'i e Leyden b - F tL IX D E K L O P P E i< op de Breedellraai: over het Stadhuys. Den zp December iji8. zoo Kerk' als ajjderc Dtéveryen, in decze Stad, op de groote Weegeri, en gekomen Chriftiaaji Smith van B«ga 5 te Duhlyn Hans Jacobféva[; in dc andere Steeden van het Koningryk. Men ziet hier een Relaas van d.ikshal en te Bourdeaux Will, de Vlies, Myndert Janffe Jelle i 't g' en in oe Vergadering der Staarei van Brecagne gepafleeid is j De het Scarp de XJbuis 8té. van hier en de Maas. Te Koppenhagen 21 So. menwelkevooi de jaaren 1719 en 17 jo vaftgefteid zyn,beloopenby- j door lekkagie moeten iofien de Seheepen de Bonte Mantel de ca zes Millioeuen Livres, waaronder zyn2 Millioenen Don Grarun 6jo Ditk Corn, en Schipper Sanftra, alle uyt de Ooftzee herwaards koi duyz. Livres tot vergoeding van de linpoften op Wyn, Vleefch en Drank; j Het Schip van Hans Holfon zouw omtrent Waarberg gebleeven 2^ Schip de Jonge Kasparus van Rotterdam en 't Schip van Jan Swif burg van Dord, beide naar Nantes gaandewaren in 't inkomen v; Rivier verongelukt. Volgens de Brieven van Duynkerken irtJi, Viflers, die het Zweeds Schip, van Srokholm naar Narue» gaande, Réé van Duynkerken hadden gebragtberi^tda. *y noch u. Scheepen zonder Vclk in Zee hadden zien zwerven. Omtrent Caljj, geftra^t het Schip de William, Kapt. Robert Hund, van Bourdeaus Londe'. gaande de Wynen waren geborgen maar het Schip was. By Bolswaart in Fri sland was «"gelopen de Beurtman Harent Schat van hier naar Breemen en te Hnrlingea Uble Jurïaans van Bouti nsax Hufum gaande j ook lagen daar omtrent Klaas JantTe Das® een,uyt de Ooftzee en in deMiddelgronden Foppe Foppes uyt dt; komende. Door het meenigvuldige Ys omtrent Urk hadden verfc 200 duyzend Livr. tot vergoeding van het Vyftigftc van I7i7j z°° duy- zend Livres voor de Etapes 100 duyzend Livres tot de Reparatie van Bruggen, Dyken eb groote Wcegen; 4s duyzend Livres tot het inkoopen van raaiden; 1 000 Livres voor den Maarfchalk d'Eftrees en gelyke Somrne voor zyne Geuiaalinne 15000 Livres voor den Prins van Leon, Ptelident der Orde van den Adel en gelyke Sonime voor zyne Gemaa- liune isooo Livres tot Aalmoeffeneen Millioen 36372 vooi Jiet Vyt- tigfte, de Obligatien See. t U E R L AN DEN BRUSSEL den 27 December. Woensdag nam de Aartshertoginne het vermaak van de wilde Zwynen-Jagt in welke verfcheide van die Dieren geveld, en aan Perfoonen vap diftin&ie uytgedeeld wierden. Ter occalle van den eerften Kersdag is Gala aan 't Hof geweeftHaare Doorl. ont- m-, fing des middags de Complimenten va» den Adel en andere Perfoonen Scheepen te mg moeten keerea zynae onder anderen ook voorde; van Rane at vetvolzens in 't publico, en eeduurende de Maaltvd wier- ,otrve ~;veS' j;ln J-?Pes' Coln- Jdle' Jelles, zoo uyt Vrank: yk als dc Ooftzee. Feeftdagen met veel Devotie doorgebragr. De Nationale Officieren zyn naar hunne Regimenten vertrokken om dezelve de Monftering te paf- feeren. De Graaf van Lannoy en de Baron Stein zyn meede van hier vertrokken de eerfte naar zyn Gouvernement te Dendeimondeon de B laatfte naar Gend alwaar Hy commandeert. Zaturdag is hier in een c„ourïnt 3» en 15 zeft francfort cour. 28 en t half. Breflau ,6 en; hoogen ouderdom overleedcn de Baron Fierlands Burgermeeftei van^c* Diiutzlg 287. Ham '«rg 32 en 7 agt£e a 15 zeft. Gent 2 en 7 3 s deezc