LËYDSE n». if i t a l i e n. deenmarken. v r a n k R y k. groot-b ritt annie n. ■M O S C O V E n. Pr)l'!Y SLAND en .d'anngveiteen^e Rvkerj Maan aar ie CoUr-ant; fOSCOV den 2: November. Donderdag is de Keyzer in goede 1 Gezondheid hier te rug gekomen. Volgens de Brieven uyt Per- I fien, onthield zich de Uutrpateur Efchreff met zyn Leeger in en omtrent Ispahan, zonder dat Hy ofte zyn Volk iets hetminfte •id 10 a 12 Maanden tegen de Conqueften van onzen Monarch had ipomen nochte in Staat zouw zyn geweeft iets te kunnen onder en, Alle de Rufllfche Conqueften omtrent de Caspifche Zee bevon- ich in zeer goede Staat. fORNO den 27 November. Het Hollands Esqtader onderden nby Nagt Grave is eergifter met een gunftige Oofte Wind, die nog meert, naar Kadix vertrokken. Hier zyn maar gearriveerd John ppe Tarier van Marfeille en Michiel Pefton uyt de Levand doch vni Salonica, met tyding, dat de twee Jefuiter Paters, welke in die het Mahometaanfe Geloof hadden aangenomen zoo men zeide oorftcl aan den Grooten Heer zoiiden hebben gedaan om een Be te leggen op alle de inkomende en uytgaaude Goederen van het lamrilé Ryk welk Voorftel men daar vreclde dat door den Groo- ctt zotlw aangenomen worden. Men had "in gemelde Turkfe Stad Vreugde bedréeven wegens den afval van de twee bovengenoemde :ndie voor fchrandere Mannen gehouden wierden, S A l N DhlD den 30 November. De Koning cont'mueerd dagelyks het ak vande Jagt te neemen omtrent Zatzuela, Valdelatas, Moralecha Morgen zal de Hertog van Veja de Eer hebben zyn Majt. met een Party te onthaaleu. DeKoning heeft niet alleen, volgens myn voor de den Generaal Graaf de las Torres die de Beleegering van Gi lt gecommandeerd heeft, tot Grande van Spanjen verheeven maar lüchdrie andere Heeren met die Waardigheid bekleed, teweeten den ran Saiazar Gouverneur van den Prins van Afturien den Graaf iNunez op recommandatie van den Keyzeren den Marquis de Genuees. De Plertcg van Sottomayor en de Marquis de Mon- thebben zich ais Grandes voor zyn Majt. gedekt. Te Kadix en te :n is een Ordonnantie des Konings gepubliceerd behelzende dat snde Munt-Specien die gelnoeyd zyn niet meer gangbaat zullen maar in de Munt gebracht moeten worden daar men dezelve nneemen tegen 10 P.eaiqu het Once en de Liga die zy meer- bbcnword mcede gekort zoo dat het Gemeen met het geen de Specie» te licht hebben 10 per Cent moet vetliezen en als impel op dat Geld niet wel is uytgedtukt maakt ieder zwaarigheid :t lantenecmen waar door veele Moeylykheeden in de Comrner lootzukt worden, zelfs vallen wegens het uytgeeven en ontfangen eMunt veele Klachten Twiften, en zelfs Schermutfelingen op de [ten, Te Kadix leggeii drie Genueefe Oorlogfcheepen van 74 64, Stnkken die men zegtdoor dit Hof gekocht te zullen worden, snt Ander heeft men, dat daar een nieuw Oorloglchip van den Hel- i'tWatet gelasten was, en dat het door een nieuw-gebouwd Fre- itolgd ftond te worden. Tuffchen den Graaf de Monte Santo, Neef tn Graaf van Santa Criyz, en de Dochter van de Gravinne Weduwe ilvaterra is een Hüuwlyk geflooten. Gifter-avond is de Hertog ichcmorft van Segovia St. Ildefonfe het Escuriaal en andere tn hier te rug gekomen. De Lord Radnor is hier meede gcarri- 1 om dit Koningryk te zien. 7. WEED E n. WCHQLM den 3 December. De Koning heeft den Senateur Graaf yldcnburg tot Kancelier van de Univerfiteyt Lund in Schoonen md. Woensdag was aan 't Hof alles gereed gemaakt tot de plech- flchtids-Audientie van den Keyzerlyken Minifter Graaf van Frv- I den Koning en de Koninginne En vermits de Opper-Ceremo- efter Heer van Funk een ichielyk Overval van Colyk gekreegen :ca de Koning aan den Onder-Ceremoniemeefter Heer van Cron- otdonneeren, de Fuit&ie van den eerfte waaf te neemen maar de Minifter aan het Hof komende en den Opper-Ceremoniemeefter odende, vroeg, of deze daar niet was, en op het Antwoord, dat Hy :u heevig Coiyk aangegreepen was zeyde de GraafOp dit mo- ^yg Ik het