NEDERL A N D E N lsatfte, wéTke den heeft doen verkopen, beloopen 4?ve Lr/re» zonder dat d/Siyélfs naam gemeld word 5 in by Hetmftad w'dS giftrant maar men heeft niet meer dan 16 goude Loaifcn by Hero gevond'en. Volgens de Brieven uyt ltalien, was de Hertog van rarivu zeer onpaslyk aari ï'yn in de Lenden en in de Borft zoo dat men vreesde dat Hy de Waterzucht zouw krygen De Hertog van Modena had Hem zyn eerfte Medicus dea Heer Trotti toegezonden. Men.z.ct een Arreft van den Raad van Staate des Konings waavby de uytvocring van 't Arreft van den eetften ]uny t72! geprorogueerd word tot ultimo December het Schip -SilvatorJan Jac. Booy van D'antz.ig naar Bourdeaux gaan- de, iRpar her-Volk en Goed was geborgen, Te Douvrej was ingelooiett het SsKip van Kapt. Hill, van Sta. Crus komende. Te Breemen was "ge-, arriveerd Jan Boysman van Londen en in de 'Zond Siwert Imkes £cf. 's GRAVENHAGE den 16 December, Dc Hccrea Staaten van Hol- land en Weft-Friesland zyn gifter cn heden vergaderd geweeft. Gift« moigen heeft de Raad van Staate en lotps ter Vergadering van de Staa- 17Z9 incluys na welken tyd de Trvs der oiide Geldfpecien en Goude en ten Generaal den Staat van'Oorlog voor het aanftaande Jaar i?zj> over- Zilveie Stoffen gebragt zal worden op den Voet zoo 'als die op den aanftaande primo January geweeft zomv hebben. MEDENBLIK den 13 Deember. Door het meenigvuidig Ys zoo m de gebragtwelke vervolgens naar dé refpedivc Prcvinrieu zal Worden af* gezonden. De Graaf van Chefterfield heeft een Expteffe naar zyn Hof afgevaardigd. Deezeu middag is de Keyzcrlyke rttt, Envoyé Graaf vaa Sintzcnd'órff met Hoeren Gedeputeerde^ VS'n de Staatèn Generaal ia Zuydér-zêe als in TeflVlzyn in%n*vöo"r 'dVeze* HavenvërfcheideSchcc- j Conferentie geweeft, zyndé aan de Traden gerecipieert door den Baron pen gekomen, daar onder die van Corn, de Jong en Jan Gooien ran Rcnwoude en den Heer Vegehn van Claarbetgen. Voor den Raad van Dantzig, Mich.Wolf van Koningsbergen, Evert Broerfe van Riga, en I vaB ^taate heeft de Heer Bernard Je foov den Eed algclegt als Ltlytenant Kasperjanfle Mulder van Suriname, alle naar Amftetflam gaande Dan. ^Collonel. Een gerugt wij, dat zyn K. H, de Prins van Wal.es gepaffeetde Sanrplon en Heffel Doekles van Hamburg, de laatfte met Hout herwaards z°"dag in Engeland zoiftv gearriveerd zyn. G.ft'er is weer een Pyikjo komende het Schip'de Volle Borg uyt Koorwecgen lictcr Hoek van met van Schcveiing nasr Zeekind veriifokkexi. Hoorn naar St. Ubes gaande Schippet Aris Vroom van Radix Sec. ""wARSCHAU den 2 December. Gifter is de Primaat van zyne Lani- AMSTERDAM den 15 December. Volgens de Brieven van Suriname goederen ra deeze Stad aangekomen, var. den z7 Sept. zouden in Nov. van daar herwaards vertrekken Picter, LEIPZIG den 8 December. Volgen» de Brieven'Van Dresden, was de Eekel Dirk Boes Jofna Derrie, en Mooy Lives. Door het meenigvul- Rcfolutie wegens het verti.h des Konings naar Warfchau veranderd en dig Ys in de Zuyder-Zec waren te Edam verfcheide Smakken binnen ge- zyn Majt. had aan den Primaat en de Senatooren in Poolen verklaard raaktdaar onder Willem Jacobs Ook lag omtrent die Stad het Schip ,je Staat van zyn Gezondheid Hem niet toeliet zich in dit Sayfoeni naar zyn Koningryk te begeeven. De Koning ftond het Kers-Feeft ia van Jan Kofte», en zoo menaegt ook dat van Otto Meyerfeltvan Ka dix komende nevens meer afidete die nibt vorder konden zeylen. By Enkliuyfen lagen mede verfcheide Scheepen, welke door het Ys van voor Urk weggedreeven waren daar onder een Fregat een Galjoot en een Zweed- Schip met Yzer en Teer geladen en zoo men zegt ook een C lis Schip, doch zulks is onzeeker. De laatfte Brieven van Duyn- keïift-n melden dat 2 mylen van daar een Engelfe Pink van Londen naar C die gaande nevens een Viffchers Galjoot gcblcevon waren. t Kaftcel te Pillnitz te houden waartoe de Koninglyke Biechtvader ea andere Rooms-Karholyke Geeftelykcn Pfeparatien dceden maaken. KEULEN den 12 December. Van Munfter heeft men dat de Keur* vorft van Keulen Biffchop van Padeiborn, .'