IËYDSE oil 171P. it ldc" Do am. iv Set :nii elj Woensdagfe Courant, de Vrsgen 44n dien Min'ft er. aangaande de form van Regeeting en dé Macht van Tnpoly, de Gewaflcn'en RaSteyten van dat Land, als meede j de Gewoontens, Z'ecden en den Koophandel der Ingezetenen. Men P O R T T* Cr A T, ISBON den 1? November. Zaturdag ivriveerde de Kardinaal Pe- n-ira van Romen in deeze Stad. De Prins vanUrrizilien vermaakt t 1 rcl zondag onth-*Hc Eptgvamma one Vers in t Latvn en in t Engels,onder den Hal dikwils met de Jagt omtrent Alcantara. ■oorK Je Gaaf van Hattach Ambaffadeur van Maltha de Minifters en '°H Adel weder met een Serenade. Voor eenige dagen is hier uvtgeko- vodt £tn Boek, geintituleerd De HIdvtt jmn dt;i4'^jt,*r CARÓLUS teeag)4uSea van de twaalf Pairs van Vrankryk uyt het Spaans «1» 't tgces vertaald. SBON den 24 December. Op deeze Rivier leggen vyf Engelfe Ooi- 1 d» keepen. De Vloot naar Fernambuk en de verdere Havens van Bra- c® (deftineerd ftaat in 'r kort onder geleide van 3 Portugeefe Oorlög- ht ,pen van hier derwaards te vertrekken. -GllOOT-B RITT ANNIE N. i ONDEN den 21 December. De gelukkige aankomft van den Prins aik, het geheim en de fpoed van zyn Reis, zyne uytmuntende Hoe- [heden en onder anderen de Vriendelykheid waar meedè die Prins ls egelyk ontfangtmaaken by Continuatie het onderwerp van alle :E^: ourfen. Vrydag wierd zyn Kon. Hoogheid gecomplimenteerd door k°: Graaf van KinskyMinifter des Kcyzers. Dien dag had de Aarts- hl |,0p »an Cantorbury aan *t Hoofd van negen BifTchoppen de Eer, e?c Prins op te wachten, en Hem over Deszelfs gélukkige Aankomft te era iteeren Zyn Koninglyke Hoogheid ontfing alle die Bifl'choppen byaondere blyken van Gunften vetzeekerde Hen van zyn agting t>r! Sencgentheid voor de Belangen van de Kerk van ingeland. Zvn linglyke Hoogheid die de Engelfe Taal zeer wel fpreekthield een ^Discours met die ?relaa:en en voórnamentlyk met Dr. Wilcox, hop van Glocefter, dien Hy noch kende om dat Hy Kapellaan van 1It den Koning te Hanover geweeft was. Zaturdag begaven-zig de Lord "Wen de A'detmans deezer Stad in haare Ceremonie-Tabbaarden, een gicot Gevolg van Koetfen naar het Paleis van St. James, den Hooggemelde Piins meede te complimeneeren en de Baron :l*1 mpfon, Griffier en Spreeker deed aan zy.n K. H. de volgende Aan- V" ik: M(t btlitven vnn UxJJtKtJnj'r-lv^e Hoogheid, ELord Major en he; Hof der Aldernians van de Stad Londen ver- zoeken onderdanig Verlof, om Uwe Koninglyke Hoogheid wegens Iumelfs behoeden aankomft in Groöt-Btittannten te feliciteercn. Gevoelig aangedaan wegens de meenigvuldige Zeegeningen die Zy atII|oot«n hebben zeederd de gelukkige' kotnfte van Uwen Koninglyken ^ootvider tot de Kroon deezer Koningryken en onder de Proteflie n hjtièntegenwoordig regeerenden allergenadigftcn Souverein kun- ln% Zy Uwe Koningl. Hoogheid niet anders dan mei het uyterfte gerioe- orc!yi zien en vereeren. ttwasonmogelyk dat Zy niet zonden gehoord hebben van de ver- itcndc Gefteldhedcn des Gemoeds en vaH' alle de voort-effcly-ke