ook, keerde terftond van 't Hof naar zyn Hnysde ponftroin van1 dat Geval kennis aan den Koning gegeeven heb- 1 ordonneerde zyn Majt. ten fpoedtgften een Exprefien naar Wee- It vaardigenom den Keyzer dat Gedrag van zyn Minifter te ver- cn terzalvei tyd deed zyn Majt. het gepaffeerde aan alle debuy- Ifc Minifters, welke aan dit Hof zyn bekend maaken. Öndertuf- ren vérfcheide magnifique Prezeuten van den Koning en de Ko- ocvoot gem. Graaf en zyne Gemaalinne gereed gemaakt, om na kpntie aan Haar overgegeven te worden. TENHAGEN den 7 Decerpber. De Koningen de Koninginne 'de de Kroten-Prins en de Prini Karei, doe» by continuatie aan de door dt Brand geruïneerde veele Lcevensmiddelen uytdeelen derelve door de onvcrgclykelyke iever en goedheid van Haare tyten bereids onder Huysdak gebragt. Ook hebben Haate Maje- I 1 "1 Koninglyke Hoogheeden aan de Gereformeerde Predikanten j ounne geleeden Schade rykelyk doen vergoeden. De Koning j ommiflariflen benoemd, om verTcheide Pointen te reguleeien te j J Wegens de Commercie, om die weer in goede Staat te ftellen t de Crediteuren wel l?e op de afgebrande Hiiyzen gehvpote 'fa, om Hen geqoegen te geeven3. Wegens allerhande gewerkt om te overleggen of het met zyn Majts. belang en her wclzyni L "b'en overeenkomt, om dat in de Munten te brengen, en her in ,P«itn te verandaren 4. Wegens de in zwang, gaande Pracht eril P 'a Kleedingèn, om die verderffelyke Buytenfpoorigheden door! F® wegltment te bepaalen. Men meend dar de Hypotheeken ópj pnnde Huyzen wel joo duyaend Ryksdaalders bedraagcu zaoj fefiiiuyzen, ais mindcijaangc Kinderen 6ce: KIEL den 13 December. Eergifter zynde den «elften deezer O. S. f heeft de Hertog en zyn geheele Hof liet Feeft van de Ruffifche Orde vat» St. Andries met veel Plechtigheid gevierd, Zyn Kon. Koogh. vermaakt zich alle dagen met Slóede-rydcti. HAMBURG den 14 December. Volgens de Brieven van Elfeneur, waven daar.bereids óenige Domeftiqüen yan den Keyzerlyken Minifies Graaf van F ytach van Stokholm aangekomen en zyn Exceli. wierd ir» 't kort meede verwacht. Van Berlvn- heeft men, dat de N alaatenlchap van den ovetleeden Koninglyke Pruyflifchcn eerften Minifter Bqron van Iigen wél op 800 duyzend Ryksdaalders gelchat wierd hebbende in zyn gantfche Leey.cn geen gvoote Figuur gemaakt Dien Heer had geduurende zyn Minifterfchap onder de Regeeiingen van wylen Koning F xJerik, en van zyn tegenwoordig regcerende Majt. yeel Roem verwor ven wegens deszelfs Rechtvaardigheid, Vcrftand, en Ondervinding. Op de Elf zyn gearriveerd Mens Menfe van Kouaan, H. Lips en Hans Hopec van Nantes, Piet. en Ezech. Piet. van Bourdeaux John Dièyer van Ro chel, Schipper Knoker uyt de CondaatKapt. Hougtetlony uyt Ierland, John Moket van Lisbon, Corn. Schraag eii nog eeu van. Mallaga. PARYS den 13 December. Het Hof, dat zeederd VrVdag te Marly is, zal den lichten B-ouw tot den 15 van de aanftaande Maand January dra gen. De twee oudfte Princeflen va- Vrankryk bevinden zich eenigzints onpaslyk. De Heer Du Guay Trorun, Luytenant Generaal van de Zee- Macht is benoemdom het Esqufcder naar Tripoli te commandeeteti en de Luyt. Generaal Matquis de BOnas zal het gebied hebben over dé Trouppes, wejke derwaards getransporteert zullen worden. De Gedepu teerden van Tunis zyil naar Huys vertrokken. De Maaifchalk de Villar* bevmd zich zeederd eenige dagen onêaslyk, en de Kardinaal deNosiiles eenigzints beeter, alhoewel zvn Eminentie dagelyks door ouderdom ver zwakt. De Zaaken van 't Congres ftaan tegenwoordig ftil. LOND.EN den 14 December. .Zatiird.ag had de Marquis de Griinal- diextr. Envoyé van de Republicq van Genua Audiëntie van Affcheid by den Koning en ptezenteerde-ter zeiver tyd den Heer Gaftaldi die zyne Credentials aan zyn Majt. oveileeveide, om als Secretariswegens gem. Republicq aan dit Hof te tefideeren Vervolgens had die Marquis ook Audiëntie by de Koninginne, aan welke Hy den Heer Gaftaldi meede prezenteerde. Zondag