork; de Marmaduk John Areskinevan tonden en Plymouth, Steven Reynolds van Sr. Dafli, de Carevv William Morshead van Hamburg en laatft van Plymouth Kapt. Anderfon van Dublyn, de Banftead Eduard Watfon yan Orau, de Morafle Nic. Maffon van Havre de Grace en Breft en de Hanover-Paket Henry Osborn van Falmouth blyvende hier noch leggen de Groot-Brittannifehc Oorlog fcheepen de Princes Louifa Kapt. John Bing de Squirrel Kapt. Hendrik Osbourne de Seafoxd Kapt. Perry Mayne de Romney Kapt. Charles Brown, en de Leoftaf, nevens 5 r Koopvaarders als meede s FraniTe 4 H'ollandfe, z Maltheefe, z Hamburgfe, en z Spaanfe Scheépen. I T A L I E N. ROMEN den 11 December. De Graaf van Harrach Onderkoning van.Napds, nevens zyne Gemaalinne voorleeden Zaturdag omtrent den ffniddag met 18 Poft-Kaleflen z Koetlèn zes Bagage-Wagehs en 40 ïerfoonen te Paard by de Porta Flaminia aangekomen zynde, wierddaar door de Kardinaalen Cienfuegos cn Althan den Groot-Conneftabel Colonna, en den Ambafladeur van Maltha opgewagt De Gravinne wierd naar Villa Baldinotti verzeld, daar Zy op Ordre en Kofte van den Kardinaal Cinfuegós voortreffelyk onthaald wierd en vervolgens haar Reis voortzéttede tot Marino daar de Conucftabel en deszelfs Ge maalinne Haare Excellentie onthaalden. De Graaf van Harrach kwam vliogniïo in deeze Stad, cn hield het Middagmaal by den Kardinaal Cin fuegós die aan zyn Excell. verfcheide Frezenten deed, te weeten een Beegeii'mct een Goud Geveft en met Eedel Gefteentens bezet, een Gou- do'Snuyfdóo^ met Spaanfe Tabak gevold en 4 Schilderyen van den ver maarden Meeftet Quantini. Na de Maaltyd ging zyn Excell. privatelyk ter. Audiëntie by den Pausén na dat Hy by den Kardinaal Cinfucgos overnacht had, begaf Hy zich Zondag ogtent naai Marino, om met zy- ne'.Gerdaaliiine de Reize naar Napels te vervolgen. Zondag heeft de Palis den Hóa Barletti tot Biflchop inpónibu ingewyd. Maandag ogtent gif ?ya H. op r.ieuws Audiëntie aan den Kardinaal Qiierlni. Dingsdag wierd Congregatie di Riti gehouden over de aanftaande Catlonifatie van délv welgéliikzafigen Jo ixm, Ncpamwius. Woensdag heeft de Pans den Abt Be'ati tot Biflchop in piriilm ingewyd. Donderdag heeft men den Ridder Rusconi, die voor de uytmuntendfte Beeldhouwer van deezen tyd gehouden wierd, op zyn Bedde dood gevonden. Gifter is examen van Biflchoppen gehouden ,'t geen Confiftorie in dc aanftaande week voor- fpeld. Het Sacro Coilegio heeft niet tegenftaande de Verfchillen met Portugal, de ordinaris Brief van Compliment ter oorzaake van het Kers- Fefcfl aan zyn Pottugeefe Majt. gefchreeven. De Kardinaal Albani Ka merling heeft van Urbino een Brief aan den Paus gezonden waar in Hy afftand doed van gemelde Amptonder conditie dat zyn H. Hem tot Aartsbiflcliop van Urbirio en Legaat van dien Staat zouw verklaaren, maat zyn H. heeft niet goedgevonden, die Verzoeken toe te ftaan. De Heer Negroni Apoftolife Trefaurier is bcczig om de r.oodige Pennin gen te verzaamelen tot de Reis die de Paus voorgenomen heeft op den eerden dag van de aanftaande Vafte pontificalyk naar Benevento te doen. Den Advocaat Ercoli is door den Paus tot Confiftoriaale Advo- <^at benoemd. Omtrent Colla Fiorito heeft men twee Capuiynev Mon- mkken, in malkanders Armen leggende onder de Sneeuw dood gevon den. Men zegt dat de 40 Infpefteurs van de Monti ofte Lombarden deezer Stad die geen Gages hebben afgedankt zullen worden en dat men in haar plaat1» een Prelaat tot Intendant van dezelve, met.een groot Appointemént zal aanftcllen. TURIN den 10 December. Men zegt dat de Marquis de Cambis Mi- riftér van Vrankryk aan dit Hofzich in gelyke Qualiteyt naar dat van Weencn lal begeeven. MODENA den n December. De Hertog Onzen Souverevn heeft de Appointementcn voor den.Etff-Prins