Stad en Hy wierd gifter-avond met veel Statie begraven. AntJ- 3 1 3 en visrüe- ZcelanJ 1 half" AMSTERDAM den 27 December. De Brieven van Smirna van den j T'crde- eerften November melden dat daar van hier in 40 dagen gekomen was! s GRAVENHAGE den :.fi December. De Luytenant Generaal! het.Scnip in Jan Paul. Keetel En die van Konftantinopolen van den ;va" RePPcl Minifter van deezen Staat aan het Ho. van den kj 11 dier Maand, over Weenen gekomen, behelzen, dat de Peft in die Stad PruylTen, met deszelfs Gemaflmne van Berlyn hier gearriveerd dagelyks zeer verminderde en dat men daar noch geen tyding uyt Per- ts ^en f rcl»dent van de Heeieu Staaten Generaal cn andeit fien had, dat de Caravane vertrokken was. Het vroor te Petersburg, Ri-1<[« van de Regeering geweeft en is vervolgens door uytheemfc - ea,'en in andere Plaatfeh zoo ongemeen flerk, dat het Ys't geen 's mor- fteIS en Perfoonen van diftmft.e verwelkomt. De Generaal del lens wierd opengebrooken, 's namiddags weir met Paard en Slee gepaf- cx«- Envoye van den Koning van Poolen, Keurvorft van Saxen,1SI feerd wierd waarom de Scheependie van Dantzig meenden te vertrek- Leeden van Staat in gefptek geweeft. De Heer Codeman, Z ken odaar zouden moeten overwinteren zyr.de twee Scheepen welke hebbende in haar Koog Mog Vergadering wegens de Provintie vat voo die Ree genaderd waren, dieper 111 Zee geftooken. Te Colberg was detland, is derwaards vettiokketi. pi Dc Cours van de WISSEL is heeden op Madrid 82 en 3 vierde. 1, 83. Kadix 103. Sevilien 101 en 1 h?Jf. Lisbon 45 en 1 agtfte a iv;t d' Venetien f 3 cu 3 vierde. Li.orno 8 8 en 1 vierde. Genua 514. Louie K Schelt. 8 en 1 half. Parys 5 en 1 vierde. Bourd. 54 en 7 agtfte. Lt T o ST AATEN VAN'HOLLAND EN WEST VRIESLAND zullen door de Heertn dere.elver Gecommitteerden op Dinpdag den IJ Maart ij dé Caftelenye van den Hove in 'i Gravenh doen opveylen en den 17 van dezelve Maand finaal verkopen de Ambagts-Heerlykheid der Sn AME.DEN den HUYSE HEXLAAR met zyne Boomgaarden Gragten ende Cingelen gevoegt by de Heerlykheid van TIENHOVEN i de volge. Je 4 eay>- Herrlrkhtden, gelegen in de Lande van Vianenals HEYKOP en BOEYKOP LEXMOND en AGTHOVEN LAKER1 en MEER sERCK Mitsgaders noch eenige UYTTERWAERDEN LANDEN en TIENDEN onder de voorfchreeve Heerlykheden gel als meede de DWANG-KOORNMOLEN tot MEERKERCK met de Molenaars Huyfinge op de Lyfte daar van gemaakt breeder grip ceert dewelke benevens de Cofiditieu eVoorwaarden van de Verkopinge door de Gegadingden by 's Lands Drukkers Scbt tus en by dc «aar .fte Boekverkopers in de Steeden in het korte zullen te bekomen zyn zullende als dan meede de Kaarte dei Uytterwaeiden ter Seen van HAAR EDELE GROOT MOGENDE ende ten Comptoire van de Domainen tot Via*,, konnen gezien woiden. Willem Haring en Vincent Pofthumus Makelaarscontinueeren Heeden te Amfterdam in de Kalvetftraat in de Koyzers Kroon te verkofs nette Ir' oei, Schildeiyen Ooftindife Koopmanfchappen, een extra groote party fraaye Brabandfe Kanten &c. Op Moigen, zynde Donderdag den 30 December 1728, 's avonds ten 5 uuren, zal men aan den Burg binnen Leydenpublicq veylen ent pen twee extra hegte fterke en curioufe Lake-Paarde-Frifeer-Moolens bekwaam om alles re frifeeren gelyk 't zelve zeederd eenige Jaare meede gedaan is, zynde de voorlz. twee Moolens geapproprieertom met een