anigheden welke in den Perfoon van Uwe Kon. Jr. van het van zyn Leevcn hebben uytgemunt. Zy kunnen haare Blydfchap niet gèuoeg uytdt-ji ken dat Uwe Kon. Hoogh. nu het Geluk en Vno 'P' alle de groote en Vorftclyke Deugden van Uwe r' naby te kunnen befchouwen, en dat Uwé K. H. ter uj Gete- (heden zal hebben, te bemerken zyn Maits. Zorg en v, d m ieid, u"i zelfs tedere agting en onvermoeide Poogingen vpor het Ve'zyn van Volk, mitsgaders de beminnelyke Hoadanigheeden van Haare Majt te dlergenadigfte Koninginnedie al haar aandacht e 'et hefteed, Dlt Godvruchtigheid en Deugd en alles dat goed en pryswaardig is te ordeien en aan te moedigen, Zoodanige groote Voorbeelden MYN HEER kunnen niet anders zï Uwe éigene deugdfaame Gefteldheden beveiligen en Uwe Koningl. 1D oglieid tot het verkrygen van.waare Roem leiden. vt!Decze Reflexien geeven een zeer aangenaame Verwachting van de ly1 tinuatie Onzer tegenwoordige Gelukz.aaligheden. En gelyk deeze "Waits. getrouwfteOnderdaanen de gtootfte Reeden hebben tebid- tjü om de Gezondheid en het lang Leeven van zyn Mait.zvndc zulks, G' Zy valt vertrouwen, het wenfchel.ykfte en aangenaantfte aan Uwe va" alle dingen op Aarden zoo neemen Zy de Vryheid MYN P."; 1 U te verzeekeren van haare harteiykfte Genegentheid en goede ■"fBl'thingen voor Uwer Koninglyke Hoogheids Wclzvn en VoorfpoetL Na deeze Aanfpra 1!: hadden alle de bovengenoemde Heeren de 3C:Xe l»s Princen Hand te kuflen. Zondag begaven zich de l'rins en de i« P.'mceiTen, nevens den Koning en de Koninginne, in de Tribune van TT Koninglyke Kapelle die men heeft doen veturooten en allifteerden "7 den Godsdienft waarna zv met Haare Majeftcyten in de groo- elk .i;l van het Bal in 't publicq Maaltyd hielden. De aandrang van Itn ntr. den Prins te zien. is onbefchryfclvk. Zyn Kon. Hoogheid heeft Stuurman van 't Paketboot, dat Hem uvt Holland heeft overge- "ckbt, ioo Guineas met een goude Medalie gegeeven, en ieder Matroos j* n'^U'ncas t^omen.- Boven dien heeft zyn K. H. gèwielden Stuur-Sc Titul Gelukwenfching over d gelukkige aankomft van zyn K, H, dett Prins Frederik Het Latynlc is van den volgenden inhoud 1 Sola aves on urn cehbr&nt ttr itmpCre vernü Gnudtat H'dV.yitLtn t$rni Btiienna Tunrti\ mAuyenu 0jt<VHS fne< airtra Tt%ni Poftcjue Partem Wyur a4ti i Mi rttus feejuittr parts fmo fine veruTn Quern commits Vera fimp/icitatr De Hier Comyr.s, Advoiaat van de Common DoftoïS is den Authéut van dat Vers. De Koninginne van Pruylfen heeft haar Portrait en dat van de Frin- cefle haar oudftc Dochter herwaattft gezonden. De geweezen Lord Vi-1 comté Bolingbroke is met eenige andere Perfoomeö beezig een Boek» dt Hiftoric f.'i» Tyd genaamd, te fchryvén. Zeeker Partlykmaa* kers Leerling meCnênde in Staat re 2Vn om de Lötigitude öf Ooft en Weft te ontdekken waatvan Hy zeederd vetfeheide Jaaren zyn Voor-1 naamfte Studie gemaakt heeft is geëxamineerd door Doélot Halley en de Heeren van de Admiraliteyt,, welke geoidbnieerd hebben Hem in zyn Werk onder b ftier van Kapt. Bröthe.o