zyn Zoon aan twee Genueefe Koop lieden welke ten dien einde herwaards gekomen waren doen betaalen, waarna Zy haar Genua gekeerd zyn. BOLOGNE den 11 December. Zondag ochtent heeft den Ridder van St. Joris en de Frincefle zyne Gemaalinne in haare Parochie-Kerk by den Dienft geaffilieerd. De Prins PamfiliSenateur deezer Stad ïs uaar Romen vertrokken. FLORENCE den 11 December. Met een Exprefle van Mafla naar Romen gaande heeft men tyding dat meeft alle.de Rivièren en wel Xoornamentlyk de Serchio welke door Modena loopt overgevloeid lyn. MILAAN den is December. Volgens eenige advifen zouw deGroot- •Hertog van Toceanen zich weder oapaslyk bevinden. VENETIEN den 18 December. De Marquis de Montelcone, Ambaf- fadeur van Spanjen, Is van hier naar 't Hof van Parma vertrokken INGE M ERLAND. PETERSBURG den 11 December. Van Olonitz heeft men dat daar m t Arfenaal Brand ontftaan wa6 waar door het zelve in de Lngt zouw griprongen hebben indien eenige Werklieden die met gevaar van htm l.fevvn de Vaten met Buskruyd daar uyt haalden zulks niet belet had den. Voor eenige dagen is een Exprefle vah Madrid hier aangekomen met Geld-Remilen voor den Hertog van Liria Ambafladeur van Span jen, welke aan zyn Excellentie naar Moscou overgemaakt zyn. Volgens de Brieven uyt die Sjad was daar op nieuw een ExprelTe aangekomen, met Depeches rakende de 3aakea ia Ferfien van den Heer Romanzof, Rcyi. Minifter by de Porte. Pj-TYTSLVW m d* incrrprtzen^eTRVkeiï wEÊNEN dén ai Dêóembér. Maandag vermaakte zich dè Kêyfcrf mét na Ganzen te fchiejen. Dingsilag ogtent hield zyn Keyz. Majeft. Deszelfs Devotie 111 de Kerk der Paters van St. Michiel. De Arabifche Prins van den Berg Libanon is by dén K-vzer ter Audiëntie géweeft ea zyn Ke'yzèrlyke Maj'cft. hééft de goedhe d gehad Hem te vferzéekéren Deszelfs goede Ofïiciin by dé 0:tomanniTché Pwrte tcii zynen Voordeelt te z.ullcn aanwenden. Het Hof heeft Crdrt gegeeven alle de Véftingeil in Hongaryenên vóotnauientlyk op dc Tinkfe Fiontieren met allé Krygs-Behoeftons wel re voorziet». Dc Prins Flederik van Wurtcnberg it uyt Opper-Ooftenryk en dc Kardinaal van Sintzendorff uyt Hongaryéh hier té rug gekomCm De Keyzerlvke Oppcr-Hof-Maarfchalk Graat van Colloredo bevind zich or.p-aslyk. Gifter arriveerde hiér eên Exprefle van Mdlk, met tyding dat de Graaf van Sinczéndoriféerfte Plenipotentiaris van zyn Keyz. Majr. op het Gongres te SoiffcnS èergiftei nacht aldaar was aangekomen, zoo dat zyn ExcelI. deczeu avond hier verwagt word. BERLIN den Z4 December. De Koning heeft aan alle GcuverneuïS in de Frovintien en aan alle de Generaals Ordre gezonden, om regen den 1 van de aanftaande Maand Febvnaty in deeze Stad te komen. De Luy- teuar.t Generaal de Borck heeft pofteffic genomen van her Ampt van Minifter van Staat waarmeede zyn Majt. Hem in de plaats van wylen den Baron van IlgSn bekleed heeft. De Koning heeft den Generaal Ma jor Becheffei tot Gouverneut van Maagdenburg benoemd. Een Officier welken het Hóf Vóór cenigen tyd naar Londen gezonden had is gifter van daal' hier tè rug gekomen met Brieven van den Koning van Groot- Brittamuén aan zyn Majefteyt. HAMBURG den 28 December. De Hertog van Holftein ftaat zielx van Kiel naar Eutin te begeeven om daar by den Hertog, Éiflcluop van Lubek, zyn Neef, eenige dagen te paffeeren. De Baton van Sölentha!» extr. Envoyd van den Koning van Deenmirken aan het Hof van Groot- Brietannien, is hier aangekomen, om naar Londen te feeeren, De Lprd Glenorchy, Envoyé van Groot-Brittannien aan 't Hof van Deenmarkea» word meede van Koppenhagen in deeze Stad verwant. HANOVER den 28 December. Men {preekt hier véél van cén dub- beld Huuwlyk tuflehen de Kroon-Princen én de Kroön-Princeflen vart Groot-Brittannien en Pruyffenen dat daar