Paard met twee Tai'els te gelyk te frifeeren en dat wel Lake:- tien quart breed met alle de Gereedlctiappen daar toe behoorende kunnende de Kooper (de icunft van 't Frifeeren wel verftaande) daar r r een zeer genereufe Kcftwinning hebben Iemand nader onderrigting begeerende of geneegen zynde de voorfz. Moolens uyt de hand te kg; addreffeere zich te Leyden aan den Notaris Wolff. Corn, vanden Heuvel, Dirk Hanius, Hend. Linqdet, en Jean Linquet Makelaars, zullen op Donderdag den 6 January 1729, 's avonds ten ren te Amfterdam in dc Nes in de Brakke Grond verkopen een party zoo gave als wrakke Moscovife Juchten fyne witte Linnens, Serve 4 nen, Potdqeken groote Matten extra fyne Garens diverfe Pelterycn Borftels nevens een party van 50 Carpjes Moscovife Kaarffen, en. c Goederen meer, welke door de opgekomen Vorft den 22 December niet hebben kunnen verkogt worden. Te Delft by Reinier Boitet is gedrukt en in de Steeden by de Boekverkopers te bekomen belchryving der Stad DELFT behelzende et naauwkeurige en uytvoerige Verhandeling van deszelfs eerfte oorfprongbenamingbevolkingaanwasgelegenheid, prachtige en kunfti? denkftukken en Zeldfaamheden, neveus derzelver Voorregten Handveften Previlegien en Regeeringsvorm alles te famen gefteld en getir uyt oude Mandfchriften Memorien en Brieven en met zeer veele echte Bewysftukken (te tooien nooit gedrukt) beveftigt door verfcheeA hebbers en Kenners der Nederlandfche Oudheden, met curieufe Kooperc Tlaaten vercierd in Folio. NB. Voor de Liefhebbers zyot weinige Exemplaaren op groot Papier gedrukt. Al 00 by Teftamente Van wylenden Heer Theodorm de Hau in zynleeven Raad Ordinarius van Nederlands India op den 26 Maart 1,711 den Notaris Job Freman en zee' ere Getuygen te Batavia gepafleeid aan zyn Heer Teftareuvs Zuffer Juffrouw .a i, n zyn gdfubftituc; deszelfs Vrienden zoo van Vaders als Moeders zyde, het zy van heele of halve Bedde, hoofd voor hoofd, zonder dat de nadere de verdere uj ten dewelke by het overlyden van gemelde Juffrouw de Hav.e voorgevallen den 6 July 1724, in 't leeven yn geweeft, zoo worden van weg, Heeren Weesrneefters d tr Stad Middelburg, by den voorfchreeve Teftamente tot de verdeelinge des Boedels gequalificeert op fpeciale authc van den EF# Agtbaare Gerigte dei voorfc reeve Stad gedagvaart alle die geene dewelke zouden veimeenen tot den voorfchreeven Boedel fubftitucerde Effgenaan-êh eenig Regt te hebben, te com, areeren of Gemagtigden te zenden voor den voorfclnc.ven Gerigte cp den 19 Mey ten evnde om haare Pretenflen met de Stukken tot verificatie van dezelve dienende over te brengen onder handen van de Heeren Weesmet zullende tegens dc Gehrcekige by defaut als na Styl worden geprocedeerd. Te Midielhn by Mi -I Schaver, Boekverkoper aan de Beurs in Cicero, word gedrukt en ftaat in 't kort uyt te komen, GERARDUS DE V Med. Doftot en Leeraar der Doopsgezinden te Middelburg in Zeeland uyt zyne onlangs uytgegeeven Verbande, ni ran God '"emeene Ge j maskerd zynde een Teeen-vtrbandclinge waar in de fchadelyke en verderffelykc Gevoelens welke de Heer GERARD DE WIND heeft zaït raapt en ongevergd en ongemoeid in de Waereld gefmeeten, breedvoerig ten toon gelpreyd en hier en daar in 't voor by gaan wedetlegt «0 Zullendefdezelve door een nader zaakelyke Wederlegging worden agtetvolgd. Vooraf gaat een kort