heeft die Minifter ook zyne Affcheids-Audientien gehad by den Prins Williani, de Piincefle Royal en de Princeflen-Ama- lia, Carolina, Maria en Louifa. Zacurdag, Feeft van St. Andries, Patroon van Schotland begaven zich de Ridders der Orde van de Diftel-Bloeni in haar Ceremonie-Gewaat naai het Hof, daar Zy den Koning als Sou- verein van die Orde opwachteden en complimentéèrdcn Zyn Majeft. was ter dier occafie omhangen met het Oidens-Tecken, en de Koninginne, de Prins William en alie de Princeflen droegen het Kruys van St. Andries. Dien dag hield de Koninglyke Societeyt der Weetenfchappen haar ge- woone Jaarlykfe Vergadering in welke de verkiezing gedaan wietd van een Fieiident en zo Leeden De Ridder Hans Sloane wierd geconti nueerd als Prefident, nevens 10 Heeren van de oude Leeden. Voor eenigp dagen heeft de zeer geleerde Heer Sin L./ clarkc Rector orté Predikant van de Parochie van St. Jamesaan den Koning en den Prins William geprefenteerd zyn nieuwe Editie van HOMERJ ILIAS, Grieks en Latvn, met Annotatien die Hy op Koninglyke Ordie voor dien Prins heeft ge maakt Hy wierd zoo doot zyn Mait. als zyn K. Hoogheid ongemeen gunftig ontfangen. Zondag zyn de Hertog van Grafton, de Ridder Ro bert Walpole, de Brigadier Churchil de Generaal Diemeren andere Heeren uyt het Graaffchap Norfolk hier te rug eekon.cn. Zeederd eeni ge dagen is men in 't Faleis van St. James beezig geweeft met het gereed maaken der Appartementenwelke de Geheime Raad Hatcorff gebruyk» te om den Prins van Wales in dezelve te ontfangen zonder dat men van zyn Hoogheids komfte onderrecht is geweeft voor dat de Koning gepaffeerde Vrydag avond zulks verklaarde eri vermits men reekende, dat hooggem. Ptins als toen van Hanover in Hólland moeft aangeko men weezen wierden noch op die zeiven avond Ordrcs gegfjeven aan dc Kapitcyns der Jagten de William en Maria en de Fubs om ten eerfteri met eenige Oorlogfcheepeh naar Hólland te vertrekken ten einde zyn K. Hoogh. herwaards te brengen en nadefhand zjrn twee Detachemen ten van de Blaauwe Garde, met eenige Koninglyke. Kocti'en Paarden en Bedienden naar Margate Harwich en andere Plaatlen vertrokken óm zyn Kon. Hoogheid af te wachten. Men zegt dat de Prins van Wales hetwaards ontboden is 0111 dat Haare Majefteyten de drie oudfte Prin ceflen en de Prins William zich tegen liet aanftaande Vooriaar naar Hanover willende begeeven zyn Kouihrl. Hoogh. alsdan de Regeering zouw waarneemen. Men Ipreckt van 3 a 4 groote Hunwlyken, welke óp het Tapyt zouden zyn. Met een Schip van Nieuw-Jork te Plymouth aangekomen heeft men tyding dat het Schip de Sever van de eerftge- meide Plaats naar Barbados gaande den 20 Augully laatftleeden door een Spaanfe Kaper genomen- was. Daar ftaan nieuwe Ordres aan de Coni- »ïiaridanten der Oorlogfcheepen in de Weftindion geponden te wordenj om te weeten hoe zy zich in deeze Coniuiittuuren in haare vetfeheide Poften zullen hebben te gedragen. DeTutkfe Compagnie heeft den Heej; Bi tton Efqr. tot Confïil te Cyprus benoemd in plaats van den Heer Thomas She-.vbtidge, die ovetleeden is. De verdere Zwagrigheden welke, het Hof van Spanjen maakt om het laatfte Plan tot een Treves aan te neemen; het v.ertrek van den Graaf van Sintzendorff naar Weenen en andere Ömftandigheden aan de eene kantenate volkomen Eenparig heid, waarin a'iie de verdere Mogentheden zich tot bevordering van de Vreede fciivnen te bevinden aan de andere zvde geeven veei Speculatie aan 't Publicq om da't men zich bezwaarlyk kan verbeelden, dat Span jen alleen de voortgang van dat groote Werk zouw willen ft uyt en zon- def door eenige geheime Werkmiddelen daartoe aan gel., oord te worden. Hoe 't ook zv, het blykt genocgfaani, dat het voorn. Hof by continuatie noch meer tyd tracht tc winnen, ecliter mceud riten té kern en vóórzien, da? zoo alle deëaé TergiveeWtie'n ofte Aatjfclingea geen Öoilog na zi-h.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 1