■ftinfter, Hildesheim en Os- nabrug op den jde deezer de nieuwe Kerk van de Capucynei Paters al daar in Perloon had ingewyd,, welke Ceremonie meer dan zes uuren had geduurd waarna zyn K. V. D. de jvtiffe gecelebreerd en vervolgens Op Hofesholm was ook gebleeven een Zweeds Schip met Yzer geladen, by gem. Paters het Middagmaal gehouden had. Een yedet wordt verfogt en by deefen gewaarfchouwtfijne Renten en Intereffen ten Comptoire Generaal van HtUanit en WeJi-Vneuandt Van wylen den .leer 0 a fanner Generaal van ^iarffen den He ere van Hogerhejde binnen '1 Gravtnhage iu den Jaare 172 8. en daar te'vooretl Vetfcheenen en noch onbetaald ftaande het zy van Lts- en Lyf-Hentea Interenen van Obligatie»foo ordinare als van de drie Staaten Loteryen twintigh cn ticn-Jaarife Tenten en van- het .Amptgeldt foo van de eerfte als tweede Beleeningeals meede alle de Kefl- Ccdttllen van het 14. r>. 16. en 17. Clèffen van de eerfte Loterjt van fes MiUitenen ten felven Comptoire ta, komen ontfangen uytterlyclf voor den 24. December 1728. De Hoog-Ed. wel-geb. Heeren meetderjaarige en Voogden over de minderjaaiige F.vfgenaamen van wylen den Hoog-fid. Heer JacoL-Jan vayt W'ajjenaar nagelaate Zoon van wylen den Hoog-Ed. wel-geb. Heer Jan-Gtrrit Bartn van W*(f<naar Lt. Admiraal van Holland &c. zyn van mCe- ninge op Maandag den 20 December 1728, 's namiddags ten 5 uurenin den Nieuwen Doelen binnen 's Hage in 't openbaar aan de meeftbieden*» de te doen voylen en verkopen de vermaarde en van ouds bekende HOFFSTAT, genaamt ROSENBURGH gclecgen onder Vttrfchootet^tuffckm Leydtn en den Haag beftaande in een fchoon modern nieuw gebouwt en wei-doortimmert Heerea Huys op fchoone groote Kelders voorzien met Verfcheide groote Vertrekken fchoone Platens en Marmore Schoorfteenen met twee Vleugels ten wederzyde van 't Heeren Huys mitsgaders alle de Tuynen en Boomgaarden, voorzien met fchoone exquifite Vrugtboomen van de befte foott en in 't beft van haar wasdom 3 een fchoon Sa lon, Vyvers en Cingels, met hoogeBoomen, als meede alle de Bofch- Wey- en Hooylanden daat «*ti, groot in 't geheel 32 Moigen ijo Roeden-, en noch elf Morgen 450 Roeden Hout- of Bofchland, genaamt het Stalpertshout, geleegen ouder Wafenaaralwaar over dfc Korftlaan een Uytweg is leggende 5 kunnende alles dagelyks bezigtigt cn nader bevraagt worden ter Secrctarye van Vtorfthoote» of by den Notaris N, vanier Smdsngh binnen 's Hage. Op den 1 o December laatftleeden is te Amftetdam, uyt het Huys van den Heet Salomon van Moffes Franco weggegaan, zfn Knegtgenaamd Joannes David Faflel oud omtrent 30 a 36 Jaaren zynde een Duytferklein van Perloon, bruyn van Aangezigt, pokdalig, lcarftanje gecouleurd Hair in een zakje heldere Oogen diep in 't Hoofd zwaar van Baard groot van Kin zynde gekleed met een witachtige Jas een roode Lakenfc Broek met zilvereKnoopen en zilvere PafTementen aan de zyden 5 heeft meedegenomen 6 zilvere Lepels 6 Vorken Hollandfe keurnog 4 Le- p?!s, 3 Vorken, 1 Mes en een Schenkbord Engels