berigt wegens de Doopsgezinden eo 4| -j ver Leere door GERAP.D VAN HEMERT Profeffor en Predikant te Middelburg in Zeeland, in 8. f Uyt de hand te Huur, een extraordinaire fchoone wel-geleege HOFSTEEDF.beftaande in een zeer deftig Heeren Huys, nieuw getlmmcfr t ling en Koetshuys, drie en 1 half Margen Boomgaard en een zeer fchoone Warmoes-Tuyn zynde dezelve Boomgaard beplant met de ab j Vrngten van allerley foort alles geleegen in den Ambagte van Rvswyk, by de Hootnbrugge naaft de Plaats van den Heer Thefauiier Gt Vonder Hrym in 't midden tufl'chen Delft en 's Gravenhage, waai af en aan men ten allen tyden langs de Straatweg kan komen, en allebr met de Schuyt vaareti. Iemand geneegen zynde dceze Hoffteede te huuren, addrcfleere zich aan den Heer van Zoute an te Delft. Te Huur om aanftonds of regen de aanftaande Maand Mey aanvaard te worden her Huvs genaamt DE STADS HERBERG ftaaniftj Maare op den hoek van de Langegragt te Leyden nader onderrigtinge is te bekomen by Abraham van de Walle Brandewynverkoper, *4 c de op de Hoogewoert, tegen over de Koenefteeg binnen gem. Stad. Men ptezenteert uyt de hand te koop een zeer vermaakelyke HOFSTEEDE groot binnen zyn Plantagie ruym 8 Morgen voorzien hegt fterk en logeabel Heeren Huys Tuynmans Huysen Stalling fchoone Tuynen en Boomgaarden beplant met de allerhelle fooit: wei-dragende Franffe Vrügtboomen hocige Taxis-Heggen en Piramides fraaye Vyvers die tweemaal daags vervftfehing van Water' L Maas krygen alles befldoren in een jeugdige Plantarie'van jeugdige Ype Laaneu, Starrcbos 8cc. Als meede noch ruym 32 Mofgen Aic al» Zaayland leggende binnen, en eenige Gorzen leggende buyten Dyks van de Poidgrr Noord-Nieul^d benoorden Maasfluysf alwaai' gemelde Plaats ook geleegen is zynde eertyds aangeiegc by wylen den Heer Mi. Arend Biscop 2air. en woid«nde nu nog b»vóond by M< de Wed. alwaar nader onderrigting te bekomen is. In de aanftaande Maand Mey zal men binnen Utregt publiquelyk verkope» den HÓyze en Riddeï-Hofftad DEN ENGH niet deszelfs t:n, Vyvers, Laanen, Tuynen. als anders. Als meede de Ambagts-Heerlykheid THEMAAT Uytten Engs Geregt mitsgaders vier Boem» ningen, nevens de Boomgaarden, Bouw- Wey- en Hooy-Lnndcn, te finnen groot 160 Mergen, geleegen Onder Vleuten en Themaateen 'M vün de Stad Utregr die oridcrtuffchen alle 't zelve uyt de hand gelieve te koopen addreffeere baar aan den Secreiaris Lurkte Mydregt, Et,, rd Vl.irrNotaris en Makelaar te Utregt. f Te Rotterdam by Mo/et Haan-rèhrr* in 't Koffvhuys 's Hage by Mntonv Stevent in 't Jagertje Leyden D. Lakffa op de Koepoortsgtagff t Amfterdam by M tin Wteilh'ff Stads Vroedvrouw op 't Cingel op den hoek van de Romyns Armfteeg word in Commiffie verkogt de baf 1 «ufeilbaare Engelfe Jigt en Podagra pyn-ftillende Pleyftcr neemende in minder als 6 uuren tyd weg alle J'gtige Podagieufè én fcheuiT I'vncn hoe zwaar en verouderd die zouden mogen weezen en geftadig gcbruyktde wederkomft deizelverTynen balettende het Roüfj dceze Zalf koft 20 Stuyv, Als ook de beroemde Engelfe Elixir Salutis, wonderlyk tegen de Gal- en Waterzugtalle foorten van Kooftfir» lyvigheedeilzee» z.vaai pynen des Ruyks; het verbeeteïd wonderlyk de verlooren Appetyt en is een heÜiaam middel tegen alle znure Gal-agtige opgeevingen der Maage.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 2