te atlifteerèn èh Boeken» Inftrumentcn en andere NoodzaakelVkheeden te geeven. Deezen mór gen is de Ridder Spehcer Cowpereen der Rechters van het Hof dér ge- meéne Plftidoyen overleeden. Donderdag !s de Gemaalinné van deh Heer Horat-o Walpole een der PlenipotentiarilTen van den Koning op liet Congres te SDitfons, van een Zoon in 't Kraambedde bevallen. Na dat de Afitien in de twee laatfte dagen van de vocileeden week noch ge daald waren zyn dezelve zeederd gifter weder eenigeints gereezen te weeten die van de Back tot 130 O. X, C. 160 Z, Z. P7 en 1 vierde dito Annuyr, 101 en 1 vierde. V R A N K R Y ÏC. SÖ1SSONS den 2 z December. De twee laatfte Maandagen^ té w'èété* den 13 en 20 deezer,'is Vergadering in het Kafteel gehouden De Pleni potentiarilTen welke daatbv gearffifteetd hebben zyn de Baron de Fon- feen wegens den Kévzer, tv.ee Henipoténtiariflen van Vrankryk, een van Spanjén eer. van Gr' ot-Biitrannién een van Zweeden en een van dé Stn.atén Genéra 1! Den tj gaf de Heer Picke, een Iers Edelman, een pu- b'ic Bal. Zondag gy de Marquis de Sant.' Cru;: Plenipotent'ans van Spauien een groot FePfvn aan de PlenipotentiarilTen ér andere Ferfoo- j-eu van diftindl.it van de beide Sexen tér occalie van de Verjaaring dec Geboorte van den Koning zyn Meeftcrdie in zyn 4jfte Jaar getreédert is Daar waren 85 Korden gedekt en alles was magnificq en in'goedé order. Vrydag ontlin^ de Heer Pointz een ExprelTén van Londen dié Hy ten cerften naar Parys afvaardigde en Maandag is zyn Excel!, met z.yh gelicele Gevolg en alle de hier zvndc Engelfe Heerén meede naat Pjarvs vertrokken zullende.aan het Hof tegenwoordig blvven geduuren- ie de abfentie van de Heeren Stanhope en Walpole, welke in 't kort naar Londen liaan te vertrekken. Gifter heeft zich de Baron franken. Mini- lier van de Paltz ook naar Parvs begeeven. Men meend dat de Bawn de Fonfeca en de Baron van Sparre ook noch vbor Nieuweiaarderwaardi zullen vertrekken. PARYS den Z4 December. Dingsdag gaf dp Koning pa-t'culiére Aü» dicati - aan den Graaf van Sehefted Ambaffadeur van den Koning van Deenmarken. Die dag vermaakte zich zvn Maiefteyt met de Jagt in het Bofch Van Boulogne waarna de Koning de Avond-Maal- tvd hield in het Kafteel de la Muette. Maandag begaf zich deHerroginw ne Douariete van Orleans met de Prlnceffen haare Dochters narit het Kloofter van Madelaine de TreSriel. In het Kapittel der Orde van St. Lazarus, dat de Hertog van Orleans in de voörleeden week heeft gehou den, heeft zyn Hoogheid eenRidder en een Bediende ontfangen. Maan dag is de Herroginne van Bouillon van e»n Princeffe in 't Kraatnbedde bevallen. Eergifter is dt Zaak van den Heer Mahndel by de Tournelle uytgcwcezen Het Hof, in gevolge de Cone! den van den Heer Gilbert, Avdócaat Generaalontlafte dien i'eer van de Befchuldiging ivau Bigamie ofte rwee-Wyvery, verklaatde zvn eerftr Hnnwlyk n'otig, en het tweede wettig oidonneerende Hem uyt de Gevangeniffe teontflaan de Koften Schaden en Intereftet» gecompenfterd De Decifie ten opzichte