fatfoen gemerkt S. F.een olyven gecouleurde Lakenle Rok en Kamizool gevoetd met roo de Zyde het Kamizool met goude Galonnen belegt noch een Kamizool van zilver Brokaat een Degen met een zilver Geveft eer.iac Mans Hcmt)den met zonUc, -n ..0^-1. ouav, gemens, A..era te brengen dat Hv in handen van de Juftitie geraakt zal een prxmie van ijo Guldens genieten en zyn Naam des begeerende woVden gcie- cretcerd e;i die eénige van de geftoolen Goederen te regt brengt zal n* waarde geloond worden te addrefTeeren by Nicolaas PotgieterBoek verkoper op de Beutsfluys te Amfterdam. Op Morgen, zvnde Zaturdag den 18 December 1728, zal in *t Heeren Logement aan deu Burg binnen Levden, publicq geveild en verkogtwor- der., een zeer verin rakelyke Buyten-Plaats, genaamd AARDENBURGH, geleegen een klein half uur gaans van de Stad Leyden, aan den hoogen Rvndyk, onder den Ambagte van Soeterwoude, komende agter tegen den Ryn, met nog s Mcrgcn Wevland, ge!c;en rttgt voor de vooifz. Plaats, Op Maandae den 20 December 1728 zal Joh. Zwart op de gtoote Zaal van 't Hof in 's Hage verkopen dc nagelaate Boeken van den Heet iArr.au.-. ie Ber in zvn leeven Ontfangcr van de Admiialiteyt van 's Heercnberg beftaande in zeer deftige, meeft Nederduytfe Boeken en agteï dezelve een Appendix van zeer goede Boeken de Catalogus is by gem. Joh. Zwart te bekomen. Op Dingsdag den 28 December 1728, zal.'mdn in 't Heeren Logement aan den Burg binnen Levden publicq teylen en verkopen een zeer vetf»- maakelykc BUYTENFL \ATS, geleegen onder den Ambagte van Leyderdorp, tulfchen de Zeyle- cu Hcere-Poorterr', evenbuyten de Stad Leyden, aan de Stads Cingel, alwaar dezelve twee Ingangen heeft, hebbende agteï een extra fraay Uytzigt naar verfcheide Dorpen, over de Weylandcn, de Zeyl, het Swevland tot in de Meer, en zelfs tot de Stad Haarlem toe zynde de voortz. rlaats voorzien met een nieuw hegt en fterk Heeren Huys, Tuwmans Woonin", Visryke Vyvèr, Volièresverfcheide Fonteyncnzeer fchoone Hcyningcn of Scheetneggen, en verdere Cieraaden, 'als Parter res Palm-Heyningen Baluftrades Pedeftallcn Piramiden, zoo wel Taxis als Palm en verders met allerKy foorcen van Vrugtboomen beplant j Iemand eenige nader ondeuigtinge begeerende, addrefleere zig te Leyden by den Notaris Gerard tVoljf. Op Donderdag den 30 December 1728 's avonds ren uuren zal men aan den Burg binnen Leyden publicq veylen en verkopen twee'extra hegre fterke en cnrieufe Lake-raarde-Frifcer-Moolens, bekwaam om alles te frifeeren, gelyk 't zelve zecderd eenige jaaren daar meede gedaan is,, zynde 'Ho voorfz. twee Moolens geappropricert Om met een Paard met twee Tafels te gelyk te frifeeun en dat wel Lakens van zien quart breed met alle. ne Gereedfchappen daar toe beboerende kunnende de Kooper (de kunft van 't Frifecrcn wel verftaande) daar meede een zeer genereuf# Koftw'-.nlng hebben Iemand nader onderrigting begeerende, of geneegen zynde de voorfz. Moolens uyt de hand te koopen addreffeete aich tc Leyden aan den Notaris Wolff. ïn de aanftaande Mr and Mev, zal men binnen Utregt publikclyk verkopen, de Hnyze cn Ridder-Hofftad DEN ENGH met deszelfs Gragteil^ Vyvers, Laaiien, Tuynen, als anders. Als meede de Ambagts-Heerlykheid THEMAAT buyten Engs Geregt 3 mitsgaders vier baare Wooningen, nevens de Boomgaarden Bouw- Wev- cn l-looy-'Landen te famén groot ruym een honderd en vyftig Mergen geleegen onder Vleuten en Tlw- maateen uur gaans van de Stad Utregt die ondertuffchen alle 't zelve uyt de hand gelieve te koopen addreffeete zich. aan den