over tulfchen de twee Hoven bereids gehandeld wierd. Van Stokholm heeft men dat de Koning met den Prins George z.yn Broeder vertrokken zynde öm zich met de Jagt te vermaaken zyn Majt, zich oV.paslyk had bevonden zoo dat Hy ge noodzaakt wierd naar Drontingholtn te keeren maat dat die In- dispolitie van geen cvolg was geweeft. De 2eeJMacht van Zwseden grocyde onder dê tegenwoordigs Regcering dagelyks aanen men ftond in 't Voorjaar, als het vereifcht wierd, een Vloot Van >'4 öorlogfcheepeil en Fregattren in Zee te brengen ook zotiw men als dan een Lesger van omtrent 40 duyzeud Man de Land-Militie daai Ondet gereekend in 't Veld kunnen Hellen. FRANKFORT dén 2S December, Dé Pruyffifehe Officieren cotflï- nueeren haare M'ervingen met goed Succes in deeze Stad. KEULEN den 31 December. Woensdag is de Keurvorft van Keulen» van Munfter komende voorby deeze Stad naar Bon gepaflatrd 5 Zyn K. V. D. wierd begroet met eert genetaale Salvo uyt het Kanon van de Wallen deezer Stad. ZWITZERLAND. BAZEL cVm zs December. Onze Gedeputeerden Eyn nog té Straats» btlrg. Vyf Regimenten van deFranfle Trouppen in den Elfas leggende» zouden Ordre ontfangên hebben, zich marfchvaardig te houden, zondet dat men wift werwaards, groot-rrittannien. LONDEN den 28 December. Eergifter hebben de Koning, en de Ko- ninginné, de Prins Frederik,cn de drie Oudfte Brinceflen, weder in dé Zaal der Bals in 't publicq gégeeten in welke occafte dé toéloop van Volk Ongemeen groot was. Zyn K. H. conrinueerd zich in ft publicq te ver- toonen zoo te Paard als te Voet en in dc Comedie om aan de nieuws gierigheid van ft Volk te voldoen leder betuygt zyn uytérfte Voldoe ning van zoo veel Geeft Leevendigheid en Vrienaelvkheid te zien in dien Prins welkers natuurlyke Hoedanigheden als om Stryd uytmunten met die welke Hy door Opvoeding en Studie veikreegen heeft. De Graaf van Kinnoul gedefigneetde Ambafifadeur des Konings by de Ottoman- nifche Porte, maakt zich gereed om in weinig,dagen naar Kónftantino» polen te vertrekken. Gifter ogtent z.yn de Koetfen naar DouVres ver trokken om de Heeren Stanhope en Walpole Zyn Majts. Plenipoten- tiariflen op het Congres herwaards te brengen. Men Verflaat dat de Heer Midleton Gedeputeerde Gouverneur van Zuyd-Carolina, zieh op Ofdre van de Regeering met eenige wel ervaren Lootfen naar Port Royal begeeven hebbende, om de Rivier aldaar te onderzoeken gevonden heeft een Kanaal ten Zuyden, ft geen by de Ebbe ofte laag Water 4 Va dem diep. en op de fmalfte plaats meer dan een myl breed is zoo ddt die Haven de wydfte en veiligfte van't geheele Noord-America zouw weezen en wel met het Voordeeldat zy geleegen is ten Nootd-Wefteft van het Kanaal, door het welk de Gallioenen moeten pafleéren» om van j de Havana naat Europa te keeren zynde het Eyland Providentia dat tegenwoordig gefortificeerd word ten Öoften van gem. Kanaal. DOn- deidag wierden de Collonél Portmorc Gouverneur van Gibraltar en dc Collonél Kane Önder-Gouverneür van Port Mahon als meede ee nige andere Officieren van het Garnifoen van Gibraltar ontboden om by de Conimifiarifleu van de Commercie te verfchynen ten eyndc de noodige Maatregelen te beraavnen, om een civile Regeering in die Plaat? op te rechten en men ordonneerde een Flap op te ftellen om aan den Koning geprtjzenreerd te worden. Men zegt ook, dat Gibraltar en Pore Mahon by Afte van ft Parlement met Groot-Brittannien ingelyfd .zul len worden. De Koning heeft aan Thomas Liveing opene Brieven van Oftroov verleend om voor den tyd van 14 Jaarén alléén te mogen ge- nieren de Voordeden van zyn Inventie om alle foorten van LanderVea te bouwen bearbeiden ec njeften op een veel korter wyze en met een. t

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1729 | | pagina 3