vnu het Kind, dat Hv mét de eerde V-otnvgehad heeftis tot een nadet Afldientie uyt gefield. Een der Wreedheeden welke het Hof verplicht hebben Wraak op de Tripolvnen re oèffenen isdar een van die Rovers voor eenigen tvd twee engejvaper. e Scbeepen in Zee ontmoetende té weeten een,Fr,infch en een Sna uis die in Compagnie reisden aan dert Ftanllen KapiteVe vroe -,v waren, waarop deeze antwoordede Bei de FranlTe j maar dé ROVer mderkend hebbende dat het tweede een Spanjaard was. nam hy 't zelve e om den Fransman voor yn Leugen te ftraffen deed Hv Hem do l alve Tong en de beide Vpp^n Hy Hem do 1 alve Tong en de beide I,!pp6n met cetl m Heetmes affnyden. Zaturdag ontfing de Heer du Mont, geweezen Ml- gejecomtnandeetd aan Mylord Torrington, eerde Commiffaris van nifter v n Holftein a-u: dit Hor nieuwe Brieven van Credentie, om wedéf n]'ialiteytom Hem by de -eerft.e occafie tct een goede Bediening met gelyk Garafler hie; te relldeeren. Dien dag heeft de Héér Buquot i/(« ^Wceercn 7.00 dat Hy een byzonder Geluk gehad heeft boven zyn Chirurgyn Major der Invalides in de tyd van een Minut, een Steen zoo u"n welke die Reis te Harwich gebleever. was. Vermits de Apparte- j dik als een Duyueu-Ev, sch wild uvt de Blaas van een Mey«je van vier en /ui en .welke de Piitis Frederik bewoond, zeer oud en digelvks vol zyn :en half Jaar oud.. De F! 'er de Lembün, Rapporten van de Commiftle, c'f°°nen van diftinftie welke bv het opftaan van zyn K. H. haar aangefteld om het Proces van Nivet en zyne Medepligtigcn op te maaken, J komen maaken is men beezig die Appartementen "te 011- j continu ttrd Hen dagelvhs in de Gfffie van de Tournelle te ondervragen 3 t P1 ittrr, ten einde alle Oi gevallen vooi te komen. Behalven de Offi-j Indien Cartouche de nieuwigheid in de Hiftorie der Dieven en Moorde- tot het Huys van den Prins van Wales, inmyu vorige genoemd, z.vn i naattu, om dus te fpr'eeken, filet had uytgeput, zOUW de genaamde NiveC iL |^er J0"n Hedges Esqr. Lid vau 't Parlement, en geweezen Envove meer gerucht maaken als de eerftgc ïoemde gedaan heeft 3 Dien Hoofd- l P ct Hof van den Konino van Santinien tor Tre(.mv:er van 't Huvs- Schelm zit in een gaeln de Conciérgerie aan Handen eh Voeten ge boeid en boven dien nagt en dag op het Oog bewaard door 4 Archers, die malkander afloffeuj Hy heeft bekend omtrent de 4 hohderd MoOvdéa JU' van den Koning van Sardinien tot Trelaiuier van 't Huys- en den Collonel Schutz tot geheime Beursbcwaarder ,van zyn ,t.n, ^00gheid aangefteld en men wil dat de Heer-Steven Wefton Aé M'. 7rtftn J-ra rf 1 van ^ei1 Biffchop van E%|ter deszelfs Secretaris zal worden, met Cygen Handen te hebben gedaan én Complice te weezén Van mee 1 Ambaffadeut van Tripoly Audiëntie by den Prins, die zich d in 100 Dieven en Moordenaars die ten deelen te Rouaan gearrefteerd 1 -.u,dei van eon 1 olk lang met Hem onderhield doende verfchci- I/O eu ook dat Hy meedeplichtig is aan een onbegraotelykn meeolgtt :ia «•1 ',-,J

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1