Secretaris Luyvt te Mydregt, of aan Everard VlaerNotaris cn Makelaar te Utregt. In 's Hage by P. van Thol, is gedrukt, en word nu uytgcgeeveu, het tweede Deel van de Chriftehie Godgeleerdheid en kennis der Zaligheid, of verklaar ing der v/aarheeiendie God aan de Menflien in de 11. S.hrif: heeft ge openbaart, nevens de wederlegging der Dwalingen, volgens de Gevoelens der Kerkvergaderingen em Pudvaders, Welkers Schriften hygelsragr worden en een kort Vertoog van 'r merkwaardig/ie In ie gewrde en ongewrde Gefcht'edenifen in 't Franieh befehreevea door den Heer B. PICTET in zyn leevcu Hoog-Leeraar te Geneve na den laatften Druk vertaalt en niet een Voorreede van den Verraaler vet» rykt waarin het Leeven van den .Antheur een Lyfl van dtsie'fs uitgegeevene Boeken en de nuttigheid van dit Werk befehrerven word, in groot Quarto. Dk voortrcffelyke Werk is op 't zelve Formaat en Letter gedrukt, als de Cbri/lehke Zeedelg't/f, of Schrift uur lyke en Natuurkundige Grondregels, et» Gedvrug- tig te leeven en Zalig te (lerven, door demjlven Heer PICTET, waarvan nog zeer weinig Exemplaren te bekomen zyn. Te Amfterdam by Reynier en Jofua Onens is gedrukt en word uytgegeevep een nieuw en net Plan van de Koninglyke Refidentie-Stad KOP PENHAGEN, waar in heel net word aangetoond de Brand die aldaar laaft geweeft is, met efcn verklaaring van the Gebouwen, Stiaaten en Steegeiu Te Amfterdam by de Wed. J. van Egmonc op de Reguliers Braefttaat word gedrukt, cn ftaat alle Maanden uyt te komen De Nieuwe Nedera landfrïte Ma.vtdHykf Pofi-Hrdcr mecdcbrsngcnde Berigten van de voernaamfte en gedenkwaauLgfte Staat- en OoilcgS-Zaakcn die in en buyten 't Chriftenryk zyn voorgevallen rykelyk met de daar toe behoorende Bewysftukken voorzien voot de Maand November 17218 de Prys is twee Stuyvets. Nog is by de voorn.Wed. gedrukt, ea word uytgegeeven, Compendium .Anstomuum, of Kort Ontleedkundig Begrip van den Hooggeleerde Heer Laurentius Herder Profeffor te Alror# en vertaald door A. LamhrechtsMed. Dodor See. in groot 8. Het zelve is ocjt te bekomen ia 's Grarcnhage by C. van Zanten Boekverkoper op 't Spuv te Dordregt by Hendrik Walpot J, 't Hoofc «n F rede ik Oiuman BoekverkopsM» te Haarlem by J. Marsboom en in verdere Steeden meer. Te Utrecht bv Willem Stouw, Boekverkoper, is gedrukt, en in alle Steeden fe bekomen, K. Mei, Bazuyne der Eeuwigheid, in 4. J. H. Degnerl Différtatio Phvfica de Turfio, in 8. H. van Alphen Theologix Chiiftianx Breviffima Idea, 4. I. la Eaye Trias Leftionum Phyficaium 8. J. P. A. Fifchét kort en bondig Onderwys van de Transpofitie, fn 4. Eutopifche Krygs-Roman, öf Holden-en Liefdens-hedtyven der Vorftcn van Europa, in 8. En dc Ontmaskerde Jefuicr. Nog is by den zeiven te bekomen, J. J. Wepfeti Obfervacianes Medico-Praéticx de Affedibus Capi tis Internis Sc Extemis in 4. Mintert Lexicon Grxco-Latinum, in 4. Ea Recueil des Portraits en Rondeau* dans les quds on ieprclente pluficurs Abus fuperftitieux Sc quautite' de hardies Lurovations dans le Culte de l'Eglilb Römaine, 8. Te Amfterdam by S. Scboonwaid, Boekverkoper in de Kalverftraat by de Ofl'eailuys, word in CommifCe verkogt can Retrariie feuvrein tegen WINTER-H ANDÉN hoe zeer ook gezwollen en hoe diep en pvnelyk de barften klovenea gaarea zya «1 alfahooa men daaglytós koud Water blyft behandelen voor tt Stuyvéis Ook is *t een fouvrein Prefeivaticf. - iVLeyden b7F LIX T) E KLOPPER, op de Breêddlnut ovev het Stadhuys. Den 17 Dccpinbcr 1718.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1728 | | pagina 4